KVL:2010/13

Antopäivä
31.3.2010
Diaarinumero
897/80/2009
elinkeinotulon verotus, vakuutusyhtiö, joukkovelkakirja, valuuttakurssimuutos

Vakuutusyhtiö A Oy:n sijoitusomaisuuteen kuului muita kuin euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja, jotka eivät olleet elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n 8–10 ja 13 kohdassa tarkoitettuja käypään arvoon arvostettavia rahoitusvälineitä. Näiden joukkovelkakirjalainojen tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt kurssivoitot olivat A Oy:lle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaisesti sen verovuoden tuottoa ja kurssitappiot sen verovuoden kulua, jonka aikana ulkomaanrahan kurssi on muuttunut.

A Oy:llä oli lisäksi oikeus vähentää joukkovelkakirjojen arvon aleneminen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 29 §:n 1 momentin nojalla siltä osin kuin tätä arvon alenemista ei vähennetty edellä tarkoitettuna kurssitappiona. Edellytyksenä vähennykselle oli, että yhtiö tekee EVL 54 §:n 1 momentin mukaisesti vastaavan kulukirjauksen kirjanpidossaan.
Ennakkoratkaisu vuosille 2009 ja 2010.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 §:n 12 kohta, 18 §:n 1 mom 3 kohta, 26 § 1 mom, 29 § 1 mom ja 54 §:n 1 mom
LAINVOIMAINEN