KVL:2010/12

Antopäivä
31.3.2010
Diaarinumero
12/2010
henkilökohtaisen tulon verotus, työsuhteeseen perustuva osakeanti, osakkeiden käypä arvo

A työskenteli Y-konserniin kuuluvan X Oy:n palveluksessa. A:n oli tarkoitus merkitä konsernin julkisesti noteeratun ranskalaisen emoyhtiön Y S.A.:n osakkeita osakeannissa, jossa Y S.A. tarjosi konsernin työntekijöille merkittäväksi omia osakkeitaan. Henkilöstöantiin sovellettiin Ranskan työlainsäädäntöä.

Työntekijät saivat merkitä osakkeita 20 prosenttia käypää hintaa alemmalla hinnalla. Henkilöstöannissa annettavat osakkeet eivät yhtiöoikeudellisesti muodostaneet erillistä osakesarjaa, vaan oikeuttivat lähtökohtaisesti samoihin etuihin kuin muutkin yhtiön osakkeet ja tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi välittömästi liikkeelle laskun jälkeen. Osakkeisiin kuitenkin liittyi noin viiden vuoden mittainen luovutusrajoitus, jonka aikana osakkeita säilytettiin ranskalaisen pankin hallinnoimalla arvo-osuustilillä. Työntekijän oli mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä pyytää osakkeiden myyntiä luovutuskiellon aikana.

Näiden osakkeiden tuloverolain 66 §:n 2 momentissa tarkoitetun ensimmäisen noteerauksen oli luovutusrajoituksesta huolimatta katsottava tapahtuvan silloin, kun osakkeet haettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi niiden liikkeelle laskun jälkeen.

Luovutusrajoituksella ei ollut merkitystä osakkeiden tuloverolain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettua käypää hintaa määrättäessä. Osakeannista A:lle koituvaa verotettavaa etua laskettaessa hänen merkitsemiensä osakkeiden arvo määräytyi tuloverolain 66 §:n 2 momentin mukaisesti riippumatta näiden osakkeiden mahdollisesta pörssikurssin laskusta luovutusrajoituksen aikana.
Ennakkoratkaisu vuosille 2010-2012. Äänestys 7-1.

Tuloverolaki 66 § 1 mom ja 2 mom
LAINVOIMAINEN