Förmåner: återkrav och regress i internationella situationer

Har getts
22.12.2023
Diarienummer
VH/6582/05.00.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Anvisningen har uppdaterats:

  • Ursprunglig betalningsperiod, som ska anges i tilläggsuppgifterna om återbetalning, har änd-rats till ursprunglig betalningsperiod i alla punkter i anvisningen där uppgiften har nämnts.
  • Årtalen i exemplen har uppdaterats.

1 Inledning

På anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret anmäler man både pensions- och förmånsinkomster. I denna anvisning avser termen förmån både pensioner och förmåner om inte någon annat nämns separat.

Pensioner och förmåner kan i vissa situationer återkrävas av förmånstagaren som i denna anvisning i huvudsak kallas för inkomsttagare. I anvisningen Förmåner: återkrav och regress redogörs för tillämpningen av 112 a § i inkomstskattelagen på återkrav och för betalarens skyldighet att anmäla uppgifter om återkrav till inkomstregistret. Anvisningen och de förfaranden som beskrivs i den tillämpas delvis även på återkrav i internationella situationer.

I denna anvisning beskrivs med hjälp av exempel hur uppgifter om återkrav och regress ska anmälas till inkomstregistret i internationella situationer. I en internationell återkravssituation är inkomsttagaren bosatt utomlands eller betalaren av en tidigare eller en senare förmån är utländsk. 

I internationella situationer gäller särdrag som betalaren ska ta i beaktande när denne anmäler uppgifter till inkomstregistret. I återkravssituationer kan det ha gått en lång tid mellan betalningsdagen för förmånen och återkravet, och inkomsttagarens skattskyldighet kan ha ändrats under denna tid. Betalaren anmäler att inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig enligt skattskyldigheten vid tidpunkten för återkravet. Om betalaren dock vid tidpunkten för återkravet inte känner till om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig, kan betalaren anmäla uppgifterna enligt betalningstidpunkten för förmånen.

I situationer där en allmänt skattskyldig inkomsttagare är bosatt utomlands och återkrävs på en förmån eller pension, anmäls återkravet på samma sätt som i finländska situationer. Däremot om pensionen för en allmänt skattskyldig som är bosatt utomlands inte kan beskattas i Finland på grund av ett skatteavtal mellan Finland och inkomsttagarens hemviststat ska betalaren i anmälan om återkrav ange uppgiften ”Skatteplikten för förmånen – Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut”. Om det är fråga om s.k. VILMA-pension (principen om sista pensionsanstalt), används uppgiften ”Skatteplikten för förmånen” endast om pensionen som betalas av betalaren i fråga inte kan beskattas i Finland på grund av ett skatteavtal och endast sjukvårdspremie påförs på pensionen. Läs mer i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 5.7 Pensionsinkomst för begränsat skattskyldig).

Om den inkomst som återkrävs är pension och inkomsttagaren har varit begränsat skattskyldig både när hen erhållit pension och när hen återbetalat den, anges uppgiften ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig” i både anmälan om utbetalning av pension och anmälan om återkrav. Uppgiften fogas till inkomstslaget för såväl pension som förskottsinnehållning. För en begränsat skattskyldig inkomsttagare anges dessutom uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja”.

Om inkomsten som återkrävs är pension och inkomsttagaren har under tiden mellan utbetalning av pensionen och återkravet blivit begränsat skattskyldig, anger betalaren på anmälan om återkrav uppgiften ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig”. Detta görs trots att inkomsttagaren var allmänt skattskyldig vid tidpunkten för utbetalning av pensionen.

I anvisningen beskrivs med hjälp av exempel de vanligaste situationerna av anmälningar till inkomstregistret. I exemplen har inte alla uppgifter som ska anges beaktats utan enbart uppgifter som är relevanta för avgörandet av det ärende som behandlas.

2 Inkomsttagaren återbetalar prestationen

Om ett förfarande där inkomsttagaren återbetalar förmånen till prestationsbetalaren föreskrivs i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen. Tidpunkten för återbetalning avgör huruvida återkravet i beskattningen kan beaktas som ett nettoåterkrav. Betalaren kan alltid återkräva den prestationen till bruttobelopp.

Se närmare information om tidpunkten för återbetalning i anvisningen Förmåner: återkrav och regress (kapitel 2 Inkomsttagaren återbetalar prestationen).

2.1 Betalaren återkräver prestationen under det ursprungliga betalningsåret eller i början av året efter betalningsåret

2.1.1 Nettoåterkrav

Om inkomsttagaren återbetalar överbetalningen under det år då den ursprungliga betalningen betalats eller i början av året efter betalningsåret före den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, kan inkomsttagaren återbetala till prestationsbetalaren nettobeloppet, dvs. ett belopp med avdrag för förskottsinnehållning eller källskatt. Skatteförvaltningen fastställer den utsatta dagen med två separata beslut: beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster och beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning.

Om återkravet görs till nettobelopp anmäler förmånsbetalaren till inkomstregistret det av inkomsttagaren återkrävda bruttobeloppet och den förskottsinnehållning eller källskatt som hänför sig till det. Om förskottsinnehållning har verkställts på förmånen ska detta anmälas i punkten ”Förskottsinnehållning på återbetalning”. Om källskatt har verkställts på förmånen ska detta anmälas i punkten ”Källskatt på återbetalning”. Skatteförvaltningen räknar inte förskottsinnehållning eller källskatt på det återkrävda beloppet till godo för inkomsttagaren i beskattningen för betalningsåret, utan den beaktas i betalarens skyldigheter att verkställa förskottsinnehållning på basis av tilläggsuppgifterna om återbetalningen.

På anmälan om återkrav anges samma tilläggsuppgifter om inkomsttagaren som på den ursprungliga anmälan om förmånsuppgifter, om inkomsttagarens skattskyldighet inte har ändrats under tiden mellan utbetalningen av förmånen och återkravet.

Exempel 1. Till en begränsat skattskyldig inkomsttagare har betalats 1 500 euro per månad i sjukdagpenning 2023. Förmånen har betalats månatligen retroaktivt för tiden 1.3–31.8.2023. Betalaren har efter förskottsinnehållningen (510 euro per månad) tagit ut 35 % i källskatt (346,50 euro per månad).

