Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Har getts
11.12.2020
Diarienummer
VH/8120/05.00.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - 31.12.2021

Anvisningen är avsedd för prestationsbetalare som korrigerar löneuppgifter som de har fört in i inkomstregistret. Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • hur en anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan i inkomstregistret ska korrigeras
 • hur en överbetalning och andra ogrundade förmåner ska anmälas
 • hur en återkrävd prestation ska anmälas.

Anvisningen innehåller exempel på hur uppgifter ska korrigeras i olika fall. I exemplen har man inte beaktat alla obligatoriska uppgifter som ska ges i en anmälan, utan endast uppgifter som är väsentliga med tanke på korrigeringen. På sidan Korrigering av löneuppgifter har de vanligaste korrigeringssituationerna beskrivits med hjälp av exempel och en infograf

Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret. Följande tillägg och preciseringar har gjorts i anvisningen:

 • avsnitt 2.1.2 har kompletterats med ett exempel på korrigering av dellön för sjuktiden
 • anmälan om korrigering av förskottsinnehållning som verkställts till ett för högt belopp i avsnitt 2.3.1 har preciserats och ett exempel lagts till
 • anvisningarna för korrigering av skyldigheter på eget initiativ vid nettoåterkrav i avsnitt 4.2 har kompletterats
 • ett nytt avsnitt 4.10 om återkrav av naturaförmåner och exempel har lagts till
 • ett nytt avsnitt 6.4 om inverkan av makulerade anmälningar på skatter på eget initiativ har lagts till
 • i slutet av anvisningen finns ett nytt avsnitt 8, som beskriver de viktigaste reglerna för korrigering och som innehåller ett exempel på anmälan om alltför stora prestationer genom olika förfaranden (nettoåterkrav, bruttoåterkrav och kvittning av lön)
 • dessutom har exemplen på beloppen av arbetstagaravgifter uppdaterats till nivån 2021, och mindre korrigeringar och kompletteringar av teknisk karaktär har gjorts.

I övrigt motsvarar riktlinjerna i anvisningen innehållsmässigt den föregående anvisningen.

1 Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

1.1 Hur korrigeras uppgifter?

Prestationsbetalaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas in till inkomstregistret för registrering är riktiga och också för korrigeringen av dessa. Betalaren är skyldig att korrigera en felaktig uppgift som hen anmält, om den felaktiga uppgiften i inkomstregistret grundar sig på en anmälan från prestationsbetalaren. Om inkomsttagaren märker en felaktig uppgift i inkomstregistrets anmälan om löneuppgifter som berör honom eller henne, ska inkomsttagaren yrka på en korrigering hos den aktuella prestationsbetalaren.

Den ursprungliga anmälan korrigeras i regel genom ett ersättande förfarande. Detta innebär att man korrigerar den ursprungliga anmälan så att alla uppgifter i anmälan anges på nytt, och utöver de nya och ändrade uppgifterna uppges dessutom uppgifterna i den ursprungliga anmälan. En ersättande anmälan görs för samma betalningsdatum som den ursprungliga anmälan.

Materialet som betalaren sänder kan innehålla anmälningar om löneuppgifter för många inkomsttagare. Med anmälan avses information om en inkomsttagare för en betalningsgång. Samma material kan innehålla både felaktiga och korrekta anmälningar. Hela materialet behöver inte skickas in på nytt, utan det räcker att betalaren korrigerar de felaktiga anmälningarna.

Uppgifterna i inkomstregistret kan administreras och korrigeras så länge som de sparas i registret. Uppgifterna i inkomstregistret sparas 10 år räknat från början av året efter det år de införts. Detta motsvarar i regel tiden som arbetsgivarna är skyldiga att spara lönebokföringen och den övriga bokföringen. En anmälan till inkomstregistret leder inte till att arbetsgivarens skyldighet att förvara bokföringen eller annat material kan förbises. Det finns dock skäl att observera att en del av informationsanvändare kan ha rätt att få uppgifter från inkomstregistret under en period som är kortare än tio år till exempel på grund av tidpunkten som ska beaktas när tidsfristerna för ändringssökande eller förmånerna fastställs.

Prestationsbetalaren kan också makulera, dvs. radera, en anmälan som lämnats tidigare eller material som innehåller många anmälningar. I vissa fall kan uppgifterna korrigeras så att betalaren makulerar en tidigare anmälan och därefter lämnar en ny anmälan med korrekta uppgifter. En beskrivning av hur uppgifter makuleras finns i kapitel 5. Kapitel 6 innehåller en beskrivning av fall där man inte kan använda en ersättande anmälan utan att först makulera de tidigare uppgifterna.

Till inkomstregistret anmäls betalningar som betalats 1.1.2019 och därefter samt korrigeringar av dessa uppgifter (se avsnitt 1.7 Hur korrigeras uppgifter som har getts före 1.1.2019?).

Korrigering av förmånsuppgifter behandlas i detalj i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret.

1.2 När ska en korrigering göras?

En prestationsbetalare ska utan obefogat dröjsmål korrigera en felaktig anmälan. Detta innebär att en felaktig anmälan ska korrigeras genast när ett fel upptäcks. En korrigering får således inte skjutas upp till följande lönekörning. Tidsfristerna för anmälningarna till inkomstregistret gäller inte för korrigering av uppgifter. Alla prestationsbetalare, såväl hushåll som de som lämnar pappersdeklarationer, ska utan något obefogat dröjsmål korrigera felaktiga uppgifter. Utan oskäligt dröjsmål innebär att uppgifterna ska korrigeras inom den tidsfrist som rimligen kan förutsättas med tanke på anmälaren.

Information om en ogrundad förmån ska utan obefogat dröjsmål anmälas senast inom en månad räknat från tidpunkten då den ogrundade förmånen upptäcktes. Med ogrundad förmån avses en prestation som utan grund betalats eller en förmån som en inkomsttagare inte har rätt till. En ogrundad förmån uppstår till exempel när en prestation har betalats på felaktiga grunder, till fel person eller till ett alltför stort belopp. En betalare kan lämna uppgifter om en ogrundad förmån i den följande lönekörningen, om denna körning görs inom en månad efter att den ogrundade förmånen har upptäckts.

Uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast den femte kalenderdagen efter den dag då man tagit del av information om betalningen av det återkrävda beloppet, dess betalare och den ogrundade förmån till viken betalningen anknyter. Tidsfristen på fem dagar börjar löpa när den betalning som inkommit finns i reskontran och i löneräkningen kopplats till inkomsten som debiterats inkomsttagaren.

I vissa situationer kan påföljden bli en sanktion, om uppgifter som getts för en betalningsperiod korrigeras först efter den åttonde dagen månaden efter betalningsmånaden. AnvisningenAnmälan av inkomstuppgifter: påföljdsavgifter innehåller en närmare beskrivning av hur påföljdsavgifterna fastställs.

1.3 Vilka uppgifter ska korrigeras?

Alla fel i anmälningsuppgifterna ska korrigeras. Detta gäller såväl inkomstuppgifter och andra obligatoriska uppgifter som införs i inkomstregistret (6 § i lagen om inkomstdatasystemet), identifierings- och kontaktuppgifter som man är skyldig att lämna (8 §) som också kompletterande tilläggsuppgifter (7 §). Till exempel frånvarouppgifter och anställningsuppgifter som uppgetts som kompletterande uppgifter ska således korrigeras så att de blir korrekta, om dessa innehåller fel.

Med tanke på korrigeringen av en anmälan har det ingen betydelse huruvida exempelvis löneuppgifter har anmälts enligt anmälningssätt 1 eller anmälningssätt 2 för inkomstregistret.

1.4 Hur hänförs en korrigering till rätt anmälan?

Inkomsttagaren kan från en och samma betalare ha många gällande anmälningar om löneuppgifter med samma löneutbetalningsperiod och -dag. Även om löneutbetalningsperioden och -dagen är de samma, ersätter inte anmälan en tidigare anmälan, om betalaren som typ av åtgärd väljer ”Ny anmälan”. Som typ av åtgärd väljs ”Ersättande anmälan”, om man önskar korrigera en tidigare anmälan. I korrigeringen av uppgifter används en anmälningsreferens med vilken en korrigering eller makulering hänförs till rätt anmälan.

1.4.1 Inkomstregistrets anmälningsreferens

I samband med en ny anmälan får betalaren alltid en anmälningsreferens som bildats i inkomstregistret för att en senare korrigering ska kunna hänföras till rätt anmälan. I behandlingsresponsen returnerar inkomstregistret anmälningsreferensen till prestationsbetalaren, om en ny anmälan sänds genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten. Inkomstregistret lägger till inkomstregistrets anmälningsreferens, om en ny anmälan lämnas med webblanketten för e-tjänsten.

1.4.2 Betalarens anmälningsreferens

Betalarens anmälningsreferens kan användas i korrigeringen, om betalaren inte kan eller vill använda en anmälningsreferens som bildats i inkomstregistret. Betalaren kan själv bilda denna referens som är specifik för varje anmälan. Till exempel siffror och bokstäver kan användas för att bilda referensen. En beskrivning av tillåtna tecken i en referens finns i punkt 1.2 i dokumentet ”Sändning av uppgift – Scheman – Anmälan om löneuppgifter”. Teckentabell. En beskrivning av referensens längd finns i punkten 2.12 Uppgifter om tjänsten. Betalarens löneadministrationssystem kan automatiskt bilda en referens beroende på systemimplementeringen kan systemet eventuellt begära att användaren ska ange referensen manuellt.

Betalaren ska bilda betalarens anmälningsreferens i det fall att det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten används och en ny anmälan första gången lämnas till inkomstregistret. Inkomstregistret bildar den nödvändiga referensen för en ny anmälan, om denna har lämnats med webblanketten för e-tjänsten eller med en pappersblankett. I det fall att uppgifter undantagsvis lämnats med en pappersblankett till inkomstregistret sänds en anmälningsreferens per brev.

1.4.3 Versionsnummer för anmälan

Inkomstregistret markerar nya anmälningar om löneuppgifter med versionsnummer 1 och ersättande anmälningar med ett versionsnummer som är ett nummer högre än versionsnumret för den anmälan som ersätts. I behandlingsresponsen returnerar inkomstregistret versionsnumret till prestationsbetalaren, om uppgifterna sänds genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten. Betalaren kan inte ge den första, så kallade ”nya anmälan” något versionsnummer.

Det är inte obligatoriskt att använda versionsnumret i korrigeringen, men det rekommenderas. I en ersättande anmälan ges det versionsnummer till vilket man önskar hänföra korrigeringen. På detta sätt försäkrar man sig om att korrigeringen eller makuleringen hänförs till rätt anmälan. Inkomstregistret allokerar alltid en åtgärd till den senaste versionen av en anmälan, om versionsnumret inte används. När ett versionsnummer används för att allokera en ersättning kan man säkerställa att ändringar som eventuellt gjorts i någon annan process inte oavsiktligt skrivs över.

1.5 Påverkar anmälningssättet eller -kanalen korrigeringen?

Prestationsbetalaren väljer huruvida hen anmäler utbetalda penninglöner som ett totalbelopp (mindre noggrannhetsnivå för anmälan av penninglöner, det så kallade anmälningssättet 1) eller med kompletterande inkomstslag (större noggrannhetsnivå för anmälan av penninglöner, det så kallade anmälningssättet 2). Minst anmälningssätt 1 ska tillämpas för att anmäla penninglöner. En närmare beskrivning av anmälan finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen.

Med tanke på korrigeringen har det ingen betydelse vilket anmälningssätt som tillämpas. Det har inte heller någon betydelse om kompletterande tilläggsuppgifter har getts. Felaktiga uppgifter ska alltid korrigeras. I exemplen i denna anvisning behandlas korrigeringen av uppgifter som lämnats med tillämpning av båda anmälningssätten.

Inte heller anmälningskanalen påverkar korrigeringen av en anmälan. Till exempel anmälningar som har lämnats genom det tekniska gränssnittet kan korrigeras med webblanketten för e-tjänsten eller också kan anmälningar som laddats upp som en fil korrigeras genom det tekniska gränssnittet.

1.6 För vilka anmälningar gäller inkomstregistrets korrigeringsförfarande?

Anvisningen tillämpas på korrigering av uppgifter i en anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan. Största delen av exemplen i anvisningen gäller korrigering av anmälningar om löneuppgifter. I kapitel 7 behandlas korrigeringen av arbetsgivarens separata anmälningar. Korrigering av anmälan om förmånsuppgifter behandlas i detalj i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret.

Prestationsbetalaren ska också korrigera arbetsgivarens separata anmälan som används för att anmäla det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, om inkomstuppgifterna i anmälan om löneuppgifter ändras så att beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som ska betalas samtidigt ändras.

1.7 Hur korrigeras uppgifter som lämnats före 2019?

Till inkomstregistret anmäls betalningar som betalats 1.1.2019 och därefter samt korrigeringar av dessa inkomster. Anmälningar som lämnats in under 2019 och därefter ska korrigeras enligt denna anvisning.

Korrigeringarna anmäls inte till inkomstregistret, om man 2019 eller senare korrigerar betalningar som gjorts före 2019. Korrigeringar av uppgifter om betalningar som gjorts tidigare än 1.1.2019 görs direkt för respektive informationsanvändare.

Däremot anmäls prestationer som återkrävts 1.1.2019 eller senare till inkomstregistret, även om den ursprungliga inkomsten betalats före 2019. Även om uppgiften om återkrav anmäls till inkomstregistret, bör betalaren observera att en del av informationsanvändarna dessutom kan förutsätta att den årsanmälan som lämnas för 2018 eller tidigare ska korrigeras separat enligt användarens anvisningar. Betalaren ska vid behov kontakta rådgivningen för årsanmälan.

Exempel 1: År 2020 återkrävs av inkomsttagaren en prestation som betalats 2018.

I december 2018 har en övertidsersättning på 450 euro betalats till en inkomsttagare. Efter utbetalningen lägger prestationsbetalaren märke till att det utbetalda beloppet är 150 euro för högt. Inkomsten kan inte återkrävas av inkomsttagaren 2018. I årsanmälan anmäler prestationsbetalaren 450 euro. Prestationen som betalats till ett för högt belopp återkrävs av inkomsttagaren i samband med löneutbetalningen i januari 2020 som bruttoåterkrav. I januari betalas en månadslön på 2 500 euro till en inkomsttagare.

Eftersom inkomsten återkrävs i januari 2020, ska årsanmälan för 2018 korrigeras så att återkravet beaktas.

I anmälan om löneuppgifter anger prestationsbetalaren:

Exempel 1.
NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201901201500 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 20.01.2020

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.01.2020

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.01.2020

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.2010

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2500.00

235 Övertidsersättning

Återkrav:Ja

Intjäningsperiod:01.12.2018–30.12.2018

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 20.1.2020

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.12.–30.12.2018

Ursprunglig betalningsdag: 20.12.2018

150.00

402 Förskottsinnehållning (på 2 500 euro)

500.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 500 euro)

178.75

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 500 euro)

37.10

2 Korrigering av felaktiga uppgifter

Korrigering av anmälan kan bero på ett fel i betalningen eller anmälan. Med fel i betalning avses situationer då anmälan är korrekt, men där den utbetalda inkomsten är för låg eller hög. Det är fråga om fel i anmälan till exempel när inkomsten betalats korrekt, men anmälts fel till inkomstregistret, på grund av exempelvis ett fel i inmatningen. Det är också fråga om fel i anmälan i det fall att man anmält en uppgift på fel sätt eller om man glömt att anmäla en uppgift som föreskrivits som obligatorisk.

Avsnitt 2.3 innehåller en beskrivning av hur förskottsinnehållningen ska rättas och avsnitt 2.4 hur negativa tal ska anmälas.

2.1 Korrigering av fel

Då det gäller fel i anmälan ska den ursprungliga uppgiften korrigeras så att den blir rätt eller så att en uppgift som saknas läggs till med en ersättande anmälan där alla anmälningsuppgifter ges på nytt, också de uppgifter som uppgetts korrekt i den ursprungliga anmälan.

2.1.1 Inkomsten har anmälts fel på grund av exempelvis ett fel i inmatningen

Den ursprungliga uppgiften ska korrigeras så att den blir korrekt med en ersättande anmälan där alla anmälningsuppgifter uppges på nytt, också de uppgifter som uppgetts korrekt i den ursprungliga anmälan, om anmälan som lämnats in varit felaktig på grund av exempelvis ett fel i inmatningen.

Exempel 2: Fel i inmatningen.

Till en inkomsttagare som har en anställning som gäller tills vidare betalas en tidlön på 2730 euro. Prestationsbetalaren verkställer förskottsinnehållning på lönen (365 euro) och debiterar arbetstagarens socialförsäkringsavgifter på lönen.

Betalaren gör ett fel i inmatningen när uppgifterna anmäls, och av denna anledning har ett felaktigt belopp på 3 730 euro uppgetts till inkomstregistret.

