KVL:2006/63

Antopäivä
4.10.2006
Diaarinumero
1094/80/2006
henkilökohtaisen tulon verotus, peitelty osinko, osakkeiden lunastaminen

A ja B omistivat X Oy:n 300:n osakkeen osakekannan puoliksi. X Oy:n tarkoitus oli lunastaa vastiketta vastaan A:lta ja B:ltä kummaltakin 135 X Oy:n osaketta. Lunastamisen jälkeen A ja B aikoivat kumpikin myydä ulkopuoliselle taholle 5 kappaletta X Oy:n osakkeita.

Osakkeiden lunastaminen ei tapahtunut X Oy:n toiminnan supistumisen tai muun oman pääoman tarpeen vähenemisen vuoksi. Yhtiöllä oli edellisiltä tilikausilta kertyneitä jakamattomia voittovaroja ja osakkeiden lunastaminen tapahtui vapaalla omalla pääomalla. X Oy aikoi lunastaa kaikilta osakkailtaan saman määrän osakkeita, minkä jälkeen osakkaat jäisivät edelleen X Oy:n osakkaiksi ja omistaisivat osakkeita samassa suhteessa kuin ennenkin. Osakkeiden lunastamisen katsottiin tapahtuvan verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla osingosta menevän veron välttämiseksi.

Kun A ja B osakkeiden lunastuksen jälkeen myivät osan omistamistaan osakkeista Y Oy:lle, luovutukseen sovellettiin TVL:n luovutusvoiton veronalaisuutta koskevia säännöksiä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2006 ja 2007.

Laki verotusmenettelystä 29 § 2 ja 4 mom
Tuloverolaki 33 d § 1 mom ja 45 § 1 mom
LAINVOIMAINEN