Förmåner: återkrav och regress

Har getts
1.12.2020
Diarienummer
VH/7420/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Anvisningen har uppdaterats 18.12.2020:

 • Hänvisningen till exemplet i texten för exempel 21 har korrigerats.

Anvisningen har uppdaterats 1.12.2020:

 • I exemplen 1 och 8 har datumet korrigerats.
 • Texten i exempel 5 har preciserats.
 • Årsantalen i tabell 2 angående exempel 14 har korrigerats.
 • Ytterligare anvisningar har lagts till kapitlen 3.2 och 4.4.
 • Kapitlen 4.4−7 har lagts till anvisningen.

1 Inledning

Med anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret anmäler man både pensions- och förmånsinkomster. I denna anmälan avser termen ”förmån” både pensioner och förmåner om inte någon annat nämns separat.

Pensioner och förmåner kan i vissa situationer återkrävas av förmånstagaren som i denna anvisning i huvudsak kallas för inkomsttagare. Inkomsttagaren kan felaktigt ha erhållit en för stor prestation, betalningen av förmånen kan ha skett på felaktiga grunder eller inkomsttagaren har retroaktivt erhållit en annan förmån för den tid för vilken hen redan har erhållit någon annan pension eller förmån. När inkomsttagaren återbetalar en ogrundad förmån eller någon annan prestation till prestationsbetalaren ska uppgiften om återbetalningen anmälas till inkomstregistret.

Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan om förmånsuppgifter, utan det återkrävda beloppet anmäls med en ny anmälan genom att hänföra det till den betalningsdag då inkomsten har återbetalats till betalaren. Återkrav anmäls genom att ange uppgiften ”Återkrav – Ja” för inkomstslaget samt de tilläggsuppgifter som hänför sig till den. Som betalningsdag anges den dag då inkomsttagaren betalar överbetalningen tillbaka eller överbetalningen kvittas mot en senare förmån. Kvittning av inkomsten anmäls med tilläggsuppgifter om återbetalning och ska inte förväxlas med regress- eller övriga avdrag.

Den ursprungliga betalningsdagen för prestationen är en frivillig uppgift. I vissa situationer är uppgiften emellertid nödvändig för att Skatteförvaltningen ska kunna hänföra inkomsttagarens beskattning korrekt. Betalningsdagen är nödvändig t.ex. om den återkrävda förskottsinnehållningen ska hänföras till det skatteår under vilket den har innehållits från prestationen.

Följande obligatoriska uppgifter ska lämnas in på den återkrävda prestationen:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Belopp
 • Datum för återbetalning
 • Start- och slutdatum för den ursprungliga intjäningsperioden.

Uppgiften om återkrav ska lämnas in till inkomstregistret senast på den femte dagen efter den dag då betalaren fått vetskap om betalningen av återkrävt belopp, dess betalare och den prestation eller ersättning som betalningen anknyter till. Dessa uppgifter behövs så att återkravet ska kunna hänföras korrekt. Den egentliga återbetalningsdagen anges i uppgiftsgruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning.

Utöver återkrav behandlar anvisningen även regressituationer. Med regress avses situationer där inkomsttagaren beviljas retroaktivt en förmån för samma tid för vilken inkomsttagaren tidigare har beviljats en annan förmån. Betalaren av den tidigare förmånen kan få regressrätt till den retroaktiva förmån som beviljas senare. Inkomsttagaren har alltså beviljats två överlappande förmåner för samma tid, och regressen ersätter överbetalningen av den andra förmånen till betalaren av den tidigare förmånen så att betalaren inte behöver återkräva överbetalningen av inkomsttagaren. I en regressituation betalar betalaren av den senare förmånen inte prestationen till inkomsttagaren, utan prestationen betalas helt eller delvis till betalaren av den tidigare förmånen.

I anvisningen har man samlat situationer där 112 a § i inkomstskattelagen (ISkL), ”Rättelse av vissa återkrävda förmåner”, tillämpas på anmälningen. Eftersom denna bestämmelse i inkomstskattelagen endast tillämpas på pensioner, studiepenningar och andra lagstadgade förmåner, avses med termen ”icke-lagstadgad förmån” i denna anvisning sådana förmåner som 112 a § i inkomstskattelagen inte tillämpas på. 112 a § i inkomstskattelagen kan inte heller tillämpas på prestationer som beskattas som kapitalinkomst.

I anvisningen går man med hjälp av exempel igenom situationer där en förmån betalas ut, en ogrundad förmån anmäls, en förmån återkrävs eller ett återkrav annulleras. Vidare berättar anvisningen med hjälp av exempel om eventuella problemsituationer som hänför sig till årsskiftet och förskottsinnehållningar som hänför sig till belopp som återkrävts. Skatteförvaltningen ska kunna hänföra återkrävd förskottsinnehållning till det skatteår då den har innehållits från prestationen (exempel 2, 3 och 11).

Anvisningen behandlar inte situationer där de som beviljat överlappande förmåner jämnar ut kostnaderna sinsemellan och inkomsttagaren inte känner till överföringen av pengar. Dessa fall handlar inte om ett egentligt regressförfarande. Anvisningen behandlar inte heller regressprestationer mellan försäkringsbolag, t.ex. mellan arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrare och trafikförsäkrare samt regressprestationer som enligt lagen om ansvar i spårtrafik betalas mellan pensionsanstalter och ersättningsskyldiga. I kapitel 4.4 Regressrättsliga situationer som inte omfattas av inkomstregistret behandlas sådana situationer som inte anmäls till inkomstregistret mer ingående.

Anvisningen behandlar återkrav av inkomsttagarens förmånsinkomster och regress endast på en allmän nivå. Förmån som betalas tillbaka på eget initiativ behandlas närmare i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret.

I anvisningen beskrivs med hjälp av exempel de vanligaste situationerna av anmälningar till inkomstregistret. I exemplen har man inte beaktat alla uppgifter som ska anges, utan enbart uppgifter som är relevanta i avgörandet av det ärende som behandlas.

1.1 112 a § i inkomstskattelagen

Bestämmelser om rättelse av återkrävda förmånsinkomster föreskrivs i 112 a § av inkomstskattelagen (ISkL). I anvisningen har man beaktat ändringen av 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen. Ändringen tillämpas för första gången i beskattningen för skatteåret 2020.

Enligt det tidigare 1 mom. kunde återbetalningen beaktas i beskattningen för det ursprungliga betalningsåret, om återbetalningsåret följde efter det ursprungliga betalningsåret och betalaren hann beakta återkravet antingen på den ursprungliga årsanmälan som lämnas i januari eller på en ersättande årsanmälan som hen lämnat in senare. I dessa fall uppstod det inte något återkravsavdrag i beskattningen för betalningsåret. Om återbetalningen skedde så sent att prestationen inte kunde beaktas på den årsanmälan som förmånsbetalaren lämnat in, drogs det återbetalda beloppet av som ett återkravsavdrag under återbetalningsåret.

Enligt det ändrade 1 mom. dras det återbetalda beloppet av som rättelse av beskattningen för återbetalningsåret (som återkravsavdrag), om återbetalningen har skett så sent att prestationen inte kan beaktas i inkomsttagarens beskattning för betalningsåret av den ursprungliga prestationen. Återbetalningen kan emellertid beaktas i inkomsttagarens beskattning för betalningsåret om prestationen betalas tillbaka senast på den utsatta dag som fastställs i Skatteförvaltningens beslut on den utsatta dagen för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster i förmånstagarens beskattning. Detta beslut kallas i denna anvisning beslut om förmånstagarens utsatta dag.

112 a § 1 och 2 mom. i inkomstskattelagen gäller i synnerhet återkrav av förmån av inkomsttagaren. Bestämmelser om kvittning mellan prestationsbetalare föreskrivs i paragrafens 3 mom.

112 a § i inkomstskattelagen kan endast tillämpas på pensioner, studiepenningar och övriga lagstadgade förmåner. Bestämmelsen kan inte tillämpas på icke-lagstadgade förmåner såsom prestationer som baseras på försäkringsvillkor och sådana prestationer betalda av kommunen som baseras på ett beslut som kommunen har fattat. Om dylika icke-lagstadgade prestationer återkrävs av inkomsttagaren, beaktas återkravet genom rättelse av beskattningen för det ursprungliga betalningsåret inom tidsfristerna för rättelse. Se närmare om situationer mellan olika betalare i kapitel 4 Regressituationer.

1.2 51 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Bestämmelser om rättelse av betalarens skyldigheter föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (EgenBeskL). I bestämmelsen har det nya 51 § 5 mom. I lagen beaktats. Bestämmelsen trädde i kraft 1.1.2020.

Enligt 51 § 5 mom. rättas betalarens skatt för skatteperioden inte, om prestationsmottagaren betalar till prestationsbetalaren tillbaka inkomst som mottagaren har fått under ett tidigare år så sent att den förskottsinnehållning som har verkställts eller den källskatt som har tagits ut på inkomsten har beaktats i mottagarens beskattning. Skatteförvaltningens beslut om den utsatta dagen för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster i förmånstagarens beskattning som ges med stöd av 5 mom. fastställer i praktiken den tidpunkt fram till vilken betalaren kan återkräva prestationen i netto. Beslutet tillämpas för första gången på verkställd förskottsinnehållning och uttagen källskatt på sådana prestationer som återbetalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter. I denna anvisning kallas beslutet beslut om förmånstagarens utsatta dag.

1.3 Inkomsttagaren återbetalar förmånen på eget initiativ

En inkomsttagare kan på eget initiativ återbetala en förmån som hen erhållit trots att förmånen inte utgör en ogrundad förmån för inkomsttagaren och skulle inte senare heller bli en ogrundad förmån. Förmånsbetalaren ska inte i sådana situationer lämna in en anmälan om ogrundad förmån. Inkomstregistrets situationer som avser ogrundade förmåner ska inte förväxlas med situationer där förmåner återbetalas på eget initiativ.

Det återbetalda beloppet anmäls till inkomstregistret med uppgiften ”Återbäring på eget initiativ – Ja”. Som betalningsdag anges den dag då inkomsten har återbetalats till betalaren. Betalaren ska även ange datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning med vilken Skatteförvaltningen kan verkställa inkomsttagarens beskattning korrekt. Principerna för anmälning av återkrav i brutto och netto tillämpas även på återbetalningar på eget initiativ.

Närmare information om anmälningar finns i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret.

2 Inkomsttagaren återbetalar prestationen

Om ett förfarande där förmånstagaren återbetalar prestationen till förmånsbetalaren föreskrivs i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen. Tidpunkten för betalningen avgör huruvida återkravet kan i beskattningen beaktas som ett återkrav i netto. Betalaren kan alltid återkräva prestationen i brutto. Återkrav i netto behandlas i anvisningens kapitel 2.2.1 och återkrav i brutto i kapitel 2.2.2.

Återkrav anmäls genom att ange uppgiften ”Återkrav – Ja” för inkomstslaget samt de tilläggsuppgifter som hänför sig till den. Uppgifterna om återkrav ska lämnas in senast på den femte dagen efter den dag då förmånsbetalaren tagit del av informationen om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess utbetalare och den prestation eller förmån till vilken utbetalningen anknyter samt återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system.

Om inkomsten återkrävs i netto, ska förmånsbetalaren anmäla förskottsinnehållningen på det belopp som återkrävts av inkomsttagaren med uppgiften ”Förskottsinnehållning på återbetalning”. Om inkomsten återkrävs av inkomsttagaren i brutto, ska prestationsbetalaren inte anmäla tidigare förskottsinnehållningar på den prestation som återkrävs. I dessa fall räknas förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till godo för inkomsttagaren i betalningsårets beskattning.

Inkomsten kan återkrävas i netto, om den återbetalas samma år eller i början av följande år innan beskattningen för föregående år blivit klar. Skatteförvaltningen fastställer genom sitt beslut om förmånstagarens utsatta dag den kalenderdag året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades fram till vilken återbetalningen ska ske för att den ska kunna beaktas i inkomsttagarens beskattning för det år då den ursprungliga prestationen betalades. Genom sitt beslut om prestationsbetalarens utsatta dag fastställer Skatteförvaltningen den dag fram till vilken prestationen ska betalas tillbaka för att betalarens skatt för skatteperioden ska kunna rättas. Om prestationen återbetalas efter den utsatta dag som fastställts genom Skatteförvaltningens beslut ska betalaren använda sig av återkrav i brutto.