Betalaren återkräver av inkomsttagaren den sjukdagpenning som betalats ut med en återkravsfaktura i juli och augusti samma år, sammanlagt 3 000 euro. Vid tidpunkten för återkravet är inkomsttagaren fortfarande begränsat skattskyldig. Inkomsttagaren betalar fakturan den 15 november 2023. Prestationen registreras i prestationsbetalarens system den 19 november 2023. Betalaren lämnar in en ersättande anmälan och anmäler de prestationer som betalats ut i juli och augusti som ogrundad förmån.

I exemplet (tabell 1) visas betalarens ersättande anmälan till anmälan om förmånsuppgifter som lämnats in den 2 juli 2023. Betalaren anmäler med den ersättande anmälan att förmånen är ogrundad. På både den ursprungliga och den ersättande anmälan anges att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig. Betalaren ska även lämna in en motsvarande ersättande anmälan om förmånen som betalades ut i augusti.

Exempel 1, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.07.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3312121322

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

30.06.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Källskatteavdrag

Belopp

510.00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Källskatt

Belopp

346.50

I exemplet (tabell 2) visas en anmälan om återkrav. I anmälan om återkrav kan anges en ursprunglig betalningsperiod, eftersom förmånsinkomsterna har betalats under samma år.

Exempel 1, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

19.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3312121333

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

3000.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

15.11.2023

Källskatt på det återkrävda beloppet

693.00

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.07.2023

Slutdatum

31.08.2023

Om inkomsttagarens skattskyldighet ändras från allmänt skattskyldig till begränsat skattskyldig eller tvärtom under tiden mellan utbetalningen av förmånen och återkravet, anmäler betalaren uppgiften i anmälan om återkrav enligt inkomsttagarens skattskyldighet vid tidpunkten för återkravet. Om betalaren inte har denna information vid tidpunkten för återkravet, kan betalaren anmäla inkomsttagarens skattskyldighet enligt vad den var vid tidpunkten för utbetalning av förmånen.

Om betalaren återkräver prestationen året efter betalningsåret före den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, anmäls uppgifterna till inkomstregistret på samma sätt som i en situation där betalaren återkräver prestationen under betalningsåret.

Exempel 2. En allmänt skattskyldig arbetslös arbetssökande har beviljats 648 euro per månad i grunddagpenning under tiden 1.6–30.11.2023, som har betalats månatligen retroaktivt. Förskottsinnehållning har verkställts på dagpenningen enligt 20 % (129,60 euro per månad). I januari 2024 upptäcker förmånsbetalaren att dagpenningen för november, som betalades ut i december, är ogrundad eftersom inkomsttagaren har börjat arbeta. Betalaren återkräver prestationen i netto.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen i netto, 518,40 euro, den 3 mars 2024 och betalningen registreras i förmånsbetalarens system den 8 mars 2024. Inkomsttagaren är bosatt utomlands och är från och med början av 2024 begränsat skattskyldig i Finland.

Exemplet (tabell 1) visar en ersättande anmälan till anmälan som lämnats in 4.12.2023. Betalaren anmäler med den ersättande anmälan att förmånen är ogrundad. Eftersom inkomsttagaren är allmänt skattskyldig i december 2023 anmäls inte uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” på den ersättande anmälan.

Exempel 2, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.12.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3522121141

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Följande exempel (tabell 2) visar en anmälan om nettoåterkrav. Eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig vid tidpunkten för återkravet, anges på anmälan uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” samt uppgifter som hänför sig till detta. För begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska hemviststatens skattenummer (TIN) anges, om det är känt. Om en begränsat skattskyldig ska dessutom alltid anmälas hens adress i hemviststaten och hemviststatens landskod.

Exempel 2, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

08.03.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3312121333

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

03.03.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

129.60

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

I vissa internationella situationer anmäls uppgifterna på samma sätt som i finländska situationer. Om en allmänt skattskyldig inkomsttagare som är bosatt utomlands erhåller VILMA-pension, varav en del beskattas i Finland och på en del tas endast sjukvårdspremie ut, beräknar Skatteförvaltningen endast en genomsnittlig skatteprocent på pensionen. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på samma sätt som i situationer där inkomsttagaren är bosatt i Finland. I detta fall anmäler inte betalaren uppgiften ”Skatteplikten för förmånen – Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut”. Uppgiften ska dock anges i situationer där ett skatteavtal förhindrar beskattningen av pensioner som betalas ut av samma pensionsbetalare och på vilka endast sjukvårdspremie tas ut.

Exempel 3. En i Frankrike bosatt allmänt skattskyldig inkomsttagare har erhållit 2 500 euro per månad i pension från och med den 1 september 2021. Inkomsttagaren har tjänat in 1 500 euro av pensionen inom den privata sektorn och 1 000 euro i ett offentligt samfunds tjänst.

Skatteavtalet mellan Frankrike och Finland förhindrar att arbetspension som tjänats in inom den privata sektorn beskattas i Finland. Eftersom Finland ansvarar för inkomsttagarens sjukkostnader, ska en sjukvårdspremie dock tas ut på inkomsten. Pensionen som betalas ut av det offentliga samfundet beskattas i Finland. Förmånsbetalaren har erhållit inkomsttagarens skattekort, där den genomsnittliga förskottsinnehållningsprocenten (20 %) gäller båda delarna av pensionen.

Betalaren upptäckte i december att den under tiden 1.9–31.12.2021 har betalat ut 80 euro per månad för mycket i pension som inkomsttagaren tjänat in inom den privata sektorn. Inkomsttagaren återbetalar överbetalningen på 320 euro den 17 januari 2022, och betalningen registreras i betalarens system den 20 januari 2022.

Exemplet (tabell 1) visar en ersättande anmälan till anmälan som lämnats in den 3 september 2021. Betalaren anmäler med den ersättande anmälan att förmånen är ogrundad. Motsvarande ersättande anmälningar ska lämnas in även för de andra månaderna, då pensionen har betalats ut till ett för högt belopp.