Exempel 2, tabell 1/2.
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201901201500 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 20.01.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.01.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön (eller något annat inkomstslag för lön)

Intjäningsperiod: 01.01.–31.01.20xx*

3730.00

402 Förskottsinnehållning (på 2730 euro)

365.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2730 euro)

195.19

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2730 euro)

38.22

* Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift, som dock flera informationsanvändare behöver. Av denna anledning rekommenderas det att intjäningsperioderna anmäls, om man känner till dem. Intjäningsperioden anmäls separat för varje inkomstslag.

 • Anmälaren får i behandlingsresponsen anmälningskoden 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 som bildats i inkomstregistret.
 • Inkomstregistret ger den nya anmälan om löneuppgifter versionsnumret 1.
 • Betalaren kan i korrigeringen använda betalarens anmälningsreferens i stället för anmälningsreferensen som bildats av inkomstregistret.
 • Korrigeringen kan hänföras till rätt anmälan antingen med inkomstregistrets anmälningsreferens eller med betalarens egen anmälningsreferens. Båda kan även kan anges i anmälan.

Inmatningsfelet upptäcks i slutet av maj. Prestationsbetalaren ska korrigera anmälan för januari. I en ersättande anmälan ska alla uppgifter uppges på nytt, även de korrekta.

Exempel 2, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens: 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675

(Alternativt betalarens egen anmälningsreferens 201901201500 eller bådadera)

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)*

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 20.01.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.01.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön (eller något annat inkomstslag för lön)

2730.00

402 Förskottsinnehållning

365.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

195.19

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

38.22

* Här uppges versionsnumret för anmälan till vilken korrigeringen ska hänföras. Det rekommenderas att betalaren i en ersättande anmälan anger ett versionsnummer med hjälp av vilket korrigeringen hänförs till rätt anmälan.

2.1.2 Inkomsten har anmälts med fel inkomstslag

Det är fråga om fel i anmälan även i det fall att beloppet av den betalda prestationen är korrekt, men har anmälts med fel inkomstslag till inkomstregistret.

Exempel 3: Inkomsten har anmälts med fel inkomstslag.

En ackordslön på 2 000 euro har betalats till en inkomsttagare, och på denna har betalaren verkställt förskottsinnehållning (240 euro) och debiterat arbetstagarens socialförsäkringspremier.

Betalaren har valt fel kod för inkomstslaget och med en anmälan om löneuppgifter anmält den utbetalda lönen som en arbetsersättning, trots att prestationen var en ackordslön.

Första anmälan innan felet upptäcks:

Exempel 3, tabell 1/2.
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 01.07.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 16.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

336 Arbetsersättning

2000.00

402 Förskottsinnehållning (på 2000 euro)

240.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro)

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro)

28.00

 • Den som lämnar anmälan får i behandlingsresponsen en anmälningsreferens från inkomstregistret: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069

Felet upptäcks i september. Betalaren ska korrigera anmälan för juli:

Exempel 3, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 01.07.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 16.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet:01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

227 Ackordslön

2000.00

402 Förskottsinnehållning

240.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

28.00

Exempel 4: Inkomsten korrigeras på grund av sjukfrånvaro.

Inkomsttagarens anställning har börjat i maj. Lönen för maj är 4 000 euro. Lönen anmäls till inkomstregistret enligt betalningen:

Exempel 4, tabell 1/2.
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

402 Förskottsinnehållning (av 4 000 euro)

750.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 4 000 euro)

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 4 000 euro)

56.00

Senare upptäcks det att inkomsttagaren varit en vecka sjukledig i maj. Löneräkningen underrättas om frånvaron först i juni. För frånvarotiden betalar prestationsbetalaren 50 % av lönen för sjuktiden till inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera anmälan och av veckolönen (1 000 euro) ange 50 % som lön för sjuktiden (500 euro) och 50 % som prestation till för högt belopp (500 euro), dvs. som ogrundad förmån. Anmälan om ogrundad förmån beskrivs i detalj i avsnitt 3.

Exempel 4, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN EFTER ATT FEL UPPTÄCKTS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 3000.00
201 Tidlön 500.00
Ogrundad förmån: Ja  
219 Dellön för sjuktiden 500.00
402 Förskottsinnehållning (av 4 000 euro) 750.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 3 500 euro) 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 3 500 euro) 49.00

2.1.3 En obligatorisk uppgift har inte anmälts

En anmälan ska också korrigeras i det fall att man glömt att anmäla en uppgift som föreskrivits som obligatorisk eller om denna har anmälts på fel sätt. Dessa obligatoriska uppgifter omfattar exempelvis uppgifter om begränsat skattskyldiga inkomsttagare eller delägare, om inkomsttagaren är en delägare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). På motsvarande sätt ska uppgifterna korrigeras, om försäkringsuppgifterna för inkomstslaget uppgetts felaktigt eller om man glömt att anmäla dessa.

Också i detta fall korrigeras anmälan med en ersättande anmälan genom att ge alla uppgifter på nytt. Den uppgift som saknas läggs till i anmälan.

2.1.4 Korrigering av en korrigerad uppgift

Betalaren kan bli tvungen att korrigera en inlämnad anmälan flera gånger. Antalet korrigeringar har inte begränsats. Också i detta fall ska en ersättande anmälan lämnas in, och i denna uppges alla uppgifter som varit korrekta i anmälan.

Exempel 5: Flera korrigeringar av samma anmälan.

Till en inkomsttagare har betalats 2000 euro i lön som består av tidlön på 1 500 euro, övertidsersättningar på 360 euro och kvällsersättningar på 140 euro. Prestationsutbetalaren anmäler av misstag kvällsersättningen som kvällsskiftstillägg.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna utan att märka felet:

Exempel 5, tabell 1/3.
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201906011120

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 01.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: 12345

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

1500.00

207 Kvällsskiftstillägg

140.00

235 Övertidsersättning

360.00

402 Förskottsinnehållning (på 2000 euro)

250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro)

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro)

28.00

 • Anmälaren får i behandlingsresponsen anmälningsreferensen d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c som bildats i inkomstregistret.

Prestationsbetalaren upptäcker felet följande vecka och lämnar en ersättande anmälan i vilken felet korrigerats:

Exempel 5, tabell 2/3.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN 1

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c

Betalarens anmälningsreferens: 201906011120

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 01.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: 12345

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

1500.00

206 Kvällsersättning

140.00

235 Övertidsersättning

360.00

402 Förskottsinnehållning

250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

28.00

Senare upptäcker prestationsbetalaren att fel yrkesklass anmälts för inkomsttagaren. Prestationsbetalaren ska korrigera den inlämnade anmälan:

Exempel 5, tabell 3/3.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN 2

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c

Betalarens anmälningsreferens: 201906011120

Versionsnummer för anmälan: 2 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 01.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: 54321

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

1500.00

206 Kvällsersättning

140.00

235 Övertidsersättning

360.00

402 Förskottsinnehållning

250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

28.00

2.1.5 Övriga korrigeringar som behövs i anmälan

Anmälan måste ibland korrigeras även av andra orsaker än fel. Arbetsförhållandena eller skattskyldighetsställningen kan förändras, varvid den ursprungliga anmälan måste korrigeras retroaktivt genom ett ersättande förfarande. Uppgifterna ska korrigeras, om exempelvis arbetstiden för en utländsk inkomsttagare förlängs så att en begränsat skattskyldig person blir allmänt skattskyldig.

Exempel 6: Inkomsttagarens skattemässiga ställning förändras.

En i Tyskland bosatt begränsat skattskyldig person arbetar i Finland 01.01–31.03 i en finländsk arbetsgivares tjänst. Arbetstagaren har ett A1-intyg, dvs. hen är försäkrad i sin hemviststat. Källskatteavdraget på inkomsttagarens källskattekort är 510 euro. Arbetsgivaren betalar 3 500 euro i månadslön till personen och uppbär en källskatt på 35 procent, dvs. 1 046,50 euro.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

Exempel 6, tabell 1/2.
FÖRSTA ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx03171930

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.03.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

3500.00

404 Källskatt

1046.50

405 Källskatteavdrag

510.00

 • Den som lämnar anmälan får i behandlingsresponsen en anmälningsreferens från inkomstregistret: eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8

I slutet av mars när arbetet borde ha upphört kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att anställningen ska fortsätta till slutet av året. Detta innebär att personen retroaktivt blir allmänt skattskyldig från och med det datum då arbetet började. Verkställda källskatter ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till det belopp skatt har uppburits av inkomsttagaren. Inkomsttagaren har fortfarande ett giltigt A1-intyg, med andra ord är hen inte försäkrad i Finland.

Arbetsgivaren lämnar en ersättande anmälan i vilken hen inte uppger uppgiften ”Begränsat skattskyldig: Ja”. När uppgiften begränsat skattskyldig inte har getts i en ersättande anmälan betraktas inkomsttagaren som allmänt skattskyldig. I informationsinnehållet finns ingen separat uppgift som separat bekräftar detta. Kontrollerna som hänför sig till uppgiften Begränsat skattskyldig försvinner när uppgiften raderas. Därför behöver man inte ange till exempel hemviststatens landskod och hemadress i hemviststaten. Det rekommenderas dock att adresser ska anges. Även i dessa fall ska det utländska skattenumret anges om personen har en sådan.

Prestationsbetalaren ska med en ersättande anmälan korrigera alla uppgifter som getts för januari–mars (som exempel anmälan för mars):

Exempel 6, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens: eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8

Betalarens anmälningsreferens: 20xx03171930

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.03.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

3500.00

402 Förskottsinnehållning

1046.50

 

En närmare beskrivning av hur internationella uppgifter ska korrigeras finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer.

2.2 Korrigering av fel i en betalning

I situationer med fel i betalningen är anmälan korrekt, men inkomsten har betalats till antingen ett för lågt eller ett för högt belopp. Ett fel i en betalning kan korrigeras på olika sätt, och det är inte alltid nödvändigt att lämna en ersättande anmälan.

2.2.1 Inkomsten har utbetalats till ett för lågt belopp, korrigeras med en tilläggsavgift

Den ursprungliga anmälan korrigeras inte, om den lön som betalats till inkomsttagaren är för låg, till exempel på grund av att övertidsersättningar inte har betalats. Då görs en ny anmälan för den dag då den uteblivna betalningen betalas.

Exempel 7: En inkomsttagares lön har betalats till ett för lågt belopp, korrigeras med en så kallad tilläggsavgift.

I samband med löneutbetalningen i april har arbetsgivaren betalat 3 000 € i lön till arbetstagaren som är anställd tills vidare och anmält detta till inkomstregistret:

Exempel 7, tabell 1/2.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx04300935

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 30.04.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.04.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.04.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Startdatum för anställningens giltighet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3000.00

Intjäningsperiod: 01.04–30.04.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning

750.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

42.00

* Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift.

I början av september märker arbetstagaren att arbetsgivaren har glömt att betala övertidsersättningar för april till ett belopp av 500 euro. I samband med löneutbetalningen i september betalar arbetsgivaren utöver den normala lönen det uteblivna beloppet jämte ränta. Den ursprungliga anmälan korrigeras inte.

Exempel 7, tabell 2/2.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09301930

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 30.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Startdatum för anställningens giltighet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3000.00

Intjäningsperiod:01.09–30.09.20xx

 

235 Övertidsersättning

500.00

Intjäningsperiod: 01.04–30.04.20xx

 

332 Prestation i form av kapitalinkomst

50.00

Intjäningsperiod: 01.04–30.09.20xx

 

402 Förskottsinnehållning

875.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

250.25

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

49.00

* Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift.

2.2.2 Inkomsten har utbetalats till ett för högt belopp

Anmälan om prestationer som betalats till ett för högt belopp beskrivs i kapitlen 3 och 4.

2.2.3 Kreditering av ersättning som tagits ut av inkomsttagaren

I vissa situationer kan prestationsbetalaren ha tagit ut en för stor ersättning från inkomsttagarens inkomst, t.ex. från naturaförmåner. I inkomstregistret kan man inte korrigera inkomstslag genom att använda negativa tal, dvs. tal med minus som förtecken. Ersättningar för naturaförmåner kan således inte anmälas till inkomstregistret som negativa tal.

Ersättning som tas ut från en naturaförmån minskar beloppet av inkomst som beskattas som naturaförmån och samtidigt även den inkomst som utgör grund för socialförsäkringsavgifter. Om en för stor ersättning har tagits ut från en inkomsttagares naturaförmåner, är det enklaste sättet att korrigera detta att ta ut ett lägre belopp under följande löneutbetalningsperiod och anmäla denna lägre ersättning till inkomstregistret. Om detta inte längre är möjligt, till exempel om inkomsttagaren inte längre betalas lön eller erhåller naturaförmån så att ersättningen ska kunna minskas, ska betalaren återbetala den ersättning som tagits ut till ett för högt belopp till inkomsttagaren. Det återbetalade beloppet ska anmälas till inkomstregistret med något inkomstslag för lön.

I vissa situationer ska ersättning som betalats till inkomsttagaren emellertid inte anmälas till inkomstregistret som skattepliktig inkomst, utan betalaren ska korrigera den anmälan som hen lämnat in och ta bort den ersättning som tagits ut till ett för högt belopp från anmälan. Detta gäller t.ex. situationer där man från inkomsttagarens nettolön har tagit ut till ett för högt belopp en ersättning som inte minskar den skattepliktiga inkomsten eller inkomst som är underställd socialförsäkringsavgifter, t.ex. en parkeringsavgift eller annan motsvarande post som tagits ut från nettolönen till ett för högt belopp.

Detta gäller även situationer där naturaförmånen och den ersättning som tagits ut för den har anmälts till inkomstregistret och man upptäcker senare att personen inte längre har erhållit denna naturaförmån alls. I dessa fall ska prestationsbetalaren korrigera anmälan hen lämnat in och ta bort den felaktiga naturaförmånen och ersättningen från anmälan. Ersättning som återbetalats till inkomsttagaren behöver inte i dessa fall anmälas till inkomstregistret.

2.3 Korrigering av förskottsinnehållning

Beloppet av en verkställd förskottsinnehållning kan vara felaktigt på grund av att exempelvis ett räknefel har gjorts eller att fel innehållningsprocent har använts. Prestationsbetalaren kan enligt vissa förutsättningar korrigera den verkställda förskottsinnehållningen, oavsett orsaken till felet. Förskottsinnehållningen kan ha verkställts till ett för högt eller ett för lågt belopp.

2.3.1 Korrigering av förskottsinnehållning som verkställts till ett för högt belopp

Den som gör en betalning får höja eller sänka belopp som innehålls vid senare betalning under samma kalenderår, om förskottsinnehållning till en del eller inte alls har verkställts eller om det belopp som innehållits har varit för stort (19 § 1 mom. i FörskUL). Detta är det primära korrigeringssättet för betalare. Förskottsinnehållningen kan anmälas till inkomstregistret som ett negativt tal endast när prestationer på vilka rättelsen kunde göras inte längre betalas ut till inkomsttagaren.

Exempel 8: Rättelse av för stor förskottsinnehållning genom sänkning av senare förskottsinnehållning.

Till en inkomsttagare har 30.8.2021 betalats 3 000 euro i lön på vilken förskottsinnehållning på 25 %, dvs. 750 euro, verkställts. Förskottsinnehållningen har varit för stor. Den borde ha varit 20 %, dvs. 600 euro.

Betalaren beaktar den alltför stora förskottsinnehållningen i följande löneutbetalning i september. Utan korrigering skulle förskottsinnehållningen vara 600 euro (20 % av 3 000 euro). Betalaren beaktar den alltför stora förskottsinnehållningen på 150 euro i augusti och innehåller 450 euro (600 − 150). Det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet anmäls inte som ett negativt tal utan beaktas i förskottsinnehållningsbeloppet, och ett mindre belopp anmäls till inkomstregistret.

Korrigeringen av en förskottsinnehållning grundar sig på prestationsbetalarens frivillighet, och korrigeringen kan göras oavsett orsaken till felet. Vid återkrav bör man emellertid beakta att om betalaren tar ut överbetalningen från inkomsttagarens nettolön, ska förskottsinnehållning verkställas på basis av bruttolönen för den aktuella löneutbetalningsperioden. Beloppet på överbetalningen som tagits ut från nettolönen får alltså inte dras av från beloppet av den förskottsinnehållningspliktiga inkomsten. Detta har beskrivits mer ingående i kapitel 7 i Skatteförvaltningens anvisning Verkställande av förskottsinnehållning.

Prestationsbetalaren kan korrigera en verkställd förskottsinnehållning som gjorts till ett för högt belopp även i det fall att hen inte längre betalar några prestationer till mottagaren under samma kalenderår. Då återbetalar prestationsbetalaren den alltför stora innehållningen till mottagaren och anmäler det återbetalda beloppet till inkomstregistret. På basis av anmälan sänker Skatteförvaltningen betalarens förskottsinnehållningsskyldighet. Innehållningen till för högt belopp ska returneras under samma kalenderår.

