Avainsanat:

KVL:2003/53

Antopäivä
27.8.2003
Diaarinumero
3350/80/2002
arvonlisävero, liiketoiminnan harjoittaja, uskonnollinen yhdyskunta, kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö, viranomaistoiminta, seurakuntayhtymä, arvonlisäverodirektiivi

Seurakuntayhtymä oli tehnyt omalla palkatulla henkilökunnallaan hallinnassaan oleviin kiinteistöihin kohdistuvista kiinteistöhallintapalveluja. Seurakuntayhtymän oli suoritettava näistä palveluista arvonlisäveroa kiinteistöhallintapalvelujen omana käyttönä.

Seurakuntayhtymän kiinteistöjen lyhyt- ja pitkäaikainen vuokraaminen ja muu kiinteistön käyttöoikeuden vastikkeellinen luovuttaminen on arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettua taloudellista toimintaa. Seurakuntayhtymää on siten pidettävä direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettuna verovelvollisena.

Kiinteistöhallintapalvelujen tuottamisen katsottiin hakemuksessa mainituissa olosuhteissa muodostavan jakamattoman kokonaisuuden. Seurakuntayhtymän katsottiin suorittavan kiinteistöhallintapalveluita verovelvollisen ominaisuudessa. Myös verotuksen neutraalisuus suhteessa muihin yleishyödyllisiin yhteisöihin ja muiden verovelvollisten laajaan verovelvollisuuteen kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön verotuksessa edellytti tällaista tulkintaa.

Arvonlisäverodirektiivin 6 artiklan mukaan verotusoikeuden suhteen ei ole merkitystä sillä, kulutetaanko verovelvollisen tuottama palvelu vähennykseen oikeuttamattomassa käytössä taloudellisessa toiminnassa vai muussa kuin taloudellisessa toiminnassa, kuten viranomaistoiminnassa tai yksityisessä käytössä. Palvelu voidaan verottaa kaikissa näissä tilanteissä, jos se tuotetaan taloudellisena toimintana.

Koska seurakuntayhtymä on direktiivissä tarkoitettu verovelvollinen, joka suorittaa kiinteistöpalveluja tässä ominaisuudessa, voidaan sen suorittamiin palveluihin kohdistaa direktiivin 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen oman käytön verotus. Direktiivi ei siten aseta esteitä arvonlisäverolain mukaiselle kiinteistöpalvelujen oman käytön verotukselle.
Ennakkoratkaisu ajalle 27.8.2003- 31.12.2004.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom, 4 §, 22 §, 23 § ja 32 §
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 2 artikla 1 kohta, 4 artikla 1, 2, 3 ja 5 kohta 6 artikla 3 kohta ja 13 artikla
KUMOTTU KHO 23.12.04 T 3364 VUOSIK.