Förmåner: återkrav och regress

Har getts
22.12.2023
Diarienummer
VH/6580/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Anvisningen har uppdaterats på följande sätt:

 • Ursprunglig intjäningsperiod, som ska anges i tilläggsuppgifterna om återbetalning, har ändrats till ursprunglig betalningsperiod i alla punkter i anvisningen där uppgiften har nämnts.
 • Exempel 1 i kapitel 2.2.1 Nettoåterkrav har kompletterats med ett alternativt sätt att ange slutdagen för den ursprungliga betalningsperioden.
 • I kapitel 2.4 Betalaren återkräver prestationen i delar och i återkravet görs ett fel har det gjorts en precisering av varför förmånsenheten även bör anges när det inte är fråga om en arbetslöshetsförmån eller en familjeledighetsförmån.
 • Exempel 9 som är ett alternativt sätt att lämna uppgifter om förmånsenheten har lagts till i kapitel 2.5.2 Inkomsttagaren har hunnit återbetala det återkrävda beloppet i sin helhet.

1 Inledning

På anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret anmäler man både pensions- och förmånsinkomster. I denna anvisning avser termen förmån både pensioner och förmåner om inte någon annat nämns separat.

Pensioner och förmåner kan i vissa situationer återkrävas av förmånstagaren, som i denna anvisning i huvudsak kallas för inkomsttagare. Inkomsttagaren kan felaktigt ha erhållit en för stor prestation, betalningen av förmånen kan ha skett på felaktiga grunder eller inkomsttagaren har retroaktivt erhållit en annan förmån för den tid för vilken hen redan har erhållit någon annan pension eller förmån. När inkomsttagaren återbetalar en ogrundad förmån eller någon annan betalning till prestationsbetalaren ska uppgiften om återbetalningen anmälas till inkomstregistret.

Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan det återkrävda beloppet anmäls med en ny anmälan genom att hänföra det till den betalningsdag då inkomsten har återbetalats till betalaren. Återkrav anmäls genom att uppge uppgiften "Återkrav – Ja" för inkomstslaget och de tilläggsuppgifter som hänför sig till den. Som betalningsdag uppges den dag då inkomsttagaren betalar tillbaka betalningen till för högt belopp eller då betalningen till för högt belopp kvittas mot en senare förmån. Kvittning av inkomsten anmäls med tilläggsuppgifter om återbetalning och den ska inte förväxlas med regress- eller övriga avdrag.

Den ursprungliga betalningsdagen för prestationen är en frivillig uppgift. I vissa situationer är den dock nödvändig, för att Skatteförvaltningen ska kunna hänföra inkomsttagarens beskattning på rätt sätt. Betalningsdagen är nödvändig till exempel om den återkrävda förskottsinnehållningen ska hänföras till det skatteår under vilket den har innehållits från prestationen.

Följande obligatoriska uppgifter ska lämnas in på den återkrävda prestationen:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Belopp
 • Datum för återbetalning
 • Start- och slutdatum för den ursprungliga betalningsperioden.

Uppgiften om återkrav ska lämnas in till inkomstregistret senast på den femte dagen efter den dag då betalaren fått vetskap om betalningen av återkrävt belopp, dess betalare och den prestation eller ersättning som betalningen anknyter till. Dessa uppgifter behövs så att återkravet ska kunna hänföras korrekt. Den egentliga återbetalningsdagen anges i uppgiftsgruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning.

Utöver återkrav gås också regressituationer igenom i anvisningen. Med regress avses situationer där en inkomsttagare retroaktivt beviljas en förmån för samma tid för vilken inkomsttagaren tidigare beviljats en annan förmån. En tidigare förmånsbetalare kan få regressrätt till en retroaktiv förmån som ska beviljas senare. Med andra ord har två överlappande förmåner beviljats till inkomsttagaren för samma tid och regressen ersätter prestationen till för högt belopp av den andra förmånen till betalaren av den tidigare förmånen, så att betalaren inte längre behöver återkräva prestationen till för högt belopp av inkomsttagaren I en regressituation betalar betalaren av den senare förmånen inte prestationen till inkomsttagaren, utan prestationen betalas helt eller delvis till betalaren av den tidigare förmånen.

I anvisningen har man samlat situationer där 112 a § i inkomstskattelagen (ISkL), "Rättelse av vissa återkrävda förmåner”, tillämpas på anmälningen. Eftersom denna bestämmelse i inkomstskattelagen endast tillämpas på pensioner, studiepenningar och andra lagstadgade förmåner, avses med termen ”annan än lagstadgad förmån”, som används i anvisningen sådana förmåner på vilka 112 a § i inkomstskattelagen inte tillämpas. Inkomstskattelagens 112 a § kan inte heller tillämpas på prestationer som beskattas som kapitalinkomst.

I anvisningen får vi med hjälp av exempel igenom situation där förmån betalas, en ogrundad förmån anmäls, en förmån återkrävs eller ett återkrav annulleras. Vidare berättar vi i anvisningen med hjälp av exempel om eventuella problemsituationer som hänför sig till årsskiftet och förskottsinnehållningar som hänför sig till belopp som återkrävts. Skatteförvaltningen ska kunna hänföra återkrävd förskottsinnehållning till det skatteår då den har innehållits från prestationen (exempel 2, 3 och 12).

I anvisningen behandlas inte en situation där beviljare av överlappande förmåner utjämnar kostnaderna sinsemellan i bakgrunden och inkomsttagaren inte har information om penningöverföringen. I så fall handlar det inte om ett egentligt regressförfarande. I anvisningen behandlas inte heller regressbetalningar mellan försäkringsanstalter. Sådana betalningar mellan anstalter är till exempel regressbetalningar som betalas mellan

 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrare samt trafikförsäkrare
 • pensionsanstalter och ersättningsskyldiga när ersättning betalas med stöd av lagen om ansvar i spårtrafik eller patientförsäkringslagen.

Situationer som inte anmäls till inkomstregistret behandlas närmare kapitel 4.4 Regressrättsliga situationer som inte omfattas av inkomstregistret.

Anvisningen behandlar återkrav av inkomsttagarens förmånsinkomster och regress endast på allmän nivå. Förmåner som betalas tillbaka på eget initiativ behandlas närmare i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret:

I anvisningen beskrivs med hjälp av exempel de vanligaste situationerna av anmälningar till inkomstregistret. I exemplen har inte alla uppgifter som ska anges beaktats utan enbart uppgifter som är relevanta i avgörandet av det ärende som behandlas.

Konstaterande av en ogrundad förmån är en självständig händelse. Anmälningen av en ogrundad förmån påverkas inte av om en del av förmånen förlåts eller om den någonsin kan återkrävas. Förlåtelse eller jämkning av en ogrundad förmån anmäls inte till inkomstregistret. Ärendet framgår enbart indirekt i inkomstregistret på så sätt att en anmälan om återkrav aldrig görs eller att de återkrävda beloppen täcker enbart en del av den ogrundade förmånen.

1.1 112 a § i inkomstskattelagen

Bestämmelser om rättelse av återkrävda förmånsinkomster föreskrivs i 112 a § av inkomstskattelagen (ISkL). I anvisningen har man beaktat ändringen av 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen, vilken tillämpas för första gången i beskattningen av skatteåret 2020.

Enligt det tidigare 1 mom. kunde återbetalningen beaktas i beskattningen för det ursprungliga betalningsåret, om återbetalningsåret följde efter det ursprungliga betalningsåret och betalaren hann beakta återkravet antingen på den ursprungliga årsanmälan som lämnas i januari eller på en ersättande årsanmälan som hen lämnat in senare. Då uppkom inte något återkravsavdrag i beskattningen av betalningsåret. Om återbetalningen skedde så sent att prestationen inte kunde beaktas på den årsanmälan som förmånsbetalaren lämnat in, drogs det återbetalda beloppet av som ett återkravsavdrag under återbetalningsåret.

Enligt det ändrade 1 mom. dras det återbetalda beloppet av som rättelse av beskattningen för återbetalningsåret (som återkravsavdrag), om återbetalningen har skett så sent att prestationen inte kan beaktas i inkomsttagarens beskattning för betalningsåret av den ursprungliga prestationen. Återbetalningen kan emellertid beaktas i inkomsttagarens beskattning för betalningsåret om prestationen betalas tillbaka senast på den utsatta dag som fastställs i Skatteförvaltningens beslut om den utsatta dagen för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster i förmånstagarens beskattning. I denna anvisning kallas Skatteförvaltningens beslut nedan för beslutet om den utsatta dagen för förmånstagaren.

Bestämmelserna i 112 a § 1 och 2 mom. i inkomstskattelagen gäller i synnerhet återkrav av förmån av inkomsttagaren. Bestämmelser om kvittning mellan prestationsbetalare föreskrivs i paragrafens 3 mom.

112 a § i inkomstskattelagen kan endast tillämpas på pensioner, studiepenningar och övriga lagstadgade förmåner. Bestämmelsen kan inte tillämpas på icke-lagstadgade förmåner. Andra än lagstadgade förmåner är till exempel prestationer som baserats på försäkringsvillkor och sådana prestationer som kommunen betalar som baseras på ett beslut fattat av kommunen. Om dylika andra än lagstadgade prestationer återkrävs av inkomsttagaren, beaktas återkravet genom rättelse av beskattningen av det ursprungliga betalningsåret inom ramen för rättelsetiderna. Se närmare om situationer mellan betalare i kapitel 4 Regressituationer.

1.2 Bestämmelserna i 51 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Bestämmelser om rättelse av betalarens skyldigheter föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (EgenBeskL). I anvisningen beaktas nya 51 § 5 mom., som trädde i kraft 1.1.2020.

Enligt 51 § 5 mom. rättas betalarens skatt för skatteperioden inte, om prestationsmottagaren betalar till prestationsbetalaren tillbaka inkomst som mottagaren har fått under ett tidigare år så sent att den förskottsinnehållning som har verkställts eller den källskatt som har tagits ut på inkomsten har beaktats i mottagarens beskattning. Skatteförvaltningens beslut om den utsatta dagen för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster i förmånstagarens beskattning som ges med stöd av 5 mom. fastställer i praktiken den tidpunkt fram till vilken betalaren kan återkräva prestationen i netto. Beslutet tillämpas för första gången på verkställd förskottsinnehållning och debiterad källskatt på prestationer som återbetalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter. I denna anvisning kallas Skatteförvaltningens beslut nedan för beslutet om den utsatta dagen för prestationsbetalaren.

1.3 Inkomsttagaren återbetalar förmånen på eget initiativ

En inkomsttagare kan på eget initiativ återbetala en förmån som hen mottagit, trots att förmånen inte utgör en ogrundad förmån för hen och inte senare heller blir en ogrundad förmån. Förmånsbetalaren ska inte i sådana situationer lämna in en anmälan om ogrundad förmån. Situationer som gäller ogrundade förmåner i inkomstregistret ska inte förväxlas med situationer där förmåner återbetalas på eget initiativ.

Det returnerade beloppet anmäls till inkomstregistret genom att lämna uppgiften ”Återbäring på eget initiativ – Ja”. Uppgiften ”Återbäring på eget initiativ – Ja” kan inte användas på samma gång som uppgifterna ”Ogrundad förmån – Ja, ”Regress – Ja” eller ”Återkrav – Ja”. Som betalningsdag i anmälan uppges den dag då inkomsten betalats tillbaka till betalaren. Betalaren anmäler därtill Tilläggsuppgifter om återbetalning-datagruppen, med vilken Skatteförvaltningen kan verkställa inkomsttagarens beskattning på rätt sätt. Principerna för anmälning av återkrav brutto och netto tillämpas även på återbetalningar på eget initiativ.

Anmälning redogörs närmare i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret.

2 Inkomsttagaren återbetalar prestationen

Om ett förfarande där förmånstagaren återbetalar prestationen till förmånsbetalaren föreskrivs i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen. Tidpunkten för betalningen avgör huruvida återkravet i beskattningen kan beaktas som ett nettoåterkrav. Betalaren kan alltid återkräva den prestationen till bruttobelopp. Nettoåterkrav behandlas i avsnitt 2.2.1 i anvisningen och bruttoåterkrav i avsnitt 2.2.2.

Återkrav anmäls genom att ange uppgiften "Återkrav – Ja" för inkomstslaget samt de tilläggsuppgifter som hänför sig till den. Uppgifterna om återkrav ska lämnas in senast på den femte dagen efter den dag då förmånsbetalaren tagit del av informationen om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess utbetalare och den prestation eller förmån till vilken utbetalningen anknyter samt återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system.

Om inkomsten återkrävs netto, ska förmånsbetalaren anmäla förskottsinnehållningen på det belopp som återkrävts av inkomsttagaren med uppgiften ”Förskottsinnehållning på återbetalning”. Om inkomsten återkrävs av inkomsttagaren i brutto, ska prestationsbetalaren inte anmäla tidigare förskottsinnehållningar på den prestation som återkrävs. I dessa fall räknas förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till godo för inkomsttagaren i betalningsårets beskattning.

Inkomsten kan återkrävas i netto, om den återbetalas samma år eller i början av följande år innan beskattningen för föregående år blivit klar. Skatteförvaltningen bestämmer i beslutet om den utsatta dagen för förmånstagaren före vilken kalenderdag under året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades återbetalningen ska ske för att den ska beaktas i beskattningen av betalningsåret för den ursprungliga prestationen i inkomsttagarens beskattning. I beslutet om den utsatta dagen för prestationsbetalare fastställer Skatteförvaltningen också den utsatta dagen när en prestation ska betalas tillbaka, för att skatten för betalarens skatteperiod ska kunna rättas. Om prestationen betalas tillbaka efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, ska betalaren använda bruttoåterkrav.

Den ursprungliga betalningsperioden ska anges med minst ett kalenderårs noggrannhet. Med den ursprungliga betalningsperioden avses den månad eller någon annan tidsperiod under vilken den inkomst som återkrävs ursprungligen betalats. . Förmånsbetalaren kan om hen så önskar uppge en mer preciserad intjäningsperiod (se närmare i exempel 1). När Skatteförvaltningen får uppgifter om förskottsinnehållning som hänför sig till återkrav, rättar den förskottsinnehållningsplikten för den månad som omspänner den ursprungliga betalningsdag som förmånsbetalaren meddelat. Om förmånsbetalaren inte har uppgett den ursprungliga betalningsdagen, hänför Skatteförvaltningen prestationen till skatteperioden enligt slutdagen på den ursprungliga intjäningsperioden. I en sådan situation kan förmånsbetalaren gå miste om krediteringsränta, som räknas utifrån beloppet på den förskottsinnehållning som ska returneras.

I exemplen 2, 3 och 12 i anvisningen presenteras problemsituationer, som anknyter till årsskiftet och den förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet. Den återkrävda förskottsinnehållningen ska kunna hänföras till samma skatteår då den har innehållits på prestationen.

Prestationer som betalats genom utmätning likställs med prestationer som förmånsbetalaren själv betalat ur sina egna medel.

I samband med anmälning av arbetslöshetsförmåner är det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet för att fastställa de s.k. ersättningsdagarna för en arbetslös. Arbetslöshetsförmåner utgörs av till exempel arbetslöshetsdagpenningar och arbetsmarknadsstöd. Det är obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet även för inkomstslag som gäller familjeledighet, då utbetalningsdagen för inkomsten är 1.1.2023 eller senare. Inkomstslag som gäller familjeledighet är exempelvis föräldrapenning och graviditetspenning. Förmånsbetalare ska till Skatteförvaltningen anmäla det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilka arbetslöshetsförmåner eller familjeledighetsförmåner enligt 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen (ISkL) betalats till den skattskyldige (Skatteförvaltningen beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter).

Det är möjligt att ange förmånsenheten också för andra förmåner, och detta rekommenderas. När information om förmånsenheten och -beloppet getts, kan informationsanvändare av inkomstregistret utreda till exempel det dagsspecifika beloppet på förmånen under intjäningsperioden. Ett undantag från detta är jämkade arbetslöshetsförmåner. När jämkad arbetslöshetsförmån anmäls konverteras dagarna med arbetslöshetsersättning till hela dagar. Därför kan informationsanvändare i dessa situationer inte exakt härleda det dagsspecifika beloppet på förmånen.

De inkomstslag som gäller arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner, för vilka det är obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet och utifrån vilka antalet ersättningsdagar fastställs, har uppräknats i dokumentet Förmåner – Inkomstslag – Koduppsättningar. Vad gäller dessa förmåner används dag som förmånsenhet. Som antal enheter anmäls det antal enheter för inkomstslaget som har genomförts under intjäningsperioden.

2.1 Betalaren återkräver en prestation som betalats före år 2021

Prestationer som återkrävts år 2021 eller därefter anmäls till inkomstregistret, även om den ursprungliga inkomsten betalats före 2021. Trots att uppgiften om återkrav anmäls till inkomstregistret, kan den anmälan som lämnats in om den ursprungliga förmånen inte rättas i inkomstregistret, om förmånen betalats före år 2021. Sådana rättelser ska göras enligt anvisningarna för varje informationsanvändare.

