KVL:2010/19

Antopäivä
19.5.2010
Diaarinumero
A30/8210/2009
kansainvälinen verotus, lähdeverotus, eu-oikeus

Luxemburgiin rekisteröidyn vakuutusyhtiön X S.A.:n sijoitusomaisuuteen kuului suomalaisenjulkisesti noteeratun osakeyhtiön osakkeita, jotka tuottivat alle 10 prosentin osuuden osakeyhtiön osakepääomasta. Suomen lähdeverolain säännösten mukaan X S.A.:lle suoritettavasta osingosta tuli periä lähdevero.

Luxemburgin lainsäädännön mukaan osingot eivät käytännössä sisältyneet X S.A.:n verotettavaan tuloon, minkä vuoksi Suomessa perittävää lähdeveroa ei voitu hyvittää Luxemburgissa.

Vastaavanlainen sijoitusomaisuuden perusteella saatu osinko on veronalaista tuloa elinkeinoverolain säännösten mukaisesti, kun se maksetaan kotimaiselle yhteisölle. Koska osinkotulo on veronalaista sekä rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle että vastaavassa asemassa olevalle kotimaiselle yhteisölle, lähdeverolain säännösten ei katsottu syrjivän kansalaisuuden perusteella tai rajoittavan pääoman liikkeitä jäsenvaltioiden välillä. Lähdeverolain säännöksiä ei siten ollut pidettävä Euroopan Unionin oikeuden selvän, täsmällisen ja ehdottoman normin vastaisina eikä niitä tullut jättää soveltamatta.

Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden elinkeinotoiminnan tulosta tehtävää EVL 8 §:n 10-kohdassa tarkoitettua lakisääteistä siirtoa korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen ei pidetty osinkotuloon välittömästi kohdistuvana vähennyksenä, eikä sillä siten ollut merkitystä osingosta perittävän lähdeveron kannalta.

X S.A.:lle maksettavasta osingosta tuli periä lähdeveroa lähdeverolaissa säädetyllä tavalla.

Ennakkoratkaisu vuosille 2010–2011. Äänestys 4-3.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 1 § 3 momentti, 3 § 5 momentti ja 7 § 3 kohta
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a § 1 momentti 1 kohta
Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta 63 artikla ja 65 artikla
KHO 11.10.13 T 3232 (kumottu, poistettu)