Den ursprungliga intjäningsperioden ska anges med en noggrannhet på ett kalenderår. Med ursprunglig intjäningsperiod avses den intjäningsperiod under vilken den inkomst som återkrävs ursprungligen har betalats. Förmånsbetalaren kan om hen så önskar ange en mer preciserad intjäningsperiod (se närmare i exempel 1). När Skatteförvaltningen erhåller uppgifterna om förskottsinnehållningen på återbetalningen, rättar Skatteförvaltningen skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning för den månad under vilken den ursprungliga betalningsdag som prestationsbetalaren anmält infaller. Om förmånsbetalaren inte har angett den ursprungliga betalningsdagen hänför Skatteförvaltningen prestationen till den skatteperiod som motsvarar den angivna ursprungliga intjäningsperioden. I dylika situationer kan förmånsbetalaren förlora krediteringsränta som beräknas på basis av beloppet av den förskottsinnehållning som returneras.

I anvisningens exempel 2, 3 och 11 behandlas problemsituationer som hänför sig till årsskiftet och förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet. Den återkrävda förskottsinnehållningen ska kunna hänföras till samma skatteår då den har verkställts på prestationen.

Prestationer som betalats genom utmätning likställs med prestationer som förmånsbetalaren själv betalat ur sina egna medel.

2.1 Betalaren återkräver en prestation som betalats före år 2021

Prestationer som återkrävts under 2021 eller därefter ska anmälas till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten har utbetalats före år 2021. Trots att uppgiften om återkrav ska anmälas till inkomstregistret, kan anmälan om den ursprungliga förmånen inte korrigeras i inkomstregistret om förmånen har utbetalats före år 2021. Dylika korrigeringar ska göras enligt anvisningar från varje enskild informationsanvändare.

2.2 Betalaren återkräver prestationen under det ursprungliga betalningsåret

2.2.1 Nettoåterkrav

Om inkomsttagaren (eller en annan aktör för inkomsttagaren, t.ex. maka/make) återbetalar den prestation som utbetalats till ett för högt belopp under det år då den ursprungliga prestationen betalats, kan inkomsttagaren återbetala nettobeloppet dvs. ett belopp med avdrag för förskottsinnehållningen. I situationer där återkravet görs till nettobelopp ska prestationsbetalaren till inkomstregistret anmäla både det återkrävda beloppet till bruttobelopp och det belopp som tidigare tagits ut som förskottsinnehållning. Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet räknas inte till godo av inkomsttagaren i beskattningen för betalningsåret, utan de beaktas i betalarens skyldigheter att verkställa förskottsinnehållning på basis av tilläggsuppgifterna om återbetalningen.

Exempel 1: En arbetslös arbetssökande har erhållit 648 euro i månaden i grunddagpenning under tiden 1.1–31.3.2021. På grunddagpenningen har förskottsinnehållning verkställts enligt 20 % (129,60 euro i månaden). Förmånsbetalaren har anmält prestationen varje månad enligt betalningsdagen. I samband med anmälan av arbetslöshetsförmåner är det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet för fastställande av den arbetslösas ersättningsdagar.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan om grunddagpenningen för januari. Motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–mars:

Exempel 1, tabell 1
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.02.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY00020120
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddagpenning
Belopp 648.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 21
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 129.60
Intjäningsperiod  
Startdatum 05.02.2021
Slutdatum 05.02.2021

I april upptäcker en förmånsbetalare att grunddagpenning har betalats ut ogrundat under januari och februari, varför betalaren återkräver prestationerna av inkomsttagaren. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar för januari och februari och anmäler den ogrundade förmån som hen betalat i dem. För inkomstslagen för arbetslöshetsförmåner ska förmånsenheten anges. Om det är fråga om en ogrundad förmån ska man på den ersättande anmälan ange förmånsenheten som noll (0) dagar. Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift. 

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan om grunddagpenningen för januari med vilken man anmäler den ogrundade förmånen. En motsvarande anmälan har lämnats in för februari med betalningsdag 3.3.2021.

Exempel 1, tabell 2
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.02.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 20YY00020120
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddagpenning
Belopp 648.00
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 129.60

Inkomsttagaren betalar de återkrävda beloppen 5.7.2021. Därefter hänför förmånsbetalaren återbetalningarna i sitt betalningssystem till 9.7.2021. Eftersom den ursprungliga intjäningsperioden hänförs i sin helhet till ett och samma kalenderår, kan återkravet (i netto) anmälas med en uppgift om intjäningsperiod. Skatteförvaltningen hänför korrigeringen av förskottsinnehållningsskyldigheten (259,20 euro) till den skatteperiod som motsvarar den ursprungliga intjäningsperioden, dvs. mars.

Exemplet (tabell 3 a) visar en ny anmälan om återkrav som lämnas in i juli:

Exempel 1, tabell 3 a
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 09.07.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY00090720
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddagpenning
Belopp 1296.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 05.07.2021
Förskottsinnehållning på återbetalning 259.20
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 01.02.2021
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 31.03.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0

Om förmånsbetalaren vill hänföra förskottsinnehållningsskyldigheterna till de ursprungliga skatteperioderna på rätt sätt, ska anmälan om återkrav lämnas in specificerad. Förmånsbetalaren ska ange uppgiften Förskottsinnehållning på återbetalning separat för varje intjäningsperiod eller använda även uppgiften Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag. På detta sätt får förmånsbetalaren eventuella krediteringsräntor som uppkommer vid korrigeringen av förskottsinnehållningsskyldigheterna till sig själv. I anmälan om ogrundad förmån anges förmånsenheten som noll (0) dagar.

Exemplet (tabell 3 b) visar den nya anmälan om återkrav som lämnats in i juli med återkravsbeloppen specificerade:

Exempel 1, tabell 3b
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 09.07.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY00090720
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddagpenning
Belopp 648.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 05.07.2021
Förskottsinnehållning på återbetalning 129.60
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.02.2021
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 28.02.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddagpenning
Belopp 648.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 05.07.2021
Förskottsinnehållning på återbetalning 129.60
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 03.03.2021
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0

Exempel 2: Förmån A har betalats till inkomsttagaren på följande sätt:

 • betalningsdag 27.12.2021, intjäningsperiod 17–23.12.2021, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 323,21 euro
 • betalningsdag 3.1.2022, intjäningsperiod 24–30.12.2021, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 242,00 euro
 • betalningsdag 10.1.2022, intjäningsperiod 31.12.2021–6.1.2022, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 314,52 euro.

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationerna.

Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. Exempel (tabell 1) visar en anmälan om betalning från 27.12.2021. Motsvarande anmälningar har lämnats in i januari.

Exempel 2, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 27.12.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens yyyxxxzzz1
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån A)
Belopp 323.21
Intjäningsperiod  
Startdatum 17.12.2021
Slutdatum 23.12.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 64.64

Förmånsbetalaren har i mars 2022 fått veta att inkomsttagaren inte har varit berättigad till förmånen. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar och anmäler prestationerna som ogrundad förmån.

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan om betalningen från 27.12.2021 där man anmäler den ogrundade förmånen:

Exempel 2, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 27.12.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens yyyxxxzzz1
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån A)
Belopp 323.21
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 17.12.2021
Slutdatum 23.12.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 64.64

Förmånsbetalaren återkräver förmånen för perioden 17.12.2021–6.1.2022, sammanlagt 879,73 euro (323,21 + 242 + 314,52 euro). Förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav dvs. återkräver 703,79 euro av inkomsttagaren med en faktura. Förskottsinnehållningens andel 175,94 euro beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter för skatteperioden.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen 11.4.2022 och prestationen registreras i förmånsbetalarens system 15.4.2022.

Eftersom de ursprungliga prestationerna har betalats under två olika kalenderår, ska uppgifterna om återkrävda prestationer anmälas till inkomstregistret specificerade enligt betalningsåret. Detta betyder att de prestationer som betalats ut under 2021 anmäls för den intjäningsperiod som slutar under 2021 och de prestationer som betalats ut under 2022 anmäls för den intjäningsperiod som slutar under 2022. På detta sätt kan Skatteförvaltningen hänföra det återkrävda förskottsinnehållningsbeloppet till rätta skatteår.

Exemplet (tabell 3) visar en anmälan om nettoåterkrav där beloppen har specificerats enligt intjäningsperioder per betalningsår:

Exempel 2, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 15.04.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens yyyxxxzzz2
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån A)
Belopp 323.21
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 11.04.2022
Förskottsinnehållning på återbetalning 64.64
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.12.2021
Slutdatum 31.12.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån A)
Belopp 556.52
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 11.04.2022
Förskottsinnehållning på återbetalning 111.30
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 31.01.2022

Alternativt kan förmånsbetalaren lämna in en anmälan på samma sätt som i tabell 3b i exempel 1, dvs. anmäla i datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning även den ursprungliga uppgiften Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag.

Exempel 3: Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning har betalats till inkomsttagaren på följande sätt:

 • betalningsdag 5.12.2021, intjäningsperiod 29.10–25.11.2021, förmån har betalats ut för 20 dagar, sammanlagt 876 euro (20 × 43,80)
 • betalningsdag 3.1.2022, intjäningsperiod 26.11–23.12.2021, förmån har betalats ut för 19 dagar, sammanlagt 832,20 euro (19 × 43,80)
 • betalningsdag 4.2.2022, intjäningsperiod 24.12.2021–11.1.2022, förmån har betalats ut för 10 dagar, sammanlagt 438 euro (10 × 43,80).

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationerna.

Datagruppen Förmånsenhet ska alltid användas då man anmäler arbetslöshetsförmåner. Uppgiften behövs för fastställandet av ersättningsdagarna för arbetslösa. Betalarna ska till Skatteförvaltningen anmäla det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilka arbetslöshetsförmåner enligt 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen betalats till inkomsttagaren (Skatteförvaltningen beslut om en allmän skyldighet att lämna in uppgifter). Arbetslöshetsförmåner utgörs av till exempel arbetslöshetsdagpenningar och arbetsmarknadsstöd.

De inkomstslag för vilka det är obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet och utifrån vilka antalet ersättningsdagar fastställs har uppräknats i inkomstregistrets dokument Förmåner – Inkomstslag – Koduppsättningar. För dessa arbetslöshetsförmåner är förmånsenheten en dag. Antalet enheter är med andra ord det antal dagar som hänförs till intjäningsperioden för detta inkomstslag.

Om förmånsbetalaren betalar ut ovannämnda arbetslöshetsförmåner och inkomstens intjäningsperiod hänförs till flera olika år, ska förmånsbetalaren anmäla inkomstuppgifterna för varje år separat.

Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. Exemplet (tabell 1) visar en anmälan om en prestation som betalats ut i februari, där den oavbrutna intjäningsperioden 24.12.2021–11.1.2022 har indelats i två perioder eftersom antalet ersättningsdagar under de olika skatteåren ska anmälas separat:

Exempel 3, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.02.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 21VV0004022021
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 175.20
Intjäningsperiod  
Startdatum 24.12.2021
Slutdatum 31.12.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 4
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 262.80
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 11.01.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 6
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 87.60

Förmånsbetalaren har 18.2.2022 fått veta att inkomsttagaren inte har varit berättigad till arbetslöshetsdagpenningar. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar om den ursprungliga betalningsdagen 4.2.2022 och anmäler arbetslöshetsdagpenningen som ogrundad förmån. I samband med grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten. Eftersom det är fråga om en ogrundad förmån anges antalet förmånsenheter som noll (0). 

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan för den anmälan som lämnats in i februari med anmälan om ogrundad förmån:

Exempel 3, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.02.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

iuatyilrgbqikw3579275eo0ösuhd/

21VV0004022021

Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 175.20
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 24.12.2021
Slutdatum 31.12.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 262.80
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 11.01.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 87.60

Förmånsbetalaren återkräver förmånen för perioden 29.10.2021–11.1.2022, sammanlagt 2 146,20 euro (876 + 832,20 + 438 euro). Förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav dvs. återkräver 1 716,96 euro av inkomsttagaren med en faktura. Förskottsinnehållningens andel 429,24 euro beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter för skatteperioden.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen 28.4.2022 och prestationen registreras i förmånsbetalarens system 3.5.2022.