Exempel 9: Korrigering av förskottsinnehållning som verkställts till ett för högt belopp, felet korrigeras under samma kalenderår.

Prestationsbetalaren har 30.08 på slutlönen (6 000 euro) som betalats till en inkomsttagare av misstag verkställt en förskottsinnehållning till ett för högt belopp. Förskottsinnehållningen borde ha varit 25 procent (1 500 euro), men betalaren har av misstag verkställt en förskottsinnehållning på 35 procent (2 100 euro). Till inkomstregistret har uppgifterna lämnats enligt den verkställda förskottsinnehållningen.

I början av följande månad upptäcker Inkomsttagaren felet. Prestationsbetalaren korrigerar sitt fel och återbetalar överloppsinnehållningen (600 euro) till inkomsttagaren 5.9. En innehållning till ett för högt belopp som i pengar återbetalats till en inkomsttagare kan anmälas som ett negativt tal till inkomstregistret.

Exempel 9.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05111234

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag:05.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

402 Förskottsinnehållning

-600.00

Exempel 10: En förskottsinnehållning som verkställts till ett för högt belopp, felet upptäcks efter kalenderåret.

Prestationsbetalaren har 15.12 på slutlönen (4 000 euro) som betalats till en inkomsttagare av misstag verkställt en förskottsinnehållning till ett för högt belopp. Förskottsinnehållningen borde ha varit 25 procent (1000 euro), men betalaren har av misstag verkställt en förskottsinnehållning på 35 procent (1500 euro). Till inkomstregistret har uppgifterna lämnats enligt den verkställda förskottsinnehållningen.

Felet upptäcks i februari följande år. Prestationsbetalaren kan inte längre korrigera felet på grund av att kalenderåret har bytts. I beskattningen räknas den innehållning som verkställts till ett för högt belopp till godo för inkomsttagaren.

2.3.2 Korrigering av en förskottsinnehållning som verkställts till ett för lågt belopp

Om förskottsinnehållningen endast verkställts delvis eller har uteblivit helt, kan prestationsbetalaren på eget initiativ höja förskottsinnehållningen som verkställs vid löneutbetalning senare under samma kalenderår, för att korrigera felet. Innehållningen får dock inte utan mottagarens samtycke höjas med mer än tio procent av det belopp som härvid betalas, om inte prestationsmottagaren ger sitt samtycke till en större förhöjning (19 § i FörskUL).

Prestationsutbetalaren anmäler det faktiska förskottsinnehållningsbeloppet till inkomstregistret.

2.4 Anmälan av negativa tal

I inkomstregistret kan man vanligtvis inte korrigera inkomstslag genom att använda negativa tal, dvs. tal med minus som förtecken. En inkomst som anmälts eller betalats felaktigt korrigeras genom att lämna en ersättande anmälan, och i denna anges det korrekta inkomstbeloppet eller den ändrade karaktären av inkomsten, till exempel så att en utbetald inkomst ändras till en ogrundad förmån. Återkravet av inkomsten ska dessutom anmälas som en separat datagrupp.

I inkomstregistret förekommer dock sällsynta situationer där förskottsinnehållning, källskatt samt socialförsäkringsavgifter som debiterats arbetstagaren kan vara negativa tal. Vanligtvis anmäls inte förskottsinnehållning som negativa tal. Ofta kan beloppet av arbetstagaravgifterna, förskottsinnehållningen och källskatten korrigeras så att det blir korrekt genom att på inkomst som senare betalas till inkomsttagaren debitera inkomsttagaren lägre avgifts- och skattebelopp. I detta fall finns det inget behov av att använda negativa tal (se avsnitt 4.2 Nettoåterkrav samt exemplen som ges i avsnittet).

Undantagsvis kan negativa tal förekomma till exempel om en anställning redan har upphört och förskottsinnehållning redan verkställts för inkomsttagaren eller om den anställda har debiterats för höga socialförsäkringspremier. Prestationsbetalaren kan korrigera en verkställd förskottsinnehållning som gjorts till ett för högt belopp även i det fall att hen inte längre betalar några prestationer till mottagaren under samma kalenderår. I detta fall återbetalar prestationsbetalaren till exempel det belopp som överskrider den korrekta förskottsinnehållningen till prestationsmottagaren och anmäler det återbetalda beloppet som ett negativt tal i anmälan om löneuppgifter. Innehållningen som gjorts till ett för högt belopp ska återbetalas före utgången av kalenderåret. På motsvarande sätt kan arbetstagarens socialförsäkringspremier korrigeras (se närmare om korrigering i avsnitt 2.3, Korrigering av förskottsinnehållning, och avsnitt 3.2, Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringspremier).

De poster som dras av från lönen innefattar följande inkomstslag som undantagsvis kan vara negativa:

 • 402 Förskottsinnehållning
 • 404 Källskatt
 • 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift
 • 413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare
 • 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

Det bör observeras att ett belopp som har återkrävts inte kan korrigeras genom att anmäla ett negativt tal för den ursprungliga löneperioden eller genom att sänka beloppet av inkomsten för den ursprungliga perioden. Återkravet anmäls genom att uppge uppgiften Återkrav som hänförs till inkomstslaget samt tilläggsuppgifter till återkravet för den löneperiod då inkomsttagaren återbetalar överbetalningen. Om återkravet sker netto, anmäls förskottsinnehållning relaterad till den återkrävda inkomsten inte heller som ett negativt tal utan som förskottsinnehållning som hänför sig till återkravet i tilläggsuppgifterna om återkravet. Det belopp som återkrävs ska alltid anmälas som ett bruttobelopp som är lika stort som den ursprungliga överbetalningen. Informationsanvändarna minskar personens inkomstbelopp på basis av uppgiften Återkrav. En del av informationsanvändarna minskar beloppet på prestationen redan då överbetalningen observeras och inkomsten anmäls som ogrundad förmån.

2.5 Korrigering av uppgifter enligt två olika anmälningssätt för penninglöner

Betalaren ska anmäla utbetalda penninglöner åtminstone som ett totalbelopp (penninglöner anmäls mindre exakt, så kallat anmälningssätt 1). Vid behov kan betalaren anmäla penninglöner mer specificerat än enligt det obligatoriska anmälningssättet med hjälp av kompletterande inkomstslag (mer exakt anmälan om penninglön, så kallat anmälningssätt 2). En närmare beskrivning av de två olika anmälningssätten finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen.

Anmälningssätt 1 respektive 2 kan inte kombineras i samma anmälan. Däremot kan prestationsbetalaren växla mellan anmälningssätten i olika anmälningar. Betalaren kan välja att ändra anmälningssättet när hen korrigerar anmälan. Det finns inget hinder för betalaren att med en ersättande anmälan ändra löner för vilka anmälningssätt 1 tillämpats tidigare till löner enligt anmälningssätt 2 eller tvärtom. I detta fall måste man se till att socialförsäkringspremierna anmäls korrekt med en ersättande anmälan och att standardvärdena för försäkringsuppgifterna för inkomstslagen beaktas. Däremot ska man vid anmälan av ogrundad förmån och återkrav använda samma inkomstslag och anmälningssätt med vilka överbetalningen ursprungligen har anmälts.

Exempel 11: Ändring av löner enligt anmälningssätt 1 till löner enligt anmälningssätt 2.

Prestationsbetalaren har till en inkomsttagare betalat en lön på 2 400 euro. Beloppet innefattar en tidlön på 2 000 euro och en ersättning för uppsägningstiden på 400 euro. På ersättningen för uppsägningstiden betalas inte socialförsäkringspremier.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna, men anmäler felaktigt ersättningen för uppsägningstiden till ett belopp som är 100 euro för högt:

Exempel 11, tabell 1/2.

FÖRSTA ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05060920

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag:05.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.04.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.04.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-4321

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

2500.00

Typ av försäkringsuppgift:

Underställd socialförsäkringspremier:

Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

2000.00

402 Förskottsinnehållning (på 2 400 euro)

480.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro)

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro)

28.00

Prestationsbetalaren märker dock senare att ersättningen för uppsägningstiden felaktigt anmälts till ett belopp som är 100 euro för högt. Prestationsbeloppet var de facto 400 euro i stället för 500 euro som anmälts på anmälan. Prestationsbetalaren kan korrigera sin tidigare anmälan som gjorts enligt anmälningssätt 1 så att uppgifterna ges enligt anmälningssätt 2. Det förvalda värdet för inkomstslaget Ersättning för uppsägningstid (208) är att inkomsten inte omfattasav socialförsäkringsavgifter.

Prestationsbetalaren anmäler följande uppgifter:

Exempel 11, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05060920

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag:05.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.04.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.04.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-4321

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2000.00

208 Ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden

400.00

402 Förskottsinnehållning (på 2 400 euro)

480.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro)

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro)

28.00

3 Anmälan av en prestation som betalats enligt fel grunder och retroaktiv korrigering

Alla skattepliktiga prestationer som betalats i pengar, kan bli ogrundade förmåner, om inkomsttagaren inte har rätt till inkomsten som utbetalats till hen. Det enda undantaget är anställningsoptioner som betalas kontant och som inte vara en ogrundad förmån.I fråga om inkomster där det finns en risk att inkomsttagaren kan få en betalning till ett för högt belopp korrigeras beloppet till det riktiga med en ersättande anmälan och en anteckning av den prestation som utbetalats till ett för högt belopp som en ogrundad förmån. Ogrundad förmån behandlas i avsnitt 3.1.

Om prestationsbetalaren och inkomsttagaren emellertid kommer överens om att överbetalningen kvittas mot en prestation som betalas senare (s.k. behandling som förskottslön), ska betalaren inte korrigera den tidigare överbetalningen till en ogrundad förmån. Kvittning av lön och behandling som förskottslön har behandlats i kapitel 4.8.

En del av inkomstslagen som används i inkomstregistret är av en sådan karaktär att uppgiften Ogrundad förmån inte kan kopplas till dessa. Dessa omfattar exempelvis andra än i pengar utbetalda förmåner såsom naturaförmåner. Naturaförmåner har ett visst värde som fastställts i ett beslut från Skatteförvaltningen, och om betalaren har uppgett värdet felaktigt, ska hen korrigera värdet av förmånen med en ersättande anmälan, utan uppgiften Ogrundad förmån. Dessa uppgifter som utan uppgiften Ogrundad förmån korrigeras till den ursprungliga löneutbetalningsperioden tas upp även i avsnitt 3.1.3.

Dessutom finns det några inkomstslag som korrigeras i den följande anmälan. Dessa inkomstslag behandlas i avsnitt 3.1.3.

En del av inkomstregistrets informationsanvändare behandlar överbetalningen utifrån den anmälan med vilken den ogrundade förmånen har anmälts och en del behandlar den då när inkomsten återkrävs. Därför ska betalaren alltid korrigera den ursprungliga prestationen till en ogrundad förmån och dessutom anmäla uppgifterna för återkrav när inkomsten har återkrävts. Det är inte möjligt att endast lämna in en anmälan om återkrav, utan den ursprungliga anmälan ska alltid korrigeras till en ogrundad förmån. Om överbetalningen har betalats före år 2019, ska årsanmälningarna korrigeras. Vid återkrav av överbetalningar som betalats före år 2019 ska endast uppgift om återkrav anmälas till inkomstregistret.

3.1 Ogrundad förmån

I vissa situationer har inkomsttagaren inte rätt till en betalning som anmälts till inkomstregistret. En ogrundad förmån uppstår till exempel när betalningen har gjorts enligt felaktiga grunder, till fel person eller till ett alltför stort belopp.

Information om en ogrundad förmån ska utan obefogat dröjsmål anmälas senast inom en månad räknat från tidpunkten då den ogrundade förmånen upptäcktes.

En ogrundad förmån anmäls då prestationsbetalaren separat återkräver överbetalningen från inkomsttagaren. Om en överbetalning efter att den upptäckts korrigeras vid följande löneutbetalning i form av förskottslön som dras av från bruttolönen eller någon annan motsvarande prestation, kan en korrigering av uppgifterna i princip göras så att man av en prestation som betalas senare anmäler till inkomstregistret endast den bruttolön som då de facto betalats till inkomsttagaren efter avdraget av förskottsbetalningen (se avsnitt 4.8 Behandling av överbetalning som förskottslön). Det bör dock observeras att man inte rekommenderar att överbetalningen ska behandlas som en förskottslön på grund av att det kan förvränga beloppet av en förmån som betalas till en inkomsttagare eller i värsta fall påverka erhållandet av hela förmånen. En del av uppgiftsanvändare kan bli tvungna att separat begära uppgifter om beloppen från betalaren, om överbetalningen kvitteras i bruttolönen. Dessutom används fel inkomst som grund för förmånen.

Anmälan av ogrundad förmån ska alltid lämnas när betalningen av den ogrundade förmånen leder till separat återkrav av inkomsttagaren, då betalaren inte kvittar fordran från följande lön. Dessutom rekommenderas det att en anmälan om en ogrundad förmån också annars alltid ska ges, om överbetalningen inte i sin helhet kan korrigeras omedelbart i samband med följande löneutbetalning. Ogrundad förmån ska anmälas, även om man inte lyckas återkräva överprestationen av inkomsttagaren.

En ogrundad förmån som betalats till en inkomsttagare utgör skattepliktig inkomst, men inte en inkomst som ligger till grund för pensionen. Av denna anledning måste man i verkställandet av arbetspensionsskyddet kunna skilja åt dessa prestationer oavsett om prestationsbetalaren återkrävt dessa från inkomsttagaren eller inte. På motsvarande sätt betalas inte heller andra socialförsäkringspremier på en ogrundad förmån, till exempel sjukförsäkringsavgifter arbetslöshetsförsäkringspremier, försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Prestationen kan återkrävas från bruttobeloppet (s.k. kvittning av lön), från nettolön som betalas till inkomsttagaren (återkrav i brutto eller netto) eller genom att skicka en betalningsbegäran till inkomsttagaren (återkrav i brutto eller netto). Ibland kan dock en överbetalning vara omstridd eller också kan exempelvis bestämmelserna i arbetsavtalslagen eller ett kollektivavtal hindra att en lön återkrävs. Även då ska en överprestation anmälas som ogrundad förmån till inkomstregistret. Återkrav behandlas i avsnitt 4. En ogrundad förmån kan anmälas på två olika sätt beroende på huruvida man redan hunnit anmäla inkomsten som annan inkomst till inkomstregistret eller om man upptäcker den utbetalda ogrundade förmånen redan innan anmälan lämnas.

3.1.1 En överbetalning upptäcks innan anmälan sänds

Det särskilda inkomstslaget Ogrundad förmån används, om en överbetalning upptäcks innan anmälan lämnas. Detta inkomstslag används endast om den ogrundade betalningen upptäcks innan den första anmälan inlämnas, och inkomsten inte tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret.

Exempel 12: En överbetalning upptäcks innan anmälan sänds.

En betalning på 2 500 euro till inkomsttagare Y har av misstag betalats till X. Felet upptäcks följande dag innan anmälan har skickats till inkomstregistret. Inkomsten har inte kunnat återkrävas av X. Prestationsbetalaren anmäler följande:

Exempel 12.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx03040950

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 03.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.02.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 28.02.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåååå-4321 (X)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

359 Ogrundad förmån

2500.00

Exempel 13: En överbetalning upptäcks innan anmälan sänds, samtidigt betalas också annan inkomst till inkomsttagaren.

En inkomsttagares normala månadslön är 3100 euro. Prestationsbetalaren har i löneutbetalningen av misstag betalat 900 euro för mycket till inkomsttagaren (4 000 euro brutto). På inkomsten har en förskottsinnehållning på 25 procent verkställts och arbetstagarens socialförsäkringspremier debiterats.

Följande dag upptäcker prestationsbetalaren felet innan anmälan sänds till inkomstregistret. Förskottsinnehållningarna anmäls i en anmälan om löneuppgifter till det belopp som de verkställts. Däremot kan prestationsbetalaren korrigera arbetstagarens socialförsäkringspremier så att de motsvarar det korrekta lönebeloppet (se avsnitt 3.2, Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringspremier).

Exempel 13.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx03040950

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 12.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåååå-4321 (X)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

359 Ogrundad förmån

900.00

201 Tidlön

3100.00

402 Förskottsinnehållning (på 4000 euro)

1000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3100 euro)

221.65

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3100 euro)

43.40

3.1.2 En överbetalning har redan anmälts till inkomstregistret

I allmänhet upptäcks överbetalningar först senare när inkomsten redan har anmälts som annan inkomst till inkomstregistret. I detta fall korrigeras den ursprungliga anmälan i ett ersättande förfarande. Om en ogrundad förmån tidigare felaktigt anmälts som annan inkomst till inkomstregistret, ska denna uppgift korrigeras genom att uppge

 • inkomstslaget som tidigare anmälts (till exempel Tidlön) samt
 • den särskilda uppgiften Ogrundad förmån som ges i samband med detta

I detta fall används inte det särskilda inkomstslaget Ogrundad förmån, utan i den tidigare anmälda prestationen inkluderas den särskilda uppgiften Ogrundad förmån som ska kopplas till inkomstslaget.