2.2 Betalaren återkräver prestationen under det ursprungliga betalningsåret

2.2.1 Nettoåterkrav

Om inkomsttagaren (eller en annan aktör för inkomsttagaren, till exempel en make/maka) återbetalar den prestation som utbetalats till ett för högt belopp under det år då den ursprungliga prestationen betalats, kan inkomsttagaren återbetala nettobeloppet, det vill säga ett belopp med avdrag för förskottsinnehållningen. Nettoåterkrav kan också tillämpas i början av följande år, om beskattningen för året innan ännu inte är klar. Skatteförvaltningen bestämmer före vilken kalenderdag året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades återbetalningen ska ske för att beaktas i beskattningen för det år då den ursprungliga prestationen betalades till förmånstagaren (Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster.). I situationer där återkravet görs till nettobelopp, ska prestationsbetalaren till inkomstregistret anmäla det återkrävda beloppet till bruttobelopp och också det belopp som tidigare tagits ut som förskottsinnehållning. Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet räknas inte till godo för inkomsttagaren i beskattningen för betalningsåret, utan den beaktas i betalarens skyldigheter att verkställa förskottsinnehållning på basis av tilläggsuppgifterna om återbetalningen.

Exempel 1: En arbetslös arbetssökande har fått 648 euro per månad i grunddagpenning under tiden 1.1–31.3.2023. Förskottsinnehållning har verkställts på grunddagpenningen enligt 20 % (129,60 euro per månad). Förmånsbetalaren har anmält prestationen månatligen enligt betalningsdagen. I samband med anmälan av arbetslöshetsförmåner är det obligatoriskt att ge information i datagruppen Förmånsenhet för att fastställa ersättningsdagarna för en arbetslös.

I anmälningsexemplet (tabell 1) ska en anmälan lämnas in om grunddagpenningen för januari och motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–mars:

Exempel 1, tabell 1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

I april upptäcker en förmånsbetalare att grunddagpenning har betalats ut ogrundat under januari och februari, varför betalaren återkräver prestationerna av inkomsttagaren. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar för januari och februari och anmäler den ogrundade förmån som hen betalat i dem. För inkomstslagen för arbetslöshetsförmåner ska förmånsenheten anges. Om det gäller en ogrundad förmån, ska förmånsenheten på den ersättande anmälan anges som noll (0) dagar. Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift.

Anmälningsexemplet (tabell 2) visar den ersättande anmälan som ska lämnas in för grunddagpenningen i januari, i vilken betalaren anmäler en ogrundad förmån. En anmälan där 3.3.2023 antecknats som betalningsdag ska lämnas in för februari.

Exempel 1, tabell 2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Inkomsttagaren betalar de återkrävda summorna 5.7.2023. Därefter hänför förmånsbetalaren återbetalningarna i sitt betalningssystem till 9.7.2023.

Eftersom de ursprungliga betalningsperioderna för inkomsterna helt infaller under ett och samma kalenderår, kan återkravet anmälas på tre olika sätt. Tabell 3 a beskriver miniminivån för anmälan. Då anges endast en ursprunglig betalningsperiod. Vid behov kan betalaren lämna noggrannare uppgifter (tabell 3 b). Då får betalaren även behålla krediteringsräntan. Tabell 3 c beskriver ett annat sätt att lämna uppgifter under en betalningsperiod.

Om betalaren anger en ursprunglig betalningsperiod (tabell 3 a), rättar Skatteförvaltningen förskottsinnehållningsplikten (259,20 euro) för skatteperioden enligt slutdagen för den ursprungliga betalningsperioden, det vill säga för mars. Betalaren får inte krediteringsränta.

I anmälningsexemplet (tabell 3 a) ska en ny anmälan lämnas in om återkravet i juli.

Exempel 1, tabell 3 a
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

09.07.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

1296.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.07.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

259.20

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

31.03.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Om förmånsbetalaren vill hänföra förskottsinnehållningsskyldigheterna till de ursprungliga skatteperioderna på rätt sätt, ska anmälan om återkrav lämnas in specificerad. Förmånsbetalaren ska specificera prestationerna enligt de ursprungliga betalningsdagarna. Betalaren ska ange varje ursprunglig betalningsperiod baserat på när inkomsten i fråga ursprungligen har betalats ut. Dessutom ska den ursprungliga betalningsdagen och förskottsinnehållningen på återbetalning anges för varje prestation. På detta sätt får förmånsbetalaren eventuella krediteringsräntor som uppkommer vid korrigeringen av förskottsinnehållningsskyldigheterna till sig själv. I en anmälan som gäller återkrav uppges förmånsenheten som noll (0) dagar.

Anmälningsexemplet (tabell 3 b) visar samma nya anmälan om återkrav som i juli, men återkravsbeloppen är mer specificerade:

Exempel 1, tabell 3b
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

09.07.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.07.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

129.60

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.07.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

129.60

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.03.2023

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Vid behov kan prestationsbetalaren även lämna uppgifter på ett tredje sätt. Betalaren kan lämna uppgifter under en period och ange återbetalningsdagen eller någon annan dag under återbetalningsmånaden som slutdag för den ursprungliga betalningsperioden (tabell 3 c). Det går att göra anmälan på detta sätt om överbetalningen och återkravet sker under ett och samma betalningsår, såsom i detta exempel. Om prestationsbetalaren gör anmälan på detta sätt, får betalaren inte krediteringsränta. Om betalaren vill få krediteringsränta, ska betalaren specificera uppgifterna i anmälan enligt anvisningen i tabell 3 b.

I tabell 3 c visas samma nya anmälan om återkrav för juli. I tabellen har återbetalningsdagen angetts som slutdag för den ursprungliga betalningsperioden. Alternativt skulle det ha varit möjligt att ange någon annan dag under återbetalningsmånaden som slutdag, till exempel den 31 juli 2023.

Exempel 1, tabell 3c
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

09.07.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

1296.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.07.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

259.20

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

05.07.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Exempel 2: Förmån A har betalats till inkomsttagaren på följande sätt:

 • betalningsdag 27.12.2023, intjäningsperiod 17–23.12.2023, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 323,21 euro
 • betalningsdag 3.1.2024, intjäningsperiod 24-30.12.2023, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 242,00 euro
 • Betalningsdag 10.1.2024, intjäningsperiod 31.12.2023–6.1.2024, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 314,52 euro.

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationerna.

Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. I anmälningsexemplet (tabell 1) visas en anmälan om betalningen 27.12.2023. Motsvarande anmälningar har lämnats in i januari:

Exempel 2, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.12.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

yyyxxxzzz1

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

323.21

Intjäningsperiod  

Startdatum

17.12.2023

Slutdatum

23.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

64.64

Förmånsbetalaren har i mars 2024 fått veta att inkomsttagaren inte är berättigad till förmånen. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar och anmäler prestationerna som en ogrundad förmån.

I anmälningsexemplet (tabell 2) visas den ersättande anmälan som gäller betalningen 27.12.2023, i vilken betalaren uppger en ogrundad förmån.

Exempel 2, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.12.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

yyyxxxzzz1

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

323.21

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

17.12.2023

Slutdatum

23.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

64.64

Förmånsbetalaren betalar tillbaka förmånen för tiden 17.12.2023–6.1.2024 totalt 879,73 euro (323,21 + 242 + 314,52 euro). Förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav och återkräver 703,79 euro av inkomsttagaren med en faktura. Förskottsinnehållningens andel på 175,94 euro beaktas i betalarens skyldigheter att verkställa förskottsinnehållning under skatteperioden.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen 11.4.2024, och prestationen registreras i förmånsbetalarens system 15.4.2024.

Eftersom de ursprungliga prestationerna har betalats ut under två olika kalenderår, ska uppgifterna om återkrävda prestationer anmälas till inkomstregistret specificerade enligt betalningsåret. Detta betyder att de prestationer som betalats ut under 2023 anmäls för den betalningsperiod som slutar under 2023 och de prestationer som betalats ut under 2024 anmäls för den betalningsperiod som slutar under 2024. På detta sätt kan Skatteförvaltningen hänföra det återkrävda förskottsinnehållningsbeloppet till rätta skatteår.

Anmälningsexemplet (tabell 3) visar den anmälan om nettoåterkrav där beloppen har specificerats enligt betalningsperioderna enligt betalningsåren:

Exempel 2, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.04.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

yyyxxxzzz2

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

323.21

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

11.04.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

64.64

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

556.52

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

11.04.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

111.30

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.01.2024

Alternativt kan förmånsbetalaren lämna in en anmälan på samma sätt som i tabell 3 b i exempel 1, det vill säga anmäla i datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning även den ursprungliga uppgiften Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag.

Exempel 3: Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning har betalats till inkomsttagaren på följande sätt:

 • betalningsdag 5.12.2023, intjäningsperiod 29.10-25.11.2023, förmån har betalats ut för 20 dagar, sammanlagt 876 euro (20 × 43,80)
 • betalningsdag 3.1.2024, intjäningsperiod 26.11–23.12.2023, förmån har betalats ut för 19 dagar, sammanlagt 832,20 euro (19 × 43,80)
 • betalningsdag 4.2.2024, intjäningsperiod 24.12.2023–11.1.2024, förmån har betalats ut för 10 dagar, sammanlagt 438 euro (10 × 43,80).

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationerna.

Datagruppen Förmånsenhet ska alltid användas då man anmäler arbetslöshetsförmåner. Uppgiften behövs för fastställandet av ersättningsdagarna för arbetslösa.

De inkomstslag för vilka det är obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet och utifrån vilka antalet ersättningsdagar fastställs har uppräknats i inkomstregistrets dokument Förmåner – Inkomstslag – Koduppsättningar. För dessa förmåner är förmånsenheten en dag. Antalet enheter är med andra ord det antal dagar som hänförs till intjäningsperioden för detta inkomstslag.

Om förmånsbetalaren betalar ut ovannämnda arbetslöshetsförmåner och inkomstens intjäningsperiod hänförs till flera olika år, ska förmånsbetalaren anmäla inkomstuppgifterna för varje år separat.

Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. Anmälningsexemplet (tabell 1) visar den anmälan som ska lämnas in om den prestation som betalats ut i februari, där den oavbrutna intjäningsperioden 24.12.2023–11.1.2024 har fördelats över två perioder i och med att antalet ersättningsdagar under de olika skatteåren ska anmälas separat:

Exempel 3, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.02.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

21VV0004022021

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

175.20

Intjäningsperiod  

Startdatum

24.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

4

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

262.80

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

11.01.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

6

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

87.60

Förmånsbetalaren har 18.2.2024 fått veta att inkomsttagaren inte har varit berättigad till arbetslöshetsdagpenningar. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar om den ursprungliga betalningsdagen 4.2.2024 och anmäler arbetslöshetsdagpenningen som ogrundad förmån. I samband med grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten. Eftersom det handlar om en ogrundad förmån, anmäls som enhetmängden för förmånen noll (0).

Anmälningsexemplet (tabell 2) visar den anmälan som ersätter den anmälan som lämnats in i februari, i vilken betalaren uppger den ogrundade förmånen:

Exempel 3, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.02.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

iuatyilrgbqikw3579275eo0ösuhd/

21VV0004022021

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

175.20

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

24.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

262.80

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

11.01.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

87.60

Förmånsbetalaren betalar tillbaka förmånen för tiden 29.10.2023-11.1.2024 totalt 2 146,20 euro (876 + 832,20 + 438 euro). Förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav, det vill säga återkräver 1 716,96 euro av inkomsttagaren med en faktura. Förskottsinnehållningens andel på 429,24 euro beaktas i betalarens förskottsinnehållningsplikter för skatteperioden.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen 28.4.2024 och prestationen registreras i förmånsbetalarens system 3.5.2024. Det gäller att notera att nettoåterkrav kan tillämpas, förutsatt att inkomsttagaren har betalat prestationen senast på den utsatta dagen. Registreringsdagen saknar betydelse i detta fall.

Då förmåner återkrävs netto, är det viktigt att anmäla uppgifterna till inkomstregistret så att förskottsinnehållningsuppgifterna hänförs till rätt skatteår. Uppgifterna ska anmälas med en precision på åtminstone ett kalenderår. Om förmånsbetalaren dock vill hänföra förskottsinnehållningsskyldigheterna till de ursprungliga skatteperioderna på rätt sätt, ska uppgifterna specificeras noggrannare.

Anmälningsexemplet (tabell 3) innehåller en anmälan om återkrav för maj. Betalaren har anmält återkravsuppgifter med en precision på en betalningsmånad, då förskottsinnehållningsuppgifterna kan allokeras till rätt skatteperioder. I samband med grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning är förmånsenhet en obligatorisk uppgift. På anmälan om återkrav uppges noll (0) dagar som enhetsmängd.

Exempel 3, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.05.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

876.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.04.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

175.20

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.12.2023

Startdatum

01.12.2023

Slutdatum

31.12.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

832.20

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.04.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

166.44

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.2024

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.01.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

438.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.04.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

87.60

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.02.2024

Startdatum

01.02.2024

Slutdatum

28.02.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

2.2.2 Bruttoåterkrav

Förmånsbetalaren kan om hen så önskar återkräva den prestation som hen betalat i brutto. I dessa fall betalar inkomsttagaren förmånen och den förskottsinnehållning som verkställts på den tillbaka till förmånstagaren. Den förskottsinnehållning som förmånsbetalaren tagit ut vid betalningstidpunkten räknas inkomsttagaren till godo i beskattningen.

Anmälan till inkomstregistret sker på det sätt som angetts under punkt 2.1.1, men vid bruttoåterkrav ska man inte ange uppgiften Förskottsinnehållning på återbetalning. Vid bruttoåterkrav kan den ursprungliga betalningsperioden anges med ett skatteårs noggrannhet.

2.3 Betalaren återkräver prestationen efter det ursprungliga betalningsåret

Om inkomsttagaren betalar tillbaka en prestation i början av året efter betalningsåret före den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, används samma förfarande som för återkrav som äger rum under betalningsåret.

Om inkomsttagaren dock betalar prestationen året efter det ursprungliga betalningsåret och efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut (eller under senare år), minskas det återbetalda beloppet i inkomsttagarens beskattning under återbetalningsåret som återkravsavdrag. Den återkrävda förmånen har i en tidigare verkställd beskattning beskattats som inkomsttagarens inkomst och förskottsinnehållningen räknats inkomsttagaren till godo. En förmånsbetalare kan inte återkräva en betalning netto, utan betalaren ska återkräva prestationen brutto av inkomsttagaren.

Eftersom återkravet hänförs till en prestation som betalats ut under ett tidigare år, är det tillräckligt att betalaren anmäler den ursprungliga betalningsperioden till inkomstregistret med en precision på ett kalenderår. Betalningsdagen för den ursprungliga prestationen eller en annan anmälningsdag behöver alltså inte anmälas.

Exempel 4: En inkomsttagare har fått 400 euro i bostadsbidrag för perioden 1.8–15.9.2023. Han har på samma gång fått jämkad dagpenning. I maj i följande år upptäcks det att bostadsbidraget betalats till ett belopp som är 128 euro för högt. Inkomsttagaren har börjat arbeta, varför hen inte längre erhåller dagpenning. Prestationen till för högt belopp har återkrävts med en räkning. Inkomsttagaren har dock inte betalat den räkning som hen mottagit, utan fakturan har överförts till utsökningen. Arbetsgivaren har tagit ut utsökningsavgiften av arbetstagarens lön och betalat den till utsökningen. Utsökningen har redovisat prestationen till förmånsbetalaren 2.12.2024. Även om prestationen återkrävts genom utsökning, ska anmälan om återkravet lämnas in på samma sätt som om inkomsttagaren själv hade betalat prestationen tillbaka till förmånsbetalaren. Förmånstagaren har en gång i tiden anmält bostadsbidraget till inkomstregistret och också lämnat in en anmälan om en ogrundad förmån efter att ha upptäckt betalningen till för högt belopp.

En ny anmälan ska lämnas in om återkravet:

Exempel 4, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.12.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

21CF12345667

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

128.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

02.12.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

15.09.2023

2.4 Betalaren återkräver prestationen i delar och i återkravet görs ett fel

I vissa situationer återkrävs förmån som utbetalats till inkomsttagaren i flera delar, dvs. Inkomsttagaren ska betala flera avgifter för samma återkrav. En sådan situation beskrivs i exemplen 5 och 6. När återkrav genomförs i delar, observerar man inte nödvändigtvis i samband med den sista återkravsraten att upphäva det pågående återkravet. I exempel 5 beskrivs en situation, där den sista återbetalningsraten borde ha varit mindre än de tidigare återkrävda raterna. Exempel 6 handlar om en situation där en hel extra rat har återkrävts av misstag. I dessa situationer är det fråga om ett fel i återkravet. Inkomsttagarens rätt till förmånen förändras inte. I kapitel 2.5 behandlas situationer, i vilka ett beslut som gäller inkomsttagarens förmån upphävs till exempel genom domstolsbeslut, och de anmälningar som har lämnats måste korrigeras på grund av ändrade omständigheter.