Exempel 3, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.09.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3522121543

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

2420.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

30.09.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

80.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

30.09.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

500.00

I exemplet (tabell 2) visas en anmälan om återkrav.

Exempel 3, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

20.01.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3712121672

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

320.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

17.01.2022

Förskottsinnehållning på återbetalning

64.00

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2021

Exempel 4.  En begränsat skattskyldig finsk medborgare som bor i Frankrike har tjänat in sin lagstadgade arbetspension inom den privata sektorn (ArPL-del) och som tjänsteman i ett finländskt offentligt samfund (OffPL-del). Pension betalas ut till ett belopp på sammanlagt 3 000 euro (2 000 euro + 1 000 euro) per månad. I egen-skap av begränsat skattskyldig har personen fått två skattekort för sin pensionsinkomst. Det ena kortet gäller pension som intjänats i ett offentligt samfunds tjänst (förskottsinnehållning 10 %, 200 euro) och det andra övrig arbetspension (förskottsinnehållning 5%, 50 euro).

Prestationsbetalaren lämna in en anmälan om förmånsuppgifter för oktober 2023 till inkomstregistret enligt följande (tabell 1):

Exempel 4, tabell 1/3.

Uppgifter om materialet

Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.10.2023

Uppgifter i anmälan

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400005

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

FR

Allmänna uppgifter om inkomstslag

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslag

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

50.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.10.2023

Slutdatum

15.10.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftning-en
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.10.2023

Slutdatum

15.10.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

I september 2023 dör inkomsttagaren och den redan betalda pensionen för oktober blir ogrundad. Prestationsbetalaren lämnar in en ersättande anmälan, i vilken information om den ogrundade förmånen har antecknats i bägge pensionsdelar.

Exempel 4, tabell 2/3.

Uppgifter om materialet

Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.10.2023

Uppgifter i anmälan

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Versionsnummer n

Betalarens anmälningsreferens

123400005

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

FR

Allmänna uppgifter om inkomstslag

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Ogrundad förmån Ja
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslag

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Ogrundad förmån Ja
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

50.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.10.2023

Slutdatum

15.10.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftning-en
Allmänna uppgifter om inkomstslag  
 

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.10.2023

Loppupäivä

15.10.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Den pension som betalats till för högt belopp återbetalas till prestationsbetalaren. Prestationsbetalaren ger en anmälan om återkrav till inkomstregistret (tabell 3).

Exempel 4, tabell 3/3.

Uppgifter om materialet

Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.11.2023

Uppgifter i anmälan

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400006

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

FR

Allmänna uppgifter om inkomstslag

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Återkrav Ja
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 29.10.2023
Förskottsinnehållning på återbetalning 50.00
Ursprunglig betalningsperiod  
Startdatum 01.10.2023
Slutdatum 31.10.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Återkrav Ja
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 29.10.2023
Förskottsinnehållning på återbetalning 200.00
Ursprunglig betalningsperiod  
Startdatum 01.10.2023
Slutdatum 31.10.2023
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

2.1.2 Bruttoåterkrav

Om förmånsbetalaren återkräver en överbetalning i brutto av inkomsttagaren, anmäls återkravet till inkomstregistret på samma sätt som nettoåterkrav (se kapitel 2.1.1 Nettoåterkrav). På anmälan om återkrav anmäls dock inte uppgifterna ”Förskottsinnehållning på återbetalning” eller ”Källskatt på återbetalning”. Vid bruttoåterkrav kan betalaren anmäla intjäningsperioden med ett skatteårs noggrannhet.

2.2 Betalaren återkräver prestationen efter det ursprungliga betalningsåret

Om betalaren återkräver prestationen i början av året efter betalningsåret före den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, tillämpar Skatteförvaltningen samma förfarande som när betalaren återkräver prestationen under betalningsåret.

Om betalaren dock återkräver prestationen året efter det ursprungliga betalningsåret och efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut (eller under senare år), minskas det återbetalda beloppet i inkomsttagarens beskattning under återbetalningsåret som återkravsavdrag. Enligt lagen om beskattningsförfarande beskattas en återkrävd förmån som inkomsttagarens inkomst och förskottsinnehållningen eller källskatten räknas till godo i beskattningen. Förmånsbetalaren ska således återkräva överbetalningen av inkomsttagaren i brutto. Betalaren återkräver därtill den tidigare verkställda förskottshållningen eller den uttagna källskatten av inkomsttagaren.

Är inkomsttagaren begränsat skattskyldig tillämpas ovan nämnda förfarande på inkomster som omfattas av källskatt endast i vissa fall:

  • Inkomsttagarens skattskyldighet har under återbetalningsåret retroaktivt ändrats från allmänt skattskyldig till begränsat skattskyldig. Skattskyldigheten kan ändras retroaktivt till exempel om inkomsttagaren flyttar från utlandet tillbaka till Finland, men betalaren får kännedom om detta i efterhand.
  • Källskatt som tagits ut på förmånen har beaktats i inkomsttagarens beskattning.

Förfarandet tillämpas inte på den del av året, under vilken inkomsttagaren har beskattats som begränsat skattskyldig. 

Förfarandet tillämpas även på sådana situationer där beskattningen av en begränsat skattskyldig inkomsttagare har verkställts enligt lagen om beskattningsförfarande och källskatten har således beaktats i inkomsttagarens beskattning.

Om inkomsttagarens skattskyldighet ändras under tiden mellan utbetalningen av förmånen och återkravet, anmäler betalaren uppgiften på anmälan om återkrav enligt inkomsttagarens skattskyldighet vid tidpunkten för återkravet. Har betalaren dock inte denna information vid tidpunkten för återkravet, kan betalaren anmäla inkomsttagarens skattskyldighet enligt vad den var vid tidpunkten för utbetalning av förmånen.

Exempel 5. En allmänt skattskyldig inkomsttagare har fått sammanlagt 2 252,52 euro i studiepenning år 2023. Förskottsinnehållningar har inte verkställts på studiepenningen. Inkomsttagaren flyttar utomlands i januari 2024 och är således begränsat skattskyldig i Finland från och med ingången av 2024. År 2024 återkräver betalaren av inkomsttagaren studiepenningen på 250,28 euro för december 2023. Inkomsttagaren återbetalar prestationen den 1 juli 2024, och betalningen registreras i förmånsbetalarens system den 6 juli 2024.