Exempel 14: En överbetalning upptäcks efter att anmälan har lämnats.

Till inkomsttagare Z har 15.9 betalats 5 000 euro. Betalningen har anmälts som tidlön till inkomstregistret.

Arbetsgivaren har dock utöver den normala lönen på 3 000 euro av misstag betalat 2000 euro för mycket. På betalningen (5000 euro) har förskottsinnehållning (25 procent) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier debiterats.

Arbetsgivaren gör anmälan enligt betalningen och märker inte felet innan anmälan inlämnats.

Exempel 14. tabell 1/2.

FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

5000.00

Intjäningsperiod: 10.08.20xx–31.08.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 5000 euro)

357.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 5000 euro)

70.00

* Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift.

Överbetalningen upptäcks i oktober. Den tidigare felaktiga anmälan ska korrigeras med en ersättande anmälan så att överbetalningen (den tidigare betalningen och inkomstslaget Tidlön som anmälts till inkomstregistret) anges som en ogrundad förmån. Inkomsten har redan tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret, och därför använder man inte inkomstslaget Ogrundad förmån, utan uppgiften Ogrundad förmån kopplas till inkomstslaget. Lönebeloppet korrigeras i anmälan.

Exempel 14, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Löneutbetalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3000.00

Intjäningsperiod: 10.08.20xx–31.08.20xx*

 

201 Tidlön

2000.00

Ogrundad förmån: Ja

 

Intjäningsperiod: 10.08.20xx–31.08.20xx

 

402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3000 euro)

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3000 euro)

42.00

* Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift.

På basis av angivna uppgifter anses inkomsttagarens inkomst som är underställd socialförsäkringspremier för september vara 3 000 euro, och den felaktiga överbetalningen (2 000 euro) ändras till en ogrundad förmån. Även arbetsgivarens skyldighet att betala socialförsäkringspremierna minskar i motsvarande grad. Informationsanvändarna får på basis av de inlämnade uppgifterna information om att inkomsten tidigare har anmälts som tidlön till inkomstregistret.

Arbetstagarens socialförsäkringspremier borde ha debiterats på basis av lönen på 3 000 euro. Prestationsbetalaren kan korrigera arbetstagarens socialförsäkringspremier (på basis av tidlönen på 3 000 euro) med en ersättande anmälan om en ogrundad förmån. Arbetstagarens socialförsäkringspremier kan korrigeras i en återkravsanmälan, om detta inte görs (se korrigering av arbetstagaravgifter i avsnitt 3.2). Förskottsinnehållningen anmäls med ersättande anmälan till det ursprungligen verkställda beloppet.

Prestationsbetalaren ska också komma ihåg att korrigera uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälan, om beloppet av sjukförsäkringsavgiften som ska betalas ändras på grund av en ogrundad förmån (se avsnitt 7 och exemplen i denna).

Med tanke på korrigeringen av anmälan har det ingen betydelse huruvida hela den utbetalda prestationen eller endast en del av denna ändras till en ogrundad förmån. Prestationsbetalaren använder en ersättande anmälan för att korrigera den tidigare anmälan, om hela prestationen ändras till en ogrundad förmån.

Exempel 15: Hela inkomsten som betalats till en inkomsttagare ändras till en ogrundad förmån.

Prestationsbetalaren har till en inkomsttagare betalat en lön på 2670 euro. Senare upptäcks det att inkomsttagaren haft oavlönad semester hela löneperioden. Hela den utbetalda prestationen ska korrigeras till en ogrundad förmån.

Exempel 15, tabell 1/2.

FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2670.00

Intjäningsperiod: 01.10.20xx–31.10.20xx

 

402 Förskottsinnehållning (på 2670 euro)

507.30

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2670 euro)

190.90

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2670 euro)

37.38

Prestationsbetalaren använder en ersättande anmälan för att korrigera den felaktiga uppgiften som anmälts:

Exempel 15, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2670.00

Ogrundad förmån: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.10.20xx–31.10.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning (på 2670 euro)

507.30

Hela den utbetalda prestationen har varit ogrundad, och därför sjunker även arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionen och arbetslöshetsförsäkringspremien på motsvarande sätt för inkomsttagaren. Prestationsbetalaren kan således korrigera de debiterade arbetstagaravgifterna med en ersättande anmälan om en ogrundad förmån. Korrigeringen av arbetstagaravgifter behandlas mer ingående i avsnitt 3.2.

* Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift.

Med tanke på korrigeringen av en anmälan har det ingen betydelse huruvida uppgifterna har anmälts enligt inkomstregistrets anmälningssätt 1 för penninglöner (mindre noggrannhetsnivå för anmälan av penninglöner) eller enligt anmälningssätt 2 (större noggrannhetsnivå för anmälan av penninglöner). Korrigeringsförfarandet är det samma, oavsett på vilket sätt uppgifterna anmäls.

Då det gäller anmälningssätt 1 bör man också komma ihåg att enligt den förverkligade situationen anmäla underinkomstslagen som hänför sig till inkomsten, om inkomsten som omfattas av socialförsäkringspremier avviker från inkomsterna som anmälts med inkomstslaget Lön totalt.

Exempel 16:Anmälan om en ogrundad förmån som görs enligt anmälningssätt 1.

Till en inkomsttagare har 15.12 utbetalats en lön på 2 700 euro för december. Prestationen har till inkomstregistret anmälts med inkomstslaget Lön totalt. På betalningen (2700 euro) har förskottsinnehållning (25 procent) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier debiterats.

Arbetstagaren hade dock oavlönad semester under en del av december, och av denna anledning har arbetsgivaren betalat 900 euro för mycket i lön.

Arbetsgivaren har ingen kännedom om den oavlönade frånvaron innan anmälan sänds och lämnar anmälan enligt utbetalningen.

Exempel 16, tabell 1/2.

DEN FÖRSTA FELAKTIGA ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 14xx08161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.12.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.12.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.12.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

2700.00

402 Förskottsinnehållning (på 2700 euro)

675.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2700 euro)

193.05

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2700 euro)

37.80

Överbetalningen (900 euro) observeras i slutet av månaden. Den tidigare anmälan ska korrigeras med en ersättande anmälan genom att i anmälan anteckna den tidigare utbetalda och till inkomstregistret anmälda överbetalningen för inkomstslaget Lön totalt som en ogrundad förmån till beloppet av överbetalningen. Med den ersättande anmälan korrigeras lönebeloppet så att det blir rätt.

Exempel 16, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 14xx08161955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.12.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.12.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.12.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

1800.00

101 Lön totalt

900.00

Ogrundad förmån: Ja

 

402 Förskottsinnehållning (på 2700 euro)

675.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 1800 euro)

128.70

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 1800 euro)

25.20

Korrigeringen av arbetstagaravgifter behandlas mer ingående i avsnitt 3.2.

I en korrigering enligt anmälningssätt 1 uppges också underinkomstslagen i anmälan (till exempel ett lönebelopp på vilket arbetsgivarens socialförsäkringspremier betalas) enligt den förverkligade situationen, om det utbetalda lönebeloppet inkluderar inkomstposter på vilka socialförsäkringspremier inte betalas. På motsvarande sätt ska man komma ihåg att anmäla uppgiften Typ av försäkringsuppgift enligt den förverkligade situationen.

Exempel 17: Anmälan av ogrundad förmån enligt anmälningssätt 1, när en överbetald prestation inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har 5 000 euro betalats 10.08. Prestationen har till inkomstregistret anmälts med inkomstslaget Lön totalt. Prestationen inkluderar en väntetidsersättning på 1 000 euro på vilken socialförsäkringspremier inte betalas.

Av misstag betalade dock arbetsgivaren 800 euro för mycket i väntetidsersättning. På den utbetalda prestationen (5000 euro) har förskottsinnehållning (25 procent) verkställts normalt och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier debiterats (på 4 000 euro).

Arbetsgivaren upptäcker inte felet innan anmälan sänds och lämnar anmälan enligt den utbetalda prestationen.

Exempel 17, tabell 1/2.

DEN FÖRSTA FELAKTIGA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 14xx08161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 10.08.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.08.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.08.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

5000.00

Typ av försäkringsuppgift:

Underställd socialförsäkringspremier:

Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

4000.00

402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4000 euro)

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4000 euro)

56.00

Överbetalningen (800 euro) upptäcks i september. Den tidigare anmälan ska korrigeras med en ersättande anmälan så att överbetalningen (den tidigare betalningen och inkomstslaget Lön totalt som anmälts till inkomstregistret) anges som en ogrundad förmån. I den ersättande anmälan uppges underinkomstslaget som hänför sig till det totala beloppet enligt den förverkligade situationen.

Överbetalningen som är en väntetidsersättning (800 euro) ska anmälas som en ogrundad förmån till inkomstregistret. På motsvarande sätt ska det lägre lönebeloppet (4 200 euro) anmälas till rätt belopp till inkomstregistret. Det rätta beloppet av väntetidsersättningen är 200 euro, och lönebeloppet som på vilket socialförsäkringspremie betalas fortfarande 4 000 euro. Också detta ska man komma ihåg att anmäla med rätt inkomstslag till inkomstregistret.

I den ersättande anmälan som används för att anmäla en ogrundad förmån ska också uppgiften Typ av försäkringsuppgift anges enligt den förverkligade situationen, också då det gäller en inkomst som anmälts som en ogrundad förmån.

Exempel 17, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

4200.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

101 Lön totalt

800.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Ogrundad förmån: Ja

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

4000.00

402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4000 euro)

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4000 euro)

56.00

Exempel 18: Anmälan av ogrundad förmån enligt anmälningssätt 1, när en överbetald prestation är underställd socialförsäkringsavgifter och man samtidigt betalat inkomst som inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har 2500 euro betalats. Prestationen har till inkomstregistret anmälts med inkomstslaget Lön totalt. Prestationen inkluderar en ersättning för uppsägningstiden på 500 euro på vilken socialförsäkringspremier inte betalas.

Senare upptäcker prestationsbetalaren att 200 euro för mycket har betalats i lön. Beloppet av ersättningen för uppsägningstiden har varit korrekt. På betalningen (2500 euro) har förskottsinnehållning (25 procent) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier debiterats (på 2 000 euro).

Arbetsgivaren upptäcker inte felet innan anmälan sänds och lämnar anmälan enligt den utbetalda prestationen.

Exempel 18, tabell 1/2.

FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx01061955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 30.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

2500.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

2000.00

402 Förskottsinnehållning (på 2 500 euro)

625.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro)

143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro)

28.00

Betalaren ska korrigera den inlämnade anmälan när felet upptäcks. Betalaren ska anmäla överbetalningen på 200 euro som en ogrundad förmån och korrigera lönen till rätt belopp, dvs. 2 300 euro. På motsvarande sätt sjunker lönen som omfattas av socialförsäkringspremier till 1 800 euro (2300-500).

I den ersättande anmälan som används för att anmäla en ogrundad förmån ska också uppgiften Typ av försäkringsuppgift anges enligt den förverkligade situationen, också då det gäller en inkomst som anmälts som en ogrundad förmån.

Exempel 18, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 30.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

2300.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

101 Lön totalt

200.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Ogrundad förmån: Ja

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

1800.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

200.00

Ogrundad förmån: Ja

 

402 Förskottsinnehållning (på 2 500 euro)

625.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 1800 euro)

128.70

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 1800 euro)

25.20

En verkställd förskottsinnehållning anmäls till det belopp som den debiterats. Arbetsgivaren kan korrigera arbetstagarens socialförsäkringspremier till rätt belopp (på 1800 euro) med en ersättande anmälan om en ogrundad förmån. Om betalaren inte gör detta, kan arbetsgivaravgifterna korrigeras så att de motsvarar det riktiga beloppet med en anmälan där återkravet av inkomsten uppges. Avsnitt 3.2 innehåller en beskrivning av hur arbetstagaravgifterna korrigeras.

Exempel 19: Anmälan av ogrundad förmån enligt anmälningssätt 1, när en överbetald prestation är underställd socialförsäkringsavgifter och man samtidigt betalat inkomst som inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har 5400 euro betalats 10.08. Prestationen har till inkomstregistret anmälts med inkomstslaget Lön totalt. Prestationen inkluderar en frivillig ersättning vid upphörande av anställningsförhållande på 600 euro och denna ersättning omfattas inte av socialförsäkringsavgifter. På betalningen (5400 euro) har förskottsinnehållning (30 procent) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier debiterats (på 4 800 euro).

Senare upptäcker prestationsbetalaren att 800 euro för mycket har betalats i lön. Beloppet som betalats vid upphörandet av anställningsförhållande har varit korrekt.

Arbetsgivaren upptäcker inte felet innan anmälan sänds och lämnar anmälan enligt den utbetalda prestationen.

Exempel 19, tabell 1/2.

FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx01061955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 20.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

5400.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier:
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

4800.00

402 Förskottsinnehållning (på 5400 euro)

1620.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4800 euro)

386.10

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4800 euro)

67.20

Prestationsbetalaren ska korrigera den inlämnade anmälan när felet upptäcks och korrigera överbetalningen på 800 euro till en ogrundad förmån. På motsvarande sätt ska man också komma ihåg att korrigera underinkomstslaget i anmälan.

Exempel 19, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 20.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

4600.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

101 Lön totalt

800.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Ogrundad förmån: Ja

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

4000.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

800.00

Ogrundad förmån: Ja

 

402 Förskottsinnehållning (på 5400 euro)

1620.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4000 euro)

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4000 euro)

56.00

 

3.1.3 När korrigeras uppgifter för den ursprungliga perioden utan uppgiften Ogrundad förmån?

Sådana inkomstslag i 300-serien som inte är inkomst som de facto betalats till inkomsttagaren korrigeras för den ursprungliga löneutbetalningsperioden genom att anmäla det korrekta inkomstbeloppet, utan uppgiften Ogrundad förmån. Dessa inkomstslag omfattar bland annat

  • Den egentliga arbetsgivarens anmälan om inkomstslagen för prestationer som utbetalats av en ställföreträdande betalare (kodvärden 321–325): Om den ställföreträdande betalaren har överbetalat en prestation till inkomsttagaren korrigerar den ställföreträdande betalaren anmälan och anger att den överbetalda prestationen är en ogrundad förmån. Då ska den egentliga arbetsgivaren korrigera anmälan och anmäla det korrekta inkomstbeloppet utan uppgiften Ogrundad förmån.
  • Naturaförmåner samt förmåner som getts i någon annan form än pengar: (kodvärden 301, 302, 304, 317, 330, 334, 341, 342): Naturaförmånerna kan inte vara ogrundade förmåner, eftersom förmånen har stått till en persons förfogande och det inte är fråga om felbetalning (så kallad överbetalning). Prestationen har eventuellt anmälts felaktigt till inkomstregistret, men inkomsttagaren har oavsett haft tillgång till hela förmånen. I detta fall korrigeras den felaktiga anmälan med en ersättande anmälan så att beloppet blir rätt, utan uppgiften Ogrundad förmån. Återkrav av naturaförmåner beskrivs närmare i kapitel 4.10.
  • Åtgärdsarvode för kommunal veterinär (kodvärde 312) och
  • Försäkringslön (kodvärde 352): För inkomsttagaren utgör åtgärdsarvode för kommunal veterinär och försäkringslön pengar som de facto har utbetalats, och av denna anledning kan de inte utgöra en överbetalning till vilken uppgiften Ogrundad förmån kunde kopplas. En uppgift som felaktigt anmälts till inkomstregistret rättas med en korrigerande anmälan genom att uppge det riktiga inkomstbeloppet, utan uppgiften Ogrundad förmån.
  • Dessutom omfattar prestationer som har en sådan karaktär att en ogrundad förmån inte kan kopplas till dessa Anställningsoption (kodvärde 343) och Anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten (kodvärde 361). Anställningsoptioner kan inte förses med uppgiften Ogrundad förmån ens när de betalas kontant.
  • Utöver de ovan nämnda förmånerna som ges i någon annan form än pengar är inte heller skattefria kostnadsersättningar (kodvärden 303, 311, 331, 357, 358) i grund och botten en ogrundad förmån. En kostnadsersättning kan inte som sådan vara en ogrundad förmån, men den kan i situationer där betalningen överstiger de värden som har fastställts i Skatteförvaltningens beslut ändras från att ha varit skattefria kostnadsersättningar till något annat inkomstslag (till exempel lön) som kan vara en ogrundad förmån. Om kostnadsersättningar vars belopp överstiger de värden som har fastställts i Skatteförvaltningens beslut utbetalas till en inkomsttagare, ska anmälan korrigeras i ett ersättande förfarande genom att anteckna överbetalningen som skattepliktig inkomst (till exempel lön som kan vara en ogrundad förmån).