När förmåner återkrävs i netto är det viktigt att anmäla uppgifterna till inkomstregistret så att förskottsinnehållningsuppgifterna hänförs till rätt skatteår. Uppgifterna ska anmälas minst med en noggrannhet på ett kalenderår. Om förmånsbetalaren emellertid vill hänföra förskottsinnehållningsskyldigheterna till de ursprungliga skatteperioderna på rätt sätt, ska uppgifterna specificeras mer detaljerat.

Exemplet (tabell 3) visar en återkravsanmälan från maj. Betalaren har anmält uppgifterna om återkravet med en noggrannhet på en betalningsmånad varmed förskottsinnehållningsuppgifterna kan hänföras på rätta skatteperioder. I samband med den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel är förmånsenheten en obligatorisk uppgift. På en återkravsanmälan anges antalet förmånsenheter som noll (0).

Exempel 3, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 03.05.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 20YY00090720
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 876.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 28.04.2022
Förskottsinnehållning på återbetalning 175.20
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.12.2021
Startdatum 01.12.2021
Slutdatum 31.12.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 832.20
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 28.04.2022
Förskottsinnehållning på återbetalning 166.44
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 03.01.2022
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 31.01.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 438.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 28.04.2022
Förskottsinnehållning på återbetalning 87.60
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.02.2022
Startdatum 01.02.2022
Slutdatum 28.02.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0

2.2.2 Bruttoåterkrav

Förmånsbetalaren kan om hen så önskar återkräva den prestation som hen betalat i brutto. I dessa fall betalar inkomsttagaren förmånen och den förskottsinnehållning som verkställts på den tillbaka till förmånsbetalaren. Den förskottsinnehållning som förmånsbetalaren verkställt vid betalningstidpunkten räknas inkomsttagaren till godo i beskattningen.

Anmälan till inkomstregistret sker som angetts under punkt 2.2.1, men vid bruttoåterkrav ska uppgiften Förskottsinnehållning på återbetalning inte anges. Vid bruttoåterkrav kan intjäningsperioden anges med en noggrannhet på ett skatteår.

2.3 Betalaren återkräver prestationen efter det ursprungliga betalningsåret

Om inkomsttagaren återbetalar prestationen i början av det år som följer efter betalningsåret senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut använder man sig av samma förfarande som vid återkrav under betalningsåret.

Om inkomsttagaren betalar prestationen tillbaka under det år som följer efter betalningsåret (eller senare år) efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, dras det återbetalda beloppet av i inkomsttagarens beskattning för återbetalningsåret som ett återkravsavdrag. Den återkrävda förmånen har i en tidigare verkställd beskattning beskattats som inkomsttagarens inkomst och förskottsinnehållningen har räknats inkomsttagaren till godo. Förmånsbetalaren kan inte återkräva prestationen i netto, utan betalaren ska återkräva prestationen av inkomsttagaren i brutto.

Eftersom återkravet hänförs till en prestation som betalats under ett tidigare år, räcker det att betalaren anmäler den ursprungliga intjäningsperioden till inkomstregistret med en noggrannhet på ett kalenderår. Betalningsdagen för den ursprungliga prestationen eller en annan anmälningsdag behöver alltså inte anmälas.

Exempel 4: En inkomsttagare har erhållit 400 euro i bostadsbidrag för perioden 1.8–15.9.2021. Inkomsttagaren har samtidigt erhållit jämkad dagpenning. I maj i följande år upptäcks det att bostadsbidraget har betalats till ett belopp som är 128 euro för högt. Inkomsttagaren har börjat arbeta, varför hen inte längre erhåller dagpenning. Prestationen till för högt belopp har återkrävts med en räkning. Inkomsttagaren har emellertid inte betalat den räkning som hen mottagit, utan fakturan har överförts till utsökningen. Arbetsgivaren har tagit ut utsökningsavgiften av arbetstagarens lön och betalat den till utsökningen. Utsökningen har redovisat prestationen till förmånsbetalaren 2.12.2022. Även om prestationen återkrävts genom utsökning, ska anmälan om återkravet lämnas in på samma sätt som om inkomsttagaren själv hade betalat prestationen tillbaka till förmånsbetalaren. Förmånsbetalaren hade anmält bostadsbidraget till inkomstregistret och även lämnat in en anmälan om ogrundad förmån då hen upptäckt överbetalningen. 

En ny anmälan ska lämnas in om återkravet:

Exempel 4, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 02.12.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 21CF12345667
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Bostadsbidrag
Belopp 128.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 02.12.2022
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.08.2021
Slutdatum 15.09.2021

2.4 Betalaren återkräver prestationen p.g.a. missbruk

En förmån kan behöva återkrävas även p.g.a. att inkomsttagaren har lämnat in felaktiga uppgifter till förmånsbeviljaren, dolt information eller t.ex. låtit bli att meddela förändring i sina omständigheter. Återkravet kan göras på basis av förmånsbetalarens beslut om återkrav eller på basis av ett domstolsbeslut.

Dylika återkrav anmäls till inkomstregistret på samma sätt som övriga återkrav. Anmälan påverkas av den tidpunkt då prestationen betalas tillbaka samt huruvida inkomsttagaren återbetalar prestationen själv eller om återbetalningen kvittas mot en senare förmån.

Om inkomsten utgör ogrundad förmån för inkomsttagaren, ska inkomsten alltid anmälas till inkomstregistret som ogrundad förmån även i de fall där den inte återkrävs. Om förmånen inte återkrävs, utan inkomsttagaren åläggs att betala skadestånd till förmånsbeviljaren, behöver betalningen inte anmälas till inkomstregistret. Skadestånd eller bot ingår inte i inkomstslag som ska anmälas till inkomstregistret, och fordran som tas ut av en inkomsttagare genom dom utgör inte återbäring av inkomsttagarens inkomst, utan det är fråga om inkomst som betalaren erhållit.

2.5 Ogrundad förmån som betalats till en ställföreträdande mottagare

Med en ställföreträdande mottagare avses betalningsmottagare i en situation där förmånen betalas till någon annan än inkomsttagaren. Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren ska anges bland annat i regressituationer samt i situationer där inkomsttagarens inkomst i sin helhet eller delvis betalas till en annan mottagare. I anmälningar om förmånsuppgifter kan den ställföreträdande mottagaren vara t.ex. arbetsgivaren eller i vissa fall betalaren själv.

Den ställföreträdande mottagarens andel som dragits av från inkomsttagarens inkomst anmäls med uppgifter i datagruppen Avdrag. Det kan finnas flera sådana uppgifter som avser ett och samma inkomstslag. Om sådan inkomst återkrävs, ska betalaren i vissa situationer ange i uppgifterna om återkrav uppgiften ”Påverkar inte beskattningen – Ja”. Denna tilläggsuppgift används då betalaren på grund av återkrav får tillbaka sådan prestation som betalats med avdragstypen ”Regress till skattepliktig inkomst”, ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst” eller ”Avdrag av löntagaravgifter”. På basis av denna uppgift lämnar Skatteförvaltningen det återkrävda beloppet utan beaktande i inkomsttagarens beskattning.

Exempel 5: En inkomsttagare har erhållit en förmån retroaktivt för tiden 1.2–30.4.2021 (1 000 euro i månaden). Förmånen för tre månader har betalats på en gång 5.5.2021. Av detta belopp på 3 000 euro har man till arbetsgivaren betalat 2 400 euro (800 euro i månaden). Avdragstypen är ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst”, varmed inkomsttagarens skattepliktiga inkomst har varit 600 euro. Senare konstaterar man att andelen för april för den förmån som betalats ut retroaktivt den 5 maj har varit ogrundad, varmed betalaren anmäler den ogrundade förmånen. Betalaren anmäler uppgifterna om återkravet till inkomstregistret då förmånen returneras till betalaren. På återkravsanmälningarna anges den egentliga inkomsttagaren som inkomsttagare oberoende av vem som returnerar pengarna: inkomsttagaren själv eller den ställföreträdande mottagaren (arbetsgivaren).

Exemplet (tabell 1) visar anmälan för maj där den ställföreträdande mottagaren har betalats 2 400 euro. Inkomsttagarens förskottsinnehållning har verkställts enligt skattekortet på 20 %. Som inkomstslag för avdraget används det egentliga inkomstslag som betalas ut (Förmån B), eftersom på anmälningar om förmånsuppgifter kan man inte använda det inkomstslag (lön) som den ställföreträdande mottagaren har betalat till inkomsttagaren.

Exempel 5, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.05.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån B)
Belopp 3000.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 30.04.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Förmån B)
Avdragstyp Annat avdrag från skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 2400.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 30.04.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Typ av identifierare FO-nummer
Identifierare 1234123-4
Typ av ställföreträdande mottagare Arbetsgivare
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 30.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (20 % av 600 euro) 120.00

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan där förmånen på 1 000 euro från april anmäls som ogrundad förmån. Av detta belopp har 800 euro betalats till arbetsgivaren.

Exempel 5, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.05.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån B)
Belopp 2000.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 31.03.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Förmån B)
Avdragstyp Annat avdrag från skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 1600.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 31.03.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Typ av identifierare FO-nummer
Identifierare 1234123-4
Typ av ställföreträdande mottagare Arbetsgivare
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 31.03.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån B)
Belopp 1000.00
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Förmån B)
Avdragstyp Annat avdrag från skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 800.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Typ av identifierare FO-nummer
Identifierare 1234123-4
Typ av ställföreträdande mottagare Arbetsgivare
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (20 % av 600 euro) 120.00

När inkomsttagaren eller arbetsgivaren returnerar ogrundad förmån, ska förmånsbetalaren anmäla uppgifterna om återkravet till inkomstregistret. Om den andel som betalats till en ställföreträdande mottagare inte har utgjort skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, kan förskottsinnehållning eller källskatt på återbetalning inte anmälas på anmälan om återkrav med datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning.

Exemplen (tabeller 3 och 4) visar återkrav av ogrundad förmån (Förmån B) från juni. Nettoåterkrav tillämpas på de 200 euro som inkomsttagaren returnerat 23.6.2021 och bruttoåterkrav på de 800 euro som arbetsgivaren returnerat 18.6.2021:

Exempel 5, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 25.06.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån B)
Belopp 200.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 23.06.2021
Förskottsinnehållning på återbetalning 40.00
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.05.2021
Slutdatum 31.05.2021

För det belopp som dragits av före skatt och betalats till arbetsgivaren ska man ange uppgiften ”Påverkar inte beskattningen – Ja”. Eftersom denna inkomst inte har varit skattepliktig, ska även returneringen av inkomsten anmälas så att den inte påverkar beskattningen. Om man inte anger denna uppgift i samband med anmälan om återkrav, kommer inkomsttagaren att erhålla ett avdrag i beskattningen som hen inte borde erhålla.

Exempel 5, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 20.06.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Förmån B)
Belopp 800.00
Påverkar inte beskattningen Ja
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 18.06.2021
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.05.2021
Slutdatum 31.05.2021

Med denna anmälan kan man inte ange uppgifterna ”Förskottsinnehållning på återbetalning” eller ”Källskatt på återbetalning”.

2.6  Återkrav av icke-lagstadgade förmåner

Återkrav av icke-lagstadgade förmåner anmäls till inkomstregistret på samma sätt som återkrav av andra förmåner. På återkrav av icke-lagstadgade förmåner tillämpas inte 112 a § i inkomstskattelagen. Om en sådan förmån återkrävs under det ursprungliga betalningsåret eller påföljande året senast den dag som fastställts i beslutet om prestationsbetalarens utsatta dag, kan återkravet genomföras och anmälas enligt anvisningarna i kapitel 2.2. Skatteförvaltningen beaktar det återkrävda beloppet i inkomsttagarens beskattning för det ursprungliga betalningsåret.