När betalaren korrigerar ett fel som har gjorts i återkravet, påverkas anmälan av huruvida den återbetalning inkomsttagaren har genomfört och återbördandet av beloppet för det felaktiga återkravet sker under samma skatteår eller först efter att ett nytt skatteår har börjat. Om de sker under samma skatteår ska den ursprungliga anmälan genom att lämna en ersättande anmälan (exempel 5, tabell 2). Den nya betalningen anmäls inte till inkomstregistret. Om betalaren återlämnar den återkrävda prestationen först efter att det nya skatteåret har börjat, ska anmälan om återkravet lämnas som den är och en ny anmälan lämnas om den nya betalningen, i vilken uppgiften ”Rättelse av betalning”: Ja” anges. Inkomsten betraktas som inkomst för det skatteår under vilket den har lyfts, införts på den skattskyldiges konto eller på annat sätt mottagits (inkomstskattelagen 110 §). Om prestationens betalare i samband med korrigeringen av denna till inkomsttagaren betalar en sådan prestation, som ursprungligen har varit skattepliktig, ska förskottsinnehållning verkställas på den nya betalningen.

För arbetslöshetsförmåner samt förmåner som gäller familjeledighet är det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet. I anmälningar som gäller ogrundad förmån och återkrav för dessa förmåner ska förmånsenheten vara en dag och antalet enheter 0. Vad gäller andra förmåner är uppgiften om förmånsenhet frivillig, men det är ändå bra att ange den. När information om förmånsenheten och förmånsbeloppet getts, kan informationsanvändare av inkomstregistret utreda till exempel det dagsspecifika beloppet på förmånen under intjäningsperioden.

2.4.1 Beloppet för återkravets sista rat är felaktigt

Förmån som har utbetalats till inkomsttagaren kan återkrävas i delar. I exempel 5 beskrivs en situation där återkravets sista rat felaktigt debiteras till ett för högt belopp.

Exempel 5: Återkravet har delvis genomförts till ett för högt belopp. Den lämnade anmälan korrigeras. Inkomsttagaren har 28.3.2023 till förmånsbetalaren återbetalat förmånsinkomst som har betalats till ett för högt belopp i februari 2022. Betalaren lämnar en anmälan om återbetalning till inkomstregistret 31.3.2023. Beloppet för återbetalningen är 50,00 euro. Inkomsttagarens skatteprocent i den ursprungliga betalningen har varit 10 %. Förmånsenheten (antalet dagar) ska anmälas, om förmån för vilken denna uppgift är obligatorisk utbetalas. Tabell 1 visar betalarens ursprungliga anmälan om återbetalning.

Exempel 5, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

50.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.03.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

5.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Betalningsdag för prestation

28.02.2022

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

28.02.2022

Förmånsbetalare märker senare att det återkrävda beloppet har varit felaktigt. Det återkrävda beloppet har varit 50 euro, trots att det faktiska beloppet borde ha varit 33,60 euro. Betalaren återlämnar den andel som felaktigt har återkrävts till inkomsttagaren och lämnar en ersättande anmälan till inkomstregistret med de korrekta uppgifterna. I detta exempel sker återbetalningen och återlämnandet av det återkrävda beloppet till inkomsttagaren under samma skatteår. Förmånsenheten (antalet dagar) ska anmälas, om förmån för vilken denna uppgift är obligatorisk utbetalas. I tabell 2 visas ersättande anmälan.

Exempel 5, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Arvot

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

33.60

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.03.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

3.36

Ursprunglig betalningsperiod  

Betalningsdag för prestation

28.02.2022

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

28.02.2022

Eftersom exemplet beskriver en situation där återbetalningen och återlämnandet av det återkrävda beloppet sker till inkomsttagaren under samma skatteår, anmäls den nya betalningen inte till inkomstregistret.

Om prestationens betalaren återlämnar den återkrävda prestationen först efter att det nya skatteåret har börjat, lämnar betalaren anmälan om återkrav som den är och en ny anmälan lämnas om den nya betalningen, i vilken uppgiften ”Rättelse av betalning: Ja” anges. Om prestationen från början har varit skattepliktig, verkställs förskottsinnehållning på den nya betalningen.

2.4.2 Betalaren har återkrävt den extra raten

Om betalaren av inkomsttagaren felaktigt debiterar en hel rat, makuleras uppgifterna i enlighet med exempel 6.

Exempel 6: Inkomsttagaren har 28.3.2023 till förmånsbetalaren återbetalat förmånsinkomst som har betalats till ett för högt belopp i februari 2022. Betalaren lämnar en anmälan om återbetalning till inkomstregistret 31.3.2023. Beloppet för återbetalningen är 50,00 euro. Förmånsenheten (antalet dagar) ska anmälas, om förmån för vilken denna uppgift är obligatorisk utbetalas. Tabell 1 visar betalarens ursprungliga anmälan om återbetalning.

Exempel 6, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

003

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

50.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.03.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

5.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Betalningsdag för prestation

28.02.2022

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

28.02.2022

Senare märker förmånsbetalaren att beloppet inte alls borde har återkrävts. Betalaren returnerar det felaktigt återkrävda beloppet till inkomsttagaren och makulerar sin anmälan. Tabell 2 innehåller uppgifter om makuleringen.

Exempel 6, tabell 2/2
Makuleringsuppgifter  

Typ av material

Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter

Materialets ägare

1234567-8

Betalarens anmälningsreferens

003

Inkomstregistrets anmälningsreferens

1agf6kr589ks452f75f8493r7695235

Eftersom exemplet beskriver en situation där återbetalningen och återlämnandet av det återkrävda beloppet sker till inkomsttagaren under samma skatteår, anmäls den nya betalningen inte till inkomstregistret.

Om prestationens betalaren återlämnar den återkrävda prestationen först efter att det nya skatteåret har börjat, lämnar betalaren anmälan om återkrav som den är och en ny anmälan lämnas om den nya betalningen, i vilken uppgiften ”Rättelse av betalning: Ja” anges. Om prestationen från början har varit skattepliktig, verkställs förskottsinnehållning på den nya betalningen.

2.5 Återkravet av en ogrundad förmån återkallas, eftersom inkomsttagarens rätt till förmånen återställs

I vissa situationer hävs det att en förmån har varit ogrundad och inkomsttagarens rätt till förmånen återställs. I sådana fall har till inkomsttagaren utbetalats en förmån, som senare har konstaterats ogrundad, och betalaren har återkrävt den. Därefter har omständigheterna förändrats på nytt så att inkomsttagaren åter har rätt till förmånen. En sådan situation kan uppstå ifall inkomsttagarens ärende har behandlats exempelvis i en besvärsnämnd eller i någon annan rättsinstans, och inkomsttagarens rätt till förmånen ändras med stöd av ett nytt beslut. I exemplen i avsnitten 7, 8 och 9 nedan beskrivs hur anmälan genomförs i dessa situationer. Anmälan påverkas av huruvida inkomsttagaren har hunnit återbetala inkomsten till betalaren eller inte.

I situationerna i detta kapitel anknyter korrigeringen av anmälan inte till ett fel i återkravet, utan de bakomliggande förhållandena har förändrats. Korrigering av fel i återkrav behandlas i kapitel 2.4.

2.5.1 Inkomsttagaren har hunnit återbetala en del av det belopp som återkrävs

Om inkomsttagaren har återbetalat en del av det återkrävda beloppet, anmäls och korrigeras uppgifterna i enlighet med exempel 7.

Exempel 7: Till en inkomsttagare har 1 000 euro betalats i förmån. En anmälan om inkomsten lämnas till inkomstregistret. I exemplet utbetalas en förmån, för vilken anmälan av förmånsenhet är obligatorisk. Exemplet kan även tillämpas på andra förmåner och då är anmälan av enhet frivillig. Tabell 1 visar förmånsbetalarens anmälan om den ursprungliga betalningen:

Exempel 7, tabell 1/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

004

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

1000.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Senare konstateras hela förmånen ogrundad och betalaren lämnas en ersättande anmälan till inkomstregistret för hela beloppet. I anmälan anges uppgiften ”Ogrundad förmån: Ja”. Eftersom det är fråga om en ogrundad förmån ska man på den ersättande anmälan ange förmånsenheten som noll (0) dagar.

Tabell 2 visar en anmälan där den ursprungliga förmånen ändras till en ogrundad förmån. I anmälan anges uppgiften: ”Ogrundad förmån: Ja”, dagar 0.

Exempel 7, tabell 2/5
Uppgifter om materialet Arvot

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

004

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

1000.00

Ogrundad förmån

Ja

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Inkomsttagaren återbetalar en del av förmånen (300 euro) i mars. På en återkravsanmälan anges förmånsenheten som noll (0). Tabell 3 visar en återkravsanmälan lämnad av förmånsbetalaren.

Exempel 7, tabell 3/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

005

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

300.00

Återkrav

Ja

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.03.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

60.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Betalningsdag för prestation

01.03.2023

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

I och med rättsinstansens beslut upphävs senare förmånsbetalarens beslut och inkomsttagaren har åter rätt till förmånen. Eftersom inkomsten inte längre utgör ogrundad förmån, ska den lämnade anmälan korrigeras och enhetsdagarna anges på nytt enligt det ursprungliga.

Eftersom inkomsttagaren i detta exempel har hunnit återbetala en del av beloppet, delas inkomstens belopp i två delar i anmälan. Uppgiften om ogrundad förmån makuleras från den del som inkomsttagaren inte har återbetalt och uppgiften lämnas kvar för den del av inkomsten som inkomsttagaren har återbetalt till prestationens betalare. Antalet dagar anmäls för den del av inkomsten för vilken uppgiften om ogrundad förmån makulerad med hjälp av en ersättande anmälan.

Exempel 7, tabell 4/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

004

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

700.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

300.00

Ogrundad förmån

Ja

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

60.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Betalaren utbetalar det belopp på 300 euro som ogrundat har debiterats till inkomsttagaren. Betalaren lämnar en ny anmälan om den nya prestationen med det nya betalningsdatumet. Som enhetsuppgift för förmånen anges 0, eftersom dagarna har anmälts med den ersättande anmälan. Tabell 5 visar förmånsbetalarens anmälan om den nya betalningen:

Exempel 7, tabell 5/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

006

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

300.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

60.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

01.04.2023

Jämkade arbetslöshetsförmåner anmäls på motsvarande sätt. Antalet dagar korrigeras ifall det är fråga om ett delvist återkrav, och antalet dagar minskar. Anmälan av jämkade dagar beskrivs närmare i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret.

2.5.2 Inkomsttagaren har hunnit återbetala det återkrävda beloppet i sin helhet

Om inkomsttagaren har återbetalat hela det återkrävda beloppet, anmäls och korrigeras uppgifterna i enlighet med exempel 8 eller 9. I exempel 8 konstateras hela förmånen vara ogrundad och i exempel 9 konstateras enbart en del av förmånen vara ogrundad. I exempel 9 beskrivs två olika sätt att lämna uppgifter om förmånsenheten.

Exempel 8: Till en inkomsttagare har 100 euro betalats i förmån. En anmälan om inkomsten lämnas till inkomstregistret. Senare konstateras hela förmånen ogrundad och betalaren lämnas en ersättande anmälan till inkomstregistret för hela beloppet. I anmälan anges uppgiften ”Ogrundad förmån: Ja”. Förutom den ersättande anmälan lämnar betalaren en ny anmälan om återkrav. Förmånsenheten (antalet dagar) ska anmälas, om förmån för vilken denna uppgift är obligatorisk utbetalas.

I och med rättsinstansens beslut upphävs senare förmånsbetalarens beslut och inkomsttagaren har åter rätt till förmånen. Inkomsttagaren har hunnit återbetala hela överbetalningen till den som betalt prestationen. Betalaren lämnar en ny anmälan om den nya prestationen med det nya betalningsdatumet. Anmälningar som lämnats tidigare ska inte korrigeras.

Tabell 1 visar förmånsbetalarens anmälan om den ursprungliga betalningen:

Exempel 8, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

004

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

20.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Tabell 2 visar en anmälan där den ursprungliga förmånen ändras till en ogrundad förmån. I anmälan anges uppgiften: ”Ogrundad förmån: Ja”.

Exempel 8, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Arvot

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

004

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

20.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Inkomsttagaren återbetalar förmånen i mars. Tabell 3 visar en återkravsanmälan lämnad av förmånsbetalaren.

Exempel 8, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

21.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

005

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.03.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

20.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Betalningsdag för prestation

01.03.2023

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Då förhållandena senare förändras, betalar förmånsbetalaren till inkomsttagaren den inkomst som ogrundat har återkrävts av denne. Tabell 4 visar förmånsbetalarens anmälan om den nya betalningen:

Exempel 8, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

006

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

20.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

01.04.2023

Exempel 9: Till en inkomsttagare har 2 500 euro betalats i förmån. En anmälan om inkomsten lämnas till inkomstregistret. I exemplet utbetalas en förmån, för vilken anmälan av förmånsenhet är obligatorisk. Exemplet kan även tillämpas på andra förmåner och då är anmälan av enhet frivillig. Tabell 1 visar förmånsbetalarens anmälan om den ursprungliga betalningen:

Exempel 9, tabell 1/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

2500.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Senare konstateras en del av förmånen (300 euro) vara ogrundad och betalaren lämnar en ersättande anmälan till inkomstregistret. I anmälan anges uppgiften Ogrundad förmån: Ja. I en ersättande anmälan anges noll (0) dagar som förmånsenhet för den ogrundade förmånen.

Tabell 2 visar en anmälan där en del av förmånen ändras till en ogrundad förmån. I anmälan anges uppgiften: Ogrundad förmån: Ja, dagar 0.

Exempel 9, tabell 2/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

2200.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

17

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

300.00

Ogrundad förmån

Ja

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Inkomsttagaren återbetalar hela den ogrundade förmånen i mars. På en återkravsanmälan anges förmånsenheten som noll (0). Tabell 3 visar en återkravsanmälan lämnad av förmånsbetalaren.

Exempel 9, tabell 3/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

300.00

Återkrav

Ja

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

28.03.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

60.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Betalningsdag för prestation

01.03.2023

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

I och med rättsinstansens beslut upphävs senare förmånsbetalarens beslut och inkomsttagaren har åter rätt till hela förmånen. Eftersom inkomsttagaren har hunnit återbetala hela den ogrundade förmånen, görs ingen ersättande anmälan. I stället återbetalas den återkrävda andelen till inkomsttagaren och en ny anmälan ska lämnas till inkomstregistret. Betalaren kan även lämna en ersättande anmälan och då ska uppgifterna om förmånsenheten lämnas enligt tabellerna 5 och 6.

Betalaren lämnar en ny anmälan om den nya prestationen med det nya betalningsdatumet. Som uppgifter om förmånsenheten anges tre dagar, eftersom de tidigare anmälda 17 dagarna fortfarande gäller. Tabell 4 visar förmånsbetalarens anmälan om den nya betalningen:

Exempel 9, tabell 4/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

300.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

3

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

60.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

01.04.2023

Alternativt anmälningssätt: I och med rättsinstansens beslut upphävs senare förmånsbetalarens beslut och inkomsttagaren har åter rätt till förmånen. Eftersom inkomsten inte längre utgör en ogrundad förmån, ska den inlämnade anmälan korrigeras och förmånsenhetsdagarna anges enligt de ursprungliga dagarna.

I anmälan indelas inkomstbeloppet i två delar. Uppgiften om en ogrundad förmån lämnas kvar för den del av inkomsten som inkomsttagaren har återbetalat till prestationsbetalaren. Antalet dagar anges för den del av inkomsten som inte utgör en ogrundad förmån.

Exempel 9, tabell 5/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

2200.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

300.00

Ogrundad förmån

Ja

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning (20 %)

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Betalaren utbetalar det belopp på 300 euro som ogrundat har debiterats till inkomsttagaren. Betalaren lämnar en ny anmälan om den nya prestationen med det nya betalningsdatumet. Som uppgifter om förmånsenheten anges 0, eftersom dagarna har anmälts i den ersättande anmälan. Tabell 6 visar förmånsbetalarens anmälan om den nya betalningen:

Exempel 9, tabell 6/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

300.00

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

60.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

01.04.2023

2.5.3 Inkomsttagaren har inte hunnit återbetala det återkrävda beloppet

Om inkomsttagaren inte har återbetalt någon del av det återkrävda beloppet, korrigeras uppgifterna i enlighet med exempel 10.

Exempel 10: Till en inkomsttagare har 100 euro betalats i förmån. En anmälan om inkomsten lämnas till inkomstregistret. Senare konstateras hela förmånen ogrundad och betalaren lämnas en ersättande anmälan till inkomstregistret för hela beloppet. I anmälan anges uppgiften ”Ogrundad förmån: Ja”. Förmånsenheten (antalet dagar) ska anmälas, om förmån för vilken denna uppgift är obligatorisk utbetalas.

I och med rättsinstansens beslut upphävs senare förmånsbetalarens beslut och inkomsttagaren har åter rätt till förmånen. Inkomsttagaren har inte hunnit återbetala prestationen, och därför lämnar betalaren en ny ersättande anmälan och makulerar uppgiften Ogrundad förmån som lämnades på den tidigare ersättande anmälan.

Tabell 1 visar förmånsbetalarens anmälan om den ursprungliga betalningen:

Exempel 10, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

007

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

20.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Inkomsten konstateras ogrundad och betalaren korrigerar uppgiften Ogrundad förmån på anmälan:

Exempel 10, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Arvot

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

007

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

20.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

När omständigheterna förändras, har inkomsttagaren åter rätt till förmånen Inkomsttagaren har inte hunnit återbetala inkomsten, så betalaren ersätter den ersättande anmälan som redan har lämnats med en annan ersättande anmälan. Från anmälan makuleras uppgiften Ogrundad förmån.

