KVL:2004/42

Antopäivä
9.6.2004
Diaarinumero
3385/80/2003
puunmyyntitulon jaksottaminen, puunmyyntisaatavan kauppa

Henkilö A omisti metsätilan, josta hän aikoi myydä pystykaupalla puuta. A:n metsäverotus vuosilta 1993-2005 toimitettiin MVL:n mukaan pinta-alaperusteisesti. A teki puun ostajan kanssa metsänhakkuusopimuksen 24 kuukauden ajaksi. Maksut suoritettiin sopimuksessa mainittuna päivänä myyjän ilmoittamalle suomalaisessa rahalaitoksessa olevalle tilille. Metsänhakkuusopimuksen tekemisen jälkeen hakija teki pankin kanssa sopimuksen puunmyyntisaatavan kaupasta. Puunmyyntisaatavan omistusoikeus siirtyi pankille. Katsottiin, että sopimus puunmyyntisaatavan kaupasta oli varsinaiselta luonteeltaan lainasopimus, jossa lainan vakuutena käytettiin metsänhakkuusopimukseen perustuvaa puunmyyntisaatavaa. A:n tuloverotuksessa sovellettiin käteis- eli kassaperiaatetta, jonka mukaisesti tulo syntyi silloin, kun puun ostaja maksoi tilityksiä joko suoraan myyjälle tai pankille. Vuosina 2004 tai 2005 maksetut tilitykset olivat metsätalouden pinta-alaverotuksen piiriin kuuluvaa tuloa ja vuonna 2006 maksettu tilitys oli metsätalouden pääomatuloa. Ennakkoratkaisu vuosille 2004-2006.

Tuloverolaki 43 §, 110 § 1 mom ja 140 § 1 mom
Maatilatalouden tuloverolaki 1 § 4 mom ja 11 §
OSITTAIN KUMOTTU KHO 4.2.05 T 218 VUOSIK.