Exemplet (tabell 1) visar en ersättande anmälan som lämnas om studiepenningen för december 2023 och på vilken anges en ogrundad förmån. Inkomsttagaren var i december allmänt skattskyldig, och därför anges inte uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” på den ersättande anmälan.

Exempel 5, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.12.2023

Uppgifter om inkomsttagaren  

Identifierare: Personbeteckning (finsk) ddmmåå-1234

 
Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ33333322

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

250.28

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

Exemplet (tabell 2) visar en ny anmälan, i vilken betalaren anmäler återkravet av studiepenningen för december. Betalaren anmäler inkomsttagarens skattskyldighet enligt vad den var vid tidpunkten för återkravet, om betalaren känner till skattskyldigheten. Således anmäler betalaren uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja”.

Exempel 5, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

06.07.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ33333333

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

250.28

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

01.07.2024

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

För den pension som betalats till en begränsat skattskyldig ska anges uppgiften ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig”. På anmälan om återkrav fogas uppgiften även till inkomstslaget för såväl pensionen som förskottsinnehållningen.

Exempel 6. En begränsat skattskyldig inkomsttagare har erhållit 1 000 euro per månad i invalidpension från en finländsk pensionsbetalare från och med den 1 oktober 2023. Förskottsinnehållning på 40 % har verkställts på pensionen. Betalaren återkräver i juli 2024 de pensioner som betalats ut 2023, eftersom inkomsttagaren inte har rätt till pension. Betalaren återkräver prestationerna i brutto, eftersom återkravet görs efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen den 16 juli 2024, och prestationen registreras i förmånsbetalarens system den 21 juli 2024. Betalaren anmäler uppgifterna om återkravet till inkomstregistret den 21 juli 2024.

Exemplet (tabell 1) visar en ersättande anmälan som gäller betalningen i december och i vilken betalaren anger ogrundad förmån. Betalaren lämnar in motsvarande ersättande anmälningar även för oktober och november.

Exempel 6, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

07.12.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3312121212

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1000.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Betalaren anmäler uppgifterna om återkravet till inkomstregistret 21.7.2024 (tabell 2).

Exempel 6, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

21.07.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3312121212

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

3000.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

16.07.2024

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.12.2023

Förmånsbetalaren kan anmäla prestationens ursprungliga betalningsdag som tilläggsuppgift till återbetalningen. I detta fall rättar Skatteförvaltningen betalarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning för den månad då den ursprungliga prestationen betalades. Om betalaren inte har anmält prestationens ursprungliga betalningsdag, hänför Skatteförvaltningen prestationen till den skatteperiod som motsvarar slutdagen av den ursprungliga intjäningsperioden.

Betalaren ska på anmälan om återkrav anmäla inkomsttagarens skattskyldighet vid tidpunkten för återkravet. Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig vid tidpunkten för återkravet och betalaren återkräver pension, ska betalaren även ange uppgiften ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig”. Har betalaren dock inte denna information om skattskyldighet vid tidpunkten för återkravet, kan inkomsttagarens skattskyldighet anmälas enligt vad den var vid tidpunkten för utbetalning av förmånen.

Exempel 7. En allmänt skattskyldig inkomsttagare har erhållit 2 000 euro per månad i invalidpension från Finland under tiden 1.10–31.12.2023. Betalaren har verkställt förskottsinnehållning på pensionen enligt 10 % (200 euro per månad).

I mars 2024 upptäcker betalaren att den har betalat ut 200 euro per månad för mycket i pension. Betalaren återkräver den överbetalda pensionen i maj. Inkomsttagarens skattskyldighet har under tiden mellan utbetalningen och återkravet ändrat från allmänt skattskyldig till begränsat skattskyldig.

Inkomsttagaren betalar tillbaka överbetalningen på 600 euro den 3 maj 2024. Prestationen registreras i förmånsbetalarens system den 6 maj 2024 och betalaren anmäler uppgiften om återkrav samma dag.

Exemplet (tabell 1) visar en ersättande anmälan för oktober. Betalaren lämnar in motsvarande ersättande anmälningar även för november och december.

Exempel 7, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.10.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ3312121212

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1800.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

200.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.10.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Betalaren anmäler uppgifterna om återkravet till inkomstregistret den 6 maj 2024 (tabell 2). Inkomsttagaren är begränsat skattskyldig vid tidpunkten för återkravet, och därför anger betalaren uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” på anmälan om återkrav.

Exempel 7, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

06.05.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ33333444

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

600.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

03.05.2024

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

31.12.2023

3 Betalaren kvittar förmånen mot en förmån som betalats ut senare

I 112 a § 2 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs om ett kvittningsförfarande, där samma förmånsbetalare återkräver en förmån som betalaren betalat utan grund tidigare mot en förmån som betalaren betalar senare. I kvittningssituationer sker beskattningen på samma sätt som när inkomsttagaren själv återbetalar prestationen. Se närmare hur bestämmelsen tillämpas i anvisningen Förmåner: återkrav och regress (kapitel 3 Kvittning). I internationella kvittningssituationer påverkas anmälan av uppgifter av huruvida inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig när betalaren betalar ut en tidigare förmån och å andra sidan när denne kvittar förmånen mot en förmån som betalas ut senare.

3.1 Kvittning och ursprunglig betalning under samma år

Om betalaren av den tidigare och den senare förmånen är densamma och kvittning genomförs under det år då den ursprungliga prestationen har betalats, kan betalaren dra av prestationens bruttobelopp från bruttobeloppet av den prestation som senare betalas till inkomsttagaren. I detta fall behöver inte betalaren rätta till beloppet för en tidigare verkställd förskottsinnehållning eller uttagen källskatt. Däremot räcker det att betalaren beräknar förskottsinnehållningen eller källskatten på förmånens bruttobelopp.

