KVL:2005/1

Antopäivä
19.1.2005
Diaarinumero
1501/80/2004
eurooppayhtiö, sulautuminen, kiinteä toimipaikka suomessa

X Oyj aikoi sulautua ruotsalaisen, tanskalaisen ja norjalaisen sisaryhtiönsä kanssa eurooppayhtiöksi (SE) Euroopan unionin neuvoston asetuksen 2157/2001 2 artiklan 1 –kohdan mukaisesti. Sulautuminen aiottiin toteuttaa joko kombinaatiofuusiolla, jossa kaikki sulautuvat yhtiöt sulautuvat perustettavaan eurooppayhtiöön tai absorptiofuusiolla, jossa vastaanottavana yhtiönä toimii joku sulautuvista yhtiöistä, joka samalla asetuksen mukaisesti muuttuu eurooppayhtiöksi. Mahdollisessa absorptiofuusiossa vastaanottavana yhtiönä tuli olemaan jokin Euroopan unionin alueella kotipaikan omaavista yhtiöistä. Sulautumisessa X Oyj:n kaikki varat ja velat siirtyivät vastaanottavalle yhtiölle tai kombinaatiosulautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle. Fuusiovastikkeena maksettiin ainoastaan vastaanottavan yhtiön tai kombinaatiosulautumisessa syntyvän uuden yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Eurooppayhtiön kotipaikka tuli olemaan Ruotsissa tai Alankomaissa. Sulautumisessa syntyvällä eurooppayhtiöllä tuli olemaan Suomessa kiinteä toimipaikka, jonka kautta harjoitettiin X Oyj:n aiemmin harjoittamaa toimintaa. X Oyj:n kaikki omaisuus tuli siirtymään sellaisenaan eurooppayhtiölle Suomeen muodostuvalle kiinteälle toimipaikalle.

C AB omisti täysin edellä mainittujen, sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakekannat. C AB oli omistanut X Oyj:n osakkeet vuodesta 1999 lähtien. C AB tuli omistamaan täysin myös sulautumisessa syntyvän eurooppayhtiön osakekannan. X Oyj:llä oli käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä verovuosilta 2001 ja 2002.

Eurooppayhtiön säännöistä annetun Euroopan unionin neuvoston asetuksen 1 artiklan mukaan SE on oikeushenkilö, SE:n osakepääoma on jaettu osakkeisiin ja jokaisen osakkeenomistajan vastuu rajoittuu hänen merkitsemäänsä määrään osakepääomasta. Asetuksen 10 artiklan mukaan SE:tä on kohdeltava kuten SE:n sääntömääräisen kotipaikan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettua julkista osakeyhtiötä. Asetuksen 2 artiklan 1 –kohdan mukaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetut julkiset osakeyhtiöt voivat perustaa SE:n sulautumalla, jos vähintään kahteen niistä sovelletaan eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Asetuksen 17 artiklan  mukaan absorptiosulautumisessa vastaanottava yhtiö saa SE:n muodon sulautumishetkellä ja kombinaatiosulautumisessa SE on uusi yhtiö.

EVL 52a–b §:ien säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun sulautuminen koskee kahdessa tai useammassa Euroopan unionin eri jäsenvaltiossa asuvia, ns. yritysjärjestelydirektiivin 3 artiklan a -kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä, jotka ovat velvollisia suorittamaan yhteisöveroa. Kun SE:tä yhtiömuotona ei ole mainittu tällä hetkellä voimassa olevan yritysjärjestelydirektiivin 3 artiklan a -kohdassa tarkoitetussa luettelossa, ei EVL 52a-b §:ien sanamuodon mukaisten soveltamisedellytysten katsottu täyttyvän X Oyj:n sulautuessa eurooppayhtiöksi.

Kun kuitenkin otettiin huomioon neuvoston asetuksen säännökset eurooppayhtiön statuksesta sekä tapa, jolla sulautuminen toteutettiin, EVL 52a-52b §:istä ilmeneviä vakiintuneita oikeuskäytännön periaatteita voitiin soveltaa X Oyj:n sulautuessa eurooppayhtiöksi. X Oyj:n ei siten katsottu verotuksessa purkautuvan sulautumisen yhteydessä. Yhtiön verotuksessa vähentämättä olevat hankintamenot ja muut vähennyskelpoiset menot olivat vähennyskelpoisia Suomeen syntyvän kiinteän toimipaikan verotuksessa. Kun lisäksi otettiin huomioon yhtiöveron hyvityslain 1 §:n 4 momentin, 5a §:n 5 momentin sekä Pohjoismaiden välisen verosopimuksen 27 artiklan 2 –kohdan sekä Suomen ja Alankomaiden välisen verosopimuksen 25 artiklan 2-kohdan säännökset, eurooppayhtiön Suomeen muodostuvalla kiinteällä toimipaikalla oli oikeus käyttää X Oyj:n käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset. Veroseuraamusten kannalta ei ollut merkitystä sillä, muodostuiko eurooppayhtiö hakemuksessa kuvatun kombinaatio- vai absorptiosulautumisen kautta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005-2007.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § 2 momentti, 52a §, 52e § 1 momentti
Laki yhtiöveron hyvityksestä 1 § 4 momentti ja 5a § 5 momentti
Tuloverolaki 24 §
Neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioista olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (90/434/ETY) artikla 3 kohta a)
Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroa koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi artikla 27 kohta 2
Sopimus Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroa koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi artikla 25 kohta 2
EI MUUTOSTA KHO 14.11.05 T 2942 VUOSIK.