Exempel 10, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

007

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning (20 %)

Belopp

20.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

2.6 Jämkande av förmån som ska återkrävas och andra ändringar

I vissa fall kan en ogrundad förmån förlåtas eller det belopp som ska återkrävas kan jämkas, exempelvis på grund av ett beslut från en rättsinstans eller en besvärsnämnd. Man kan även helt avstå från återkravet. Konstaterande av en ogrundad förmån är dock alltid en självständig händelse. Anmälningen av en ogrundad förmån påverkas inte av om en del av förmånen förlåts eller om den någonsin kan återkrävas.

Förlåtelse eller jämkning av en ogrundad förmån anmäls inte till inkomstregistret. Ärendet framgår enbart indirekt i inkomstregistret på så sätt att en anmälan om återkrav aldrig görs eller att de återkrävda beloppen täcker enbart en del av den ogrundade förmånen. Samma anvisningar för anmälan gäller även om det belopp som ska återkrävas jämkas eller om man avstår från återkravet.

Uppgiften om ogrundad förmån lämnas kvar i inkomstregistret i de anmälningar som har lämnats om enskilda betalningshändelser, oberoende av huruvida inkomsttagaren har hunnit återbetala det jämkade beloppet eller inte. Betalaren behöver inte korrigera uppgifterna i inkomstregistret eller lämna nya anmälningar, ifall inkomsttagaren inte alls har hunnit återbetala beloppet till betalaren, eller inkomsttagaren har återbetalat högst den andel som denne ska återbetala efter jämkningsbeslutet.

Däremot ska betalaren korrigera anmälningarna om inkomsttagaren till betalaren har hunnit återbetala en större andel än den som denne ska återbetala efter jämkningsbeslutet. Då påverkas instruktionerna för anmälan av huruvida den återbetalning inkomsttagaren har genomfört och återbördandet av beloppet för det felaktiga återkravet sker under samma skatteår eller först efter att ett nytt skatteår har börjat.

 • Om inkomsttagaren endast delvis har hunnit återbetala den jämkade prestationen och om återbetalningen och återbördandet av det återkrävda beloppet till inkomsttagaren sker under samma skatteår, lämnar betalaren en ersättande anmälan om återkravsanmälan till inkomstregistret med de faktiska uppgifterna som har beaktats efter jämkningsbeslutet. I en sådan situation återbetalar betalaren till inkomsttagaren den andel som felaktigt har återkrävts (jämkad) och lämnar en ersättande anmälan till inkomstregistret med de korrekta uppgifterna. Detta belopp som på nytt ska betalas till inkomsttagaren anmäls inte till inkomstregistret.
 • Om inkomsttagaren har hunnit återbetala den jämkade prestationen i sin helhet och återbetalningen och återbördandet av det återkrävda beloppet till inkomsttagaren sker under samma skatteår, makulerar prestationens betalare den återkravsanmälan som denne har lämnat. Detta belopp som på nytt ska betalas till inkomsttagaren anmäls inte till inkomstregistret.
 • Om betalaren återlämnar den återkrävda prestationen först efter att det nya skatteåret har börjat, ska anmälan om återkravet lämnas som den är och en ny anmälan lämnas om den nya betalningen, i vilken uppgiften ”Rättelse av betalning”: Ja”. Om prestationens betalare i samband med korrigeringen av denna till inkomsttagaren betalar en sådan prestation, som ursprungligen har varit skattepliktig, ska förskottsinnehållning verkställas på den nya betalningen. I denna anmälan om betalning uppges det ursprungliga inkomstslaget och dessutom förmånsenheten som 0.

Jämkningen påverkar inte anmälan av uppgifterna Förmånsenhet eller korrigeringen av dessa uppgifter. Om det är fråga om en förmån för vilken uppgifter om förmånsenheten har lämnats, förblir uppgiften Förmånsenhet som lämnats på anmälningarna till registret i kraft enligt det antal dagar som angetts i samband med den ursprungliga betalningshändelsen (som sedan det att uppgiften Ogrundad förmån lämnades har ändrats till 0).

2.7 Betalaren återkräver prestationen på grund av missbruk

En förmån kan behöva återkrävas även på grund av att inkomsttagaren har lämnat in felaktiga uppgifter till förmånsbeviljaren, dolt information eller till exempel låtit bli att meddela förändring i sina omständigheter. Återkravet kan göras på basis av förmånsbetalarens beslut om återkrav eller på basis av ett domstolsbeslut.

Sådana återkrav anmäls till inkomstregistret på samma sätt som övriga återkrav. Anmälningen påverkas av när betalningen betalas tillbaka och om inkomsttagaren betalar den själv eller om återbetalningen kvittas mot en senare förmån.

Om inkomsten utgör ogrundad förmån för inkomsttagaren, ska inkomsten alltid anmälas till inkomstregistret som ogrundad förmån även i de fall där den inte återkrävs. Om inkomsten inte återkrävs, utan inkomsttagaren åläggs att betala skadestånd till förmånsbeviljaren, behöver betalningen inte anmälas till inkomstregistret. Skadestånd eller bot ingår inte i inkomstslag som ska anmälas till inkomstregistret, och fordran som tas ut av en inkomsttagare genom dom utgör inte återbäring av inkomsttagarens inkomst, utan det är fråga om inkomst som betalaren erhållit.

2.8 Ogrundad förmån som betalats till en ställföreträdande mottagare

Med en ställföreträdande mottagare avses betalningsmottagare i en situation där förmånen betalas till någon annan än inkomsttagaren. Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren anmäls bland annat i regressituationer och i situationer där inkomsttagarens inkomst i sin helhet eller delvis betalas till en annan mottagare. I anmälningar om förmånsuppgifter kan den ställföreträdande mottagaren vara till exempel arbetsgivaren eller i vissa fall betalaren själv.

Den ställföreträdande mottagarens andel som dragits av från inkomsttagarens inkomst anmäls med uppgifter i datagruppen Avdrag. Det kan finnas flera sådana uppgifter som avser ett och samma inkomstslag. Om sådan inkomst återkrävs, ska betalaren i vissa situationer ange i uppgifterna om återkrav uppgiften ”Påverkar inte beskattningen – Ja". Denna tilläggsuppgift används då betalaren på grund av återkrav får tillbaka sådan prestation som betalats med avdragstypen "Regress till skattepliktig inkomst", "Annat avdrag från skattepliktig inkomst" eller "Avdrag av löntagaravgifter". På basis av denna uppgift lämnar Skatteförvaltningen det återkrävda beloppet utan beaktande i inkomsttagarens beskattning.

Exempel 11: En inkomsttagaren har retroaktivt fått en förmån för tiden 1.2–30.4.2023 (1 000 euro i månaden). En förmån för tre månader har betalats på en gång 5.5.2023. Av detta belopp på 3 000 euro har man till arbetsgivaren betalat 2 400 euro (800 euro per månad). Avdragstypen är "Annat avdrag från skattepliktig inkomst, varmed inkomsttagarens skattepliktiga inkomst har varit 600 euro. Senare konstateras det att aprilandelen av den förmån som betalats retroaktivt 5.5 har varit en ogrundad förmån, varför betalaren ger en anmälan om en ogrundad förmån. Betalaren anmäler uppgifterna om återkravet till inkomstregistret då förmånen returneras till betalaren. I anmälningarna om återkrav antecknas den egentliga inkomsttagaren som inkomsttagare oberoende av vem som returnerar pengarna: inkomsttagaren själv eller den ställföreträdande mottagaren (arbetsgivaren).

I anmälningsexemplet (tabell 1) finns anmälan för maj, där 2 400 euro betalats till en ställföreträdande mottagare. Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts av inkomsttagaren enligt skattekortet. Som inkomstslag för avdraget används inkomstslaget för den egentliga betalningen (Förmån B), eftersom det inkomstslag (lön) som den ställföreträdande betalaren betalat till inkomsttagaren inte är tillgänglig på anmälan om förmånsuppgifter.

Exempel 11, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

30.04.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

2400.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

30.04.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234123-4

Typ av ställföreträdande mottagare

Arbetsgivare

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

30.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 600 euro)

120.00

Anmälningsexemplet (tabell 2) visar den ersättande anmälan i vilken förmånen på 1 000 euro från april anmäls som ogrundad förmån. Av detta belopp har 800 euro betalats till arbetsgivaren.

Exempel 11, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

31.03.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1600.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

31.03.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234123-4

Typ av ställföreträdande mottagare

Arbetsgivare

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

31.03.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

800.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234123-4

Typ av ställföreträdande mottagare

Arbetsgivare

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 600 euro)

120.00

När inkomsttagaren eller arbetsgivaren returnerar en ogrundad förmån, ska förmånsbetalaren anmäla uppgifterna om återkravet till inkomstregistret. Om den andel som betalats till en ställföreträdande mottagare inte har utgjort skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, är det inte möjligt att i datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning på anmälan om återkrav meddela förskottsinnehållning eller källskatt på återkravet.

Anmälningsexemplen (tabellerna 3 och 4) visar återkraven av den ogrundade förmånen (Förmån B) för juni. Nettoåterkrav tillämpas på de 200 euro som inkomsttagaren returnerat 23.6.2023 och bruttoåterkrav på de 800 euro som arbetsgivaren returnerat 18.6.2023:

Exempel 11, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

25.06.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

200.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

23.06.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

40.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

31.05.2023

Uppgiften ”Inverkar inte på beskattningen – Ja” ska fogas till det belopp som betalats till arbetsgivaren före skatt. Eftersom denna inkomst inte har varit skattepliktig, ska även returneringen av inkomsten anmälas så att den inte påverkar beskattningen. Om man inte uppger denna uppgift i samband med anmälan om återkrav, kommer inkomsttagaren att få ett avdrag i beskattningen som hen inte borde erhålla:

Exempel 11, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

20.06.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

800.00

Påverkar inte beskattningen

Ja

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

18.06.2023

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

31.05.2023

Med denna anmälan kan man inte ange uppgifterna ”Förskottsinnehållning på återbetalning” eller ”Källskatt på återbetalning”.

2.9 Återkrav av andra än lagstadgade förmåner

Återkrav av andra än lagstadgade förmåner anmäls till inkomstregistret på samma sätt som återkrav av andra förmåner. På återkrav av andra än lagstadgade förmåner tillämpas inte återkravsavdrag enligt 112 a § i inkomstskattelagen. Om en sådan förmån återkrävs under det ursprungliga betalningsåret eller under följande år före den utsatta dag som fastställts i beslutet om den utsatta dagen för prestationsbetalaren, kan återkravet göras och anmälas som nettoåterkrav på det sätt som redogjorts i kapitel 2.2. Skatteförvaltningen beaktar det återkrävda beloppet i inkomsttagarens beskattning under det ursprungliga betalningsåret.

På återkrav av andra än lagstadgade förmåner tillämpas inte återkravsavdraget enligt 112 a § i inkomstskattelagen. Om prestationen återkrävs efter det ursprungliga betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, ska prestationen återkrävas brutto. Skatteförvaltningen rättar beskattningen av det ursprungliga betalningsåret utifrån den anmälan om återkrav som lämnats in till inkomstregistret och inom ramen för rättelsetiderna för beskattningen. Inkomsttagaren kan själv ansöka om rättelse av sin beskattning.

Uppgifterna om återkravet anmäls på samma sätt som beskrivits i kapitel 2.3.

3 Kvittning

Med kvittning avses en situation där samma förmånsbetalare återkräver en förmån som betalaren tidigare betalat utan grund mot en förmån som betalaren betalar senare. Den prestation som man kvittar och den prestation mot vilken man kvittar kan vara samma eller olika förmåner. Till exempel pension kan kvittas mot pension eller mot en annan prestation, till exempel sjukdagpenning. Den förmån som betalas senare för samma period betalas alltså inte i stället för den tidigare förmånen.

I 112 a § 2 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs om en situation där den prestation mot vilken man kvittar har betalats under ett tidigare år. I dessa fall ska förfarandet enligt 1 mom. tillämpas. I 2 mom. föreskrivs emellertid inte om en situation där den prestation mot vilken man kvittar har betalats under samma år. I förarbeten till inkomstskattelagen (RP 57/2004) har man emellertid konstaterat, att i en situation där förmånsbetalaren återkräver förmån från samma eller en annan förmån under samma år då förmånsbetalaren även har betalat en annan förmån kan återkravet genomföras på motsvarande sätt som i ISkL 112 a § 1 mom.

Intern regress betyder att samma förmånsbetalare återkräver en förmån som betalaren betalat tidigare mot en förmån som betalaren betalar senare. Skillnaden mellan intern regress och kvittning är att en förmån som ska betalas för samma tid i en regress senare betalas i stället för en tidigare förmån. I de ovannämnda förarbetena till inkomstskattelagen har möjliggjorts att i en situation där samma förmånsbetalare betalar en annan förmån för samma period till inkomsttagaren som den förmån som betalats först, kan förmånsbetalaren tillämpa förfaranden enligt ISkL 112 a § 3 mom. Intern regress kan genomföras antingen under samma år eller under ett senare år. Intern regress anmäls på samma sätt som regress mellan olika betalare, se kapitel 4. Regresser ska alltid anmälas med datagruppen Avdrag.

Enbart återkrav av en skattepliktig förmån beaktas i beskattningen. Om inkomsttagaren erhåller en skattefri förmån (till exempel bostadsbidrag), påverkar återkravet av förmånen inte beskattningen, eftersom den ursprungliga prestationen inte heller har blivit beskattad. Samma gäller för en situation där den ursprungliga skattefria förmånen återkrävs genom att kvitta den mot en skattepliktig förmån som ska betalas senare. I dessa fall än den förmån som betalas senare skattepliktig i sin helhet. Anmälan i dessa situationer avviker emellertid inte från anmälan om kvittning av en skattepliktig förmån.

3.1 Kvittning och ursprunglig betalning under samma år

Om kvittning genomförs under det år då den ursprungliga prestationen har betalats, kan förmånsbetalaren dra av bruttobeloppet av prestationen (belopp av vilket förskottsinnehållning inte har dragits av) från bruttobeloppet av den prestation som senare betalas till inkomsttagaren. Förmånsbetalaren behöver inte korrigera förskottsinnehållningsbeloppet som tagits ut tidigare, utan det räcker att förmånsbetalaren räknar förskottsinnehållningen på bruttobeloppet av den förmån som betalas (förmånsbeloppet efter kvittningen).

Ett undantag till detta är en situation där den tidigare prestationen har varit skattepliktig och den andel som betalats ut till ett för högt belopp kvittas mot en skattefri förmån som betalas senare. I dessa fall är rekommendationen att förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav.

3.1.1 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga

Om den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga lämnas anmälan in enligt exempel 12.

Exempel 12: Folkpension på 220 euro per månad har betalats till en inkomsttagare för tiden 1.1–6.5.2023 (sammanlagt 1 100 euro). Pension borde dock ha betalats endast till ett belopp på 200 euro per månad (sammanlagt 1 000 euro). Därmed har man under 5 månader betalat ut 100 euro för mycket i pension. Inkomsttagarens förskottsinnehållningsprocent är 5 %. Felet korrigeras i samband med betalningen av pensionen för augusti.

Anmälningsexemplet (tabell 1) visar den anmälan som ska lämnas in till inkomstregistret i januari och motsvarande anmälningar som ska lämnas in för februari–maj:

Exempel 12, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.01.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

220.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

11.00

När förmånsbetalaren har upptäckt felet eller ett beslut om ogrundad förmån har fattats, ska förmånsbetalaren lämna in ersättande anmälningar för januari–maj. Anmälningsexemplet (tabell 2) visar den anmälan som ersätter den anmälan som lämnats in i januari, i vilken betalaren uppger en ogrundad förmån:

Exempel 12, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.01.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

20.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

11.00

Återkravet genomförs i samband med betalningen av folkpensionen för augusti genom att kvitta prestationen till för högt belopp, det vill säga 100 euro mot den pension på 200 euro som betalas ut. Förskottsinnehållning verkställs på det bruttobelopp som betalas ut, det vill säga 100 euro (200 - 100).

Anmälningsexemplet (tabell 3) visar den anmälan som ska ges i augusti, i vilken man anmäler kvittningen av inkomsten:

Exempel 12, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.08.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009050820

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.2023

Slutdatum

31.08.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.08.2023

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.05.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

5.00

3.1.2 Den tidigare betalda prestationen är skattefri och den senare betalda prestationen skattepliktig

Om den tidigare prestationen är skattefri och den senare prestationen skattepliktig, räknas förskottsinnehållningen utifrån hela beloppet på den skattepliktiga prestationen. Betalaren lämnar in en anmälan enligt exempel 13.