Exempel 8. En allmänt skattskyldig inkomsttagare har erhållit 600 euro per månad i folkpension sedan januari 2023. Förskottsinnehållning på 15 % (99 euro per månad) har verkställts på pensionen. Betalaren upptäcker i september 2023 att det har betalats 70 euro för mycket pension per månad under perioden 1.1–30.9. Överbetalningen är sammanlagt 630 euro.

Man har kommit överens med inkomsttagaren att det överbetalda beloppet kvittas i tre rater (210 euro/rat). Två rater kvittas mot den folkpension som ska betalas ut samma år (590 euro). Betalaren kvittar den första raten i november och den andra i december. Den tredje raten kvittas första följande år (se exempel 8).

Inkomsttagarens skattskyldighet ändras till begränsat skattskyldig i början av november 2023. Inkomsttagaren har lämnat in till förmånsbetalaren ett nytt skattekort för begränsat skattskyldig, där förskottsinnehållningen är 10 %. Vid de två första kvittningarna har inkomsttagaren dock fortfarande varit allmänt skattskyldig.

Efter att ha upptäckt felet lämnar betalaren in ersättande anmälningar i september. Exemplet (tabell 1) visar en ersättande anmälan med vilken man anmäler en ogrundad förmån som betalats i januari. Betalaren ska lämna in motsvarande ersättande anmälningar även för andra månader, då pensioner har betalats ut till ett för högt belopp.

Exempel 8, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.01.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00023120

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

590.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

70.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

99.00

Betalaren återkräver prestationen i samband med utbetalningen av folkpensionen för november genom att kvitta den första raten av det överbetalda beloppet, dvs. 210 euro. Förskottsinnehållning verkställs på det bruttobelopp som betalas ut, dvs. 380 euro (590 euro - 210 euro).

Exemplet (tabell 2) visar en anmälan som ska lämnas in i november och med vilken man anmäler kvittning av inkomsten. Eftersom inkomsttagaren har varit begränsat skattskyldig under tiden mellan den ursprungliga betalningen och kvittningen, ska man i anmälan om återkrav som ska lämnas in i november även ange uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” samt uppgiften ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig”.

Exempel 8, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009053820

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

590.00

Återkrav

Ja

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

31.11.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

210.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.11.2023

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.03.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

38.00

Grund för den pension som betalats till en be-gränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

3.2 Kvittning i början av året efter betalningsåret före Skatteförvaltningens förfallodatum

Om kvittningen genomförs i början av det år som följer efter betalningsåret för den tidigare utbetalda förmånen och före den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut ska det belopp som återkrävs vara med i det belopp som förskottsinnehållning verkställs på vid beräkningen av förskottsinnehållningen på den nya förmånen. Förmånsbetalaren drar av det återkrävda beloppet från det belopp som betalas till inkomsttagaren.

Exempel 9. En allmänt skattskyldig inkomsttagare har erhållit 600 euro per månad i folkpension sedan januari 2023. Förskottsinnehållning på 15 % (99 euro per månad) har verkställts på pensionen. Betalaren upptäcker i september att det har betalats 70 euro för mycket pension per månad under perioden 1.1–30.9. Överbetalningen är sammanlagt 630 euro.

Man har kommit överens med inkomsttagaren att det överbetalda beloppet kvittas i tre rater från inkomsttagarens folkpension (590 euro). Två rater kvittas samma år som den ursprungliga prestationen betalades (se exempel 7, där finns även en ersättande anmälan om ogrundad förmån). Betalaren kvittar den sista raten i januari 2024. Den sista raten hänförs till överbetalningen i juli, augusti och september.

Inkomsttagaren är begränsat skattskyldig år 2024. Inkomsttagaren har lämnat in till förmånsbetalaren ett skattekort för begränsat skattskyldig, där förskottsinnehållningen är 10 %. Pensionens belopp i januari 2024 är 590 euro. Betalaren verkställer förskottsinnehållning på bruttobeloppet, eftersom inkomsten är i sin helhet skattepliktig inkomst under återbetalningsåret. Förskottsinnehållningen på in-komsten är 59 euro. Från beloppet på 531 euro som återstår efter förskottsinnehållningen drar betala-ren av det överbetalda nettobeloppet på 178,50 euro (överbetalda bruttobeloppet är 210 euro, på vilket har verkställts en förskottsinnehållning på 31,50 euro) och betalar till inkomsttagaren 352,50 euro.

I anmälan om återkrav ska för inkomsttagaren anges uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” samt ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig”, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig vid tidpunkten för återkrav av den sista raten.

Exemplet innehåller anmälan som ska lämnas in i januari och med vilken man anmäler kvittning av inkomsten.

Exempel 9, tabell 1.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.01.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009053850

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

590.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.01.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

210.00

Grund för den pension som betalats till en be-gränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.01.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

31.50

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.07.2023

Slutdatum

30.09.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

59.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

3.3 Kvittning efter det ursprungliga betalningsåret

Om prestationen återkrävs året efter betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut eller under senare år, kan inte återkravet längre beaktas i beskattningen för det ursprungliga betalningsåret. I detta fall dras det återkrävda beloppet av som återkravsavdrag i beskattningen under återkravsåret.

Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, tillämpas ovan nämnda förfarande på den inkomst som omfattas av källskatt endast om inkomsttagarens skattskyldighet har under året ändrats retroaktivt från begränsat skattskyldig till allmänt skattskyldig och den källskatt som har uppburits på förmånen har beaktats i inkomsttagarens beskattning. Förfarandet tillämpas inte på den del av året, under vilken inkomsttagaren har beskattats som begränsat skattskyldig. 

Förfarandet tillämpas även på sådana situationer där beskattningen av en begränsat skattskyldig inkomsttagare har verkställts enligt lagen om beskattningsförfarande och källskatten har beaktats i inkomsttagarens beskattning.

Förmånsbetalaren ska inte beakta det återkrävda beloppet vid förskottsinnehållningen på den prestation mot vilken hen kvittar den tidigare prestationen. Kvittningen genomförs i brutto.