På återkrav av icke-lagstadgade förmåner tillämpas inte återkravsavdraget enligt 112 a § i inkomstskattelagen. Om prestationen återkrävs efter det ursprungliga betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, ska prestationen återkrävas i brutto. Skatteförvaltningen rättar beskattningen för det ursprungliga betalningsåret på basis av den återkravsanmälan som lämnats in till inkomstregistret inom de fastställda rättelsetiderna. Inkomsttagaren kan även själv ansöka om rättelse till sin beskattning.

Uppgifterna om återkravet anmäls på samma sätt som beskrivits i kapitel 2.3.

3 Kvittning

Med kvittning avses en situation där samma förmånsbetalare återkräver en förmån som betalaren tidigare betalat utan grund mot en förmån som betalaren betalar senare. Den prestation som man kvittar och den prestation mot vilken man kvittar kan vara samma eller olika förmåner. T.ex. pension kan kvittas mot pension eller en annan prestation, t.ex. sjukdagpenning. Den förmån som betalas senare för samma period betalas alltså inte i stället för den tidigare förmånen.

I 112 a § 2 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs om en situation där den prestation mot vilken man kvittar har betalats under ett tidigare år. I dessa fall ska förfarandet enligt 1 mom. tillämpas. I 2 mom. föreskrivs emellertid inte om en situation där den prestation mot vilken man kvittar har betalats under samma år. I förarbeten till inkomstskattelagen (RP 57/2004) har man emellertid konstaterat, att i en situation där förmånsbetalaren återkräver förmån från samma eller en annan förmån under samma år då förmånsbetalaren även har betalat en annan förmån kan återkravet genomföras på motsvarande sätt som i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen.

Intern regress betyder att samma förmånsbetalare återkräver en förmån som betalaren betalat tidigare mot en förmån som betalaren betalar senare. Skillnaden mellan intern regress och kvittning är att vid en intern regress betalas en förmån som senare ska betalas för samma tid i stället för en tidigare förmån. I de ovannämnda förarbetena till inkomstskattelagen har det möjliggjorts att i en situation där samma förmånsbetalare betalar en annan förmån för samma period till inkomsttagaren som den förmån som betalats först, kan förmånsbetalaren tillämpa förfaranden enligt ISkL 112 a § 3 mom. Intern regress kan genomföras antingen under samma år eller under ett senare år. Intern regress anmäls på samma sätt som regress mellan olika betalare, se kapitel 4. Regresser ska alltid anmälas med datagruppen Avdrag.

Enbart återkrav av en skattepliktig förmån beaktas i beskattningen. Om inkomsttagaren erhåller en skattefri förmån (t.ex. bostadsbidrag), påverkar återkravet av förmånen inte beskattningen, eftersom den ursprungliga prestationen inte heller har blivit beskattad. Samma gäller för situationer där den ursprungliga skattefria förmånen återkrävs genom att kvitta den mot en skattepliktig förmån som ska betalas senare. I dessa fall än den förmån som betalas senare skattepliktig i sin helhet. Anmälan i dessa situationer avviker emellertid inte från anmälan om kvittning av en skattepliktig förmån.

3.1 Kvittning och ursprunglig betalning under samma år

Om betalaren av den tidigare och den senare förmånen är densamma och kvittning genomförs under det år då den ursprungliga prestationen har betalats, kan förmånsbetalaren dra av bruttobeloppet av prestationen (belopp av vilket förskottsinnehållning inte har dragits av) från bruttobeloppet av den prestation som senare betalas till inkomsttagaren. Förmånsbetalaren behöver inte korrigera förskottsinnehållningsbeloppet som tagits ut tidigare, utan det räcker att förmånsbetalaren räknar förskottsinnehållningen på bruttobeloppet av den förmån som betalas (förmånsbeloppet efter kvittningen).

Ett undantag till detta är en situation där den tidigare prestationen har varit skattepliktig och den andel som betalats ut till ett för högt belopp kvittas mot en skattefri förmån som betalas senare. I dessa fall är rekommendationen att förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav.

3.1.1 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga

Om den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga lämnas anmälan in enligt exempel 6.

Exempel 6: En inkomsttagare har erhållit folkpension på 220 euro i månaden under tiden 1.1–31.5.2021 (sammanlagt 1 100 euro). Hen borde emellertid endast ha erhållit 200 euro i månaden i pension (sammanlagt 1 000 euro). Därmed har man under 5 månader betalat ut 100 euro för mycket i pension. Inkomsttagarens förskottsinnehållningsprocent är 5 %. Felet korrigeras i samband med betalningen av pensionen för augusti.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in till inkomstregistret i januari. Motsvarande anmälningar lämnas in för februari–maj:

Exempel 6, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.01.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY00020120
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Folkpension
Belopp 220.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 11.00

När förmånsbetalaren har upptäckt felet eller ett beslut om ogrundad förmån har fattats, ska förmånsbetalaren lämna in ersättande anmälningar för januari–maj. Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan för den anmälan som lämnats in i januari med anmälan om ogrundad förmån:

Exempel 6, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.01.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Folkpension
Belopp 200.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Folkpension
Belopp 20.00
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 11.00

Återkravet genomförs i samband med betalningen av folkpensionen för augusti genom att kvitta överbetalningen på 100 euro mot den pension på 200 euro som betalas ut. Förskottsinnehållning verkställs på det bruttobelopp som betalas ut, dvs. 100 euro (200 - 100).

Exemplet (tabell 3) visar den anmälan som lämnas in i augusti med anmälan om kvittning:

Exempel 6, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.08.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY0009050820
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Folkpension
Belopp 200.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.08.2021
Slutdatum 31.08.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Folkpension
Belopp 100.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 05.08.2021
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.05.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 5.00

3.1.2 Den tidigare betalda prestationen är skattefri och den senare betalda prestationen skattepliktig

Om den tidigare prestationen är skattefri och den senare prestationen skattepliktig, beräknas förskottsinnehållningen på hela beloppet av den skattepliktiga prestationen. Betalaren lämnar in anmälan enligt exempel 7.

Exempel 7: Inkomsttagaren har erhållit 310 euro i bostadsbidrag i januari. I mars upptäcker man att något bostadsbidrag inte borde ha betalats ut alls. Med inkomsttagaren har man kommit överens om att bostadsbidraget kvittas i fyra rater mot föräldradagpenning på 400 euro/mån.  (förskottsinnehållning 25 %) som betalas under samma år. Bostadsbidraget är skattefritt och föräldradagpenningen skattepliktig. Betalaren utför första kvittningen i april.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in i januari:

Exempel 7, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 02.01.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY00020120
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Bostadsbidrag
Belopp 310.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021

Då felet har upptäckts eller ett beslut om ogrundad förmån fattats, lämnar förmånsbetalaren in en ersättande anmälan för januari. Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan där man anmäler den ogrundade förmånen:

Exempel 7, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 02.01.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Bostadsbidrag
Belopp 310.00
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021

Den första återbetalningen genomförs i april genom att kvitta bostadsbidrag mot föräldradagpenningen, 77,50 euro (310 / 4). Eftersom föräldradagpenningen är en skattepliktig och bostadsbidraget en skattefri förmån, beräknas förskottsinnehållningen på hela beloppet av föräldradagpenningen. Förskottsinnehållningen blir därmed 100 euro (400 × 0,25). 

Exemplet (tabell 3) visar anmälan som lämnas in i april där den skattefria inkomsten kvittas mot den skattepliktiga inkomsten:

Exempel 7, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.04.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY0009050420
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Föräldradagpenning
Belopp 400.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Bostadsbidrag
Belopp 77.50
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 05.04.2021
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 02.01.2021
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (25 % av 400 euro) 100.00

3.1.3 Den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri

Om den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri, kvittar betalaren nettobeloppet mot den senare prestationen. Om återkravet skulle tas ut på bruttobeloppet, skulle förskottsinnehållningen på inkomsttagarens inkomster bli för hög. Betalaren lämnar in anmälan enligt exempel 8.

Exempel 8: En inkomsttagare har 4.3.2021 erhållit arbetsmarknadsstöd för februari. Stödet har betalats ut för 20 dagar, sammanlagt 648 euro. Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på arbetsmarknadsstödet. I maj upptäcker man att i februari borde arbetsmarknadsstöd ha betalats ut endast för 15 dagar (486 euro). Bruttobelopp som återkrävs är således 162 euro. Inkomsttagaren erhåller bostadsbidrag på 480 euro i juni, och man har kommit överens om att överprestationen kvittas mot bostadsbidraget. Arbetsmarknadsstödet är skattepliktigt och bostadsbidraget skattefritt.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in i mars:

Exempel 8, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.03.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY000040220
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 648.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 28.02.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 20
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 129.60

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan där man anmäler den ogrundade förmånen. Eftersom det är fråga om en ogrundad förmån anges antalet förmånsenheter som noll (0):

Exempel 8, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.03.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY000040220
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 486.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 28.02.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 15
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 162.00
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 28.02.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 129.60

Eftersom den senare prestationen är skattefri, kvittas endast det utbetalda nettobeloppet på 129,60 euro av inkomsttagaren (förskottsinnehållning 32,40 euro).

Exemplet (tabell 3) visar anmälan som lämnas in i juni där den skattepliktiga inkomsten kvittas mot den skattefria inkomsten:

Exempel 8, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 02.06.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 20YY0009050820
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Bostadsbidrag
Belopp 480.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.06.2021
Slutdatum 30.06.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 162.00
Ogrundad förmån Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 02.06.2021
Förskottsinnehållning på återbetalning 32.40
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.03.2021
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0

3.1.4 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattefria

Om både den tidigare och den senare förmånen är skattefria, lämnas anmälan in enligt exempel 9.

Exempel 9: Efter makens bortgång har inkomsttagaren erhållit extra konstnärspension på 450 euro i månaden som familjepension. Maken hade beviljats konstnärspension före 1.1.1984, varmed pensionen har varit skattefri. Inkomsttagaren har också pensionerat sig och pensionsbeloppen har kontrollerats. Förmånsbetalaren har 5.4.2021 fattat ett beslut enligt vilket familjepensionen fr.o.m. januari 2021 borde ha varit endast 420 euro i månaden. Återkravet genomförs genom att förmånsbetalaren kvittar den andel av pension som betalats ut till ett för högt belopp, 30 euro för varje månad, mot pensioner som betalas ut i maj–augusti.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in i januari. Motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–april. I samband med anmälan av detta inkomstslag är det obligatoriskt att anmäla skatteplikten för förmånen.

Exempel 9, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.01.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 33ZZxxYY00
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Familjepension (extra konstnärspension)
Belopp 450.00
Skatteplikten för förmånen Skattefri
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan för januari med vilken man anmäler ogrundad förmån. Motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–april.

Exempel 9, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.01.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 33ZZxxYY00
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Familjepension (extra konstnärspension)
Belopp 420.00
Skatteplikten för förmånen Skattefri
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Familjepension (extra konstnärspension)
Belopp 30.00
Skatteplikten för förmånen Skattefri
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021

Exemplet (tabell 3) visar anmälan som lämnas in i maj där kvittning av inkomsten är synlig. Motsvarande anmälningar har lämnats in för juni–augusti.

Exempel 9, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 02.05.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 33ZZxxYY01
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Familjepension (extra konstnärspension)
Belopp 420.00
Skatteplikten för förmånen Skattefri
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.05.2021
Slutdatum 31.05.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Familjepension (extra konstnärspension)
Belopp 30.00
Skatteplikten för förmånen Skattefri
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 02.05.2021
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.01.2021
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021

3.2 Kvittning i början av året efter betalningsåret senast på den utsatta dag som Skatteförvaltningen fastställt

Om återkravet genomförs genom kvittning, sker beskattningen på samma sätt som i de fall där inkomsttagaren själv returnerar prestationen (112 a § 2 mom. i inkomstskattelagen). Med tanke på anmälan och beskattningen är tidpunkten för kvittningen avgörande.

Återkravet hänförs till det ursprungliga betalningsåret om kvittningen sker senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut. I dessa fall kan förmånsbetalaren återkräva överbetalningen i netto (det belopp från vilket förskottsinnehållningen har dragits av). Andelen av förskottsinnehållningen beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter.