Exempel 13: Inkomsttagaren har erhållit 310 euro i bostadsbidrag i januari. I mars upptäcker man att något bostadsbidrag inte borde ha betalats ut alls. Med inkomsttagaren har man kommit överens om att bostadsbidraget kvittas i fyra rater mot föräldradagpenning på 400 euro/mån.  (förskottsinnehållning 25 %) som betalas under samma år. Bostadsbidraget är skattefritt och föräldradagpenningen skattepliktig. Betalaren utför första kvittningen i april.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in i januari:

Exempel 13, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

310.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Då felet har upptäckts eller ett beslut om ogrundad förmån fattats, lämnar förmånsbetalaren in en ersättande anmälan för januari. Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan där man anmäler den ogrundade förmånen:

Exempel 13, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

310.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Den första återbetalningen genomförs i april genom att kvitta bostadsbidrag mot föräldradagpenningen, 77,50 euro (310 / 4). Eftersom föräldradagpenningen är en skattepliktig och bostadsbidraget en skattefri förmån, beräknas förskottsinnehållningen på hela beloppet av föräldradagpenningen. Förskottsinnehållningen blir därmed 100 euro (400 × 0,25). För inkomstslag som gäller familjeledighet är uppgiften Förmånsenhet obligatorisk vad gäller förmåner som utbetalas 1.1.2023 och därför ska antalet dagar anmälas till inkomstregistret.

Anmälningsexemplet (tabell 3) visar den anmälan som ska lämnas in i april, i vilken den skattefria inkomsten kvittas mot den skattepliktiga inkomsten:

Exempel 13, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.04.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009050420

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Föräldradagpenning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

25

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

77.50

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.04.2023

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2023

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (25 % av 400 euro)

100.00

3.1.3 Den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri

Om den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri, kvittar betalaren nettobeloppet mot den senare prestationen. Om återkravet gjordes från bruttobeloppet, skulle för hög förskottsinnehållning ha verkställts på inkomsttagarens inkomster. Betalaren lämnar in en anmälan enligt exempel 14.

Exempel 14: Arbetsmarknadsstöd har 4.3.2023 betalats till en inkomsttagare för februari. Stöd har betalats för 20 dagar till ett sammanlagt belopp på 648 euro. Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på arbetsmarknadsstödet. I maj upptäcker man att arbetsmarknadsstöd borde ha betalats ut för februari endast för 15 dagar (486 euro). Det bruttobelopp som ska återkrävas är således 162 euro. Inkomsttagaren får bostadsbidrag på 480 euro i juni, och man har kommit överens om att prestationen till för högt belopp kvittas mot bostadsbidraget. Arbetsmarknadsstödet är skattepliktigt och bostadsbidraget skattefritt.

Anmälningsexemplet (tabell 1) visar den anmälan som ska ges i mars:

Exempel 14, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.03.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY000040220

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

648.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Anmälningsexemplet (tabell 2) visar den ersättande anmälan med vilken man anmäler den ogrundade förmånen. Eftersom det handlar om en ogrundad förmån, anmäls noll (0) som enhetmängd för förmånen.

Exempel 14, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.03.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY000040220

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

486.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

15

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

162.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Eftersom den senare prestationen är skattefri, kvittas endast det utbetalda nettobeloppet på 129,60 euro av inkomsttagaren (förskottsinnehållning 32,40 euro).

Anmälningsexemplet (tabell 3) visar den anmälan som ska lämnas in i juni, i vilken den skattepliktiga inkomsten kvittas mot den skattefria inkomsten:

Exempel 14, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.06.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009050820

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

480.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

30.06.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

162.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

02.06.2023

Förskottsinnehållning på återbetalning

32.40

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.03.2023

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

3.1.4 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattefria

Om såväl den tidigare som den senare prestationen är skattefri, lämnas anmälan in enligt exempel 15.

Exempel 15: Efter makens bortgång har inkomsttagaren erhållit extra konstnärspension på 450 euro i månaden som familjepension. Maken hade beviljats konstnärspension före 1.1.1984, varmed pensionen har varit skattefri. Inkomsttagaren har också pensionerat sig och pensionsbeloppen har kontrollerats. Förmånsbetalaren har 5.4.2023 fattat ett beslut enligt vilket familjepensionen från och med januari 2023 borde vara endast 420 euro i månaden. Återkravet genomförs genom att förmånsbetalaren kvittar den pension som betalats ut till ett för högt belopp, 30 euro för varje månad, mot de pensioner som betalas ut i maj–augusti.

Anmälningsexemplet (tabell 1) visar den anmälan som ska lämnas in i januari, motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–april: I samband med anmälan av detta inkomstslag är det obligatoriskt att anmäla förmånens skattepliktighet.

Exempel 15, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.01.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

33ZZxxYY00

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

450.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

I anmälningsexemplet (tabell 2) finns en ersättande anmälan som lämnas in för januari, i vilken den ogrundade förmånen anmäls. Motsvarande anmälningar har lämnats in i februari–april:

Exempel 15, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.01.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

33ZZxxYY00

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

420.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

30.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Anmälningsexemplet (tabell 3) visar den anmälan som ska ges i maj, i vilken kvittningen av inkomsten syns. Motsvarande anmälningar har lämnats in för juni–augusti:

Exempel 15, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

33ZZxxYY01

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

420.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

31.05.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

30.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

02.05.2023

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.01.2023

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

3.2 Kvittning i början av året efter betalningsåret före Skatteförvaltningens utsatta dag

Om återkravet genomförs genom kvittning, sker beskattningen på samma sätt som i de fall där inkomsttagaren själv returnerar prestationen (112 a § 2 mom. i inkomstskattelagen). Med tanke på anmälan och beskattningen är tidpunkten för kvittningen avgörande.

Återkravet hänförs till det ursprungliga betalningsåret om kvittningen sker senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut. I dessa fall kan förmånsbetalaren återkräva överbetalningen i netto (det belopp från vilket förskottsinnehållningen har dragits av). Andelen av förskottsinnehållningen beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter.

Om kvittningen genomförs i början av det år som följer efter betalningsåret för den tidigare förmånen senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, ska det belopp som återkrävs vara med i det belopp som förskottsinnehållning verkställs på vid beräkningen av förskottsinnehållningen på den nya förmånen. Förmånsbetalaren drar av det belopp som återkrävts från det belopp som betalas till inkomsttagaren.

Den ursprungliga betalningsdagen för prestationen är en frivillig uppgift. I vissa situationer är den emellertid nödvändig så att Skatteförvaltningen kan hänföra inkomsttagarens beskattning korrekt. Betalningsdagen är nödvändig till exempel om den återkrävda förskottsinnehållningen ska hänföras till det skatteår under vilket den har innehållits från prestationen.

Exempel 16: En förmånsbetalare har 3.2.2023 betalat 1 100 euro (förskottsinnehållning 22 %, det vill säga 242 euro) i pension till en inkomsttagare. I december 2023 konstateras det att den utbetalda pensionen har varit 100 euro för hög i februari. Förmånsbetalaren har i december lämnat in en ersättande anmälan till inkomstregistret där hen anmält 1 000 euro som pensionsbeloppet för februari och en ogrundad förmån på 100 euro (sammanlagt 1 100 euro).

I januari 2024 erhåller inkomsttagaren 1 000 euro i pension. Förskottsinnehållningen på beloppet är 200 euro (20 %). Förmånsbetalaren och inkomsttagaren har kommit överens om att förmånsbetalaren kvittar från prestationen den pension på 100 euro som betalats ut till ett för högt belopp under 2023. Förskottsinnehållningen har varit 22 euro.

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på 200 euro (20 %) på hela beloppet på 1 000 euro, eftersom hela beloppet utgör skattepliktig inkomst för återbetalningsåret. Av det resterande beloppet på 800 euro drar förmånsbetalaren av nettobeloppet på prestationen till för högt belopp, 78 euro (brutto 100 euro, förskottsinnehållning 22 euro) och betalar 722 euro till inkomsttagaren.

Anmälningsexemplet visar den anmälan som ska lämnas in i januari:

Exempel 16, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

15XX1223333456

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Familjepension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.01.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Familjepension

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

03.01.2024

Förskottsinnehållning på återbetalning

22.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.02.2023

Startdatum

01.02.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

3.3 Kvittning efter det ursprungliga betalningsåret

Då prestationen återkrävs året efter betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut om den utsatta dagen för förmånstagaren eller under senare år, kan inte återkravet längre beaktas i beskattningen av det ursprungliga betalningsåret. I detta fall dras det återkrävda beloppet av som återkravsavdrag i beskattningen under återkravsåret.

Förmånsbetalaren ska inte beakta det återkrävda beloppet vid förskottsinnehållningen på den prestation mot vilken hen kvittar den tidigare prestationen. Kvittningen genomförs i brutto.

Exempel 17: En förmånsbetalare har 1.3.2023–31.5.2024 betalat inkomstrelaterad dagpenning och barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning (5,23 euro/dag) till inkomsttagaren. I juni 2024 upptäcker man att det inte har funnits någon grund till barnförhöjningen. Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. I juni 2024 lämnar förmånsbetalaren in ersättande anmälningar där hen anmäler de utbetalda barnförhöjningarna som ogrundade förmåner. Man kommer överens med inkomsttagaren om att barnförhöjningen återkrävs i tre rater. Den utbetalda barnförhöjningen återkrävs från de inkomstrelaterade dagpenningarna från och med juli 2024.

Förmånsbetalaren har betalat barnförhöjning enligt följande:

 • år 2023: 1.3–15.12.2023, för 211 dagar, har förmån utbetalats sammanlagt 1 103,53 euro.
 • år 2024: 16.12.2023–31.5.2024, för 116 dagar, har förmån utbetalats sammanlagt 606,68 euro.

Det belopp som återkrävs är sammanlagt 1 710,21 euro, och det återkrävs på följande sätt:

 • 1:a raten: mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 11.7.2024 kvittas 570,07 euro (109 dagar, intjäningsperiod 1.3–31.7.2023). De tidigare prestationerna har betalats 31.3–31.7.2023.
 • 2:a raten: mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 12.8.2024 kvittas 570,07 euro:
  • 533,46 euro (102 dagar, intjäningsperioden 1.8–15.12.2023). De tidigare prestationerna har betalats 31.8-21.12.2023.
  • 36,61 euro (7 dagar, intjäningsperioden 16.12–31.12.2023). Den tidigare prestationen har betalats ut 15.1.2024.
 • 3:a raten: mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 11.9.2024 kvittas 570,07 euro (109 dagar, intjäningsperiod 1.1.2023–31.5.2024). De tidigare prestationerna har betalats 14.2–5.6.2024.

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på inkomsttagarens inkomst 1.3.2023–31.1.2024. Från och med början av februari 2024 har förskottsinnehållningsprocenten varit 24 %.

Eftersom återkravet genomförts först från och med juli 2024, kan återkravet inte längre beaktas i beskattningen för 2023 av inkomsttagaren. Prestationer som betalats ut under 2023 återkrävs i brutto. Återkravet av de prestationer som betalats ut under år 2024 kan däremot göras netto (läs om nettoåterkrav i avsnitt 2.2.1 och om bruttoåterkrav i avsnitt 2.2.2).

Anmälningsexemplet (tabell 1) visar den anmälan om kvittning av inkomst som ska lämnas in i juli:

Exempel 17, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

11.07.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22ZZZZ22222333

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2363.76

Intjäningsperiod  

Startdatum

08.06.2024

Slutdatum

05.07.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

570.07

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

11.07.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

31.03.2023

Slutdatum

31.07.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

567.30

Förmånsbetalaren verkställer en förskottsinnehållning på 24 % på hela beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen (2 363,76 × 0,24). Barnförhöjning på 570,07 euro återkrävs från det belopp som återstår efter förskottsinnehållningen, det vill säga 1 796,46 euro. Inkomsttagaren utbetalas 1 226,39 euro. Skatteförvaltningen beaktar det återkrävda beloppet under 2024 som ett återkravsavdrag.

Från den inkomstrelaterade dagpenningen för augusti kvittas den barnförhöjning som betalats såväl år 2023 som år 2024. För att beskattningen ska kunna verkställas korrekt, ska uppgifterna om återkrav lämnas in separat för varje år. Barnförhöjningen för år 2023 för tiden 1.8.–15.12.2023 (102 dagar, 533,46 euro) har betalats under år 2023, varför den återkrävs brutto. Denna återkrävda betalning beaktas i beskattningen av betalningsåret som ett återkravsavdrag. Barnförhöjningen för tiden 16.12–31.12.2023 (7 dagar, 36,61 euro) har betalats under år 2024, varför den beaktas i beskattningen genom att minska andelen av beloppet på barnförhöjningen år 2024.

Anmälningsexemplet (tabell 2) visar den anmälan om kvittning av inkomst som ska lämnas in i augusti:

Exempel 17, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

12.08.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22ZZZZ22233334

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2476.32

Intjäningsperiod  

Startdatum

08.07.2024

Slutdatum

06.08.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

22

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

533.46

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

12.08.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

31.08.2023

Slutdatum

21.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

36.61

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

12.08.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.01.2024

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.01.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp ((2 476,32 – 36,61) × 0,24)

585.53

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på 2 439,71 euro (2 476,32 euro med avdrag för prestationen till för högt belopp på 36,61 från 2024), eftersom detta belopp utgör skattepliktig inkomst under återbetalningsåret. Av det resterande beloppet på 1 890,79 euro drar förmånsbetalaren av det belopp som kvittas, 570,07 euro (brutto 533,46 + 36,61) och betalar 1 320,72 euro till inkomsttagaren. Skatteförvaltningen beaktar 533,46 euro som återkravsavdrag och drar av 36,61 euro från inkomsttagarens skattepliktiga inkomst för 2024.

Anmälningsexemplet (tabell 3) visar den anmälan om kvittning av inkomst vilken ska lämnas in i september 2024:

Exempel 17, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

11.09.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22ZZZZ23333444

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2701.44

Intjäningsperiod  

Startdatum

07.08.2024

Slutdatum

09.09.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

24

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

570.07

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

11.09.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

14.02.2024

Slutdatum

05.06.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp ((2 701,44 – 570,07) × 0,24)

511.53

Återkravet genomförs genom att kvitta överbetalningen på 570,07 euro mot den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. mot 2 701,44 euro. Förskottsinnehållningen (24 %) verkställs på det bruttobelopp som betalas ut, dvs. på 2 131,37 euro.

Förmånsbetalaren kan år 2021 eller senare kvitta inkomst som betalats före år 2021. Då har inte inkomst som betalats tidigare anmälts till inkomstregistret. Trots att en tidigare prestation inte anmälts till inkomstregistret, ska betalaren lämna in en anmälan om återkrav.

Exempel 18: Förmånsbetalaren betalar 5.7.2023 arbetsmarknadsstöd på 540 euro (förskottsinnehållning på 20 %) för tiden 1.6–30.6.2023. Betalaren återkräver 25 euro av det skattepliktiga studiestöd som betalats år 2018 och 30 euro av det skattefria bostadsbidraget från arbetsmarknadsstödet.

Bostadsbidraget och studiestödet har inte anmälts till inkomstregistret, eftersom de utgör inkomst för 2018.

Anmälningsexemplet visar den anmälan om kvittning av inkomst vilken ska lämnas in i juli:

Exempel 18, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.07.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

11WW12345678

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

540.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

30.06.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

25.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.07.2023

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

31.03.2018

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

30.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.07.2023

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

31.03.2018

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 540 euro)

108.00

Hela beloppet på arbetsmarknadsstödet, 540 euro, beskattas som inkomst för 2023. Ett återkravsavdrag från det återkrävda studiestödet uppkommer för inkomsttagaren för år 2023. Eftersom bostadsbidrag är skattefri inkomst, påverkar inte dess återkrav beskattningen.

3.4 Återkrav av annan än lagstadgad förmån genom kvittning

På återkrav av andra än lagstadgade förmåner tillämpas inte återkravsavdrag enligt 112 a § i inkomstskattelagen. Om en annan än en lagstadgad förmån återkrävs genom att kvitta den mot en förmån som samma förmånsbetalare betalar ut senare, ska information om återkrav anmälas på samma sätt som för andra förmåner. Förmånen kan kvittas mot samma eller en annan förmån som betalas ut senare.

Om förmånen återkrävs genom att kvitta den mot en annan förmån under prestationens ursprungliga betalningsår eller i början av det följande året före den utsatta dag som fastställts i beslutet om den utsatta dagen för förmånsbetalaren, kan återkravet genomföras och anmälas till inkomstregistret enligt anvisningarna i kapitel 3.1. och 3.2.

Om återkravet görs efter det ursprungliga betalningsåret efter den fastställda utsatta dagen i Skatteförvaltningens beslut, rättar Skatteförvaltningen beskattningen av det ursprungliga betalningsåret för inkomsttagaren utifrån de inkomstregisteranmälningar som betalaren lämnat in och inom ramen för rättelsetiderna. Inkomsttagaren kan själv ansöka om rättelse av sin beskattning. Uppgifterna om återkravet anmäls såsom beskrivits i kapitel 3.3.

4 Regressituationer

Återkravet av en förmån hänförs i regel till inkomsttagaren. En regressituation som uppkommer utifrån regressrätten avviker från övriga återkravsformer i det hänseendet att återkrav inte hänförs till inkomsttagaren. I en regressituation kan förmånsbetalaren driva in en förmån som betalats på ogrundat sätt som en regress av en annan socialskyddsanstalt, då betalaren inte behöver återkräva den förmån som betalats på ogrundat sätt av inkomsttagaren. Regressrätt regleras till exempel av bestämmelsen om betalningsordningen för ställföreträdande mottagare i 123 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I en regressituation kan kvittning eller återkrav av en förmån göras utan inkomsttagarens samtycke.