Exempel 10. Förmånsbetalaren har sedan den 1 augusti 2023 betalat pension till en begränsat skattskyldig inkomsttagare som är bosatt i Frankrike. Av sin lagstadgade arbetspension har inkomsttagaren tjänat in 1 300 euro per månad inom den privata sektorn (ArPL-del) och 700 euro per månad som tjänsteman vid ett finländskt offentligt samfund (OffPL-del). Sammanlagt får inkomsttagaren 2 000 euro per månad i pension.

Inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, så hen har fått två skattekort för sin pensionsinkomst. Det ena kortet gäller pension som intjänats i ett offentligt samfunds tjänst (förskottsinnehållning 15 %) och det andra övrig arbetspension (förskottsinnehållning 1,5 %). På den pension som tjänats in i ett offentligt samfunds tjänst verkställs förskottsinnehållning på 105 euro och på övrig arbetspension 19,50 euro.

Betalaren upptäckte i april 2024 att pensionen som hen tjänat in i ett offentligt samfunds tjänst har betalats ut månatligen 100 euro för mycket under tiden 1.8–31.12.2023. Inkomsttagaren får i maj 2024 en pension på 1 900 euro. Överbetalningen på 500 euro kvittas mot pensionen som betalas ut i maj.

Efter att ha upptäckt felet lämnar förmånsbetalaren in ersättande anmälningar. Exemplet (tabell 1) visar en ersättande anmälan med vilken man anmäler en ogrundad förmån som betalats i augusti. Betalaren ska lämna in motsvarande ersättande anmälningar även för andra månader, då pensioner har betalats ut till ett för högt belopp.

Exempel 10, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.08.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009054752

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

Adress i Frankrike

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

FR

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1300.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.08.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

600.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.08.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

100.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.08.2023

Ogrundad förmån

Ja

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

19.50

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

105.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Förmånsbetalaren anmäler i maj 2024 kvittningen av inkomsten till inkomstregistret (tabell 2).

Exempel 10, tabell 2/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.05.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400001

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

Adress i Frankrike

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

FR

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1300.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2024

Slutdatum

31.05.2024

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

600.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2024

Slutdatum

31.05.2024

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

500.00

Återkrav

Ja

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

03.05.2024

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

19.50

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

90.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

4 Regressituationer

I 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs om regressituationer där olika förmåner betalas ut på varandra och betalaren av den första (tidigare) förmånen kräver tillbaka en förmån som upptäcks ha varit sekundär i förhållande till en senare förmån. Bestämmelsen tillämpas endast på skattepliktig inkomst. Se närmare hur bestämmelsen tillämpas i anvisningen Förmåner: återkrav och regress (kapitel 4 Regressituationer).

I vissa internationella regressituationer anmäls uppgifterna på annat sätt än när både betalaren och inkomsttagaren befinner sig i Finland. I en internationell regressituation är betalaren av antingen den tidigare eller den senare förmånen utländsk. Alternativt kan båda betalarna vara finländska men inkomsttagaren är bosatt utomlands.

112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan endast tillämpas i vissa internationella regressituationer.

  • Bestämmelsen kan inte tillämpas om en finländsk betalare betalar förmånen som regress till en utländsk betalare (kapitel 4.1).
  • Bestämmelsen kan tillämpas om en finländsk betalare betalar förmånen som regress till en finländsk betalare (kapitel 4.2).
  • Bestämmelsen kan inte tillämpas om båda betalarna är finländska men inkomsttagaren är bosatt utomlands (kapitel 4.3).

För att alla informationsanvändare ska få den information om regressituationer som de behöver, anmäls regress till inkomstregistret med uppgiftsgruppen Avdrag. Betalaren av den tidigare förmånen lämnar in en ersättande anmälan till inkomstregistret och anmäler utöver de uppgifter som anmälts tidigare även uppgiften "Regress – Ja". Denna uppgift redogör för att den inkomst som betalats tidigare redan fåtts tillbaka som regress av en annan betalare utifrån ett regresskrav. Om det emellertid inte är möjligt att i en regressituation tillämpa 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen, anmäler betalaren ”Regress till skattefri inkomst” som avdragstyp.

4.1 En finländsk betalare betalar förmånen som regress till en utländsk betalare

En regress enligt 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen tillämpas på den skattepliktiga inkomsten. Bestämmelsen kan inte tillämpas i situationer där en utländsk betalare har betalat en tidigare förmån till inkomsttagaren och senare betalar en finländsk betalare en förmån retroaktivt för samma period till inkomsttagaren.                

Beskattningen av en förmån som betalats från utlandet i Finland påverkas av bestämmelser i såväl inkomstskattelagen som skatteavtal. Således kan en finländsk betalare inte veta om den ursprungliga inkomsten har beskattats i Finland. Betalaren anmäler ”Regress till skattefri inkomst” som avdragstyp. Betalaren ska verkställa förskottsinnehållning eller ta ut källskatt på hela den retroaktiva förmånen.

Det bör observeras att en utländsk förmånsbetalare inte är skyldig att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Med andra ord förmedlas inte alla uppgifter om återkrav till Skatteförvaltningen, och inkomsttagaren måste själv vid behov ansöka om ändring av sin beskattning.

Exempel 11. En utländsk betalare har betalat till en begränsat skattskyldig inkomsttagare som är bosatt utomlands 700 euro per månad i förmån under tiden 1.7.2023–30.4.2024. En finländsk betalare fattar ett retroaktivt pensionsbeslut om invalidpension den 1 maj 2024. Sammanlagt 10 000 euro (1 000 euro per månad) i retroaktiv pension betalas under tiden 1.7.2023–30.4.2024.

Den utländska anstaltens andel av den retroaktiva prestationen är i netto 7 000 euro (7 777,80 euro (brutto) - 777,80 euro (skatt)). Inkomsttagarens andel av den retroaktiva prestationen är i netto 2 000 euro (2 222,20 euro (brutto) - 222,20 euro (skatt)).

Inkomsttagaren betalas i maj 2024 en pension på 1 000 euro. Inkomsttagaren har lämnat in ett skattekort (förskottsinnehållning 10 %) till pensionsbetalaren.