Om kvittningen genomförs i början av det år som följer efter betalningsåret för den tidigare förmånen senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, ska det belopp som återkrävs vara med i det belopp som förskottsinnehållning verkställs på vid beräkningen av förskottsinnehållningen på den nya förmånen. Förmånsbetalaren drar av det belopp som återkrävts från det belopp som betalas till inkomsttagaren.

Den ursprungliga betalningsdagen för prestationen är en frivillig uppgift. I vissa situationer är den emellertid nödvändig så att Skatteförvaltningen kan hänföra inkomsttagarens beskattning korrekt. Betalningsdagen är nödvändig till exempel om den återkrävda förskottsinnehållningen ska hänföras till det skatteår under vilket den har innehållits från prestationen.

Exempel 10: En förmånsbetalare har 3.2.2021 betalat 1 100 euro (förskottsinnehållning 22 %, dvs. 242 euro) i pension till en inkomsttagare. I december 2021 har man konstaterat att den pension som betalats ut i februari har varit 100 euro för hög. Förmånsbetalaren har i december lämnat in en ersättande anmälan till inkomstregistret där hen anmält 1 000 euro som pensionsbeloppet för februari samt 100 euro som en ogrundad förmån (sammanlagt 1 100 euro).

I januari 2022 erhåller inkomsttagaren 1 000 euro i pension. Förskottsinnehållningen på beloppet är 200 euro (20 %). Förmånsbetalaren och inkomsttagaren har kommit överens om att förmånsbetalaren kvittar från prestationen den pension på 100 euro som betalats ut till ett för högt belopp under 2021. Förskottsinnehållningen har varit 22 euro.

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på 200 euro (20 %) på hela beloppet på 1 000 euro, eftersom hela beloppet utgör skattepliktig inkomst för återbetalningsåret. Av det resterande beloppet på 800 euro drar förmånsbetalaren av nettobeloppet på överbetalningen, 78 euro (brutto 100 euro, förskottsinnehållning 22 euro) och betalar 722 euro till inkomsttagaren.

Exemplet visar anmälan som lämnas in i januari:

Exempel 10, tabell 1
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 03.01.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 15XX1223333456
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Familjepension
Belopp 1000.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 31.01.2022
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Familjepension
Belopp 100.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 03.01.2022
Förskottsinnehållning på återbetalning 22.00
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 03.02.2021
Startdatum 01.02.2021
Slutdatum 28.02.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 200.00

3.3 Kvittning efter det ursprungliga betalningsåret

Om prestationen återkrävs året efter betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts i förmånstagarens beslut om den utsatta dagen eller senare, kan återkravet inte längre beaktas i beskattningen för det ursprungliga betalningsåret. I dessa fall dras det återkrävda beloppet av i beskattningen för återkravsåret som ett återkravsavdrag.

Förmånsbetalaren ska inte beakta det återkrävda beloppet vid förskottsinnehållningen på den prestation mot vilken hen kvittar den tidigare prestationen. Kvittningen genomförs i brutto.

Exempel 11: Förmånsbetalaren har 1.3.2021–31.5.2022 betalat inkomstrelaterad dagpenning och barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning (5,23 euro/dag) till inkomsttagaren. I juni 2022 upptäcker man att det inte har funnit någon grund till barnförhöjningen. Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. I juni 2022 lämnar förmånsbetalaren in ersättande anmälningar där hen anmäler de utbetalda barnförhöjningarna som ogrundade förmåner. Man kommer överens med inkomsttagaren om att barnförhöjningen återkrävs i tre rater. Den utbetalda barnförhöjningen återkrävs från de inkomstrelaterade dagpenningarna fr.o.m. juli 2022.

Förmånsbetalaren har betalat barnförhöjning enligt följande:

 • år 2021: 1.3–15.12.2021 har förmånen betalats för 211 dagar, sammanlagt 1 103,53 euro
 • år 2022: 16.12.2021–31.5.2022 har förmånen betalats för 116 dagar, sammanlagt 606,68 euro.

Det belopp som återkrävs är sammanlagt 1 710,21 euro, och det återkrävs på följande sätt:

 • 1:a raten: 570,07 euro kvittas mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 11.7.2022 (109 dagar, intjäningsperiod 1.3–31.7.2021). De tidigare prestationerna har betalats ut 31.3–31.7.2021.
 • 2:a raten: 570,07 euro kvittas mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 12.8.2022:
  • 533,46 euro (102 dagar, intjäningsperiod 1.8–15.12.2021). De tidigare prestationerna har betalats ut 31.8-21.12.2021.
  • 36,61 euro (7 dagar, intjäningsperiod 16.12–31.12.2021). Den tidigare prestationen har betalats ut 15.1.2022.
 • 3:e raten: 570,07 euro kvittas mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 11.9.2022 (109 dagar, intjäningsperiod 1.1–31.5.2022). De tidigare prestationerna har betalats ut 14.2–5.6.2022.

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på inkomsttagarens inkomst 1.3.2021–31.1.2022. Fr.o.m. början av februari 2022 har förskottsinnehållningsprocenten varit 24 %.

Eftersom återkravet genomförs först fr.o.m. juli 2022, kan återkravet inte längre beaktas i inkomsttagarens beskattning för 2021. Prestationer som betalats ut under 2021 återkrävs i brutto. Återkravet av prestationer som betalats ut under 2022 kan däremot göras i netto (se kapitel 2.2.1 om nettoåterkrav och kapitel 2.2.2 om bruttoåterkrav).

Exemplet (tabell 1) visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i juli:

Exempel 11, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 11.07.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 22ZZZZ22222333
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 2363.76
Intjäningsperiod  
Startdatum 08.06.2022
Slutdatum 05.07.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 21
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 570.07
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 11.07.2022
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 31.03.2021
Slutdatum 31.07.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 567.30

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållning på 24 % på hela beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen (2 363,76 × 0,24). Barnförhöjning på 570,07 euro återkrävs från det belopp som återstår efter förskottsinnehållningen, dvs. 1 796,46 euro. Inkomsttagaren utbetalas 1 226,39 euro. Skatteförvaltningen beaktar det återkrävda beloppet under 2022 som ett återkravsavdrag.

Mot den inkomstrelaterade dagpenningen för augusti kvittas barnförhöjning som betalats ut både under 2021 och 2022. För att beskattningen ska kunna verkställas korrekt ska uppgifterna om återkrav lämnas in separat för varje år. Barnförhöjningen för 2021 för tiden återkrävs 1.8–15.12.2021 (102 dagar, 533,46 euro) har betalats ut under 2021, varför den återkrävs i brutto. Denna återkrävda prestation beaktas i beskattningen för betalningsåret som återkravsavdrag. Barnförhöjningen för tiden 16.12–31.12.2021 (7 dagar, 36,61 euro) har betalats ut under 2021, varför den beaktas i beskattningen genom att dra av dess andel från barförhöjningen för 2022.

Exemplet (tabell 2) visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i augusti:

Exempel 11, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 12.08.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 22ZZZZ22233334
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 2476.32
Intjäningsperiod  
Startdatum 08.07.2022
Slutdatum 06.08.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 22
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 533.46
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 12.08.2022
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 31.08.2021
Slutdatum 21.12.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 36.61
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 12.08.2022
Ursprunglig intjäningsperiod  
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 15.01.2022
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 31.01.2022
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp ((2 476,32 – 36,61) × 0,24) 585.53

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på 2 439,71 euro (2 476,32 euro med avdrag för överprestationen på 36,61 från 2022), eftersom detta belopp utgör skattepliktig inkomst under återbetalningsåret. Av det resterande beloppet på 1 890,79 euro drar förmånsbetalaren av det belopp som kvittas, 570,07 euro (brutto 533,46 + 36,61) och betalar 1 320,72 euro till inkomsttagaren. Skatteförvaltningen beaktar 533,46 euro som återkravsavdrag och drar av 36,61 euro från inkomsttagarens skattepliktiga inkomst för 2022.

Exemplet (tabell 3) visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i september 2022:

Exempel 11, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 11.09.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 22ZZZZ23333444
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 2701.44
Intjäningsperiod  
Startdatum 07.08.2022
Slutdatum 09.09.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 24
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 570.07
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 11.09.2022
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 14.02.2022
Slutdatum 05.06.2022
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp ((2 701,44 – 570,07) × 0,24) 511.53

Återkravet genomförs genom att kvitta överbetalningen på 570,07 euro mot den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. mot 2 701,44 euro. Förskottsinnehållningen (24 %) verkställs på det bruttobelopp som betalas ut, dvs. på 2 131,37 euro.

Förmånsbetalaren kan under 2021 eller senare kvitta inkomst som har betalats före år 2021. I dessa fall har inkomst som betalats ut tidigare inte anmälts till inkomstregistret. Trots att den tidigare prestationen inte har anmälts till inkomstregistret ska betalaren lämna in en anmälan om återkravet.

Exempel 12: Förmånsbetalaren betalar en inkomsttagare 5.7.2021 arbetsmarknadsstöd på 540 euro (förskottsinnehållning 20 %) för tiden 1.6–30.6.2021. Betalaren återkräver av arbetsmarknadsstödet skattepliktigt studiestöd på 25 euro som betalats ut under 2018 och skattefritt bostadsbidrag på 30 euro.

Bostadsbidraget och studiestödet har inte anmälts till inkomstregistret, eftersom de är inkomst för 2018.

Exemplet visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i juli:

Exempel 12, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.07.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 11WW12345678
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 540.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.06.2021
Slutdatum 30.06.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 21
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Studiestöd
Belopp 25.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 05.07.2021
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2018
Slutdatum 31.03.2018
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Bostadsbidrag
Belopp 30.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 05.07.2021
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2018
Slutdatum 31.03.2018
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (20 % av 540 euro) 108.00

Hela beloppet på arbetsmarknadsstödet, 540 euro, beskattas som inkomst för 2021. Det återkrävda studiestödet utgör ett återkravsavdrag för inkomsttagaren för år 2021. Eftersom bostadsbidraget är skattefri inkomst, påverkar återkravet inte beskattningen.

3.4 Återkrav av en icke-lagstadgad förmån genom kvittning

På återkrav av icke-lagstadgade förmåner tillämpas inte återkravsavdraget enligt 112 a § i inkomstskattelagen. Om en icke-lagstadgad förmån återkrävs genom att kvitta den mot en förmån som samma förmånsbetalare betalar ut senare, ska uppgift om återkrav lämnas in på samma sätt som för andra förmåner. Förmånen kan kvittas mot samma eller en annan förmån som betalas ut senare.

Om förmånen återkrävs genom att kvitta den mot en annan förmån under prestationens ursprungliga betalningsår eller i början av året efter senast den utsatta dag som fastställts i beslutet om betalarens utsatta dag, kan återkravet genomföras och anmälas till inkomstregistret enligt anvisningarna i kapitel 3.1. och 3.2.

Om återkravet verkställs efter det ursprungliga betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts genom Skatteförvaltningens beslut, korrigerar Skatteförvaltningen inkomsttagarens beskattning för det ursprungliga betalningsåret på basis av betalarens anmälningar till inkomstregistret inom ramen av rättelsetiderna. Inkomsttagaren kan även själv ansöka om rättelse av sin beskattning. Uppgifterna om återkravet anmäls enligt anvisningarna i kapitel 3.3.

4 Regressituationer

Återkravet av en förmån hänförs i regel till förmånstagaren. Regressituation på basis av regressrätt avviker i detta avseende från de övriga formerna av återkrav. I en regressituation kan förmånsbetalaren kräva en ogrundad förmån som regress av en annan socialskyddsanstalt varmed betalaren inte behöver återkräva den ogrundade förmånen av inkomsttagaren. Regressrätten regleras till exempel av bestämmelsen om betalningsordningen för ställföreträdande mottagare i 123 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I regressituationer kan kvittning eller indrivning av en förmån utföras utan inkomsttagarens samtycke.

I en regressituation betalas olika förmåner ut på varandra och betalaren av den första (tidigare) förmånen kräver tillbaka en förmån som upptäcks ha varit sekundär i förhållande till en senare förmån. Det debiterade beloppet betalas i stället för inkomsttagaren till den aktör som betalat den sekundära förmånen.

Regress handlar typiskt om ansvarsfördelningen mellan två anstalter som betalar ut förmåner. Samma förfarande tillämpas emellertid även på intern regress, dvs. en situation där samma förmånsbetalare betalar både den första och den senare förmånen och den senare förmånen betalas i stället för den tidigare förmånen.