I en regressituation betalas olika förmåner ut på varandra och betalaren av den första (tidigare) förmånen kräver tillbaka en förmån som upptäcks ha varit sekundär i förhållande till en senare förmån. Det återkrävda beloppet betalas i stället för till inkomsttagaren direkt till den instans som betalat den sekundära förmånen.

Regress handlar typiskt om ansvarsfördelningen mellan två anstalter som betalar ut förmåner. Samma förfarande tillämpas dock också på interna regresser, det vill säga i en situation där samma förmånsbetalare betalar såväl den tidigare som den senare förmånen, och den senare förmånen betalas i stället för den tidigare förmånen.

Enligt lagstiftningen om förmåner ska betalaren av en sekundär förmån sända ett förhandsmeddelande till den förmånsbetalare som beviljar den primära förmånen, för att kunna få tillbaka en prestation till för högt belopp av betalaren av den primära förmånen. I regel startar detta förhandsmeddelande regressprocessen. Utifrån förhandsmeddelandet ska betalaren av den primära förmånen verkställa förmånen retroaktivt, underrätta den betalare som skickat förhandsmeddelandet om detta och vänta på att av denne få det egentliga regresskravet, det vill säga återkravsanmälan. I regressyrkandet anmäler betalaren av den sekundära förmånen hur mycket den betalat för mycket.

För att alla informationsanvändare ska få den information om regressituationer som de behöver, anmäls regress till inkomstregistret med uppgiftsgruppen Avdrag. Betalaren av den första förmånen lämnar in en ersättande anmälan till inkomstregistret och anmäler utöver de uppgifter som anmälts tidigare även uppgiften "Regress – Ja". Denna uppgift redogör för att den inkomst som betalats tidigare redan fåtts tillbaka som regress av en annan betalare utifrån ett regresskrav.

I 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs: "Om en utbetalare av pension, studiepenning eller annan lagstadgad förmån av pensionen eller utbetalningarna betalar ut ett sådant belopp till en utbetalare av tidigare pensioner eller skattepliktiga förmåner som denna redan har betalat till den skattskyldige för samma tid, räknas beloppet inte som skattepliktig inkomst det år då det betalas till den tidigare utbetalaren av förmånen. Den tidigare betalningen är skattepliktig inkomst det år då betalningen erhållits.” I inkomstskattelagen har man alltså föreskrivit att en prestation som betalaren av den senare förmånen betalar för samma period direkt till betalaren av en skattepliktig förmån är skattefri. Skattefriheten för betalningen påverkas inte av om regressen görs under betalningsåret för den tidigare betalda prestationen eller under senare år. Eftersom en prestation som återkrävts som regress inte utgör skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, ska förskottsinnehållning inte verkställas på den.

För att Skatteförvaltningen ska erhålla de uppgifter den behöver från inkomstregistret, ska betalaren av den senare förmånen ange som uppgiften Typ av avdrag "Regress till skattepliktig inkomst" eller "Regress till skattefri inkomst” beroende på om den tidigare prestationen har varit skattepliktig eller skattefri.

Förfarandet enligt 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan inte tillämpas på icke-lagstadgade förmåner, och därmed kan regressförfarandet inte tillämpas på dem.

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om sådana regresser som informationsanvändare enligt 13 § i lagen om inkomstregistret har rätt att få information om. Uppgifterna ges enbart i den utsträckning som användaren behöver dessa för användningsändamål enligt anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret, punkten Skyldigheten att anmäla förmånsuppgifter.

Nedan presenteras regressrelaterade situationer.

4.1 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga

Om i en regressituation både den tidigare (sekundära) och den senare (primära) prestationen är skattepliktiga, är den senare prestationen enligt inkomstskattelagen skattefri. Endast den andel av prestationen som betalaren av den senare förmånen betalar för samma period direkt till betalaren av den tidigare förmånen är skattefri. På detta sätt förhindras dubbelbeskattning av samma inkomst, eftersom inkomsttagaren inte har erhållit den senare prestationen.

Exempel 19: En inkomsttagare har fått 1 500 euro i arbetslöshetsdagpenning för perioden 2.3.2020–1.4.2023. Prestationen har betalats ut 6.4.2023. Inkomsttagaren beviljas 5.7.2023 retroaktiv invalidpension från och med 1.3.2023. Beloppet på invalidpensionen är 1 800 euro per månad och den betalas på en gång för tiden 1.3–31.7.2023 (sammanlagt 9 000 euro). Arbetslöshetsdagpenningen återkrävs på så sätt att betalaren av invalidpensionen betalar 1 500 euro av den retroaktiva pensionen på 1 800 euro för mars och april till betalaren av arbetslöshetsdagpenningen, då 7 500 euro (brutto) återstår att betala för hela tiden sammanlagt till inkomsttagaren.

I anmälningsexemplet (tabell 1) finns betalarens anmälan av arbetslöshetsdagpenning för april:

Exempel 19, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

06.04.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

EE12D5678901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

22

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

420.00

I anmälningsexemplet (tabell 2) finns den anmälan som den senare betalaren, det vill säga betalaren av invalidpensionen, lämnat in i juli.

Exempel 19, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.07.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ33333333

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1800.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.07.2023

Slutdatum

31.07.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

7200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

30.06.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (26 % av 7 500 euro)

1950.00

När betalaren av arbetslöshetsdagpenningen har erhållit regressprestationen, lämnar hen in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften ”Regress – Ja”. I samband med betalningen av grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten. Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan (tabell 3):

Exempel 19, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

06.04.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / EE12D5678901

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

22

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

420.00

Om den tidigare betalda prestationen är större än den senare betalda prestationen som betalas för samma period, utgör skillnaden en överbetalning för inkomsttagaren för den tid då förmånerna betalas överlappande. Betalaren kan välja om hen vill återkräva överprestationen. Att man avstår från återkrav syns inte i inkomstregistret. Överbetalningar och ogrundade förmåner ska emellertid alltid anmälas till inkomstregistret.

Exempel 20: En inkomsttagare har fått 500,01 euro per månad (brutto) i arbetsmarknadsstöd för tiden 1.4.2023–1.3.2024. Inkomsttagaren beviljas 4.4.2024 retroaktiv invalidpension på 450 euro per månad (brutto) för samma period. Överlappande förmåner betalas till inkomsttagaren, varför en prestation till för högt belopp på 50,01 euro bildas av det tidigare utbetalda arbetsmarknadsstödet. Denna prestation till för högt belopp återkrävs dock inte av inkomsttagaren.

I anmälningsexemplet (tabell 1) finns den anmälan för maj vilken betalaren av arbetsmarknadsstöd gett. Betalaren lämnar in en likadan anmälan för varje månad, i vilken det utbetalda arbetsmarknadsstödet har anmälts.

Exempel 20, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

11GG23457899

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

500.01

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

28.04.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

19

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Betalaren av invalidpensionen ger inkomstregistret en anmälan om den retroaktiva invalidpension som den betalat ut 4.4.2024 för tiden 1.4.2023–31.3.2024 (tabell 2), Betalaren anmäler även invalidpensionen för april 2024, vilken betalats på samma dag. De belopp som betalats som regress syns i datagruppen Avdrag. Trots att invalidpension betalas som kontinuerlig inkomst, anmälas uppgiften ”Engångsersättning – Ja”, eftersom inkomsten betalas retroaktivt för över tre månader för en tid före skatteåret.

Exempel 20, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.04.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

FFTG2223334445

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

4050.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

31.12.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Arbetsmarknadsstöd

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

4050.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

31.12.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

31.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1350.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.03.2024

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Arbetsmarknadsstöd

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

900.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

01.03.2024

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

01.03.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

450.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2024

Slutdatum

30.04.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (25 % av 900 euro)

225.00

Då betalaren av arbetsmarknadsstöd får regressprestationen av utbetalaren av invalidpension, lämnar utbetalaren av arbetsmarknadsstöd in en ersättande anmälan för maj 2023 till inkomstregistret (tabell 3). Med den ersättande anmälan anmäler man den erhållna regressprestationen på 450 euro och den betalning till för högt belopp på 50,01 euro som nu blivit en ogrundad förmån. Betalaren lämnar in motsvarande ersättande anmälningar också för andra månader. Eftersom det handlar om en ogrundad förmån, anmäls noll (0) som enheten för förmånen. Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift.

Exempel 20, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / 11GG23457899

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

450.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

28.04.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

19

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

50.01

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

28.04.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Om den tidigare betalda förmånen är mindre än den senare betalda förmånen, betalar förmånsbetalaren skillnaden till inkomsttagaren.

Exempel 21: En inkomsttagare har fått 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.4–30.4.2023. Samma förmånsbetalare beviljar i augusti 2023 retroaktivt en invalidpension på 1 800 per månad från och med 1.4.2023 till inkomsttagaren. Invalidpensionen betalas ut i stället för sjukdagpenningen. Förmånsbetalaren återkräver den sjukdagpenning som hen tidigare betalat ut för samma period från invalidpensionen (intern regress).

Eftersom den tidigare och den senare betalda prestationen är skattepliktiga, tillämpas ISkL 112 a § 3 mom. Därmed utgör den senare betalda prestationen (invalidpensionen) inte skattepliktig inkomst till den del som den betalas till betalaren av den tidigare förmånen (sjukdagpenningen). Den tidigare prestationen utgör skattepliktig inkomst.

Prestationsbetalaren drar av bruttobeloppet på den tidigare betalda prestationen (det belopp från vilket förskottsinnehållning inte dragits av) från bruttobeloppet på den prestation som senare ska betalas till inkomsttagaren. Följaktligen görs från den retroaktiva pensionen på 1 800 euro ett avdrag på på 1 500 euro för regressen till sjukdagpenningen. Samtidigt betalar förmånsbetalaren i augusti även invalidpensionen för april–augusti.

Anmälningsexemplet (tabell 1) visar förmånsbetalarens anmälan om sjukdagpenning i maj:

Exempel 21, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.05.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

XX12134RR7890

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

26

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

480.00

Förmånsbetalaren betalar invalidpension retroaktivt för tiden 1.4–31.8.2023. En ny anmälan ska lämnas in till inkomstregistret om denna prestation (tabell 2). Regressavdragen anmäls i datagruppen Avdrag:

Exempel 21, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

28.08.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

KKK111123456

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

9000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

31.08.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (30 % av 7 500 euro)

2250.00

När förmånsbetalaren får regressprestationen, lämnar betalaren in en ersättande anmälan och anmäler "Regress – Ja"-uppgiften (tabell 3).

Exempel 21, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.05.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / XX12134RR7890

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

26

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

480.00

Exempel 22: En pensionsanstalt har beviljat en inkomsttagare rehabiliteringspenning för oavlönad arbetsprövning 1.9.2023–30.9.2023. Rehabiliteringspenningen har betalats direkt till inkomsttagaren. Betalningen av rehabiliteringspenning baserar sig på inkomsttagarens arbetsprövning. Pensionsanstalten har tecknat olycksfallsförsäkring för tiden för arbetsprövning. Under arbetsprövningen råkar inkomsttagaren ut för en olycka 25.9.2023.

Bolaget, som betalar trafik- och olycksfallsersättningar, beviljar inkomsttagaren en förmån på grund av olyckan. Bolaget betalar inte förmånen till inkomsttagaren utan till arbetspensionsbolaget på basis av den olycksfallsförsäkring som pensionsanstalten tecknat. Från förmånen betalas en andel som motsvarar rehabiliteringspenningen till pensionsbolaget.

Pensionsbolaget har före olycksfallet lämnat in en ny anmälan om rehabiliteringspenning.

I exemplet (tabell 1) finns anmälan om rehabiliteringspenning som betalats direkt till inkomsttagaren för september:

Exempel 22, tabell 1/2.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.09.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

11111

Betalarens anmälningsreferens e

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

30.09.2023

   
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 3 000 euro)

600.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.09.2023

Slutdatum

02.09.2023

Efter händelsen betalar trafik- och olycksfallsbolaget den beviljade förmånen till pensionsbolaget.

Som typ av avdrag anges exceptionellt ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst”. I allmänhet används typen ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst” endast för prestationer som betalas till arbetsgivare eller konkursbon. I detta exempel är det fråga om en exceptionell situation.

I tabell 2 visas trafik- och olycksfallsbolagets anmälan om den betalda förmånen:

Exempel 22, taulukko 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.10.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22222

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förmån X

Belopp

400.00

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Rehabiliteringspenning

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

400.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

25.09.2023

Slutdatum

30.09.2023

4.2 Den tidigare betalda prestationen är skattefri och den senare betalda prestationen skattepliktig

Om en tidigare betald prestation har varit skattefri och den förmån som senare betalas ut för samma period är skattepliktig, kan 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen inte tillämpas. Den inkomst som betalas ut senare utgör skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, och förskottsinnehållning ska verkställas på den trots att prestationen betalas till betalaren av den första förmånen.

Exempel 23: En inkomsttagare har blivit arbetslös 1.12.2022. Förmånsbetalaren har 1.1.2023–15.3.2023 betalat utkomststöd på 2 228 euro mot inkomsttagarens kommande inkomstrelaterade dagpenning. Arbetslöshetskassan betalar 23.3.2023 till inkomsttagaren inkomstrelaterad dagpenning på sammanlagt 4 800 euro för tiden 5.12.2020–15.3.2023 och betalar av detta belopp till den tidigare förmånsbetalaren 2 228 euro.

Utkomststöd anmäls inte till inkomstregistret.

Arbetslöshetskassan lämnar in i mars 2023 en anmälan till inkomstregistret:

Exempel 23, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

23.03.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

012222666TH

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1014.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.12.2022

Slutdatum

31.12.2022

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

15

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

3786.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

15.03.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

56

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

2228.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

15.03.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

15.03.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (22 % av 4 800 euro)

1056.00

Arbetslöshetskassan ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret och lämna in en årsanmälan till Skatteförvaltningen om dagarna för arbetslöshetsersättning under 2022.

4.3 Den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri

112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan endast tillämpas i situationer där återkravet genomförs som regress till en skattepliktig förmån. I dessa fall beskattas den prestation som betalas senare endast på den del som överskrider regressen och den prestation som betalats tidigare (som återkrävts som regress) utgör fortfarande skattepliktig inkomst för betalningsåret.

Skatteförvaltningen får inte information om skattefria prestationer från inkomstregistret. Uppgiften "Regress till skattepliktig inkomst” är en uppgift om avdrag som hänför sig till inkomstslaget. Därmed får Skatteförvaltningen inte information från inkomstregistret om återkrav som genomförts som regress, om den prestation som betalas ut senare är skattefri och den prestation som betalats tidigare är skattepliktig.

Betalaren av den prestation som betalats tidigare (den sekundära prestationen) lämnar in efter att ha erhållit regressprestationen uppgiften "Regress – Ja” till inkomstregistret. Skatteförvaltningen kan inte av denna uppgift sluta sig till huruvida regressen redan har beaktats som avdrag från den prestation som betalas ut senare (den primära prestationen). Därför ska betalaren av den sekundära prestationen lämna in en anmälan om återkravet av den skattefria prestation som betalaren fått tillbaka i form av regress.

Exempel 24: En skattefri förmån betalas i juli 2023 retroaktivt till en inkomsttagare för tiden 1.4–30.4.2023. Tidigare har en skattepliktig förmån betalats för samma tid. Betalaren av den skattepliktiga förmånen har lämnat in ett regresskrav på 200 euro. En skattefri förmån betalas till ett belopp på 600 euro. Av detta belopp betalas 200 euro till betalaren av den tidigare förmånen som regress och 400 euro till inkomsttagaren. I anmälningsexemplet (tabell 1) finns betalarens anmälan om den skattefria förmånen, där regresskravet beaktats:

Exempel 24, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.07.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

qqWWEE12345

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Skattefri förmån)

Belopp

600.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

30.04.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Skattepliktig förmån)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

200.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

12.04.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

12.04.2023

För att Skatteförvaltningen ska få uppgiften om att en skattepliktig förmån återkrävts som en regress från en skattefri inkomst, ska betalaren av den skattepliktiga förmånen utöver uppgiften ”Regress – Ja” uppge uppgiften ”Regress som gäller skattefri inkomst, betalningsdagen”. På basis av denna uppgift beskattas inkomsttagaren korrekt och den skattepliktiga inkomsten blir enbart den del av den skattepliktiga förmånen som inte återkrävts som en regress av den skattefria inkomsten.

Uppgiften "Regress till skattefri inkomst, betalningsdag" behöver inte anges i en ersättande anmälan, om mottagaren av regressprestationen inte har fått denna uppgift av betalaren. Man kan inte till inkomstregistret anmäla uppgifter som uppgiftslämnaren själv inte har tillgång till.

I anmälningsexemplet (tabell 2) finns den ersättande anmälan som getts av den tidigare förmånsbetalaren, då betalaren fått regressprestationen. Regressprestationen har betalats till den tidigare förmånsbetalaren 1.7.2023. Prestationen syns på mottagarens konto 3.7.2023 och kan hänföras i mottagarens system 5.7.2023:

Exempel 24, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

30.04.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

EE12D5678901

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

200.00

Regress

Ja

Tilläggsuppgifter om regress  

Regress till skattefri inkomst, betalningsdag

05.07.2023

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.2023

Slutdatum

12.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

50.00

I vissa regressituationer kan den senare betalda förmånen till viss del vara skattepliktig och till viss del skattefri. Inkomstskattelagens 112 a § är tillämplig endast på regress till den skattepliktiga pensionen. Om Skatteförvaltningen får information om att en skattepliktig förmån återkrävts från en skattefri inkomst som regress, ska den tidigare förmånsbetalaren specificera de regressprestationer som den mottagit.