Den finländska betalaren anmäler till inkomstregistret hela den pension som betalats retroaktivt och den förskottsinnehållning som verkställts på pensionen. Som avdragstyp anmäls ”Regress till skattefri inkomst”.

Exempel 11, tabell 1.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ33333333

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2024

Slutdatum

31.05.2024

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

4000.00

Engångsersättning

 

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

30.04.2024

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

2800.00

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

30.04.2024

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Typ av identifierare

Utländskt FO-nummer

Identifierare

(utländskt FO-nummer)

Landskod

(landskod)

Företagets namn

(företagets namn)

Typ av ställföreträdande mottagare

Utländsk anstalt

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

6000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.07.2023

Slutdatum

31.12.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

4200.00

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.07.2023

Slutdatum

31.12.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Typ av identifierare

Utländskt FO-nummer

Identifierare

(utländskt FO-nummer)

Landskod

(landskod)

Företagets namn

(företagets namn)

Typ av ställföreträdande mottagare

Utländsk anstalt

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Grund för den pension som betalats till en be-gränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Belopp (10 % av 11 000 euro)

1100.00

Om en inkomsttagare som är bosatt i Finland erhåller förmån från utlandet, kan inte den senare förmånsbetalaren med säkerhet veta huruvida en tidigare betald förmån varit skattepliktig i Finland.  På grund av detta används även i dessa situationer avdragstypen ”Regress till skattefri inkomst” i anmälan om återkrav.

Exempel 12. En utländsk betalare har betalat till en allmänt skattskyldig inkomsttagare som är bosatt i Finland 1 000 euro per månad i förmån under tiden 1.5.2023–30.4.2024. En finländsk betalare fattar ett retroaktivt pensionsbeslut om invalidpension den 1 maj 2024. Sammanlagt 24 000 euro (2 000 euro per månad) i retroaktiv pension betalas under tiden 1.5.2023–30.4.2024.

Den finländska betalaren betalar 12 000 euro (1 000 euro per månad) av den retroaktiva pensionen till den utländska pensionsbetalaren för samma tid, under vilken den tidigare förmånen betalades ut. Resten av den retroaktiva pensionen (12 000 euro) samt 2 000 euro i pension för maj betalas till inkomsttagaren. Inkomsttagaren har lämnat in ett skattekort (förskottsinnehållning 22 %) till pensionsbetalaren.

Den finländska betalaren anmäler till inkomstregistret hela den pension som betalats retroaktivt och den förskottsinnehållning som verkställts på pensionen. Som avdragstyp anmäls ”Regress till skattefri inkomst”.

Exempel 12, tabell 1.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ2222222222

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2024

Slutdatum

31.05.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

8000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

30.04.2024

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

4000.00

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

30.04.2024

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Typ av identifierare

Utländskt FO-nummer

Identifierare

(utländskt FO-nummer)

Landskod

(Landskod)

Företagets namn

(företagets namn)

Typ av ställföreträdande mottagare

Utländsk anstalt

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

16000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

31.12.2023

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

8000.00

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

31.12.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Typ av identifierare

Utländskt FO-nummer

Identifierare

(utländskt FO-nummer)

Landskod

(Landskod)

Företagets namn

(företagets namn)

Typ av ställföreträdande mottagare

Utländsk anstalt

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (22% av 26 000 euro)

5720.00

4.2 En utländsk betalare betalar förmånen som regress till en finländsk betalare

En regress som avses i 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan inte tillämpas i situationer där en finländsk betalare har betalat en tidigare förmån till inkomsttagaren och senare betalar en utländsk betalare en förmån retroaktivt för samma period till inkomsttagaren.

När en utländsk förmånsbetalare betalar en del av en förmån direkt till en finländsk förmånsbetalare, ger den finländska betalaren en ersättande anmälan för de månader som den erhållit en regressprestation från den utländska betalaren. Med en ersättande anmälan anmäler betalaren utöver de tidigare anmälda uppgifterna även inkomstslaget ”Regress – Ja”. Denna uppgift redogör för att den inkomst som betalats tidigare redan fåtts tillbaka som regress av en annan betalare utifrån ett regresskrav.

Det bör observeras att en utländsk förmånsbetalare inte är skyldig att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Med andra ord förmedlas inte alla uppgifter om återkrav till Skatteförvaltningen, och inkomsttagaren måste själv vid behov ansöka om ändring av sin beskattning.

Exempel 13. En finländsk betalare har betalat till en allmänt skattskyldig inkomsttagare som är bosatt i Finland 1 000 euro i sjukdagpenning sedan den 1 februari 2023. Förskottsinnehållning på 25 % (250 euro per månad) har verkställts på sjukdagpenningen. En pensionsanstalt i Estland fattar ett pensionsbeslut den 1 maj 2024. Pensionsanstalten betalar till inkomsttagaren 1 200 euro per månad retroaktiv pension sedan den 1 oktober 2023 i Estland.

Av den retroaktiva pensionen för år 2023 betalas till den finländska betalaren av sjukdagpenningen 1 000 euro per månad för 3 månader (sammanlagt 3 000 euro), och de resterande 200 euro per månad (sammanlagt 600 euro) betalas till inkomsttagaren. Av den retroaktiva pensionen för år 2024 betalas till den finländska betalaren av sjukdagpenningen sammanlagt 4 000 euro för 4 månader och 800 euro till inkomsttagaren.

När den finländska förmånsbetalaren har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften "Regress – Ja". Exemplet visar en ersättande anmälan som den tidigare förmånsbetalaren lämnat in för oktober 2023. Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar för alla de månader då betalaren har erhållit regressprestationer.

Exempel 13, tabell 1.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

30.10.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Anmälningsreferens

00XYZ272813665

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1000.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.10.2023

Slutdatum

30.10.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

250.00

Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, anger betalaren i regressituationer i en ersättande anmälan samma uppgifter ”Begränsat skattskyldig – Ja” och ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig” som i den ursprungliga anmälan om förmånsuppgifter.

