KVL:2007/10

Antopäivä
7.3.2007
Diaarinumero
224/80/2007
lähdevero, rajoitetusti verovelvollinenosingonsaaja, osinko muusta kuin julkisestinoteeratusta yhtiöstä

Iso-Britanniassa asuva, Suomessa rajoitetusti verovelvollinen A omisti noin 35 prosenttia julkisesti noteeraamattoman S Oy:n osakkeista. A:n S Oy:ltä saamaa osinkoa ei siirretty Iso-Britanniaan, vaan se maksettiin A:n Suomessa olevalle pankkitilille. Näissä oloissa osinkoa ei verotettu Isossa-Britanniassa, vaan Suomen ja Iso-Britannian välisen verosopimuksen mukaan osinko verotettiin Suomessa ja siihen sovellettiin lähdeverolain säännöksiä.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 43 artiklan ja 56 artiklan periaatteiden oli katsottava merkitsevän muun muassa sitä, että Suomesta osinkotuloa saavaa rajoitetusti verovelvollista osingonsaajaa ei saanut verottaa ankarammin kuin vastaavassa tilanteessa olevaa Suomessa yleisesti verovelvollista osingonsaajaa. Tämän vuoksi lähdeveroa voitiin periä vain siltä osin, kuin vastaava osinko olisi veronalaista tuloa yleisesti verovelvolliselle osingonsaajalle.

Kun S Oy:n osingon määrä vastasi enintään yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa laskettuna osakkeen matemaattiselle arvolle, ei S Oy:n ollut perittävä lähdeveroa siltä osin kuin A:lle maksettava osinko ei ylittänyt 90 000 euroa. Jos A:n saaman osingon määrä ylitti 90 000 euroa, lähdeveroa oli perittävä 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä. Jos osingon määrä ylitti edellä tarkoitetun vuotuisen tuoton, lähdeveroa oli perittävä lähdeverolaissa säädetty 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2007.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 1 §, 3 § 1 mom, ja 7 §
Tuloverolaki 33 b § 1 ja 2 mom
Suomen ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välinen sopimus tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi (742/97, SopS 63) 6 artikla ja 11 artikla 1 kappale
Euroopan yhteisön perustamissopimus 43 artikla ja 56 artikla
EI MUUTOSTA KHO 8.4.08 T 719 VUOSIK.