Exempel 25: En inkomsttagare har 10.4.2023 fått en skattepliktig förmån på 1 200 euro för tiden 2.3–1.4.2023. Förskottsinnehållning på 300 euro har verkställts på förmånen. Senare beviljas inkomsttagaren skattepliktig pension på 500 euro för samma tid samt en skattefri pensionsförhöjning på 30 euro. Betalaren av den tidigare betalade skattepliktiga förmånen har framfört ett regresskrav på 530 euro.

I anmälningsexemplet (tabell 1) finns anmälan av betalaren om den förmån som betalats senare:

Exempel 25, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.07.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

KKK111123456

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig pension)

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Skattepliktig förmån)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Skattefri förhöjning till en skattepliktig pension)

Belopp

30.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Skattepliktig förmån)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

30.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Betalaren av den tidigare betalda förmånen lämnar in en ersättande anmälan, där betalaren anmäler uppgiften ”Regress – Ja”. Därtill anmäler betalaren uppgiften ”Regress – Ja” för den prestation som den mottagit utifrån en skattefri inkomst, liksom också uppgiften ”Regress till skattefri inkomst, betalningsdag”. Eftersom förmånsbetalaren fått regressprestationer utifrån såväl skattepliktig som skattefri inkomst, ska regressprestationerna specificeras enligt följande (tabell 2).

Exempel 25, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.04.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

EE12D5678901

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

30.00

Regress

Ja

Tilläggsuppgifter om regress  

Regress till skattefri inkomst, betalningsdag

12.07.2023

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

670.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

01.04.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

300.00

4.4 Regressrättsliga situationer som inte omfattas av inkomstregistret

Till inkomstregistret anmäls inte sådana regressrättsliga situationer där inkomsttagaren inte får något beslut, det vill säga att inkomsttagaren inte är berörd part i beslutet (lagen om inkomstdatasystemet 6 §). Med stöd av lagen anmäls inte uppgifter om sådana regressbetalningar mellan försäkringsanstalter där inkomsttagaren inte är part till inkomstregistret. Sådana betalningar mellan anstalter är till exempel regressbetalningar som betalas mellan

 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrare samt trafikförsäkrare
 • pensionsanstalter och ersättningsskyldiga när ersättning betalas med stöd av lagen om ansvar i spårtrafik eller patientförsäkringslagen.

Med berörd part avses att inkomsttagaren ges ett beslut för hela förmånen och att den betalas antingen i sin helhet eller delvis till en annan förmånsbetalare. I dessa fall är det fråga om regress som ska anmälas till inkomstregistret. Om inkomsttagaren inte får något beslut och hela prestationen eller del av den betalas till en annan förmånsbetalare, är inkomsttagaren inte part, utan det kan vara fråga om en regressrättslig situation. I dessa fall ska prestationen inte anmälas till inkomstregistret. Om inkomsttagaren erhåller en tilläggsbetalning som omfattas av ett separat beslut, ska tilläggsbetalningen anmälas till inkomstregistret enligt den faktiska prestationen.

Exempel 26: Fordonen A och B hamnar i en olycka. Föraren av fordon A skadas. Ansvaret delas jämt mellan fordonens försäkringsbolag (A och B).

Försäkringsbolaget för fordon A beviljar och betalar full ersättning för personskador till föraren av fordon A.

Eftersom ansvaret fördelas jämt, skickar försäkringsbolag A regresskrav på hälften av den ersättning det betalat till försäkringsbolaget (B) för fordon B. Dylika regressbetalningar mellan bolag då inkomsttagaren inte är part i beslutet ska inte anmälas till inkomstregistret.

I inkomstregistret visas endast försäkringsbolagets (A) anmälningar om den utbetalda ersättningen.

Exempel 27: En trafikskada inträffar på vägen till jobbet. En cyklist på väg till jobbet blir överkörd av en bil och skadar sig. Skadan ersätts utifrån den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Olycksfallsförsäkringsbolaget betalar och anmäler prestationerna till inkomstregistret innan trafikförsäkringsbolaget fattat ett beslut om ersättningar till inkomsttagaren. Trafikförsäkringsbolaget ersätter differensen mellan förmånerna enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringsanstalten framför ett krav på regress till de ersättningar som den betalat av trafikförsäkringsbolaget. Trafikförsäkringsbolagets regressprestation till olycksfallsförsäkraren påverkar inte beloppet på den förmån som betalats till inkomsttagaren och inte heller på något sätt arten på de förmåner som betalats till hen.

När trafikförsäkraren beviljar en ersättning för differensen och fattar ett beslut om detta för inkomsttagaren, syns inte regresstrafiken i inkomstregistret. I inkomstregistret syns de prestationer som olycksfallsförsäkraren anmält för hela förmånen och trafikförsäkrarens betalningar för differensen. I inkomstregistret syns däremot inte de betalningar som trafikförsäkraren betalat utifrån regressrättsförfarandet till olycksfallsförsäkraren, eftersom inkomsttagaren inte är berörd part i dessa.

Ur inkomsttagarens synvinkel bildas den inkomst som hen fått av ersättningen ur olycksfallsförsäkringen och ersättningen ur trafikförsäkringen.

4.5 Överlappande regresskrav

Det är möjligt att regresskrav av flera olika aktörer riktar sig mot betalningen av samma förmån. Mottagaren av kraven följer den prioritetsordning som fastställts för den i lagen och bland annat utsökningsmyndighetens betalningsförbud, då den fastställer hur stor del av förmånen som betalas till olika ställföreträdande mottagare. I en sådan situation upprepas datagruppen Uppgifter om avdraget flera gånger i uppgifterna om det inkomstslag där den senare betalningen av den primära förmånen specificeras.

Exempel 28: En person har på grund av sjukdom varit borta från arbetet 1.9.2023 och börjat få sjukdagpenning av förmånsbetalare A från och med detta datum. Utbetalningen av sjukdagpenning har slutat 31.12.2023. Personen blir arbetslös och börjar få arbetslöshetsdagpenning, som betalas av förmånsbetalare B från och med 1.1.2024. Därtill har personen på grund av en svår ekonomisk situation fått utkomststöd av A (lagen om utkomststöd 23 §) för tiden 1.9.2023–15.2.2024.

Inkomsttagaren beviljas 19.2.2024 retroaktiv invalidpension från och med 1.9.2023. Pensionen är dock föremål för regresskrav av förmånsbetalare A (sjukdagpenningen och utkomststödet) förmånsbetalare B (arbetslöshetsdagpenning). Förmånsbetalare C låter på grund av regresskravet bli att betala pensionen för den retroaktiva tiden och börjar betala den löpande pensionen från och med 1.3.2024. För denna löpande betalning gör förmånsbetalare C en normal anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret för betalningsdagen 1.3.2024.

Förmånsbetalare C betalar senare 8.3.2024 en retroaktiv invalidpension med iakttagande av A och B:s regresskrav.

Beloppet på personens invalidpension är 1 000 euro under varje månad (indexhöjningen har inte beaktats). Pensionsbeloppet för den retroaktiva perioden 1.9.2023–28.2.2024 är följaktligen 6 000 euro. Personen har inte överlämnat ett giltigt skattekort för den retroaktiva perioden, varför C verkställer förskottsinnehållning på 50 procent på den skattepliktiga andelen av den retroaktiva förmånen.

Förmånsbetalare C beaktar följande regressuppgifter:

Pensionsbetalningen för tiden 1.9.2023-30.9.2023

 • Pensionsinkomsten är sammanlagt 1 000 euro.
 • A yrkar på sjukdagpenning för tiden 1.9.2023-30.9.2023 för sig själv till ett belopp på sammanlagt 900 euro.
 • Den andel som överstiger yrkandet på sjukdagpenning, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som betalats av A för tiden 1.9.2023–30.9.2023. Som ersättning för utkomststödet betalas sammanlagt 50 euro efter förskottsinnehållningen.

Pensionsbetalningen för tiden 1.10.2023-31.10.2023

 • Pensionsinkomsten är sammanlagt 1 000 euro.
 • A yrkar på sjukdagpenning för tiden 1.10.2023–31.10.2023 för sig själv till ett belopp på sammanlagt 900 euro.
 • Den andel som överstiger yrkandet på sjukdagpenning, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som betalats av A för tiden 1.10.2023-31.10.2023. Som ersättning för utkomststödet betalas sammanlagt 50 euro efter förskottsinnehållningen.

Pensionsbetalningen för tiden 1.11.2023-30.11.2023

 • Pensionsinkomsten är sammanlagt 1 000 euro.
 • A yrkar på sjukdagpenning för tiden 1.11.2023-30.11.2023 för sig själv till ett belopp på sammanlagt 900 euro.
 • Den andel som överstiger yrkandet på sjukdagpenning, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som betalats av A för tiden 1.11.2023–30.11.2023. Som ersättning för utkomststödet betalas sammanlagt 50 euro efter förskottsinnehållningen.

Pensionsbetalningen för tiden 1.12.2023-31.12.2023

 • Pensionsinkomsten är sammanlagt 1 000 euro.
 • A yrkar på sjukdagpenning för tiden 1.12.2023–31.12.2023 för sig själv till ett belopp på sammanlagt 900 euro.
 • Den andel som överstiger yrkandet på sjukdagpenning, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som betalats av A för tiden 1.12.2023-31.12.2023. Som ersättning för utkomststödet betalas sammanlagt 50 euro efter förskottsinnehållningen.

Pensionsbetalningen för tiden 1.1.2024-31.1.2024

 • Pensionsinkomsten är sammanlagt 1 000 euro.
 • B yrkar på sjukdagpenning för tiden 1.1.2024-31.1.2024 för sig själv till ett belopp på 800 euro.
 • Den andel som överstiger yrkandet på arbetslöshetsdagpenning, 200 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som betalats av A för tiden 1.1.2024–31.1.2024. Som ersättning för utkomststödet betalas sammanlagt 100 euro efter förskottsinnehållningen.

Pensionsbetalningen för tiden 1.2.2024–28.2.2024

 • Pensionsinkomsten är sammanlagt 1 000 euro.
 • B yrkar på sjukdagpenning för tiden 1.2.2024–28.2.2024 för sig själv till ett belopp på 800 euro.
 • Den andel som överstiger yrkandet på arbetslöshetsdagpenning, 200 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som betalats av A för tiden 1.2.2024-15.2.2024. Som ersättning för utkomststödet betalas sammanlagt 100 euro efter förskottsinnehållningen.

Förmånsbetalare C ger följande anmälan för sin retroaktiva betalning (tabell 1):

Exempel 28, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

08.03.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Invalidpension

Belopp

4000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

31.12.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

3600.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

31.12.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Företagets namn

Förmånsbetalare A

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

31.12.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

200.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

31.12.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Företagets namn

Förmånsbetalare A

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

31.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Invalidpension

Belopp

2000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

28.02.2024

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Förvärvsdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1600.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

28.02.2024

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-9

Företagets namn

Förmånsbetalare B

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

28.02.2024

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

200.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

15.02.2024

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Företagets namn

Förmånsbetalare A

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

15.02.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

08.03.2024

Slutdatum

08.03.2024

Ingen del av förmånsbetalare C:s prestation återstår för pensionstagaren att betala själv. Efter de regresser som gäller den skattepliktiga sjukdagpenningen och den skattepliktiga inkomstrelaterade dagpenningen återstår det 800 euro i skattepliktig inkomst för inkomsttagaren. Av detta belopp har hälften verkställts som förskottsinnehållning och hälften återkrävts som utkomststöd som betalats till för högt belopp.

Om ett belopp att betala återstår på inkomsttagarens konto efter de poster som betalats till de ställföreträdande mottagarna och skatterna, ges inte information om detta på anmälan om förmånsuppgifter. Informationsanvändarna ska själva räkna ut hur stort belopp av förmånen som blir kvar i handen och det skattepliktiga beloppet utifrån uppgifterna de får från inkomstregistret.

Mottagare av regressprestationer (såsom i exempel 21) ska lämna in ersättande anmälningar för de anmälningar som anmälts till inkomstregistret, för vilka prestationer mottas av utbetalaren av den primära förmånen. Alla uppgifter i den tidigare anmälan, bland annat om förmånsenheten och förskottsinnehållningen, lämnas oförändrade. Till de allmänna uppgifterna om inkomstslaget lägger man enbart till en ny uppgift, "Regress – Ja".

Exempel 28: (fortsätter) B:s ersättande anmälan för februari (tabell 2):

Exempel 28, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

01032023AA2

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förvärvsdagpenning

Belopp

800.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.2024

Slutdatum

28.02.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

160.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2024

Slutdatum

01.03.2024

4.6 Konsekutiva regresskrav

Samma inkomsttagare kan under samma tidsperiod få överlappande förmåner som upptäcks under olika tidpunkter. Konsekutiva regresskrav kan överlappa andra regresser trots att de tidsmässigt är åtskilda från varandra. Inkomsttagaren har dock rätt till endast en förmån under en viss tidpunkt. På basis av sitt regresskrav anmäler den part som erhållit regressprestationen alltid uppgiften "Regress – Ja" om de prestationer som den fått på basis av sitt regresskrav av en annan aktör. Den senare förmånsbetalaren anmäler alltid uppgifterna med datagruppen Avdrag, så att informationsanvändarna kan utnyttja uppgifterna om avdraget och beakta beloppet på regressprestationen.

Exempel 29: Förmånsbetalare A har beviljat förmån A på 100 euro för tiden 1.3.2023–31.3.2023 till en inkomsttagare. Förmånen är tillgänglig för inkomsttagaren 10.3.2023 och den anmäls till inkomstregistret. Senare beviljar förmånsbetalare B också förmån B på 100 euro för samma intjäningsperiod till inkomsttagaren och den betalas ut 1.6.2023. Till inkomsttagarens konto betalas i verkligheten inte något i juni, eftersom hela prestationen går till prestationsbetalare A utifrån regresskravet. Tiden går och senare beviljar förmånsbetalare C också förmån C på 100 euro för samma intjäningsperiod till inkomsttagaren och den betalas ut 1.2.2024. Också i detta fal betalas inte något till inkomsttagarens konto, eftersom prestationen betalas till förmånsbetalare B utifrån dennes regresskrav.

Förmånsbetalare A:s anmälan (tabell 1):

Exempel 29, tabell 1/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

A:s anmälan A01

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Förmånsbetalare B:s anmälan med regressavdrag (tabell 2) samt förmånsbetalare A:s ersättande anmälan om den erhållna regressprestationen (tabell 3):

Exempel 29, tabell 2/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

B:s anmälan B01

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån B)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Exempel 29, tabell 3/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

A:s anmälan A01

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Förmånsbetalare C:s anmälan med regressavdrag (tabell 4) samt förmånsbetalare B:s ersättande anmälan om den erhållna regressprestationen (tabell 5):

Exempel 29, tabell 4/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.02.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

C:s anmälan C01

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån C)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Exempel 29, tabell 5/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

B:s anmälan B01

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Kod för inkomstslag

(Förmån B)

Belopp

100.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Exempel 30: I exemplet beskrivs anmälan i en situation där omständigheterna förändras flera gånger så att det bildas på varandra följande regressituationer.

En inkomsttagare har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2023.

Senare ändras förhållandena, och beslut om sjukdagpenning fattas för inkomsttagaren.
Inkomsttagaren beviljas retroaktivt 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2023. Den senare beviljade sjukdagpenningen är en primär förmån i förhållande till den inkomstrelaterade dagpenningen, och därför betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till den som betalat inkomstrelaterad dagpenning för den överlappande tiden 1.1–31.1.2023. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

Senare förändras omständigheterna på nytt, och inkomsttagaren beviljas 6 000 euro i invalidpension för tiden 1.1.2023–28.2.2023 (3 000 euro i månaden).

Invalidpensionen är en primär förmån i förhållande till de tidigare betalda förmånerna, och på basis av regressrätten betalas den delvis till betalaren av sjukdagpenning och delvis till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning. Resten betalas till inkomsttagaren.

Inkomsttagaren har haft rätt till följande förmåner:

Inkomstrelaterad dagpenning: 2 000 euro för tiden 1.1–31.1.2023

Sjukdagpenning: 1 500 euro för tiden 1.1–31.1.2023

Invalidpension: 3 000 euro i månaden (totalt 6 000 euro) för tiden 1.1–28.2.2023

Nedan går vi igenom anmälningarna till inkomstregistret. Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2023.

I tabell 1 visas anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari:

Exempel 30, tabell 1/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Omständigheterna förändras och inkomsttagaren beviljas 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2023. Eftersom sjukdagpenningen beviljas för samma period som den inkomstrelaterade dagpenningen, betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning i sin helhet. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

I tabell 2 visas den anmälan som den senare betalaren, det vill säga betalaren av sjukdagpenning, lämnat in i mars.