Exempel 14. En begränsat skattskyldig inkomsttagare som är bosatt utomlands har betalats 600 euro per månad i folkpension i Finland sedan den 1 maj 2023. En utländsk betalare har fattat ett retroaktivt pensionsbeslut den 1 februari 2024. Den utländska betalaren betalar sammanlagt 3 200 euro (800 euro per månad) i retroaktiv pension betalas under tiden 1.9–31.12.2023. Av den retroaktiva pensionen betalas 2 400 euro som regress till den finländska betalaren och de resterande 800 euro till inkomsttagaren.

Pensionen för en begränsat skattskyldig är inkomst som förvärvats i Finland. Ett skatteavtal mellan Finland och hemviststaten har dock kunnat förhindra beskattningen av förmånen i Finland. På förmånen har verkställts förskottsinnehållning enligt skattekortet som lämnats in till betalaren. Pension från utlandet utgör inte skattepliktig inkomst i Finland för en begränsat skattskyldig.

När den finländska förmånsbetalaren har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. Betalaren anger i anmälan uppgiften "Regress – Ja". Exemplet visar en ersättande anmälan som en finländsk betalare har lämnat in för september. Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar för alla de månader då betalaren har erhållit regressprestationer.

Exempel 14, tabell 1.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

06.09.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ33523443

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

600.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

30.09.2023

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

60.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan pension än arbetspension som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

Om källskatt tagits ut på förmån som en begränsat skattskyldig inkomsttagare har erhållit, ska i anmälan om regressprestationen anges uppgifter om källskatteavdrag och den uttagna källskatten.

Exempel 15. En finländsk betalare har betalat till en begränsat skattskyldig inkomsttagare som är bosatt utomlands 1 100 euro per månad i förmån sedan den 1 april 2023. På förmånen har tagits ut en källskatt på 35 % efter källskatteavdraget. En utländsk förmånsbetalare beviljar inkomsttagaren pension retroaktivt den 5 juli 2024. Den utländska betalaren betalar 1 100 euro per månaden i retroaktiv pension för tiden 1.9–30.6.2024 (sammanlagt 11 000 euro). Den retroaktiva pensionen betalas i sin helhet till den tidigare förmånsbetalaren.

När den finländska förmånsbetalaren har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. Betalaren anger i anmälan uppgiften ”Regress – Ja” samt för inkomsttagaren uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja”. Exemplet visar en ersättande anmälan som en finländsk betalare har lämnat in för september. Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar för alla de månader då betalaren har erhållit regressprestationer.

Exempel 15, tabell 1.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.09.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningsreferens

00XYZ342991321

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1100.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

30.09.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Källskatteavdrag

Belopp

510.00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Källskatt

Belopp

206.50

4.3 Båda betalarna är finländska, inkomsttagaren är bosatt utomlands

Bestämmelsen i 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen tillämpas inte i situationer där en finländsk betalare har betalat en tidigare förmån till inkomsttagaren och senare betalar en annan finländsk betalare en förmån retroaktivt för samma period, om inkomsttagaren är bosatt utomlands.

Beskattningen av förmånen i Finland påverkas av bestämmelser i såväl inkomstskattelagen som skatteavtalet. Om inkomsttagaren är bosatt utomlands, kan den senare förmånsbetalaren inte veta om den ursprungliga inkomsten har beskattats i Finland. På grund av detta ska betalaren i anmälan om återkrav ange ”Regress till skattefri inkomst” som avdragstyp på anmälan. Betalaren ska verkställa förskottsinnehållning eller ta ut källskatt på hela den retroaktiva förmånen.

Exempel 16. En estnisk inkomsttagare har arbetat i Finland och varit allmänt skattskyldig i Finland. En finländsk betalare har betalat till inkomsttagare 900 euro per månad i sjukdagpenning sedan den 1 april 2023. Efter detta har inkomsttagaren flyttat tillbaka till Estland. Inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland sedan början av 2024. Ett finländskt pensionsförsäkringsbolag beviljar i januari 2024 retroaktivt inkomsttagaren 1 100 euro per månad i invalidpension fr.o.m. den 1 augusti 2023 (sammanlagt 5 500 euro år 2023). Inkomsttagaren har ett skattekort för begränsat skattskyldig med en 10 % förskottsinnehållning på pensionen.

Av den retroaktiva pensionen på 5 500 euro som ska betalas för augusti–december 2023 betalar pensionsförsäkringsbolaget 4 500 euro (5 x 900 euro) i regress direkt till den som betalar ut sjukdagpenningen och den resterande 1 000 euro till inkomsttagaren. För januari 2024 betalar pensionsförsäkringsbolaget hela pensionen på 1 100 euro till inkomsttagaren.

Den tidigare förmånsbetalaren har anmält sjukdagpenningen som betalats till den allmänt skattskyldiga inkomsttagaren månatligen till inkomstregistret.  Exemplet (tabell 1) visar en anmälan om förmånsuppgifter för augusti 2023, där betalaren anmäler den utbetalda sjukdagpenningen.

Exempel 16, tabell 1/3.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.08.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00YX3492847502

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

900.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.08.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

180.00

Den senare förmånsbetalaren anmäler i anmälan för januari 2024 till inkomstregistret hela den retroaktivt utbetalda pensionen och förskottsinnehållningen som verkställts på den (tabell 2). Betalaren anmäler ”Regress till skattefri inkomst” som avdragstyp. Vid tidpunkten för utbetalning av pensionen är inkomsttagaren begränsat skattskyldig, så betalaren anger för inkomsttagaren uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” samt som ”Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig” som tilläggsuppgift för inkomstslaget.

Exempel 16, tabell 2/3.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.01.2024

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Inkomstregistrets och/eller Betalarens anmälningsreferens

00XYZ2257831123

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

(utländskt skattenummer)

Landskod

(landskod)

Inkomsttagarens adress

(adress utomlands)

Internationella situationer

 

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

(landskod)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1100.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.01.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

5500.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.12.2023

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

4500.00

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.12.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (10 % av 6 600 euro)

660.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

När betalaren av sjukdagpenningen har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret (tabell 3). I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften "Regress – Ja". Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar för alla de månader då betalaren har erhållit regressprestationer.

Exempel 16, tabell 3/3.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.08.2023

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00YX3492847502

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

900.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.08.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

180.00

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2023