KVL:2008/55

Antopäivä
1.10.2008
Diaarinumero
563/80/2008
elinkeinotulon verotus, rajat ylittävä osakevaihto, eta-alue

Suomalaisen A Oy:n ja norjalaisen B AS:n oli tarkoitus suorittaa osakevaihto siten, että A Oy luovuttaa omistamansa C Oy:n osakkeet B AS:lle saaden vastikkeena B AS:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Järjestelyn seurauksena B AS tuli omistamaan kaikki C Oy:n osakkeet. Järjestely vastasi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n 1 momentissa ja yritysjärjestelydirektiivissä (90/434/ETY, 2005/19/EY) tarkoitettua osakevaihtoa.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan osakevaihtoa koskevia säännöksiä voidaan soveltaa EU:n jäsenvaltioissa asuviin yhtiöihin. Vastaanottavan yhtiön kotipaikka sijaitsi ETA-alueeseen kuuluvassa Norjassa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio. Kun kuitenkin otettiin huomioon mitä sijoittautumisvapaudesta on säädetty EY:n perustamissopimuksen 43 artiklassa sekä ETA-sopimuksen 31 artiklassa, hakemuksessa tarkoitettuun osakevaihtoon sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osakevaihtoa koskevien säännösten periaatteita.

Osakevaihtoa ei pidetty A Oy:n verotuksessa luovutuksena ja A Oy:n vaihdossa vastaanottamien osakkeiden hankintamenona pidettiin luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § 2 mom ja 52f §
Euroopan yhteisön perustamissopimus 43 artikla
Sopimus Euroopan talousalueesta 31 artikla

KHO 2012:93 Vuosikirja (ei muutosta)