KVL:2010/44

Antopäivä
15.9.2010
Diaarinumero
A40/8210/2010
elinkeinotulon verotus, kommandiittiyhtiö, sijoitusrahaston syöttörahasto, voitonjakolainan korko

Pääomarahastojen hallinnointia harjoittavan osakeyhtiön oli tarkoitus perustaa A Ky, joka toimisi äänettömänä yhtiömiehenä perustettavassa kommandiittiyhtiömuotoisessa sijoitusrahastossa. A Ky toimisi niin sanottuna syöttörahastona, jonka tarkoituksena oli kerätä sijoittajilta varoja sijoitusrahastoon; kerättävien varojen tavoitemääränä oli vähintään 10 miljoonaa euroa. Sijoitusrahasto sijoittaisi varat edelleen tietyllä alalla toimiviin yhtiöihin. Sijoitusrahaston tavoitekoko oli noin 60 miljoonaa euroa. Kun otettiin huomioon A Ky:n harjoittaman toiminnan luonne sijoitusrahaston äänettömänä yhtiömiehenä, A Ky:n katsottiin näissä olosuhteissa harjoittavan elinkeinotoimintaa.

Varat A Ky:öön oli tarkoitus hankkia vieraan pääoman ehtoisina voitonjakolainoina. Lainaehtojen mukaan voitonjakolainoille suoritettaisiin tilikausittain ns. tuottokorkona yhteensä koko A Ky:n tilikauden tulos kuitenkin siten, että tuottokoron suorituksen jälkeen A Ky:öön jäisi yhtiömiesten osuus sen tulosta. Voitonjakolainat olivat määräaikaisia ja ne erääntyivät sijoitusrahaston toimikauden päätyttyä. Voitonjakolainalle maksettava tuottokorko oli A Ky:n verotuksessa vähennyskelpoista korkoa sen vuoden elinkeinotoiminnan tulosta, jolta vahvistettiin koronmaksuvelvollisuuden synnyttävä tilinpäätös.
Ennakkoratkaisu vuosille 2010 ja 2011.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §, 18 § 1 mom 2 kohta ja 22 § 1 mom
LAINVOIMAINEN