Exempel: Till en inkomsttagare har ett skattefritt dagtraktamente utbetalats för 5 dagar, dvs. 5 x 43 euro = 215 euro. Hen borde ha fått ett dagtraktamente för endast 3 dagar, med andra ord har man utbetalat 86 euro för mycket till hen. Med en ersättande anmälan ska det korrekta beloppet av det skattefria dagtraktamentet uppges, dvs. 129 euro. Resten utgör en överbetalning (ogrundad förmån). Dagtraktamentet är ett skattefritt inkomstslag och en ogrundad överbetalning är skattepliktig inkomst, och därför ska överbetalningen anmälas med något skattepliktigt inkomstslag, till exempel Tidlön – Ogrundad förmån. Trots att den lön som är underkastad förskottsinnehållning blir högre i en ersättande anmälan ska förskottsinnehållningen uppges till det belopp som den har verkställts, likaså arbetstagarens arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie. Till denna del ändras inte beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, dvs. den särskilda anmälan behöver inte korrigeras. En kostnadsersättning kan inte som sådan vara en ogrundad förmån, men i situationer där betalningen överstiger de värden som har fastställts i Skatteförvaltningens beslut kan den ändras till något annat inkomstslag (till exempel lön) som kan vara en ogrundad förmån.

Uppgiften Ogrundad förmån kan inte obehindrat ingå i poster och andra avgifter som ska dras av från inkomsterna i 400-seriens inkomstslag, till exempel i förskottsinnehållning, utsökning eller ersättningar som debiterats på naturaförmåner. Om ett större belopp av naturaförmånen än dess beskattningsvärde har tagits ut, anges som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde i anmälan om löneuppgifter. Ersättning för naturaförmåner ska emellertid anmälas med samma anmälan om löneuppgifter som naturaförmånen, även om ersättningen skulle debiteras på förhand eller senare. Förskottsinnehållningar som har verkställts och källskatter som uppburits anmäls till förverkligat belopp, och om betalaren korrigerar beloppen, ska de korrigerade beloppen uppges när de har korrigerats. Se även punkt 2.2.3 Kreditering av ersättning som tagits ut av inkomsttagaren.

Inkomstslagen beskrivs på sidan Inkomstslag för löner och dokumentet "Löner − Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna".

3.2 Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringspremier

3.2.1 Korrigering av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie korrigeras på ett annat sätt än förskottsinnehållningen, källskatten och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Det rekommenderas att arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie rättas med samma anmälan som används för att anmäla en ogrundad förmån, även om inkomsttagaren tills vidare de facto inte fått någon kreditering av arbetsgivaravgifterna.

Om arbetstagarens arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie redan har rättats med en anmälan om ogrundad förmån, anmäls krediteringen eller sänkningen inte på nytt till inkomstregistret när betalaren krediterar beloppet till inkomsttagaren.

Alternativt kan arbetstagarens arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie rättas med anmälan som används för att anmäla återkrav av överbetald prestation. Detta är möjligt endast om överprestationen och återbetalningen av den sker under samma kalenderår.

Avsnitt 3.2.2 innehåller en beskrivning av hur arbetstagarens sjukförsäkringsavgift korrigeras. Rättelse av förskottsinnehållning beskrivs i avsnitt 2.3.

Korrigering av en prestation som debiterats till ett för högt belopp

Arbetsgivaren kan till arbetstagaren återbetala en för hög innehållning eller sänka inkomsttagarens arbetstagaravgifter för en senare löneperiod, om arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier debiterats till ett för högt belopp. Detta kan vara fallet vid återkrav eller om inkomsten förändras så att den inte är underställd socialförsäkringspremier.

En korrigering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier anmäls i allmänhet med en anmälan för den löneperiod för vilken korrigeringen görs, till exempel med anmälan som används för att korrigera en överbetalning till en ogrundad förmån. I en ersättande anmälan används samma beräkningsgrunder som i den ursprungliga anmälan, till exempel den ursprungliga betalningsprocenten.

En korrigering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier kan också göras i anmälan som används för att anmäla ett återkrav av en överbetalning, dvs. den anmälan som lämnas när en inkomsttagare har återbetalat en överbetalning. Detta kan göras endast om betalningarna korrigeras under samma kalenderår. En korrigering av arbetstagaravgifterna ska göras i anmälan som används för att uppge en ogrundad förmån, om korrigeringen görs efter utgången av det aktuella kalenderåret.

Det rekommenderas att en korrigering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier alltid görs med den anmälan som används för att uppge en ogrundad förmån. Anmälan om ogrundad förmån beskrivs närmare med hjälp av exempel i avsnitt 3.1 Ogrundad förmån. Korrigering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter beskrivs i exempel 11 och 12.

En för hög innehållning kan återbetalas till inkomsttagaren, och beloppet anmälas som ett negativt tal i anmälan om löneuppgifter, om en arbetstagaravgift som debiterats till ett för högt belopp inte kan dras av från inkomsttagarens arbetstagaravgifter för en senare löneperiod och betalaren inte har sänkt beloppet i en anmälan om ogrundad förmån eller en anmälan om återkrav som hen redan lämnat in. Detta är möjligt endast om avgifterna korrigeras under samma kalenderår.

Exempel 20: Återbetalning av alltför stora arbetstagaravgifter.

En prestationsbetalaren har felaktigt debiterat 43 euro för mycket i arbetspensionsförsäkringsavgift av en inkomsttagares lön. Eftersom inga prestationer betalas till inkomsttagaren längre, återbetalar arbetsgivaren överdebiteringen av arbetspensionsförsäkringsavgiften till inkomsttagaren och anmäler beloppet till inkomstregistret:

Exempel 20.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05111234

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 05.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

-43.00

Korrigering av en prestation som debiterats till ett för lågt belopp

I vissa situationer begränsar lagen arbetsgivarens rätt att i senare löneutbetalningar återkräva prestationer som debiterats till ett för lågt belopp av en inkomsttagare. Arbetsgivaren kan återkräva en odebiterad betalning i samband med de två följande löneutbetalningarna, men inte längre efter det, om exempelvis arbetstagarens arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart fel inte har debiterats i samband med en löneutbetalning.

Vid korrigeringssituationer anmäler betalaren till inkomstregistret det belopp som debiterats inkomsttagaren på anmälan för den löneutbetalningsperiod under vilken betalaren tar ut förhöjd arbetstagaravgift. Korrigering av en inlämnad anmälan då när arbetspensionsförsäkringarnas nedre gräns överskrids under samma kalendermånad beskrivs i punkt 6.3. Korrigering av uppgifterna Undantagssituation för försäkring.

3.2.2 Korrigering av arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

På arbetstagarens sjukförsäkringsavgift verkställs alltid förskottsinnehållning, om inkomsttagaren är allmänt skattskyldig. En allmänt skattskyldig inkomsttagares sjukförsäkringsavgift anmäls alltså inte separat till inkomstregistret.

Då det gäller en begränsat skattskyldig som omfattas av socialskyddet i Finland ska sjukförsäkringsavgiften för begränsat skattskyldiga utöver källskatt tas ut separat, om inte den begränsat skattskyldige har ansökt om beskattning i enlighet med lagen om beskattningsförfarande. I detta fall ingår sjukförsäkringsavgiften i förskottsinnehållningen eller förskottsskatten. Sjukförsäkringsavgiften korrigeras med samma anmälan som används för att anmäla återkrav av inkomst, om sjukförsäkringsavgiften har debiterats separat och den utbetalda inkomsten eller en del av denna omvandlas till en ogrundad förmån. I motsats till en korrigering av arbetstagares arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier kan en sjukförsäkringsavgift korrigeras först när inkomsten återkrävs.

Anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer innehåller en beskrivning av förfarandet med korrigering av uppgifter i det fall att en begränsat skattskyldig debiterats källskatt och sjukförsäkringsavgifter, men inkomsttagaren blir allmänt skattskyldig, vilket innebär att uppgifter som tidigare anmälts som källskatt och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift anmäls som förskottsinnehållning i ett ersättande förfarande.

4 Återkrav av betald prestation

4.1 Allmänt om återkrav av löner och andra prestationer

När inkomsttagaren återbetalar en ogrundad förmån eller någon annan betalning till prestationsbetalaren ska uppgiften om återbetalningen anmälas till inkomstregistret. Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan det återkrävda beloppet anmäls för den löneperiod då inkomsten återkrävs. Som Typ av åtgärd antecknas "Ny anmälan".

Följande uppgifter ges för inkomst som återkrävs:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Återkrävt belopp
 • Datum för återkrav
 • Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet (om nettoåterkrav) eller källskatt som hänför sig det återkrävda beloppet.
 • Ursprunglig löneutbetalningsperiod

På inkomsten som återkrävs kan man dessutom som kompletterande uppgifter ge följande:

 • Intjäningsperioden för inkomsten som återkrävs
 • Ursprungligt löneutbetalningsdatum

Uppgiften Återkrav ska hänföras till samma inkomstslag med vilket prestationsbetalaren har anmält inkomsten som ogrundad förmån. Överbetalningen kan emellertid återkrävas från annan inkomst som betalas till personen (se exempel 24).

Den ursprungliga löneutbetalningsperiod som anges i tilläggsuppgifterna om återkravet är den löneutbetalningsmånad då den återkrävda prestationen ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Prestationen kan återkrävas till bruttobeloppet (så kallat bruttoåterkrav) eller till nettobeloppet (så kallat nettoåterkrav).

De vanligaste metoderna för återkrav:

 • Överprestationen återkrävs av inkomsttagarens nettolön.
 • Till inkomsttagaren sänds en faktura som ska betalas av inkomsttagaren.
 • En överbetalning kvitteras i en prestation som senare betalas till inkomsttagaren genom att sänka exempelvis beloppet av bruttolönen (sk. kvittning av lön dvs. behandling som förskottslön, men tillämpningen av detta rekommenderas inte).

Om prestationen återkrävs genom utsökning, anmäls endast överprestationens andel utan ränta. Anmälan om återkrav lämnas efter att utsökningen redovisat återkravet.

Alla användare av inkomstregistret har fastställt självständigt hur de använder uppgifter som lämnats ut till dem i sina processer En del informationsanvändare anmälan om ogrundad förmån relaterad till överprestationer utan att beakta anmälan om återkrav. För andra informationsanvändare är anmälan om återkrav viktig. För att alla informationsanvändare ska få de uppgifter som de behöver från inkomstregistret, ska uppgifterna om överprestationer anmälas korrekt: en prestation till för högt belopp ska korrigeras till ogrundad förmån och en separat anmälan om återbetalning av överprestationen lämnas.

I detta kapitel beskrivs med hjälp av exempel hur uppgifterna anmäls till inkomstregistret, om prestationen debiteras till brutto- eller nettobelopp. I kapitlet beskrivs dessutom hur en anmälan ska göras, om en överbetalning behandlas som en förskottslön som betalats till inkomsttagaren.

4.2 Nettoåterkrav

Nettoåterkrav innebär att prestationsbetalaren återkräver en överbetalning från vilken man först dragit av förskottsinnehållningens eller källskattens andel av inkomsttagaren. Skatteförvaltningen beaktar förskottsinnehållningens eller källskattens andel vad gäller betalarens skyldigheter.

Om återkravet görs netto, anges förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet endast i tilläggsuppgifterna om återkravet i ”Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet”. Förskottsinnehållning anmäls inte som negativt tal. Förskottsinnehållningsbeloppet som anmälts i punkten beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldighet för den ursprungliga löneutbetalningsmånaden. Källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet ska anmälas på motsvarande sätt, om källskatt ursprungligen tagits ut på överbetalningen och inkomsten återkrävs i netto.

Inkomsten kan återkrävas netto av inkomsttagaren om inkomsten återbetalas samma år eller i början av följande år, före det datum som Skatteförvaltningen har fastställt genom sitt beslut (för närvarande 30.4). Därefter används bruttoindrivning vid återkrav.

Skatteförvaltningen fastställer detta datum genom sitt beslut om förfallodag för återbetalning av inkomster i prestationsbetalarens beskattning. Beslutet baserar sig på lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (EgenBeskL 51 § 5 mom.), som föreskriver om korrigering av betalarens skyldigheter. Betalarens skatt för skatteperioden rättas inte, om mottagaren av betalningen till betalaren betalar tillbaka inkomst som mottagaren fått under ett tidigare år så sent att den förskottsinnehållning som verkställts eller den källskatt som tagits ut på inkomsten redan beaktats i mottagarens beskattning. Den dag som Skatteförvaltningen fastställt avgör i praktiken den dag fram till vilken betalaren kan återkräva prestationen netto. Beslutet tillämpas för första gången på verkställd förskottsinnehållning och debiterad källskatt på prestationer som återbetalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

När inkomsten återkrävs netto, och förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet anmäls i tilläggsuppgifter om återkrav under "Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet", sjunker prestationsbetalarens förskottsinnehållningsbelopp för den ursprungliga betalningsperioden. Dessutom sänker Skatteförvaltningen på basis av uppgiften det förskottsinnehållningsbelopp som räknas till godo för inkomsttagaren. Förskottsinnehållningen som hänför sig till den återkrävda inkomsten anmäls till det belopp som förskottsinnehållningen ursprungligen verkställdes på överbetalningen. En eventuell ändring av förskottsinnehållningsprocenten efter utbetalningen av överbetalningen har ingen betydelse. Källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet ska anmälas på motsvarande sätt, om källskatt ursprungligen tagits ut på överbetalningen och inkomsten återkrävs i netto.

Till inkomstregistret anmäls den återkrävda överbetalningen till beloppet av den ursprungliga överbetalningen, även om inkomsten återkrävs till bruttobeloppet. Om prestationen återkrävs i flera rater, ska betalaren anmäla den andel av inkomsten som återkrävs vid denna tidpunkt och hänföra uppgifterna om återkrav till den (se punkt 4.5). Förskottsinnehållningen på beloppet som återkrävs anmäls som en separat uppgift, och från beloppet av den återkrävda inkomsten dras inte förskottsinnehållningen av.

Exempel 21: En överbetalning återkrävs till nettobeloppet , ingen annan inkomst betalas samtidigt till inkomsttagaren.

I november (10.11) återbetalar inkomsttagaren den överbetalning på 2 000 euro som i september betalats till hen (se exempel 14, tabell 2). Arbetsgivaren uppbär prestationen till nettobeloppet av inkomsttagaren

Exempel 21.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 12.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2000.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 10.08.20xx–31.08.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 10.11.20xx

 

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet

500.00

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.09.–30.09.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.9.20xx*

 

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas dock att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är en obligatorisk uppgift.Den ursprungliga löneutbetalningsperiod som anges i tilläggsuppgifterna om återkravet är den löneutbetalningsmånad då den återkrävda prestationen ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Prestationsbetalaren anmäler den verkställda förskottsinnehållningen genom att använda uppgiften Förskottsinnehållning som hänför sig till återkrävt belopp, om prestationen återkrävs av inkomsttagaren till nettobeloppet. I nettoåterkravet som tas upp i exempel 21 återkrävs de facto 1 500 euro. Skatteförvaltningen minskar på beloppet för förskottsinnehållningen för september som är prestationsbetalarens arbetsgivarskyldighet. Också i detta fall anmäls det återkrävda inkomstslaget till beloppet 2 000 euro.

Exempel 22: En överbetalning återkrävs till nettobeloppet, samtidigt betalas annan inkomst till inkomsttagaren.
Om man till inkomsttagaren i föregående exempel i samband med detta skulle ha betalat normal månadslön på 2800 euro, kunde den ha anmälts i samma anmälan som återkravet.

Exempel 22.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 12.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2800.00

Intjäningsperiod: 01.11.20xx–30.11.20xx*

 

201 Tidlön

2000.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 10.08.20xx–31.08.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 10.11.20xx

 

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

500.00

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.09.–30.09.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.9.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning (25 procent på 2800 euro)

700.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2800 euro)

200.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2800 euro)

39.20

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas dock att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är en obligatorisk uppgift. Det rekommenderas att betalaren i återkravsituationer också anmäler uppgiften Ursprungligt betalningsdatum, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att kunna hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

I exempel 22 korrigerar Skatteförvaltningen på basis av den inlämnade anmälan prestationsbetalarens arbetsgivarskyldigheter vad gäller skatter på eget initiativ med 500 euro för september, varmed skyldighet frigörs för senare användning eller belopp som frigörs återbetalas till betalaren.

Prestationsbetalaren kunde med en ersättande anmälan uppge arbetstagarens socialförsäkringspremier till ett lägre belopp, om premierna inte redan korrigerats med samma anmälan tidigare.

Då det gäller den tidigare betalda prestationen som tas upp i exempel 22 borde uppgifterna som gäller betalning med inkomstslaget Tidlön och beloppet som återkrävts med inkomstslaget Lön totalt uppges i olika anmälningar, om prestationen anmälts enligt anmälningssätt 1 för penninglöner, till följd av att uppgifter som uppgetts enligt anmälningssätt 1 inte kan ges i samma anmälan som uppgifter enligt anmälningssätt 2.