Enligt lagstiftningen för förmåner ska betalaren av den sekundära förmånen skicka ett förhandsmeddelande till förmånsbetalaren som beviljar den primära förmånen, så att prestationen som betalats till ett för högt belopp fås tillbaka från betalaren av den primära förmånen. I regel inleder förhandsmeddelandet regressprocessen. På basis av förhandsmeddelandet ska betalaren av den primära förmånen verkställa förmånen retroaktivt, underrätta förmånsbetalaren som skickat förhandsmeddelandet om saken och vänta på det egentliga regresskravet, dvs. indrivningsanmälan. På regresskravet anger betalaren av den sekundära förmånen hur mycket som betalats till ett för högt belopp.

För att alla informationsanvändare ska få den information om regressituationer som de behöver, anmäls regress till inkomstregistret med uppgiftsgruppen Avdrag. Betalaren av den första förmånen lämnar in en ersättande anmälan till inkomstregistret och anmäler utöver de uppgifter som anmälts tidigare även uppgiften ”Regress – Ja”. Denna uppgift redogör för att den inkomst som betalats tidigare har fåtts tillbaka som regress av en annan betalare utifrån ett regresskrav.

I 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs: ”Om en utbetalare av pension, studiepenning eller annan lagstadgad förmån av pensionen eller utbetalningarna betalar ut ett sådant belopp till en utbetalare av tidigare pensioner eller skattepliktiga förmåner som denna redan har betalat till den skattskyldige för samma tid, räknas beloppet inte som skattepliktig inkomst det år då det betalas till den tidigare utbetalaren av förmånen. Den tidigare betalningen är skattepliktig inkomst det år då betalningen erhållits.” I inkomstskattelagen har man alltså föreskrivit att en prestation som betalaren av den senare förmånen betalar för samma period direkt till betalaren av en skattepliktig förmån är skattefri. Skattefriheten av en prestation påverkas inte av huruvida regressen utförs under betalningsåret av den tidigare prestationen eller senare. Eftersom en prestation som återkrävts som regress inte utgör skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, ska förskottsinnehållning inte verkställas på den.

För att Skatteförvaltningen ska erhålla de uppgifter den behöver från inkomstregistret, ska betalaren av den senare förmånen ange som uppgiften Typ av avdrag ”Regress till skattepliktig inkomst” eller ”Regress till skattefri inkomst” beroende på om den tidigare prestationen har varit skattepliktig eller skattefri.

Förfarandet enligt 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan inte tillämpas på icke-lagstadgade förmåner, och därmed kan regressförfarandet inte tillämpas på dem.

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om sådana regresser som de informationsanvändare som avses i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet har åtkomsträttighet. Uppgifterna anmäls endast till de delar som informationsanvändare behöver dem för de användningsändamål som avses i punkten Skyldigheten att anmäla förmånsuppgifter i anvisningen Förmåner: anmälan av uppgifter till inkomstregistret.

Nedan presenteras regressrelaterade situationer.

4.1 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga

Om i en regressituation både den tidigare (sekundära) och den senare (primära) prestationen är skattepliktiga, är den senare prestationen enligt inkomstskattelagen skattefri. Endast den andel av prestationen som betalaren av den senare förmånen betalar för samma period direkt till betalaren av den tidigare förmånen är skattefri. På detta sätt förhindras dubbelbeskattning av samma inkomst, eftersom inkomsttagaren inte har erhållit den senare prestationen.

Exempel 13: En inkomsttagare har fått 1 500 euro i arbetslöshetsdagpenning för perioden 2.3–1.4.2021. Prestationen har betalats ut 6.4.2021. 5.7.2021 beviljas inkomsttagaren retroaktiv invalidpension fr.o.m. 1.3.2021. Beloppet på invalidpensionen är 1 800 euro per månad och den betalas på en gång för tiden 1.3–31.7.2021 (sammanlagt 9 000 euro). Arbetslöshetsdagpenningen återkrävs på så sätt att betalaren av invalidpensionen betalar 1 500 euro av den retroaktiva pensionen på 1 800 euro för mars och april till betalaren av arbetslöshetsdagpenningen, då 7 500 euro (brutto) återstår att betala till inkomsttagaren.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som betalaren av arbetslöshetsdagpenningen lämnar in för april:

Exempel 13, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 06.04.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens EE12D5678901
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 1500.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 22
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 420.00

Exemplet (tabell 2) visar anmälan som betalaren av den senare förmånen, dvs. invalidpensionen, lämnar in för juli:

Exempel 13, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.07.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 00XYZ33333333
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Invalidpension
Belopp 1800.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.07.2021
Slutdatum 31.07.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Invalidpension
Belopp 7200.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 30.06.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 1500.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (26 % av 7 500 euro) 1950.00

När betalaren av arbetslöshetsdagpenningen har erhållit regressprestationen, lämnar hen in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften ”Regress – Ja”. I samband med betalningen av grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten. Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan (tabell 3):

Exempel 13, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 06.04.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / EE12D5678901
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 1500.00
Regress Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 22
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 420.00

Om den tidigare betalda prestationen är större än den senare betalda prestationen som betalas för samma period, utgör skillnaden en överbetalning för inkomsttagaren för den tid då förmånerna betalas överlappande. Betalaren kan välja om hen vill återkräva överprestationen. Att man avstår från återkrav syns inte i inkomstregistret. Överbetalningar och ogrundade förmåner ska emellertid alltid anmälas till inkomstregistret.

Exempel 14: Inkomsttagaren har erhållit 500,01 euro i månaden (brutto) i arbetsmarknadsstöd under tiden 1.4.2021–1.3.2022. 4.4.2022 beviljas inkomsttagaren retroaktiv invalidpension på 450 euro i månaden (brutto) för samma period. Förmånerna betalas överlappande till inkomsttagaren, varmed det tidigare utbetalda arbetsmarknadsstödet utgör en överbetalning på 50,01 euro. Denna överbetalning återkrävs emellertid inte av inkomsttagaren.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som betalaren av arbetsmarknadsstödet lämnat in för maj. Betalaren lämnar in en likadan anmälan för varje månad och anmäler det utbetalda arbetsmarknadsstödet.

Exempel 14, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.05.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 11GG23457899
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 500.01
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 28.04.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 19
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 100.00

Betalaren av den senare förmånen lämnar 4.4.2022 in till inkomstregistret en anmälan om den retroaktiva invalidpension som betalats ut för tiden 1.4.2021–31.3.2022 (tabell 2). Betalaren anmäler även den på samma dag utbetalda invalidpensionen för april 2022. Beloppen som betalats som regress syns i datagruppen Avdrag. Även om invalidpensionen betalas ut som en kontinuerlig inkomst, ska uppgiften ”Engångsersättning Ja” anges, eftersom inkomsten betalas ut retroaktivt för en tidigare period som överskrider tre månader.

Exempel 14, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 04.04.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens FFTG2223334445
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Invalidpension
Belopp 4050.00
Engångsersättning Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 31.12.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Arbetsmarknadsstöd
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 4050.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 31.12.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 31.12.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Invalidpension
Belopp 1350.00
Engångsersättning Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 31.03.2022
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Arbetsmarknadsstöd
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 900.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 01.03.2022
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 01.03.2022
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Invalidpension
Belopp 450.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2022
Slutdatum 30.04.2022
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (25 % av 900 euro) 225.00

Då betalaren av arbetsmarknadsstödet erhåller en regressprestation av betalaren av invalidpensionen, lämnar betalaren av arbetsmarknadsstödet en ersättande anmälan för maj 2021 till inkomstregistret (tabell 3). Med den ersättande anmälan anmäler man den erhållna regressprestationen på 450 euro och den överbetalning på 50,01 euro som nu blivit en ogrundad förmån. Betalaren lämnar en motsvarande ersättande anmälan även för de andra månaderna. Eftersom det är fråga om en ogrundad förmån anges förmånsenheten som noll (0). Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift. 

Exempel 14, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.05.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / 11GG23457899
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 450.00
Regress Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 28.04.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 19
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Arbetsmarknadsstöd
Belopp 50.01
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 28.04.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 0
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 100.00

Om den tidigare betalda förmånen är mindre än den senare betalda förmånen, betalar förmånsbetalaren skillnaden till inkomsttagaren.

Exempel 15: En inkomsttagare har för tiden 1.4–30.4.2021 erhållit sjukdagpenning på 1 500 euro. Samma förmånsbetalare beviljar i augusti 2021 inkomsttagaren retroaktiv invalidpension på 1 800 euro per månad fr.o.m. 1.4.2021. Invalidpensionen betalas ut i stället för sjukdagpenningen. Förmånsbetalaren återkräver den sjukdagpenning som hen tidigare betalat ut för samma period från invalidpensionen (intern regress).

Eftersom den tidigare och den senare betalda prestationen är skattepliktiga, tillämpas ISkL 112 a § 3 mom. Därmed utgör den senare betalda prestationen (invalidpensionen) inte skattepliktig inkomst till den del som den betalas till betalaren av den tidigare förmånen (sjukdagpenningen). Den tidigare prestationen utgör skattepliktig inkomst.

Förmånsbetalaren drar av bruttobeloppet av den tidigare prestationen (beloppet före förskottsinnehållningen) från bruttobeloppet av den prestation som senare betalas till inkomsttagaren. Därmed drar man av 1 500 euro i regress för sjukdagpenningen från den retroaktiva pensionen på 1800 euro. I augusti betalar förmånsbetalaren samtidigt även invalidpensionen för april–augusti.

Exemplet (tabell 1) visar förmånsbetalarens anmälan om sjukdagpenning i maj:

Exempel 15, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 10.05.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens XX12134RR7890
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Sjukdagpenning
Belopp 1500.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 26
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 480.00

Förmånsbetalaren betalar invalidpension retroaktivt för tiden 1.4–31.8.2021. En ny anmälan ska lämnas in till inkomstregistret om denna prestation (tabell 2). Regressavdragen anmäls i datagruppen Avdrag.

Exempel 15, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 28.08.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens KKK111123456
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Invalidpension
Belopp 9000.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 31.08.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Sjukdagpenning
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 1500.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (30 % av 7 500 euro) 2250.00

När förmånsbetalaren erhåller en regressprestation, ska hen lämna in en ersättande anmälan och ange uppgiften ”Regress – Ja” (tabell 3).

Exempel 15, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 10.05.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens 12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / XX12134RR7890
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Sjukdagpenning
Belopp 1500.00
Regressi Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 26
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 480.00

4.2 Den tidigare betalda prestationen är skattefri och den senare betalda prestationen skattepliktig

Om en tidigare betald prestation har varit skattefri och den förmån som senare betalas ut för samma period är skattepliktig, kan 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen inte tillämpas. Den inkomst som betalas ut senare utgör skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, och förskottsinnehållning ska verkställas på den trots att prestationen betalas till betalaren av den första förmånen.

Exempel 16: Inkomsttagaren har blivit arbetslös 1.12.2020. Förmånsbetalaren har 1.1.2021–15.3.2021 betalat utkomststöd på 2 228 euro mot inkomsttagarens kommande inkomstrelaterade dagpenning. Arbetslöshetskassan betalar 23.3.2021 till inkomsttagaren inkomstrelaterad dagpenning på sammanlagt 4 800 euro för tiden 5.12.2020–15.3.2021 och betalar av detta belopp till den tidigare förmånsbetalaren 2 228 euro.

Utkomststöd anmäls inte till inkomstregistret.

Arbetslöshetskassan lämnar in i mars 2021 en anmälan till inkomstregistret:

Exempel 16, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 23.03.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens 012222666TH
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 1014.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 05.12.2020
Slutdatum 31.12.2020
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 15
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 3786.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 15.03.2021
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 56
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Annan förmån
Avdragstyp Regress till skattefri inkomst
Avdragsbelopp 2228.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 15.03.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 15.03.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp (22 % av 4 800 euro) 1056.00

Arbetslöshetskassan ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret och lämna in en årsanmälan till Skatteförvaltningen om dagarna för arbetslöshetsersättning under 2020.