Exempel 30, tabell 2/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

När betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften "Regress – Ja”.

I samband med betalningen av inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten.

Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan. I tabell 3 visas den ersättande anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari (den ursprungliga anmälan visas i tabell 1):

Exempel 30, tabell 3/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

2

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Omständigheterna förändras än en gång, och arbetspensionsbolaget beviljar 20.5.2023 retroaktivt inkomsttagaren invalidpension från och med 1.1.2023. Invalidpensionen är 3 000 euro per månad.

Invalidpensionen betalas retroaktivt delvis till inkomsttagaren och delvis till de betalare som ställt regresskrav på följande sätt:

 • 1 500 euro till betalaren av sjukdagpenning
 • 500 euro till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning
 • 1 000 euro för januari och 3 000 euro för februari 2023 till inkomsttagaren.

I tabell 4 visas anmälan om invalidpension.

Exempel 30, tabell 4/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.05.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

6000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

28.02.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (50 % av 4 000 euro)

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

27.05.2023

Slutdatum

27.05.2023

I maj lämnar betalaren av sjukdagpenning en ersättande anmälan med uppgiften ”Regress – Ja”. I tabell 5 visas den ersättande anmälan (den ursprungliga anmälan visas i tabell 2):

Exempel 30, tabell 5/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan (2)

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Betalaren av inkomstrelaterad dagpenning lämnar in en ersättande anmälan i maj:

Exempel 30, tabell 6/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälans

Anmälningens versionsnummer

3

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

5

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

16

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Exempel 31: I exemplet beskrivs anmälan i en situation där omständigheterna förändras flera gånger så att det bildas på varandra följande regressituationer.

Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2023.

Senare ändras förhållandena, och beslut om sjukdagpenning fattas för inkomsttagaren.
Inkomsttagaren beviljas retroaktivt 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2023. Den senare beviljade sjukdagpenningen är en primär förmån i förhållande till den inkomstrelaterade dagpenningen, och därför betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till den som betalat inkomstrelaterad dagpenning för den överlappande tiden 1.1–31.1.2023. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

Senare förändras omständigheterna på nytt, och inkomsttagaren beviljas 6 000 euro i invalidpension för tiden 1.1.2023–28.2.2023 (3 000 euro i månaden). Betalaren av sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har ställt regresskrav på arbetspensionsbolaget, som dock missat kraven och betalar hela prestationen till inkomsttagaren.

Inkomsttagaren har haft rätt till följande förmåner:

Inkomstrelaterad dagpenning: 2 000 euro för tiden 1.1–31.1.2023

Sjukdagpenning: 1 500 euro för tiden 1.1–31.1.2023

Invalidpension: 3 000 euro i månaden (totalt 6 000 euro) för tiden 1.1–28.2.2023

Nedan går vi igenom anmälningarna till inkomstregistret. Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2023.

I tabell 1 visas anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari.

Exempel 31, tabell 1/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Omständigheterna förändras och inkomsttagaren beviljas 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2023. Eftersom sjukdagpenningen beviljas för samma period som den inkomstrelaterade dagpenningen, betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning i sin helhet. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

I tabell 2 visas den anmälan som den senare betalaren, det vill säga betalaren av sjukdagpenning, lämnat in i mars.

Exempel 31, tabell 2/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

När betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften "Regress – Ja”.

I samband med betalningen av inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten.
Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan. I tabell 3 visas ersättande anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari (den ursprungliga anmälan finns i tabell 1):

Exempel 31, tabell 3/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

2

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal

0

Inkomstslagets kod  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Omständigheterna förändras än en gång, och arbetspensionsbolaget beviljar 20.5.2023 retroaktivt inkomsttagaren invalidpension från och med 1.1.2023. Invalidpensionen är 3 000 euro per månad.

Invalidpensionen betalas retroaktivt till inkomsttagaren. Betalaren missar regresskraven av betalaren av sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning.

I tabell 4 visas arbetspensionsbolagets anmälan enligt vilken betalningen på fel sätt förmedlas till inkomsttagaren i sin helhet:

Exempel 31, tabell 4/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.05.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

6000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

27.05.2023

Slutdatum

27.05.2023

Arbetspensionsbolaget märker felbetalningen och rättar ärendet. Pensionsbolaget betalar beloppen till de ställföreträdande mottagarna, dvs. betalaren sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning. I tabell 5 visas arbetspensionsbolagets nya anmälan, där man till överbetalningen till inkomsttagaren fogat uppgiften ”Rättelse av betalning – Ja”:

Exempel 31, tabell 5/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.05.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2000.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

I juni lämnar betalaren av sjukdagpenning en ersättande anmälan med uppgiften ”Regress – Ja”. I tabell 6 visas den ersättande anmälan (den ursprungliga anmälan visas i tabell 2):

Exempel 31, tabell 6/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan (2)

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Betalaren av inkomstrelaterad dagpenning lämnar in en ersättande anmälan i juni:

Exempel 31, tabell 7/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

3

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal

5

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

16

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Beloppet på 2 000 euro som betalats till den ställföreträdande mottagaren återkrävs av inkomsttagaren och returneras i juli. I tabell 8 visas uppgifterna om återkrav för återbetalning i anmälan.

Exempel 31, tabell 8/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.07.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2000.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

01.07.2023

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Exempel 32: I exemplet beskrivs anmälan i en situation där omständigheterna förändras flera gånger så att det bildas på varandra följande regressituationer.

Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2023.

Senare ändras förhållandena, och beslut om sjukdagpenning fattas för inkomsttagaren.
Inkomsttagaren beviljas retroaktivt 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2023. Den senare beviljade sjukdagpenningen är en primär förmån i förhållande till den inkomstrelaterade dagpenningen, och därför betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till den som betalat inkomstrelaterad dagpenning för den överlappande tiden 1.1–31.1.2023. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

Senare förändras omständigheterna på nytt, och inkomsttagaren beviljas 6 000 euro i invalidpension för tiden 1.1.2023–28.2.2023 (3 000 euro i månaden). Betalaren av sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har inte ställt regresskrav på arbetspensionsbolaget, som därför betalar hela prestationen till inkomsttagaren.

Inkomsttagaren har haft rätt till följande förmåner:

Inkomstrelaterad dagpenning: 2 000 euro för tiden 1.1–31.1.2023

Sjukdagpenning: 1 500 euro för tiden 1.1–31.1.2023

Invalidpension: 3 000 euro i månaden (totalt 6 000 euro) för tiden 1.1–28.2.2023

Nedan går vi igenom anmälningarna till inkomstregistret. Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2023.

I tabell 1 visas anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari.

Exempel 32, tabell 1/7.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Omständigheterna förändras och inkomsttagaren beviljas 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2023. Eftersom sjukdagpenningen beviljas för samma period som den inkomstrelaterade dagpenningen, betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning i sin helhet. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

I tabell 2 visas den anmälan som den senare betalaren, det vill säga betalaren av sjukdagpenning, lämnat in i mars.

Exempel 32, tabell 2/7.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

När betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften "Regress – Ja”.

I samband med betalningen av inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten.
Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan. I tabell 3 visas ersättande anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari (den ursprungliga anmälan finns i tabell 1):

Exempel 32, tabell 3/7.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

2

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Omständigheterna förändras än en gång, och arbetspensionsbolaget beviljar 20.5.2023 retroaktivt inkomsttagaren invalidpension från och med 1.1.2023. Invalidpensionen är 3 000 euro per månad.

Invalidpensionen betalas retroaktivt till inkomsttagaren, eftersom arbetspensionsbolaget inte har fått regresskrav av betalaren av sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning.

I tabell 4 visas arbetspensionsbolagets anmälan enligt vilken betalningen på fel sätt förmedlas till inkomsttagaren:

Exempel 32, tabell 4/7.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.05.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

6000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

28.02.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

27.05.2023

Slutdatum

27.05.2023

Betalaren av inkomstrelaterad dagpenning märker att inkomsttagaren har fått en överlappande förmån. Hela den betalda inkomstrelaterade dagpenningen blir en ogrundad förmån.

Prestationsbetalaren lämnar en ersättande anmälan med meddelande om en ogrundad förmån. Vid behov kan betalaren kombinera de ogrundade förmånerna och anmäla 2 000 euro sammanlagt. För att åskådliggöra situationen har de ogrundade förmånsandelarna på 500 och 1 500 euro separerats i exemplet. (I den tredje versionen av anmälan ändrar betalaren den andra versionen från Regress: Ja till Ogrundad förmån: Ja.).

Exempel 32, tabell 5/7.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

3

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.02.2023

Slutdatum

05.02.2023

Betalaren av sjukdagpenning märker att inkomsttagaren har fått en överlappande förmån. Hela den betalda sjukdagpenningen blir en ogrundad förmån.

Prestationsbetalaren lämnar en ersättande anmälan med meddelande om en ogrundad förmån.

Exempel 32, tabell 6/7.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Anmälningens versionsnummer 2

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Betalaren av inkomstrelaterad dagpenning återbetalar prestationen som erhållits som regress till betalaren av sjukdagpenning, dvs. regressen upplöses. Anmälan om återbetalning är inte nödvändig för informationsanvändare, och därför anmäls denna betalning inte till inkomstregistret.

När betalaren av sjukdagpenning informeras om att betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har återbetalat regressprestationen som blivit en ogrundad förmån, lämnar den in en ersättande anmälan, den använda avdragstypen ändras så att den beskriver att betalningen förmedlats fel (”Rättelse av betalning från skattepliktig inkomst”).

Inkomsttagaren återbetalar det felaktigt betalda beloppet på 2 000 euro till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning. I exemplet tillämpas bruttoåterkrav. Återkravet kan också ske netto, varvid man anmäler förmånens nettobelopp på 1 600 euro och förskottsinnehållningen på 400 euro av den ursprungliga förmånen.

I tabell 7 visas anmälan om återkrav av betalaren av inkomstrelaterad dagpenning:

Exempel 32, tabell 7/7.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp (500+ 1500)

2000.00

Återkrav

Ja

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

4.7 Regress som gäller en förmån utanför inkomstregistret

Den ursprungliga anmälan som ligger till grund för ett regresskrav har inte i alla situationer lämnats in till inkomstregistret. En sådan situation kan uppkomma till exempel då en prestation betalats före införandet av inkomstregistret eller då den inte omfattas av de uppgifter som ska lämnas till registret på grund av dess känsliga karaktär. I dessa situationer framgår regressen enbart av de uppgifter som den tidigare förmånsbetalaren gett i datagruppen Avdrag. Om den ursprungliga förmånen inte har något eget inkomstslag i koduppsättningen för inkomstslagen i inkomstregistret, används Annan förmån eller Annan pension som värde i inkomstslagskoden för avdraget i de uppgifter som ska ges om den ursprungliga anmälan.

4.8 Anmälning av förmånsenhet i regressituationer

För vissa förmåner är det obligatorisk att anmäla enhetsuppgiften så att Skatteförvaltningen ska kunna definiera antalet ersättningsdagar. I regressituationer är den senare förmånen inte skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, ifall den inkomst som ska betalas som regress har intjänats under samma period som den ursprungliga förmånen. I regressituationer beräknar Skatteförvaltningen ersättningsdagarna för förmåner som har utbetalats för överlappande perioder utifrån anmälan för den förmån som utbetalats först. Skatteförvaltningen beaktar inte de dagar som betalaren har anmält för den senare förmånen. Ifall den senare förmånen har utbetalats för en längre tidsperiod än den första förmånen, ska betalaren av den senare förmånen dela in förmånen i två delar: den överlappande perioden anmäls som ett belopp och den förmån som utbetalats för den överskjutande perioden som ett annat belopp.

Exempel 33: En inkomsttagare har erhållit 1 000 euro i arbetsmarknadsstöd för perioden 1.8–15.8.2024. Prestationen har betalats ut 1.9.2024. Till inkomsttagaren beviljas 1.10.2024 retroaktivt grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning för perioden 1.8–30.9.2024, sammanlagt 2 000 euro. Anmälning av förmånsenheten är obligatorisk för båda förmåner.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som betalaren av arbetsmarknadsstödet lämnat:

Exempel 33, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.09.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

EE679B12

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.2024

Slutdatum

31.08.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 1000 euro)

200.00

I början av oktober konstateras att inkomsttagaren ändå är berättigad till grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning, som utbetalas delvis för samma tidsperiod som arbetsmarknadsstödet. Förmånen utbetalas 1.10.2024 retroaktivt för augusti och dessutom utbetalas samtidigt andelen för september intjäningsperiod, totalt 2 000 euro.

Exemplet (tabell 2) visar anmälan som betalaren lämnar i oktober för den senare förmånen, det viss säga grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning:

Exempel 33, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.10.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

9924443

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.2024

Slutdatum

31.08.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Arbetsmarknadsstöd

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1000.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.08.2024

Slutdatum

31.08.2024

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.08.2024

Slutdatum

31.08.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.09.2024

Slutdatum

30.09.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 1000 euro)

200.00

5 Återkrav av delprestationer

I vissa situationer kan en inkomst som betalats tidigare ändras retroaktivt. För inkomsttagaren fattas ett beslut om en ny förmån som åtminstone partiellt beviljas för samma period som den tidigare utbetalda förmånen. En tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation för en förmån som utbetalas senare. Inkomsttagaren har haft rätt till prestationen som hen fått tidigare, och därför har inkomsten varit korrekt vid betalningstidpunkten. Det anmälda inkomstslaget ändras således inte, eftersom inkomsten beskattas enligt det ursprungligen anmälda inkomstslaget. En delprestation är inte en i denna anvisning tidigare behandlad ogrundad förmån eller regress.

Retroaktiv ändring av inkomst anmäls med en ersättande anmälan till inkomstregistret. För det ursprungliga inkomstslaget ges uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget, och som värde antecknas den nya koden för inkomstslaget. När inkomst ändras retroaktivt återkrävs inte en tidigare utbetald pension eller förmån, utan den beaktas som delprestation för en förmån som betalas senare. Anmälning av en delprestation behandlas närmare i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret (se avsnitt 4.6 Inkomst ändras retroaktivt, och en tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation)

Också en delprestation kan ha betalats på ogrundat sätt, då betalaren återkräver den. I exempel 34 behandlas återkrav av en delprestation.

Exempel 34: En partiellt förtida ålderspension (OVE) har betalats till ett belopp på 1 100 euro per månad till en inkomsttagare för tiden 1.1–31.10.2023. Betalaren har fattat ett retroaktivt beslut om invalidpension 15.10.2023. Invalidpension har betalats 1.6.2023 till samma belopp som den partiellt förtida ålderspensionen, det vill säga 1 100 euro per månad. Betalaren har beaktat den tidigare betalda partiellt förtida ålderspensionen som en delprestation av invalidpensionen. En betalare har anmält en ändring av pensionsslaget till inkomstregistret med en ersättande anmälan och uppgett uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget” i anmälningar som lämnats in från och med 1.6.2023.

Anmälningsexemplet (tabell 1) innehåller en anmälan för januari 2023 om en partiellt förtida ålderspension. Motsvarande anmälningar har getts fram till 31.5.2023.

Exempel 34, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Betalarens anmälningsreferens

zzyy1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Belopp

1100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.01.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

220.00

I följande anmälningsexempel (tabell 2) visas den ersättande anmälan som förmånsbetalaren ger för juni, i vilken ändringen av den partiellt förtida ålderspensionen till invalidpension anmäls. Betalaren ger motsvarande betalningar också för övriga månader, för vilka den partiellt förtida ålderspensionen setts som en delprestation av invalidpensionen.

Exempel 34, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

xxyz2

Anmälningens versionsnummer

n

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

30.06.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

220.00

Betalaren har dock i augusti 2024 lagt märke till att partiellt förtida ålderspension och invalidpension betalats till inkomsttagaren på felaktiga grunder år 2023. Pension borde ha betalats till ett belopp på 1050 euro per månad i stället för 1 100 euro. Betalaren har fattat ett beslut om återkrav 30.8.2024. Med inkomsttagaren har det överenskommits att prestationen till för högt belopp på 600 euro (50 euro per månad under 12 månader) drivs in med en faktura i oktober.

Betalaren har gett en anmälan om en ogrundad förmån efter att ha upptäckt prestationen till för högt belopp. Anmälningsexemplet (tabell 3) innehåller en ny ersättande anmälan för juni och motsvarande ersättande anmälningar har getts också för andra månader.

Exempel 34, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2023

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

xxyz2

Anmälningens versionsnummer

n

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1050.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

30.06.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

50.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

30.06.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

220.00

Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar även för januari-maj 2023, det vill säga för den tid då partiell förtida ålderspension har betalats ut. I dessa anmälningar ges inte uppgiften Inkomstslag har ändrats, ny kod för inkomstslaget.

Betalaren återkräver prestationen till för högt belopp av inkomsttagaren i oktober 2024. I anmälningsexemplet (tabell 4) finns betalarens anmälan om återkrav (andelen av den partiellt förtida ålderspensionen 1.1–31.5.2023 totalt 250 euro och invalidpensionens andel 1.6–31.12.2023 totalt 350 euro):

Exempel 34, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

20.10.2024

Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

yyzz2

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Belopp

250.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

15.10.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.05.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

350.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

15.10.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

31.12.2023

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2023