Avainsanat:

KVL:2006/43

Antopäivä
7.6.2006
Diaarinumero
596/80/2006
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköinen palvelu, verkkolehti

Yhtiön julkaisema päivittäinen uutislehti sekä lehden liitteet ilmestyivät painetun version lisäksi sähköisessä muodossa. Arvonlisäverolain 55 § 1 momentti on poikkeussäännös myynnin verollisuudesta ja sitä on tulkittava suppeasti ja yhteisöoikeuden mukaisesti. Näin ollen ja koska sananvapauslailla ei ole asiassa merkitystä, sähköisessä muodossa ilmestyvä verkkolehti ei ole arvonlisäverolain 55 §:ssä tarkoitettu sanoma- tai aikakauslehti, vaan kysymys on arvonlisäverolaissa ja kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä tarkoitetusta sähköisestä palvelusta. Verkkolehden myynnistä vähintään kuukauden ajaksi tilattuna oli siten suoritettava arvonlisäveroa 22 prosentin verokannan mukaan.

Yhtiö tarjosi painetun lehden ja verkkolehden yhdistelmän tilaajalle mahdollisuutta vanhojen julkaistujen artikkeleiden lukemiseen sähköisesti niin sanottuna arkistotuotteena. Verkkolehteä ja arkistotuotetta myytiin myös erikseen eikä niitä ollut pakko tilata osana painetun lehden kanssa myytävää pakettia. Verkkolehteä ja arkistotuotetta ei pidetty kuluttajan kannalta painetun lehden liitännäisinä epäitsenäisinä suoritteina, vaan sellaisina sähköisinä palveluina, joiden verokohtelu oli ratkaistava itsenäisesti. Kyse ei ollut sellaisista taloudellisesti yhteenkuuluvista suoritekokonaisuuksista, joihin olisi voitu soveltaa liittymisperiaatetta. Yhdessä painetun lehden kanssa myytyyn verkkolehteen ja arkistotuotteeseen ei siten sovellettu painetun lehden verokantaa. Ennakkoratkaisu vuosille 2006-2007. Äänestys 5-1.

Arvonlisäverolaki 17 §, 18 §, 55 § ja 84 §
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 12 artikla 3 kohta a alakohta ja liitteen H 6 kohta
Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) N:o 1777/2005 yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ETY täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun III luvun 2 jakson 11 artiklan 1 kohta, 2 kohdan f alakohta, I liitteen 3 kohdan d alakohta ja 12 artiklan 3 alakohdan c alakohta
EI MUUTOSTA KHO 4.10.07 T 2505 VUOSIK.