Betalaren ska anmäla återkrav med samma inkomstslag och anmälningssätt med vilka den ursprungliga överbetalningen har anmälts.

4.3 Bruttoåterkrav

Ett bruttoåterkrav innebär att man av inkomsttagaren återkräver en överbetalning till bruttobeloppet, med andra ord till samma belopp som prestationen betalats till inkomsttagaren. Återkravsbeloppet inkluderar förskottsinnehållning. Då det gäller ett bruttoåterkrav kan prestationsbetalaren till exempel sända en faktura till inkomsttagaren eller debitera överbetalningen från nettolönen som senare betalas till inkomsttagaren.

Vid bruttoåterkrav kan prestationen inte återkrävas från inkomsttagarens bruttolön. Om prestationen återkrävs från inkomsttagarens bruttolön är det fråga om kvittning av lön, och i dessa fall får återkrav inte anmälas separat till inkomstregistret. Kvittning av lön har behandlats i kapitel 4.8.

Ett bruttoåterkrav med faktura eller något annat betalningskrav kan bli aktuellt till exempel när inte lön eller några andra prestationer längre betalas till inkomsttagaren. I detta fall kan prestationsbetalaren inte återkräva prestationen från en prestation som betalas senare, utan inkomsten ska återkrävas till bruttobeloppet från inkomsttagaren. Inkomsttagaren ska återbetala överbetalningen som sådan till prestationsbetalaren.

Exempel 23: Återkrav av en överbetalning till bruttobeloppet.

I samband med utbetalningen av slutlönen (4 500 euro) för mars har man av misstag betalat 900 euro för mycket i lön till en inkomsttagare. Prestationsbetalaren har verkställt förskottsinnehållning, uppburit arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt betalat arbetsgivarens socialförsäkringspremier på basis av bruttobeloppet på 4 500 euro. Prestationsbetalaren har med inkomstslaget Lön totalt anmält den utbetalda inkomsten till inkomstregistret.

När överbetalningen upptäcktes korrigerade prestationsbetalaren sin tidigare anmälan och anmälde överbetalningen som en ogrundad förmån. Prestationsbetalaren korrigerade beloppet av socialförsäkringspremierna så att det blev rätt och också arbetsgivarens separata anmälan (se avsnitt 3.1, Ogrundad förmån, och avsnitt 3.2, Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringspremier, samt kapitel 7 Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan).

Prestationsbetalaren har skickat en faktura på en överbetalning om 900 euro till inkomsttagaren. Inkomsttagaren återbetalar prestationen 10.05. Prestationsbetalaren (arbetsgivaren) anmäler återbetalningen till inkomstregistret när inkomsttagaren återbetalar överbetalningen:

Exempel 23.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 10.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

900.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.03.20xx–15.03.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 10.5.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.03.–15.03.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.03.20xx*

 

I en situation enligt exempel 23 kunde betalaren också ha kunnat använda nettoåterkrav, eftersom överprestationen upptäcktes och återkrävdes före dagen enligt Skatteförvaltningens beslut.

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas dock att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är en obligatorisk uppgift. Det rekommenderas att betalaren i återkravsituationer också anmäler uppgiften Ursprungligt betalningsdatum, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att kunna hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

Uppgift om återkrav anmäls med samma inkomstslag som överbetalningen har anmälts som ogrundad förmån. Överbetalningen kan emellertid återkrävas från annan nettoinkomst som betalas till personen.

Exempel 24: En överbetalning återkrävs i brutto från en nettolön som senare betalas till inkomsttagaren.

Till en inkomsttagare har man i juli betalat 330 euro för mycket i övertidsersättningar. Prestationsbetalaren har korrigerat sin anmälan för juli och anmält prestationen på 330 euro som en ogrundad förmån. Prestationsbetalaren har med en ersättande anmälan för juli sänkt beloppet av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna så att det motsvarar det korrekta beloppet.

I september betalas den normala månadslönen på 2 800 euro till inkomsttagaren. Prestationsbetalaren och inkomsttagaren kommer överens om att betalaren återkräver överbetalningen från inkomsttagarens nettolön när förskottsinnehållningen för september verkställts och arbetstagaravgifterna har debiterats. Inkomsttagarens förskottsinnehållningsprocent är 22.

Exempel 24.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09151645

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

227 Ackordslön (normal ackordslön per månad)

2800.00

Intjäningsperiod: 01.09.–15.09.20xx

 

235 Övertidsersättning

330.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 15.07.–30.07.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 15.09.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 15.07.–30.07.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 30.07.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning (på 2800 euro)

616.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2800 euro)

200.20

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2800 euro)

39.20

406 Lön som ska betalas (2800 – 616 – 200.20 – 39.20 – 330)

1614.60

* Intjäningsperioden är kompletterande information som ges på frivillig basis.

I det aktuella exemplet hade prestationsbetalaren med en ersättande anmälan för juli redan sänkt beloppet av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna så att de motsvarade det lägre inkomstbeloppet. Betalaren hade kunnat korrigera beloppet av arbetstagaravgiften med anmälan för september, dvs. den anmälan där återkravet uppges, om inte betalaren hade korrigerat beloppet i anmälan för juli. I detta fall skulle grunden för utbetalningen av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier vara 2 470 euro (2 800 – 330 = 2 470).

Om den prestation i exempel 24 som tidigare betalats hade anmälts enligt anmälningssätt 1 för penninglöner med inkomstslaget Lön totalt (i stället för inkomstslaget Övertidsersättning), borde de uppgifter som betalats med inkomstslaget Ackordslön och det belopp som återkrävts med inkomstslaget Lön totalt ha anmälts med olika anmälningar till följd av att man inte kan lämna uppgifter enligt anmälningssätt 1 i samma anmälan som uppgifter som lämnas enligt anmälningssätt 2. Återkravet ska anmälas med samma inkomstslag som överbetalningen tidigare har anmälts som ogrundad förmån.

Prestationsbetalaren drar inte av verkställda förskottsinnehållningar från en prestation som återkrävs, om inkomsten återkrävs till bruttobeloppet av inkomsttagaren. När inkomsttagaren återbetalat överbetalningen och prestationsbetalaren anmält återbetalningen till inkomstregistret beaktar Skatteförvaltningen återkravet i inkomsttagarens beskattning genom att till motsvarande delar sänka inkomsttagarens inkomstbelopp. Däremot räknas förskottsinnehållningen på inkomsten till godo i inkomsttagarens beskattning. Skatteförvaltningen beaktar beloppet av den återkrävda inkomsten i beskattningen, om personens beskattning för det aktuella året inte är klar ännu. Om återkravet sker efter att beskattningen blivit klar, korrigerar Skatteförvaltningen inkomsttagarens beskattning enligt de uppgifter som betalaren anmält till inkomstregistret. Om överbetalningen har betalats före år 2019, se anvisningen i avsnitt 1.7.

Då det gäller anmälan av återkravet har det ingen betydelse huruvida uppgifterna till inkomstregistret anmälts enligt anmälningssätt 1 för penninglöner (mindre noggrannhetsnivå för anmälan) eller enligt anmälningssätt 2 (större noggrannhetsnivå för anmälan av penninglöner). Anmälningsförfarandet är ungefär det samma, oavsett på vilket sätt uppgifterna anmäls.

Då det gäller anmälningssätt 1 bör man komma ihåg att anmäla att återkravet också hänförs till arbetsinkomster som anmälts med underinkomstslag. Dessutom ska man komma ihåg att anmäla uppgiften Typ av försäkringsuppgift enligt den förverkligade situationen. Prestationsbetalaren ska emellertid använda samma anmälningssätt (anmälningssätt 1 eller 2 för lön) och inkomstslag som hen har använt vid anmälan om överbetalningen som ogrundad förmån.

Exempel 25:Anmälan om återkrav med anmälningssätt 1 då en del av inkomsterna inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har 2500 euro betalats. Beloppet innehåller en ersättning för uppsägningstiden på 500 euro på vilken socialförsäkringspremier inte betalas. Senare upptäcker prestationsbetalaren att 200 euro för mycket har betalats i lön. Beloppet av ersättningen för uppsägningstiden har varit korrekt. Prestationsbetalaren har till inkomstregistret anmält inkomsten som en ogrundad förmån (se exempel 18).

I samband med löneutbetalningen för juli återkrävs överbetalningen (200 euro) av inkomsttagaren. Inkomsttagarens normala lön för juli är 3000 euro.

Exempel 25.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag:31.07.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.07.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.07.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt (normal lön för juli)

3000.00

101 Lön totalt

200.00

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Återkrav: Ja

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 31.07.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.06–15.06.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 30.06.20xx*

 

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

200.00

Återkrav: Ja

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 31.07.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.06–15.06.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 30.06.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning (på 3000 euro)

750.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3000 euro)

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3000 euro)

42.00

4.4 Ett återkrävt belopp innehåller flera inkomstslag

I vissa situationer kan en återkrävd inkomst inkludera flera olika inkomstslag, till exempel tidlön, övertidsersättning och semesterpenning på vilka en enda förskottsinnehållning verkställts. I dessa situationer ska de återkrävda inkomstslagen anmälas separat, men förskottsinnehållningen som hänför sig till det återkrävda beloppet kan uppges som ett totalbelopp. På motsvarande sätt kan arbetstagaravgifter som debiterats på en överbetalning dras av från de övriga arbetstagaravgifterna.

Exempel 26: Av inkomsttagaren återkrävs flera olika inkomstslag, nettoåterkrav.

Till inkomsttagaren har 583 euro för mycket betalats i juli. Beloppet inkluderar en tidlön på 300 euro, en övertidsersättning på 150 euro och nattarbetsersättning på 133 euro. Prestationsbetalaren har verkställt en förskottsinnehållning på 152 euro för överbetalningen och debiterat 41,68 euro i Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare och arbetslöshetsförsäkringspremie på 8,16 euro. Prestationsbetalaren har för juli lämnat en ersättande anmälan och antecknat alla ovan nämnda prestationer som en ogrundad förmån.

Inkomsttagaren återbetalar beloppet i augusti. Betalaren återkräver överbetalningen i netto, dvs. inkomsttagaren debiteras ett belopp från vilket förskottsinnehållningen (152 euro) har dragits av. Skatteförvaltningen minskar beloppet på förskottsinnehållningen som utgör prestationsbetalarens arbetsgivarskyldighet för juli på motsvarande sätt på basis av den inlämnade anmälan. Betalaren (arbetsgivaren) drar av den verkställda förskottsinnehållningen (152 euro) från de övriga förskottsinnehållningarna som redovisas till Skatteförvaltningen. På motsvarande sätt kan betalaren från överbetalningen dra av de debiterade arbetstagaravgifterna (totalt 49,84 euro) från de övriga prestationerna som betalats till pensionsanstalten och Sysselsättningsfonden, om inte betalaren redan sänkt beloppet i sin anmälan om en ogrundad förmån. I praktiken återkrävs 381,16 euro av inkomsttagaren. Betalaren anmäler:

Exempel 26.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.08.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.08.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:15.08.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

300.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.07.20xx–15.07.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 10.8.20xx

 

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

152.00

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.07.–15.07.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.07.20xx*

 

235 Övertidsersättning

150.00

Återkrav: Ja

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 10.8.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.07.–15.07.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.07.20xx*

 

236 Nattersättning

133.00

Återkrav: Ja

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 10.08.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.07.–15.07.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.07.20xx*

 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

-41.68

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

-8.16

Då det gäller exempel 26 kunde arbetstagarens socialförsäkringspremier dras av från de övriga avgifterna som debiteras inkomsttagaren, om annan inkomst som ligger till grund för socialförsäkringspremien samtidigt betalas. I detta fall får inget negativt tal anmälas.

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas dock att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är en obligatorisk uppgift. Det rekommenderas att betalaren i återkravsituationer också anmäler uppgiften Ursprungligt betalningsdatum, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att kunna hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.5 Beloppet återkrävs i flera rater

En överbetalning kan återkrävas i flera rater av inkomsttagaren. Betalaren anmäler som återkravsuppgift den andel av inkomsten som den aktuella gången återkrävs. Det totala beloppet anmäls inte. Den ursprungliga anmälan korrigeras med en ersättande anmälan, och hela överbetalningen antecknas som en ogrundad förmån när felet upptäcks. Ett återkrav anmäls däremot i anmälan för den löneperiod då inkomsten återkrävs.

Exempel 27: Beloppet återkrävs i flera rater.

Utöver den normala lönen på 3 160 euro har en överbetalning på 1 500 euro betalats till en inkomsttagare i februari. Inkomsten hade ursprungligen anmälts med inkomstslaget Lön totalt. Prestationsbetalaren korrigerar sin anmälan för februari och antecknar överbetalningen som en ogrundad förmån.

Betalaren anmäler överbetalningen som en ogrundad förmån i en ersättande anmälan:

Exempel 27, tabell 1/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx20031955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.02.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.02.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:28.08.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

3 160.00

Intjäningsperiod: 01.02.20xx–28.02.20xx

 

101 Lön totalt

1500.00

Ogrundad förmån: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.02.20xx–28.02.20xx

 

402 Förskottsinnehållning

1000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3 160 euro)

225.94

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3 160 euro)

44.24

Prestationsbetalaren och inkomsttagaren har kommit överens om att inkomsttagaren återbetalar överbetalningen i månatliga rater på 150 euro. Prestationen debiteras inkomsttagaren till bruttobeloppet. Inkomsttagaren betalar den första raten i april (06.04).

Betalaren anmäler återbetalningen av överbetalningen i rater:

Exempel 27, tabell 2/2.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 06.04.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.04.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.04.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

150.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.02.20xx–28.02.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 06.04.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.02.–28.02.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.02.20xx*

 

En inkomst kunde anmälas i samma anmälan, om inkomst i detta sammanhang utbetalas till inkomsttagaren.

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas dock att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är en obligatorisk uppgift. Det rekommenderas att betalaren i återkravsituationer också anmäler uppgiften Ursprungligt betalningsdatum, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att kunna hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.6 Överbetalningen har gjorts under en längre period och återkrävs i delar

En överbetalning kan ha gjorts till en inkomsttagare under flera löneperioder innan felet upptäcks. I tilläggsuppgifterna för återkravet anmäls den tidigare löneperiod och det tidigare betalningsdatum då inkomsten ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Exempel 28: Beloppet har under flera löneperioder betalats till inkomsttagaren.

Under sex månader (i löneutbetalningen februari–juli) har utöver den normala lönen (2 550 euro) ett språktillägg på 200 euro per månad betalats till inkomsttagaren. Inkomsttagarens lön uppgick till sammanlagt 2 750 euro. I slutet av juli upptäcker man att inkomsttagaren inte haft rätt till ett språktillägg.

Överbetalningen hade ursprungligen anmälts med inkomstslaget Annat utbetalt tillägg. Prestationsbetalaren korrigerar sina anmälningar för februari–juli och antecknar överbetalningen som en ogrundad förmån.

I en ersättande anmälan uppger betalaren att överbetalningen är en ogrundad förmån (som exempel anmälan för maj):

Exempel 28, tabell 1/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx20031955

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2550.00

Intjäningsperiod: 01.05.20xx–31.5.20xx

 

216 Annat betalt tillägg

200.00

Ogrundad förmån: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.05.20xx–31.05.20xx

 

402 Förskottsinnehållning (20 procent på 2750 euro)

550.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2550 euro)

182.32

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2550 euro)

35.70

Prestationsbetalaren och inkomsttagaren kommer överens om att inkomsttagaren återbetalar överbetalningen i månatliga rater på 100 euro. Prestationen debiteras inkomsttagaren till bruttobeloppet. I tilläggsuppgifterna för återkravet anmäls den tidigare löneperiod och det tidigare betalningsdatum då inkomsten ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Inkomsttagaren återbetalar den första raten i löneutbetalningen för september. Inkomsttagarens normala lön för den aktuella löneperioden är 2 550 euro.

Exempel 28, tabell 2/2.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

2550.00

216 Annat betalt tillägg

100.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.02.20xx–28.02.20xx

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:  

Datum för återkrav: 15.09.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.02.–28.02.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.02.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning (20 procent på 2550 euro)

510.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2550 euro)

182.32

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2550 euro)

35.70

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter. Det rekommenderas att betalaren i återkravsituationer också anmäler uppgiften Ursprungligt betalningsdatum, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att kunna hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.7 Överbetalningen har gjorts under en längre period och återkrävs på en gång

En överbetalning kan ha gjorts till en inkomsttagare under en längre period, men återkrävs på en gång. I dessa situationer ska prestationsbetalaren i en återkravsanmälan specificera vilken andel av inkomsten som återkrävs och under vilken löneperiod denna har betalats.

Exempel 29: En prestation som betalats i flera rater och som återkrävs på en gång.