4.3 Den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri

112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan endast tillämpas i situationer där återkravet genomförs som regress till en skattepliktig förmån. I dessa fall beskattas den prestation som betalas senare endast på den del som överskrider regressen och den prestation som betalats tidigare (som återkrävts som regress) utgör fortfarande skattepliktig inkomst för betalningsåret.

Skatteförvaltningen får inte information om skattefria prestationer från inkomstregistret. Uppgiften ”Regress till skattepliktig inkomst” är en uppgift om avdrag som hänför sig till inkomstslaget. Därmed får Skatteförvaltningen inte information från inkomstregistret om återkrav som genomförts som regress, om den prestation som betalas ut senare är skattefri och den prestation som betalats tidigare är skattepliktig.

Betalaren av den prestation som betalats tidigare (den sekundära prestationen) lämnar in efter att ha erhållit regressprestationen uppgiften ”Regress – Ja” till inkomstregistret. Skatteförvaltningen kan inte av denna uppgift sluta sig till huruvida regressen redan har beaktats som avdrag från den prestation som betalas ut senare (den primära prestationen). Därför ska betalaren av den sekundära prestationen lämna in en anmälan om återkrav för den del av den skattefria prestationen som betalaren har fått tillbaka som regress.

Exempel 17: En skattefri förmån betalas i juli 2021 retroaktivt till inkomsttagaren för tiden 1.4–30.4.2021. För samma period har en skattepliktig förmån betalats ut tidigare. Betalaren av den skattepliktiga förmånen har lämnat in ett regresskrav på 200 euro. Den skattepliktiga förmånen betalas ut till ett belopp av 600 euro. Av detta belopp betalas 200 euro till betalaren av den tidigare förmånen som regress och 400 euro till inkomsttagaren. Exemplet (tabell 1) visar betalarens anmälan om den skattefria förmånen där regresskravet har beaktats: 

Exempel 17, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 01.07.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens qqWWEE12345
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Skattefri förmån)
Belopp 600.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 30.04.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Skattepliktig förmån)
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 200.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 12.04.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 12.04.2021

För att Skatteförvaltningen ska få information om att den skattepliktiga förmånen har återkrävts som regress till en skattefri inkomst, ska betalaren av den skattepliktiga förmånen utöver uppgiften ”Regress – Ja” även ange uppgiften ”Regress till skattefri inkomst, betalningsdag”. På basis av denna uppgift beskattas inkomsttagaren korrekt och den skattepliktiga inkomsten utgörs endast av den del av den skattepliktiga förmånen som inte har återkrävts som regress till skattefri inkomst. 

Uppgiften ”Regress till skattefri inkomst, betalningsdag” behöver inte anges i en ersättande anmälan, om mottagaren av regressprestationen inte har fått denna uppgift av betalaren av regressprestationen. Man kan inte till inkomstregistret anmäla uppgifter som uppgiftslämnaren själv inte har tillgång till.

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan som betalaren av den tidigare förmånen har lämnat in då hen har erhållit regressprestationen. Regressprestationen har betalats till betalaren av den tidigare förmånen 1.7.2021. Prestationen syns på mottagarens konto 3.7.2021 och kan hänföras i mottagarens system 5.7.2021:

Exempel 17, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 30.04.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens EE12D5678901
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Skattepliktig förmån)
Belopp 200.00
Regress Ja
Tilläggsuppgifter om regress  
Regress till skattefri inkomst, betalningsdag 05.07.2021
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.04.2021
Slutdatum 12.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 50.00

I vissa regressituationer kan den senare betalda förmånen till viss del vara skattepliktig och till viss del skattefri. 112 a § i inkomstskattelagen tillämpas endast på regress till den skattepliktiga förmånen. För att Skatteförvaltningen ska få information om att en skattepliktig förmån har återkrävts som regress till skattefri inkomst, ska betalaren av den tidigare förmånen specificera de regressprestationer som hen erhållit.

Exempel 18: Inkomsttagaren har 10.4.2021 erhållit en skattepliktig förmån på 1 200 euro för tiden 2.3–1.4.2021. Förskottsinnehållning på 300 euro har verkställts på förmånen. Senare beviljas inkomsttagaren skattepliktig pension på 500 euro för samma tid samt en skattefri pensionsförhöjning på 30 euro. Betalaren av den tidigare skattepliktiga förmånen har framfört ett regresskrav på 530 euro.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan av betalaren av den senare förmånen:

Exempel 18, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 05.07.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens KKK111123456
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Skattepliktig pension)
Belopp 500.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Skattepliktig förmån)
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 500.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Skattefri förhöjning till en skattepliktig pension)
Belopp 30.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Skattepliktig förmån)
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 30.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021

Betalaren av den tidigare förmånen lämnar in en ersättande anmälan där betalaren anges uppgiften ”Regress – Ja”. Betalaren anger även uppgiften ”Regress – Ja” om den prestation hen erhållit av den skattefria inkomsten samt uppgiften ”Regress till skattefri inkomst, betalningsdag”. Eftersom förmånsbetalaren har erhållit regressprestationer både av den skattepliktiga och den skattefria inkomsten, ska regressprestationerna specificeras på följande sätt (tabell 2):

Exempel 18, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 10.04.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens EE12D5678901
Anmälningens versionsnummer n
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Skattepliktig förmån)
Belopp 500.00
Regress Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Skattepliktig förmån)
Belopp 30.00
Regress Ja
Tilläggsuppgifter om regress  
Regress till skattefri inkomst, betalningsdag 12.07.2021
Intjäningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod (Skattepliktig förmån)
Belopp 670.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 02.03.2021
Slutdatum 01.04.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 300.00

4.4 Regressrättsliga situationer som inte omfattas av inkomstregistret

Till inkomstregistret anmäls inte sådana regressrättsliga situationer, där inkomsttagaren inte får något beslut, dvs. att inkomsttagaren inte är part i beslutet (6 § i lagen om inkomstdatasystemet).

Med part avses att inkomsttagaren erhåller ett beslut för hela förmånen och en del av den betalas till en annan förmånsbetalare. I dessa fall är det fråga om regress som ska anmälas till inkomstregistret. Om inkomsttagaren inte får något beslut och hela prestationen eller del av den betalas till en annan förmånsbetalare, är inkomsttagaren inte part i ärendet, utan det kan vara fråga om en regressrättslig situation. I dessa fall ska prestationen inte anmälas till inkomstregistret. Om inkomsttagaren erhåller en tilläggsbetalning som omfattas av ett separat beslut, ska tilläggsbetalningen anmälas till inkomstregistret enligt den faktiska prestationen.

Exempel 19: Fordonen A och B hamnar i en olycka. Föraren av fordon A skadas. Ansvaret delas jämt mellan fordonens försäkringsbolag (A och B).

Försäkringsbolaget för fordon A beviljar och betalar full ersättning för personskador till föraren av fordon A.

Eftersom ansvaret fördelas jämt, skickar försäkringsbolag A regresskrav på hälften av den ersättning det betalat till försäkringsbolaget (B) för fordon B. Dylika regressbetalningar mellan bolag då inkomsttagaren inte är part i beslutet ska inte anmälas till inkomstregistret.

I inkomstregistret visas endast försäkringsbolagets (A) anmälningar om den utbetalda ersättningen.

Exempel 20: En trafikolycka sker under arbetsresan. En cyklist på väg till arbetet krockar med en bil och skadas. Skadan ersätts på basis av en lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkringsbolaget betalar och anmäler prestationerna till inkomstregistret innan trafikförsäkringsbolaget har fattat ett beslut om ersättningar till inkomsttagaren. Trafikförsäkringsbolaget ersätter den skadade för skillnaden mellan förmånerna enligt trafikförsäkringslagen och olycksförsäkringslagen. Olycksfallsförsäkringsbolaget skickar ett regresskrav på de utbetalda ersättningarna till trafikförsäkringsbolaget. Trafikförsäkringsbolagets regressprestation till olycksfallsförsäkringsbolaget påverkar inte förmånsbeloppet som betalats till inkomsttagaren eller karaktären av de förmåner som betalats till denne.

När trafikförsäkraren beviljar en ersättning på skillnaden och ger ett beslut om detta till inkomsttagaren, visas regressen inte i inkomstregistret. I inkomstregistret visas de prestationer som olycksfallsförsäkraren anmält på hela förmånen samt de prestationer som trafikförsäkraren betalat för mellanskillnaden. Däremot visas de prestationer som trafikförsäkraren på basis av regressrättsförfarandet betalat till olycksfallsförsäkraren inte i inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren inte är part i dessa.

För inkomsttagarens del utgörs inkomsten av ersättningar från olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen.

4.5 Överlappande regresskrav

Det är möjligt att regresskrav av flera olika aktörer riktar sig mot betalningen av samma förmån. Mottagaren av kraven följer den prioritetsordning som fastställts för den i lagen och bland annat utsökningsmyndighetens betalningsförbud, då den fastställer hur stor del av förmånen som betalas till olika ställföreträdande mottagare. I en sådan situation upprepas datagruppen Uppgifter om avdraget flera gånger i uppgifterna om det inkomstslag där den senare betalningen av den primära förmånen specificeras.

Exempel 21: En person har på grund av sjukdom varit borta från arbetet från och med 1.9.2021 och börjat få sjukdagpenning av förmånsbetalare A från och med denna dag. Betalningen av sjukdagpenningen har upphört 31.12.2021. Personen blir arbetslös och börjar erhålla arbetslöshetsdagpenning av förmånsbetalare B från och med 1.1.2022. Därtill har personen fått utkomststöd från förmånsbetalare A (enlig 23 §) i lagen om utkomststöd) under tiden 1.9.2021–15.2.2022 på grund av den svåra ekonomiska situationen. 

Personen beviljas 19.2.2022 retroaktiv invaliditetspension från och med 1.9.2021. Pensionen är dock föremål för regresskrav av förmånsbetalare A (sjukdagpenning och utkomststöd) samt förmånsbetalare B (arbetslöshetsdagpenningen). Förmånsbetalare C låter bli att betala pension för den retroaktiva tiden på grund av regresskraven och börjar betala den fortlöpande pensionen från och med 1.3.2022. För denna fortlöpande betalning lämnar förmånsbetalare C in en normal ny anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret för betalningsdagen 1.3.2022.

Förmånsbetalare C betalar senare 8.3.2022 en retroaktiv invalidpension genom att följa de regresskrav som fåtts från förmånsbetalare A och B.

Beloppet på personens invalidpension är 1 000 euro under varje månad (indexförhöjningen har inte beaktats). Pensionsbeloppet för den retroaktiva perioden 1.9.2021–28.2.2022 uppgår följaktligen till 6 000 euro. Personen har inte lämnat in ett giltigt skattekort för den retroaktiva perioden, varför C verkställer en förskottsinnehållning på 50 procent på den skattepliktiga andelen av den retroaktiva förmånen.

Förmånsbetalare C beaktar följande uppgifter som gäller regresser:

Pensionsbetalning för tiden 1.09.2021–30.9.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.9.2021–30.9.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.9.2021–30.9.2021. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.10.2021–31.10.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.10.2021–31.10.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.10.2021–31.10.2021. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.11.2021–30.11.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.11.2021–30.11.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.11.2021–30.11.2021. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.12.2021–31.12.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.12.2021–31.12.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.12.2022–31.12.2022. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.1.2022–31.1.2022

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • B återkräver sjukdagpenning för tiden 1.1.2022–31.1.2022 till ett sammanlagt belopp på 800 euro.
 • Den andel som överstiger arbetslöshetspenningskravet, 200 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.1.2022–31.12.2022. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 100 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.2.2022–28.2.2022

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • B återkräver sjukdagpenning för tiden 1.2.2022–28.2.2022 till ett sammanlagt belopp på 800 euro.
 • Den andel som överstiger arbetslöshetspenningskravet, 200 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.2.2022–28.2.2022. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 100 euro som ersättning för utkomststödet.

