Avainsanat:

KVL:2009/79

Antopäivä
16.12.2009
Diaarinumero
A21/8210/2009
arvonlisävero, yleishyödyllinen yhdistys, arvonlisäverollinen liiketoiminta, edunvalvonta, hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi, vähennysoikeus

X ry oli valtakunnallinen alallaan toimivien yhteisöjen, säätiöiden ja elinkeinonharjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena oli parantaa ja kehittää alansa ja jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä. X ry piti yhteyttä valtiovaltaan ja viranomaisiin valvoen toimialansa etuja ja osallistui alaa koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten valmisteluun. Yhdistys teki yhteistyötä elinkeinoelämän järjestöjen ja muiden etujärjestöjen kanssa ja muun ohessa toimi eri ministeriöiden alaisuudessa toimivissa asiantuntijaryhmissä. Yhdistys myös edisti alan tiedottamista ja koulutusta. Jäsenpalvelut koostuivat muun muassa lehdistö-, sesonki- ja jäsentiedotteiden julkaisemisesta, joista aiheutuvat kustannukset katettiin jäsenmaksuilla. Lisäksi yhdistys toimitti alansa vuosijulkaisuja, oppaita ja selvityksiä, joiden kustannukset katettiin jäsenmaksuilla tai ulkopuolisella rahoituksella. Yhdistys järjesti myös tilaisuuksia jäsenilleen tai ulkopuolisille tahoille, ja näistä aiheutuvat kulut katettiin jäsenmaksuilla. Omille jäsenilleen yhdistys tarjosi lisäksi extranetin kautta sähköisiä palveluja kuten tietopankin.

X ry:n kaikki jäsenet olivat arvonlisäverovelvollisia. Jäseniltä perittiin liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu. Jäsenet saivat jäsenmaksua vastaan yhdistyksen toiminnasta saadun hyödyn, koska yhdistyksen tarkoituksena oli nimenomaan kehittää jäsentensä toimintaedellytyksiä. Vuonna 2008 vuotuiset jäsenmaksutulot olivat noin 800 000 euroa. Tämän lisäksi yhdistyksen jäseniltä kerättiin erityisiä alan projekteja varten noin 100 000 euroa. Muita tuottoja yhdistys sai vuonna 2008 meneillä oleviin projekteihin yleisavustuksina yhteensä 234 500 euroa. Vuodelle 2009 X ry sai yleisavustuksia yhteensä noin 134 000 euroa, ja jäsenmaksujen suhteellinen osuus yhdistyksen tuotoista oli edellisvuotta suurempi. Lisäksi yhdistyksellä oli vähäisiä määriä lähinnä yhdistyksen toimintaa tukevien yritysten ja yhteisöjen osakkeita ja osuuksia. X ry:n kulut muodostuvat henkilöstökuluista, hallinnon yleiskuluista ja projektikuluista. Yhdistyksen tuotot olivat vuonna 2008 yhteensä noin 1 150 000 euroa ja kulut 1 130 000 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli 17 000 euroa. Koko toiminnan tulokseksi muodostui noin 37 000 euroa. Tulos pyrittiin pitämään pitkällä aikavälillä lähellä 0 euroa.

X ry:n tuotoista pääosan muodostivat jäsenmaksut, joista noin 95 prosenttia käytettiin yhdistyksen edunvalvontatoimintaan ja viisi prosenttia jäseniä palvelevaan tiedottamis-, julkaisu- ja tietopankkitoimintaan. Yhdistyksen keräämiä jäsenmaksuja ei ole Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella pidettävä tavaroiden luovutuksesta tai palvelujen suorituksesta saatavana vastikkeena. X ry sääntöjensä tarkoituksen mukaisesti ja myös käytännössä harjoitti pääosin toimialansa ja jäsentensä edunvalvontatoimintaa, jonka tarkoituksena oli parantaa jäsenten toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen edunvalvonta- sekä tiedotus-, julkaisu- ja tietopankkitoiminta ei tapahtunut kilpailuolosuhteissa, sillä yhdistys ei tarjonnut sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka yleisesti kilpailisivat markkinoilla tarjolla olevien vastaavien hyödykkeiden kanssa. Toiminta ei myöskään ollut suuntautunut rajoittamattomaan asiakaskuntaan vaan keskeisesti yhdistyksen jäsenistöön. Sillä seikalla, että osa yhdistyksen julkaisuista ja tiedotteista oli julkisesti saatavilla ja osa sen järjestämistä tilaisuuksista oli julkisia, ei ollut ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa yhdistyksen toiminnan pääasiallista luonnetta alan ja jäseniensä edunvalvojana. Kuvatuissa olosuhteissa yhdistyksen toimintaa ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna liiketoiminnan muodossa harjoitettavana toimintana eikä arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuna liiketoimintana. Yhdistys ei voinut hakeutua harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi arvonlisäverolain 12 §:n 1 momentin perusteella. Näin ollen se ei voinut myöskään käsitellä toimintaansa miltään osin arvonlisäverollisena eikä vähentää kustannuksiinsa sisältyvää arvonlisäveroa.
Ennakkoratkaisu ajalle 16.12.2009-31.12.2010.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom, 4 §, 12 § 1 mom, 102 § 1 mom 1 kohta
Tuloverolaki 22 § 1 ja 2 mom, 23 § 1 ja 3 mom
Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohdat, 9 artikla 1 kohta ensimmäinen ja toinen alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot asioissa C-102/86, Apple and Pear Development Council, 8.3.1988; C-174/00, Kennemer Golf Country Club, 21.3.2002; C-515/07, Vereniging Noordelijke Land - en Tuinbow Organisatie, 12.2.2009; C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten, 6.10.2009
KHO 2011:75 Vuosikirja (ei muutosta)