Förmånsbetalare C lämnar in följande anmälan om sin retroaktiva betalning (tabell 1):

Exempel 21, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 08.03.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag Invalidpension
Belopp 4000.00
Engångsersättning Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.09.2021
Slutdatum 31.12.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Sjukdagpenning
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 3600.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.09.2021
Slutdatum 31.12.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Typ av identifierare FO-nummer
Identifierare 1234567-8
Företagets namn Förmånsbetalare A
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.09.2021
Slutdatum 31.12.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Annan förmån
Avdragstyp Regress till skattefri inkomst
Avdragsbelopp 200.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.09.2021
Slutdatum 31.12.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Typ av identifierare FO-nummer
Identifierare 1234567-8
Företagets namn Förmånsbetalare A
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.09.2021
Slutdatum 31.12.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag Invalidpension
Belopp 2000.00
Engångsersättning Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 28.02.2022
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Inkomstrelaterad dagpenning
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 1600.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 28.02.2022
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Typ av identifierare FO-nummer
Identifierare 1234567-9
Företagets namn Förmånsbetalare B
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 28.02.2022
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget Annan förmån
Avdragstyp Regress till skattefri inkomst
Avdragsbelopp 200.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 15.02.2022
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Typ av identifierare FO-nummer
Identifierare 1234567-8
Företagets namn Förmånsbetalare A
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.01.2022
Slutdatum 15.02.2022
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag Förskottsinnehållning
Belopp 400.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 08.03.2022
Slutdatum 08.03.2022

Ingen del av förmånsbetalare C:s prestation återstår för pensionstagaren att betala själv. Efter de regresser som gäller den skattepliktiga sjukdagpenningen och den skattepliktiga inkomstrelaterade dagpenningen återstår det 800 euro i skattepliktig inkomst för inkomsttagaren. Av detta belopp har hälften verkställts som förskottsinnehållning och hälften återkrävts som utkomststöd som betalats till för högt belopp.

Om det återstår ett belopp att betala till inkomsttagarens konto efter de poster och skatter som betalats till de ställföreträdande mottagarna, anges inte information om detta på anmälan om förmånsuppgifter. Informationsanvändarna ska själva utifrån de inkomstregisteruppgifter som de fått räkna ut det belopp av förmånen som betalas ut och det skattepliktiga beloppet.

Mottagarna av regressprestationer (såsom i exempel 21) ska lämna in ersättande anmälningar för de förmåner som de anmält till inkomstregistret, för vilka prestationer mottas av betalaren av den primära förmånen. Alla uppgifter i den tidigare anmälan, bland annat om förmånsenheten och förskottsinnehållningen, lämnas oförändrade. Till de allmänna uppgifterna om inkomstslaget lägger man bara till en ny uppgift, "Regress – Ja".

Exempel 21: (forts.) B:s ersättande anmälan för februari (tabell 2):

Exempel 21, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 01.03.2022
Uppgifter i anmälan  
Typ av åtgärd Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens 01032021AA2
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag Inkomstrelaterad dagpenning
Belopp 800.00
Regress Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.02.2022
Slutdatum 28.02.2022
Förmånsenhet  
Enhet Dag
Antal enheter 20
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag Förskottsinnehållning
Belopp 160.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2022
Slutdatum 01.03.2022

4.6 Påföljande regresskrav

Samma inkomsttagare kan under samma tidsperiod erhålla överlappande förmåner som kommer fram under olika tidpunkter. Påföljande regresskrav kan överlappa med andra regresser trots att de tidsmässigt skulle vara åtskilda från varandra. Inkomsttagaren har emellertid rätt till endast en förmån under en viss tidpunkt. På basis av sitt regresskrav anmäler den part som erhållit regressprestationen alltid uppgiften "Regress – Ja" om de prestationer som den erhållit på basis av sitt regresskrav av en annan aktör. Den senare förmånsbetalaren anmäler uppgifterna alltid med datagruppen Avdrag, så att informationsanvändare kan utnyttja uppgifterna om avdraget samt beakta beloppet av regressprestationen.

Exempel 22: Förmånsbetalare A har beviljat en inkomsttagare förmån A på 100 euro under tiden 1.3.2021–31.3.2021. Förmånen blir tillgänglig för inkomsttagaren 10.3.2021 och anmäls till inkomstregistret. Senare beviljar förmånsbetalare B till samma inkomsttagare förmån B på 100 euro för samma intjäningsperiod. Förmånen betalas ut 1.6.2021. Till inkomsttagarens konto betalar man ingenting i juni, eftersom hela prestationen betalas till betalare A på basis av regresskrav. Senare beviljar förmånsbetalare C till samma inkomsttagare förmån C på 100 euro för samma intjäningsperiod. Förmånen betalas ut 01.02.2022. Även i detta fall betalas ingenting på inkomsttagarens konto, eftersom prestationen betalas till förmånsbetalare B på basis av regresskrav.

Förmånsbetalare A:s anmälan (tabell 1):

Exempel 22, tabell 1/5
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 10.03.2021
Uppgifter i anmälan  
Typ av åtgärd Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens A:s anmälan A01
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag (Förmån A)
Belopp 100.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021

Förmånsbetalare B:s anmälan med regressavdrag (tabell 2) samt förmånsbetalare A:s ersättande anmälan om den erhållna regressprestationen (tabell 3):

Exempel 22, tabell 2/5
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 01.06.2021
Uppgifter i anmälan  
Typ av åtgärd Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens B:s anmälan B01
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag (Förmån B)
Belopp 100.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Förmån A)
Vähennyksen tyyppi Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 100.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Exempel 22, tabell 3/5
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 10.03.2021
Uppgifter i anmälan  
Typ av åtgärd Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens A:s anmälan A01
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag (Förmån A)
Belopp 100.00
Regress Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021

Förmånsbetalare C:s anmälan med regressavdrag (tabell 4) samt förmånsbetalare B:s ersättande anmälan om den erhållna regressprestationen (tabell 5):

Exempel 22, tabell 4/5
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälnings-dag 01.02.2022
Uppgifter i anmälan  
Typ av åtgärd Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens C:s anmälan C01
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag (Förmån C)
Belopp 100.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Förmån B)
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 100.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Exempel 22, tabell 5/5
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälnings-dag 01.06.2021
Uppgifter i anmälan  
Typ av åtgärd Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens B:s anmälan B01
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Kod för inkomstslag (Förmån B)
Belopp 100.00
Regress Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Avdrag  
Kod för inkomstslaget för avdraget (Förmån A)
Avdragstyp Regress till skattepliktig inkomst
Avdragsbelopp 100.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren  
Redovisningsperiod  
Startdatum 01.03.2021
Slutdatum 31.03.2021

4.7 Regress som gäller en förmån utanför inkomstregistret

I alla situationer har en tidigare anmälan som ligger bakom regresskravet inte lämnats in till inkomstregistret. En sådan situation kan uppstå om prestationen betalats ut innan inkomstregistret tagits i drift eller om den till exempel inte hör till de uppgifter som ska anmälas till registret på grund av en känslig karaktär. I dessa situationer framkommer regressen enbart utifrån de uppgifter som den senare förmånsbetalaren lämnat i datagruppen Avdrag. Om den ursprungliga förmånen inte har något eget inkomstslag i koduppsättningen för inkomstslagen i inkomstregistret, används ”Annan förmån” eller ”Annan pension” som kodvärde för inkomstslaget i de uppgifter som ska lämnas in om den ursprungliga förmånen.

5 Återkrav av delprestationer

I vissa situationer kan inkomst som betalats ut tidigare ändras retroaktivt. För inkomsttagaren fattas ett beslut om en ny förmån som åtminstone partiellt beviljas för samma period som den tidigare utbetalda förmånen. En tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation för en förmån som utbetalas senare. Inkomsttagaren har haft rätt till prestationen som hen fått tidigare, och därför har inkomsten varit korrekt vid betalningstidpunkten. Det anmälda inkomstslaget ändras således inte, eftersom inkomsten beskattas enligt det ursprungligen anmälda inkomstslaget. Delprestationer handlar inte om ogrundade förmåner eller regresser som behandlats tidigare i denna anvisning.

Retroaktiv ändring av inkomst anmäls med en ersättande anmälan till inkomstregistret. För det ursprungliga inkomstslaget ges uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”, och som värde antecknas den nya koden för inkomstslaget. När inkomst ändras retroaktivt återkrävs inte en tidigare utbetald pension eller förmån, utan den beaktas som delprestation för en förmån som betalas senare. Anmälan av delprestationer behandlas mer ingående i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret (se kapitel 4.6, Inkomsten ändras retroaktivt och en tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation).

Även en delprestation kan ha betalats ut utan grund. I dessa fall återkräver betalaren delprestationen. Exempel 19 handlar om återkrav av en delprestation.

Exempel 23: En inkomsttagare har erhållit 1 100 euro i månaden i partiell förtida ålderspension för tiden 1.1–31.10.2021. Betalaren har fattat ett retroaktivt beslut om invalidpension 15.10.2021. Invalidpension har fr.o.m. 1.6.2021 betalats ut till samma belopp som den partiella förtida ålderspensionen, dvs. 1 100 euro i månaden. Betalaren har beaktat den tidigare partiella förtida ålderspensionen som en delprestation av invalidpensionen. Betalaren har anmält ändringen av pensionsslaget till inkomstregistret med en ersättande anmälan och angett uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget” på anmälningarna fr.o.m. 1.6.2021.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan om partiell förtida ålderspension för januari 2021. Motsvarande anmälningar har lämnats in fram till 31.5.2021.

Exempel 23, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 02.01.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Betalarens anmälningsreferens zzyy1
Åtgärdstyp Ny anmälan
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Partiell förtidsålderspension
Belopp 1100.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.01.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 220.00

Följande exempel (tabell 2) visar förmånsbetalarens anmälan för juni där ändringen av den partiella förtida ålderspensionen till invalidpension anmäls. Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar även för andra månader under vilka den partiella förtida ålderspensionen betraktas som en delprestation av invalidpensionen.

Exempel 23, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 01.06.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens xxyz2
Anmälningens versionsnummer n
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Partiell förtidsålderspension
Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget Invalidpension
Belopp 1100.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.06.2021
Slutdatum 30.06.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 220.00

Betalaren har emellertid i augusti 2022 upptäckt att inkomsttagaren har erhållit partiell förtida ålderspension och invalidpension på fel grunder under 2021. Pensionsbeloppet borde ha varit 1 050 euro i månaden i stället för 1 100 euro. Betalaren har fattat ett beslut om återkrav 30.8.2022. Med inkomsttagaren har man kommit överens om att överbetalningen på 600 euro (50 euro per månad under 12 månader) återkrävs med faktura i oktober.

Betalaren har lämnat in en anmälan om ogrundad förmån då hen upptäckt överbetalningen. Exemplet (tabell 3) visar en ny ersättande anmälan för juni. Motsvarande ersättande anmälningar har lämnats in även för de andra månaderna.

Exempel 23, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 01.06.2021
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens xxyz2
Anmälningens versionsnummer n
Åtgärdstyp Ersättande anmälan
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Partiell förtidsålderspension
Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget Invalidpension
Belopp 1050.00
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.06.2021
Slutdatum 30.06.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Partiell förtidsålderspension
Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget Invalidpension
Belopp 50.00
Ogrundad förmån Ja
Intjäningsperiod  
Startdatum 01.06.2021
Slutdatum 30.06.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Förskottsinnehållning
Belopp 220.00

Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar även för januari-maj 2021 dvs. för den tid då partiell förtida ålderspension har betalats ut. På dessa anmälningar ska uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget” inte anges.

Betalaren återkräver överbetalningen av inkomsttagaren i oktober 2022. Exemplet (tabell 4) visar betalarens anmälan om återkrav (andelen av den partiella förtida ålderspensionen 1.1–31.5.2021 sammanlagt 250 euro och andelen av invalidpensionen 1.6–31.12.2021 sammanlagt 350 euro):

Exempel 23, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 20.10.2022
Uppgifter i anmälan  
Uppgifter om tjänsten  
Åtgärdstyp Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens yyzz2
Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Partiell förtidsålderspension
Belopp 250.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 15.10.2022
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.01.2021
Slutdatum 31.05.2021
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  
Inkomstslagets kod Invalidpension
Belopp 350.00
Återkrav Ja
Tilläggsuppgifter om återbetalning  
Datum för återbetalning 15.10.2022
Ursprunglig intjäningsperiod  
Startdatum 01.06.2021
Slutdatum 31.12.2021