Under tre månader (september–november) har ett månatligt flotationstillägg på 100 euro betalats till en inkomsttagare. Inkomsten har med inkomstslaget Miljötillägg anmälts till inkomstregistret. Senare lägger man märke till att inkomsttagaren inte hade rätt till det aktuella tillägget.

När prestationsbetalaren lade märke till felet korrigerade hen anmälningarna för tre månader och ändrade de prestationer på 100 euro som hade betalats som miljötillägg till ogrundade förmåner.

Betalaren och inkomsttagaren kommer överens om att inkomsttagaren återbetalar överbetalningen (300 euro) på en gång i mitten av december. När inkomsttagaren betalat prestationen anmäler arbetsgivaren uppgifterna om återkravet till inkomstregistret:

Exempel 29, tabell 1/2.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 19.12.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.12.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.12.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

218 Miljötillägg

100.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.09.20xx–30.09.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 15.12.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.09.–30.09.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.9.20xx*

 

218 Miljötillägg

100.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.10.20xx–31.10.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 15.12.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.10.–31.10.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.10.20xx*

 

218 Miljötillägg

100.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 01.11.20xx–30.11.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 15.12.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.11.–30.11.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 15.11.20xx*

 

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter. Det rekommenderas att betalaren i återkravsituationer också anmäler uppgiften Ursprungligt betalningsdatum, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att kunna hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.8 Behandling av överbetalning som förskottslön

Prestationsbetalaren kan också korrigera en överbetalning till inkomstregistret utan att prestationen behandlas som en ogrundad förmån. I detta fall behandlar betalaren prestationen i anmälan om löneuppgifter som en förskottslön eller någon annan motsvarande post som betalats tidigare. Betalaren drar av överbetalningen från en prestation som betalas senare. Betalaren återkräver den till ett för högt belopp betalda prestationen genom att kvitta överbetalningen från bruttolönen vid följande löneutbetalning som betalas till inkomsttagaren. Med följande löneutbetalning avses den löneutbetalning som sker efter det att överbetalningen upptäckts. Om överbetalningen har skett t.ex. i april och den upptäcks först i slutet av juni efter det att lönen för juni redan har betalats ut, kan överbetalningen kvittas vid löneutbetalningen för juli. Det gäller att notera att arbetsavtalslagen (55/2001) begränsar arbetsgivarens kvittningsrätt i vissa situationer.

Om avdraget vid följande löneutbetalning har gjorts på samma inkomstslag med vilket överbetalning har anmälts till inkomstregistret, anmäls till inkomstregistret vid följande löneutbetalning endast det belopp som de facto då har betalats åt inkomsttagaren, dvs. det respektive inkomstslagets bruttolön som återstår då en tidigare överbetalning har debiterats. Behandling av prestationen som förskottslön är tillåtet i anmälan om löneuppgifter som lämnas in till inkomstregistret endast om överbetalningen kan återkrävas i sin helhet efter att överbetalningen har observerats i samband med följande löneutbetalning.

Behandling som förskottslön rekommenderas inte på grund av att det kan förvränga beloppet av förmånen till inkomsttagaren eller i värsta fall påverka erhållandet av hela förmånen. En del av informationsanvändare kan bli tvungna att separat begära uppgifter om beloppen från betalaren, om överbetalningen kvitteras i bruttolönen. Dessutom används fel inkomst som grund för förmånen. Behandling som förskottslön är frivilligt för betalaren och som ett alternativt anmälningssätt kan överbetalningen alltid anmälas som ogrundad förmån.

Exempel 30: Behandling av en överbetalning som förskottslön, dvs. kvittning av lön från en lön som betalas senare.

Till en inkomsttagare har en lön på 4 000 euro betalats 5.10. I samband med löneutbetalningen betalades för löneperioden 15.09–30.09.20xx en lön som var 1 500 euro för hög. Det korrekta beloppet hade varit 2500 euro.

Betalaren och inkomsttagaren kommer överens om att betalningen ska betraktas som förskottslön som kvittas från ackordslönen på 3600 euro som betalas följande lönedag till inkomsttagaren (20.10.). Betalaren anmäler 2100 euro till inkomstregistret och verkställer förskottsinnehållning (20 procent) på detta belopp och debiterar arbetstagarens socialförsäkringspremier.

Exempel 30.

ANMÄLAN OM BETALD INKOMST BEHANDLAS SOM FÖRSKOTTSLÖN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx10231645

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.10.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.10.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:15.10.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

227 Ackordslön

2100.00

Intjäningsperiod: 01.10.–15.10.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning

420.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

150.15

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

29.40

Observera att alla informationsanvändare inte får den information som de behöver på basis av den ovan nämnda uppgiften.

* Intjäningsperioden är en kompletterande tilläggsuppgift.

Avdraget behöver emellertid inte hänföra sig till samma inkomstslag med vilket den tidigare överbetalningen har betalats. Om betalaren kvittar överbetalningen från ett annat inkomstslag, ska den ursprungliga anmälan korrigeras och den tidigare överbetalningen ändras till samma inkomstslag varifrån avdraget i den senare löneutbetalningen görs. Behandling av prestationen som förskottslön är även i detta fall tillåtet i anmälan om löneuppgifter som lämnas in till inkomstregistret endast om överbetalningen kan återkrävas i sin helhet i samband med följande löneutbetalning, vilket görs efter att överbetalningen har observerats. Även beloppet som anmäls till inkomstregistret vid följande löneutbetalning ska motsvara beloppet som de facto då har betalats åt inkomsttagaren, dvs. det respektive inkomstslagets bruttolön som återstår då en tidigare överbetalning har debiterats.

Exempel 31: Kvittning av lön från ett annat inkomstslag och korrigering av en tidigare anmälan.

Till en inkomsttagare har en lön på 3 800 euro betalats 20.2. Arbetsgivaren har anmält uppgifterna som tidlön (3 400 euro) och övertidsersättning (400 euro) till inkomstregistret. Senare upptäcks det att inkomsttagaren ogrundat betalats 200 euro i övertidsarbete.

Prestationsbetalaren och inkomsttagaren kommer överens om att inkomsten behandlas som förskottslön, som dras av lönen som betalas till inkomsttagaren vid följande löneutbetalning (20.3). Som avsikt vid löneutbetalningen 20.3 är att betala personen 3 400 euro i tidlön. Betalaren kvittar övertidsersättningen på 200 euro som betalats som överbetalning från tidlönen och anmäler 3 200 euro som tidlön till inkomstregistret. Eftersom betalaren kvittar prestationen från ett annat inkomstslag ska den ursprungliga anmälan (20.2) korrigeras och överbetalningen ska anges med samma inkomstslag, varifrån överbetalningen kvittas.

Exempel 31, tabell 1/3.

FÖRSTA ANMÄLAN INNAN ÖVERBETALNINGEN UPPTÄCKTS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx9876543

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.02.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.02.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:28.02.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3400.00

Intjäningsperiod: 01.02–28.02.20xx*

 

235 Övertidsersättning

 

Intjäningsperiod: 15.02–20.02.20xx*

400.00

402 Förskottsinnehållning

954.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare

271.70

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

53.20

Då överbetalningen upptäcks och man beslutar att kvitta den mot ett annat inkomstslag som betalas ut senare, ska man lämna in en ersättande anmälan för februari på följande sätt:

Exempel 31, tabell 2/3.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM PRESTATIONEN HAR KVITTATS FRÅN ETT ANNAT INKOMSTSLAG

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx9876543

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.02.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.02.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:28.02.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3600.00

235 Övertidsersättning

200.00

Intjäningsperiod: 15.02.–20.02.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning

954.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

271.70

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

53.20

Eftersom överbetalningen på 200 euro kvittades mot tidlönen för mars (3 400 euro), ska betalaren anmäla det lägre beloppet på bruttolönen till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 31, tabell 3/3.

ANMÄLAN OM BETALD INKOMST SOM BEHANDLAS SOM FÖRSKOTTSLÖN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx1234567

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.03.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3200.00

Intjäningsperiod: 01.03–31.03.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning

848.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare

228.80

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

44.80

* Intjäningsperioden är en kompletterande tilläggsuppgift.

I det fall att en överbetalning inte i sin helhet kan debiteras i följande löneutbetalning ska överbetalningen korrigeras till ogrundad förmån (se kapitel 3 Anmälan om prestation som utbetalats på fel grunder och retroaktiv korrigering).

Det sätt som inkomstregistret rekommenderar för anmälan om överprestationer beskrivs i avsnitt 3.1.

4.9 Ogrundad förmån och återkrav i samma anmälan

Ovan beskrevs hur en ogrundad förmån och återkrav anmäls. I en och samma anmälan kan man anmäla en ogrundad förmån som hänför sig till löneperioden och inkomster som återkrävts under samma löneperiod. En ogrundad förmån ska anmälas till inkomstregistret senast inom en månad efter att den upptäckts, och därför kan det också uppkomma situationer där man hinner återkräva en betald ogrundad förmån under samma löneperiod. Också i dessa situationer ska en ogrundad förmån anmälas.

Exempel 32: Ogrundad förmån och återkrav i samma anmälan.

Till en inkomsttagare har 3 000 euro betalats i lön. Prestationsbetalaren verkställer förskottsinnehållning (20 procent) på inkomsten. I samma löneutbetalning har man av inkomsttagaren återkrävt en överbetalning på 150 euro som gjorts i samband med föregående löneutbetalning. Prestationen återkrävs till bruttobeloppet. Den betalda lönen och återkravet av överprestationen har anmälts till inkomstregistret på normalt sätt.

Senare upptäcker betalaren att inkomsttagaren borde ha fått en lön på endast 2 700 euro. Prestationsbetalaren ska korrigera den inlämnade anmälan och anteckna överbetalningen (300 euro) som en ogrundad förmån. Alla uppgifter i den ursprungliga anmälan ska ges på nytt, också uppgifterna om återkravet:

Exempel 32.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx10081111

Versionsnummer för anmälan: 1 (frivillig uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:05.10.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:16.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

227 Ackordslön

2700.00

Intjäningsperiod: 16.09.–30.09.20xx*

 

227 Ackordslön

300.00

Ogrundad förmån: Ja

 

Intjäningsperiod: 16.09.–30.09.20xx

 

227 Ackordslön

150.00

Återkrav: Ja

 

Intjäningsperiod: 16.08.–31.08.20xx*

 

Tilläggsuppgifter om återkrav:

 

Datum för återkrav: 05.10.20xx

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 16.08.–31.08.20xx

 

Ursprunglig betalningsdag: 05.08.20xx*

 

402 Förskottsinnehållning (20 procent på 3000 euro)

600.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2700 euro)

193.05

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2700 euro)

37.80

* Intjäningsperioden och det ursprungliga betalningsdatumet är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas dock att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är en obligatorisk uppgift. Det rekommenderas att betalaren i återkravsituationer också anmäler uppgiften Ursprungligt betalningsdatum, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att kunna hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.10 Naturaförmån återkrävs

Om det finns ett fel i beloppet av den anmälda naturaförmånen, rättas naturaförmånen i anmälan för den ursprungliga användningsmånaden. Naturaförmånen kan inte vara en ogrundad förmån, eftersom personen haft tillgång till förmånen under denna tid (se avsnitt 3.1.3 När korrigeras uppgifter för den ursprungliga perioden utan uppgiften Ogrundad förmån?). När betalaren återkräver inkomst av inkomsttagare, hänför sig återkravet till penninglönen. I vissa situationer kan också naturaförmånens andel återkrävas, och då ska den återkrävas av penninglönen. I de här situationerna kan det belopp som debiterats anmälas som ersättning för naturaförmån, om personen fortfarande har tillgång till naturaförmånen. Man bör dock komma ihåg att högst ett belopp som motsvarar beskattningsvärdet av naturaförmånen kan anmälas som debiterad ersättning, även om det återkrävda beloppet de facto är större.

Exempel 33: Naturaförmån återkrävs av penninglön.

Inkomsttagarens lön är 5 000 euro. Beloppet består av tidlön på 4 000 och bostadsförmån på 1 000 euro. Betalare återkräver hela beloppet på 5 000 euro, eftersom inkomsttagaren var på oavlönad semester under denna månad. Eftersom inkomsttagarens penninglön inte räcker till för att återkräva hela prestationen på en gång, kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att återkräva den i rater på 1 000 euro.

Betalaren lämnar en ersättande anmälan och anger penninglönen som ogrundad förmån. Dessutom korrigerar betalaren arbetstagaravgifterna. Socialförsäkringsavgifterna sjunker när prestationsbetalaren lämnar anmälan om ogrundad förmån.

Exempel 33, tabell 1/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM OGRUNDAD FÖRMÅN INNAN NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

Ogrundad förmån: Ja

 

301 Bostadsförmån

1000.00

402 Förskottsinnehållning(av 5 000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
(av 1 000 euro)

71.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 1 000 euro)

14.00

När betalaren efter att ha upptäckt felet betalar lön för den följande löneperioden (tidlön på 4 000 euro och 1 000 euro i bostadsförmån), återkräver den naturaförmånens andel (1 000 euro) genom att ange ersättningen för naturaförmånen i anmälan:

Exempel 33, tabell 2/2.

ANMÄLAN NÄR NATURAFÖRMÅNENS ANDEL ÅTERKRÄVS AV PENNINGLÖN

Typ av åtgärd:Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11161200

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

Intjäningsperiod: 10.10.–31.10.20xx*

 

301 Bostadsförmån 1000.00

402 Förskottsinnehållning(av 5 000 euro)

1250.00

407 Ersättning för andra naturaförmåner 1000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare(av 4 000 euro)

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 4 000 euro)

56.00

* Intjäningsperioden är en kompletterande tilläggsuppgift.

Exempel 34: En del av en naturaförmån återkrävs.

Inkomsttagarens lön är 5 000 euro. Beloppet består av tidlön på 4 000 och bostadsförmån på 1 000 euro, varav arbetsgivaren debiterar månatlig ersättning på 800 euro. Betalare återkräver hela beloppet på 4 200 euro, eftersom inkomsttagaren var på oavlönad semester under denna månad. Eftersom inkomsttagarens penninglön inte räcker till för att återkräva hela prestationen på en gång, kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att återkräva den i rater på 1 000 euro.

Exempel 34, tabell 1/3.

URSPRUNGLIG ANMÄLAN DÄR DEN OAVLÖNADE LEDIGHETEN ÄNNU INTE VAR KÄND

Typ av åtgärd:Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

301 Bostadsförmån 1000.00

402 Förskottsinnehållning(av 4 200 euro)

1000.00

407 Ersättning för andra naturaförmåner 800.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare(av 4 200 euro)

300.30

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 4 200 euro)

58.80

Betalaren lämnar en ersättande anmälan och anger penninglönen som ogrundad förmån. Dessutom korrigerar betalaren arbetstagaravgifterna. Socialförsäkringsavgifterna sjunker när prestationsbetalaren lämnar anmälan om ogrundad förmån.

Exempel 34, tabell 2/3.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM OGRUNDAD FÖRMÅN INNAN NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

Ogrundad förmån: Ja

 

301 Bostadsförmån

1000.00

402 Förskottsinnehållning(av 4 200 euro)

1000.00

407 Ersättning för andra naturaförmåner 800.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
(av 200 euro)

14.30

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 200 euro)

2.80

I samband med följande lönebetalning återkräver betalaren överprestationen på 1 000 euro av personen, varav 800 euro hänför sig till penninglönen och 200 euro till naturaförmånen. Av naturaförmånen debiteras således den avtalade ersättningen på 800 euro och överprestationens andel på 200 euro.

Exempel 34, tabell 3/3.

ANMÄLAN NÄR NATURAFÖRMÅNENS ANDEL ÅTERKRÄVS AV PENNINGLÖN

Typ av åtgärd:Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx11161200

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.10.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.10.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.10.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

201 Tidlön 800.00

Återkrav: Ja

 

301 Bostadsförmån 1000.00

402 Förskottsinnehållning (av 5 000 euro)

1250.00

407 Ersättning för andra naturaförmåner (800 euro + 200 euro) 1000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 4 000 euro)

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 4 000 euro)

56.00

Om lön inte längre betalas till inkomsttagaren och betalaren även återkräver naturaförmånens andel av inkomsttagaren, ska betalaren lämna en ersättande anmälan och ange naturaförmånens andel som ogrundad förmån för den tidigare penninglönen. När inkomsttagaren återbetalar prestationen anmäler betalaren att den del av lönen är återbetald. Naturaförmånens belopp i anmälan förblir dock detsamma som för ifrågavarande månad.

Exempel 35: Naturaförmån återkrävs, lön betalas inte längre.

En arbetstagare har av arbetsgivaren fått 4 000 euro i lön och 1 000 euro i bostadsförmån. Lönen har betalats även om anställningen upphört i slutet av augusti.

Exempel 35, tabell 1/3.

FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd:Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

301 Bostadsförmån 1000.00

402 Förskottsinnehållning(av 5 000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare(av 5 000 euro)

357.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 5 000 euro)

70.00

Prestationsbetalaren återkräver lönen och naturaförmånen, sammanlagt 5 000 euro. Betalaren korrigerar anmälan från september och anger penninglönen som ogrundad förmån. Naturaförmånen anmäls normalt.

Exempel 35, tabell 2/3.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM OGRUNDAD FÖRMÅN INNAN NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4000.00

Ogrundad förmån: Ja

 

301 Bostadsförmån

1000.00

402 Förskottsinnehållning (av 5 000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
(av 1 000 euro)

71.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 1 000 euro)

14.00

Eftersom penninglönen på 4 000 euro för september inte räcker till för återkravet av överprestationen (penninglön och naturaförmån, sammanlagt 5 000 euro), ska betalaren också korrigera anmälan om löneuppgifter för föregående månad, dvs. augusti, och ange överprestationen på 1 000 euro som ogrundad förmån för den tidigare betalda penninglönen.

Exempel 35, tabell 3/3.

ANMÄLAN NÄR NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS OCH LÖN INTE LÄNGRE BETALAS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161944

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.08.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.08.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.08.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3000.00

201 Tidlön 1000.00

Ogrundad förmån: Ja

 

301 Bostadsförmån 1000.00

402 Förskottsinnehållning (av 5 000 euro)

1250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 3 000 euro)

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 3 000 euro)

42.00

 

5 Makulering av uppgifter

Med makulering av uppgifter avses att uppgifter raderas ur inkomstregistret. Betalaren kan helt och hållet ta bort material eller anmälningar som lämnats in, om dessa varit felaktiga. En tidigare anmälan raderas när en anmälan makuleras. Raderingen hänförs till rätt anmälan med hjälp av inkomstregistrets anmälningsreferens eller prestationsbetalarens anmälningsreferens.

Man bör inte radera korrekta anmälningar i onödan. Uppgifterna bör makuleras först då man kan lämna in en ny anmälan. Rekommendationen är att den tidigare anmälan makuleras och en ny anmälan lämnas in under en och samma dag, se avsnitt 6.4.

Uppgifter raderas på olika sätt i de olika anmälningskanalerna. Om anmälan raderas med webblanketten för e-tjänsten eller med en pappersblankett ska den raderade anmälans uppgifter ges i anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan, beroende på vilken anmälan det är fråga om. I webblanketten för e-tjänsten öppnas anmälan som lämnats tidigare, och här väljs ”Radera”. På motsvarande sätt väljer man i pappersblanketten ”Makulering av anmälan” som typ av åtgärd.

Material och anmälningar makuleras inte med samma anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivares separata anmälan som används för att ge nya och ersättande anmälningar, om uppgifterna ges genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten. En makulering har skilts åt till en separat materialtyp. Följande uppgifter ska ges, om typen av material är makulering av anmälningar om löneuppgifter eller makulering av arbetsgivarens separata anmälningar.

 • materialägarens (betalarens) identifierare
 • betalarens anmälningsreferens eller
 • inkomstregistrets anmälningsreferens.

Dessutom kan versionsnumret för anmälan uppges. Versionsnumret är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift.

I makuleringen av ett helt material används materialreferensen för det aktuella materialet.

6 Korrigering av uppgifter genom makulering av en tidigare inlämnad anmälan

Uppgifterna i inkomstregistret korrigeras i allmänhet med en ersättande anmälan, men det finns dock situationer där det ersättande förfarandet inte kan tillämpas, utan en tidigare inlämnad anmälan ska makuleras och därefter en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in.

Uppgifterna ska korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan i följande situationer:

 • Korrigering av betalningsdatum
 • Korrigering av löneutbetalningsperiod
 • Korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundidentifierare
 • Korrigering av typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren då tilläggsuppgiften Idrottare eller Samfund ändras
 • Korrigering av typ av betalare då uppgiften Tillfällig arbetsgivare ändras
 • Korrigering av kundidentifieraren för egentlig arbetsgivare i datagruppen ställföreträdande betalare
 • Korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • Korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • Korrigering av uppgift om arbetspensionsförsäkring
 • Korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnumret
 • Korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituation för försäkring:
  • Ändring av uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • Ändring av uppgifterna Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt.
  • Ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.

Uppgifterna bör makuleras först då man kan lämna in en ny anmälan. Rekommendationen är att den tidigare anmälan makuleras och en ny anmälan lämnas in under en och samma dag.

Som Typ av åtgärd antecknas ”Makulering av anmälan”, om en korrigering görs med en pappersblankett. Prestationsbetalaren kan öppna en tidigare inlämnad anmälan och radera denna, om uppgifterna korrigeras genom e-tjänsten. Med en anmälan om makulering ger prestationsbetalaren de nödvändiga uppgifterna, om uppgifterna anmäls genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten (se kapitel 5). Därefter ska prestationsbetalaren lämna en ny anmälan med korrekta uppgifter.

6.1 Korrigering av betalningsdatum och löneutbetalningsperioden

Felaktiga uppgifter om betalningsdatumet för en prestation eller löneutbetalningsperioden kan inte korrigeras med en ersättande anmälan till det aktuella betalningsdatumet. En tidigare inlämnad anmälan ska makuleras, och därefter inlämnas en ny anmälan där korrekt betalningsdatum och löneutbetalningsperioden uppges.

Inlämnat material där fel betalningsdatum eller löneutbetalningsperioden uppgetts i alla anmälningar kan makuleras i sin helhet genom att använda antingen den materialreferens som bildats av inkomstregistret eller betalarens egna materialreferens.

Exempel 36: Korrigering av betalningsdag.

En tidlön på 3 500 euro har 15.05 betalats till en inkomsttagare. I anmälan har det felaktigt uppgetts att inkomsten betalats 05.05.

Betalaren sänder anmälan till inkomstregistret, och upptäcker inte felet:

Exempel 36, tabell 1/3.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:05.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3500.00

402 Förskottsinnehållning

1100.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

250.25

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

49.00

 • Inkomstregistret returnerar anmälningsreferensen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

När arbetsgivaren upptäcker felet ska uppgifterna korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan.

Prestationsbetalaren lämnar följande anmälan om makuleringen, om uppgifterna anmäls genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten:

Exempel 36, tabell 2/3.

MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER (InvalidationsToIR)

Makulering av anmälan om löneuppgifter Kod 105 (eller alternativt kod 109, om hela materialet makuleras)

Materialets ägare: 1234567-8

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720
Inkomstregistrets anmälningsreferens: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Därefter lämnar betalaren in en ny anmälan med korrekta uppgifter:

Exempel 36, tabell 3/3.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx18050940

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

3500.00

402 Förskottsinnehållning

1100.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

250.25

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

49.00

6.2 Korrigering av kundidentifierare, pensionsarrangemangsnummer och försäkringsnummer

En kundidentifierare som använts som specifikationsuppgift för inkomsttagaren eller betalaren och som felaktigt uppgetts till inkomstregistret ska korrigeras genom att makulera den tidigare inlämnade anmälan och därefter lämna in en ny anmälan.

Förfarandet tillämpas vid korrigering av följande uppgifter:

 • Korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundidentifierare
 • Korrigering av kundidentifieraren för egentlig arbetsgivare i datagruppen ställföreträdande betalare
 • Korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • Korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnumret.

Om en utländsk person senare får en finländsk personbeteckning, anmäls personbeteckningen i följande anmälan som ska lämnas in. På motsvarande sätt anmäls den nya beteckningen för en person som bytt kön i anmälan som lämnas efter ändringen. I detta fall behöver inte tidigare anmälningar rättas. Då det gäller utländska inkomsttagare och betalare ska också den utländska kundbeteckningen fortfarande anmälas.

Förfarandet vid korrigering av uppgiften, se exempel 36 i avsnitt 6.1.

6.3 Korrigering av uppgifterna Undantagssituation för försäkring

En felaktig anmälan om inkomsttagarens försäkringsskyldighet eller en senare förändring av förhållandet ska korrigeras genom att makulera den tidigare inlämnade anmälan och därefter lämna in en ny anmälan. Korrigering genom makulering gäller följande uppgifter:

 • Ändring av uppgifter retroaktivt i Ingen försäkringsskyldighet och
 • Ändring av uppgifter retroaktivt i Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd
 • Ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.

Korrigeringarna i uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring gäller situationer där inkomsttagarens inkomst ursprungligen anmälts som underställd socialförsäkringspremier och där man senare upptäcker att detta inte varit fallet eller inkomsttagaren inte omfattas av tillämpningsområdet för socialskyddet i Finland eller så är personen frivilligt pensionsförsäkrad i Finland. I detta fall ska den ursprungliga anmälan makuleras varefter en ny anmälan görs med korrekta uppgifter om Typ av undantagssituation för försäkring. Det ovan beskrivna förfarandet ska tillämpas så att uppgiften också kan förmedlas till socialförsäkringsanstalter som fått anmälningsuppgiften.

Exempel 37: Korrigering av uppgiften Undantagssituation för försäkring.

En utländsk arbetstagare arbetar i Finland ett år (15.4.20n1–14.4.20n2) för en finländsk arbetsgivare. Månadslönen är 4600 euro. Lön för den första löneperioden har hunnit utbetalas till arbetstagaren innan hen retroaktivt får intyget över utsända arbetstagare från sin hemviststat. Intyget stod inte till förfogande i samband med den första löneutbetalningen, och därför var betalaren tvungen att betala socialförsäkringspremier på lönen till arbetstagaren och även uppge övriga uppgifter som informationsanvändarna behöver om arbetstagaren.

Exempel 37, tabell 1/3.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NNNNZZZZ

Startdatum för anställningens giltighet: 15.04.20n1

Slutdatum för anställningsförhållandet: 14.04.20n2

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4600.00

402 Förskottsinnehållning

1150.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

328.90

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

64.40

 • Inkomstregistret returnerar anmälningsreferensen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

På basis av anmälan har uppgifterna överlåtits till socialförsäkringsanstalter (bland annat pensionsanstalten, Sysselsättningsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget).

När intyget över utsända arbetstagare erhålls ska uppgifterna korrigeras på ovan beskrivet sätt genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna in en ny. Prestationsbetalaren lämnar följande anmälan om makuleringen, om uppgifterna anmäls genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten:

Exempel 37, tabell 2/3.

MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER (InvalidationsToIR)

Makulering av anmälan om löneuppgifter Kod 105

Materialets ägare: 1234567-8

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720

Inkomstregistrets anmälningsreferens: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

Versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Prestationsbetalaren kan öppna en tidigare inlämnad anmälan och radera denna, om uppgifterna korrigeras med webblanketten för e-tjänsten.

Socialförsäkringsanstalter till vilka den ursprungliga anmälan skickats får information om att anmälan makulerats.

Därefter lämnar betalaren in en ny anmälan med korrekta uppgifter. Det rekommenderas att anställningens giltighetsuppgifter anges, även om inkomsttagaren inte är pensionsförsäkrad i Finland.

Exempel 37, tabell 3/3.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx06041115

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Startdatum för anställningens giltighet: 15.04.20n1
Slutdatum för anställningsförhållandet: 14.04.20n2
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

4600.00

402 Förskottsinnehållning

1150.00

I exempel 37 ska prestationsbetalaren dessutom korrigera det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan, om beloppet av sjukförsäkringsavgiften förändras på grund av korrigeringen av anmälan om löneuppgifter.

Uppgifterna ska rättas på det sätt som beskrivs ovan, också i det fall att man ursprungligen anmält att inkomsttagaren inte omfattas av det finländska socialskyddet eller ett det i fråga om inkomsttagaren inte finns någon försäkringsskyldighet och man senare upptäcker att inkomsten borde ha anmälts som underkastad socialförsäkringsavgifter.

Ifall inkomsten som betalats till inkomsttagaren understiger den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring (60,57 euro per månad år 2020) och denna gräns under samma månad överskrids, ska betalaren makulera den tidigare inlämnade anmälan varefter en ny anmälan med de korrekta uppgifterna lämnas in.

Om en person inte är skyldig att teckna FöPL- eller LFöPL-försäkring för att företagsverksamheten är mycket småskalig, anmäls ”Ingen försäkringsskyldighet” och inga uppgifter om arbetspensionsförsäkring lämnas. I anmälan ska man även som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren ange "Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet". Om det upptäcks senare att inkomsttagaren skulle ha varit försäkringsskyldig, t.ex. om företagsverksamheten har vuxit, ska prestationsbetalaren makulera de anmälningar som hen tidigare lämnat in och lämna in nya anmälningar på det sätt som beskrivs i exemplet nedan.

Exempel 38: Inkomsttagaren har bedrivit företagsverksamhet i liten skala och hen har inte varit FöPL-försäkringsskyldig.

Prestationsbetalaren har betalat personen 1 000 euro i lön och anmält uppgifterna med anmälan om löneuppgifter på följande sätt:

Exempel 38, tabell 1/3.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx031520xxx

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:15.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.03.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

1000.00

402 Förskottsinnehållning

200.00

Om det upptäcks senare att inkomsttagaren skulle ha varit skyldig att teckna företagarens pensionsförsäkring, ska prestationsbetalaren makulera den tidigare inlämnade anmälan.

Exempel 38, tabell 2/3.

MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER (InvalidationsToIR)

Makulering av anmälan om löneuppgifter Kod 105

Materialets ägare: 1234567-8

Betalarens anmälningsreferens: 20xx031520xxx

Inkomstregistrets anmälningsreferens: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd6

Versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Efter att anmälan har makulerats ska en ny anmälan lämnas med korrekta uppgifter.

Exempel 38, tabell 3/3.

NY ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx031520xxx

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 30.03.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Företagarens pensionsförsäkring (eller Lantbruksföretagarens pensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

1000.00

402 Förskottsinnehållning

200.00

6.4 Konsekvenserna makulering för betalning av skatter på eget initiativ

Om felaktiga anmälningar till inkomstregistret korrigeras genom makulering ska en ny anmälan lämnas samma dag. Anmälningar som inlämnats kl. 16.00−18.00 kan i vissa situationer fördelas mellan olika dagar. Därför är det säkrast att lämna anmälningar antingen före kl. 16 eller efter kl. 18.

Om uppgifter i inkomstregistret korrigeras genom makulering av anmälan, är det bra att kontrollera inlämningstidpunkten för skatter på eget initiativ i MinSkatt. Beroende på återbetalningstidpunkten kan en betalning till Skatteförvaltningen återbetalas till betalaren, om den nya uppgiften som anmälts till inkomstregistret inte i tid överförs till MinSkatt. Om man i MinSkatt som återbetalningstid anger "Återbetalningen är tillgänglig senare", återbetalas betalningar avsedda för arbetsgivarprestationer inte i onödan.

Om återbetalningstidpunkten är "Återbetalning genast efter handläggning" eller "Återbetalning följande allmänna förfallodag efter anmälningsdagen", kan en betalning till Skatteförvaltningen återbetalas. Då visas skatten som obetald i MinSkatt, och dröjsmålsränta beräknas på den från den ursprungliga förfallodagen för skatten.

7 Korrigering av uppgifter i arbetsgivarens separata anmälan

7.1 Allmänt om korrigering av arbetsgivarens separata anmälan

Prestationsbetalaren ska korrigera ett eventuellt fel i uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälan så att de blir korrekta. Arbetsgivarens separata anmälan korrigeras på samma sätt som anmälan om löneuppgifter. En ersättande anmälan används för att korrigera en felaktig anmälan så att den blir rätt. Detta innebär att prestationsbetalaren korrigerar en felaktig uppgift så att den blir rätt och anmäler de övriga anmälningsuppgifterna på nytt, också de uppgifter som varit korrekta.

Med hjälp av inkomstregistrets anmälningsreferens eller betalarens egen anmälningsreferens hänförs en korrigering i arbetsgivarens separata anmälan till rätt anmälan (närmare information om anmälningsreferensen finns i avsnitt 1.4 Hur hänförs en korrigering till rätt anmälan?).

Exempel 39: Prestationsbetalaren anmäler retroaktivt beloppet av ett avdrag som ska göras från sjukförsäkringsavgiften.

Prestationsbetalaren har till en inkomsttagare betalat 4 700 euro i lön. Hälften av lönen hänför sig till en period då inkomsttagaren var sjuk. Betalaren har anmält beloppet av sjukförsäkringsavgiften på en lön med inkomstslaget Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt).

Exempel 39, tabell 1/2.
FÖRSTA ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx050511125

Anmälningsdatum: 05.05.20nn

PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 04

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)

71.91

En arbetsgivare har på basis av en lön som utbetalats under en sjukledighet fått en dagpenningsförmån på 1 200 euro i september, och för denna har arbetsgivaren rätt till en återbetalning av sjukförsäkringsavgiften från Skatteförvaltningen. Arbetsgivaren ger en ersättande arbetsgivarens separata anmälan för maj där hen anmäler avdragen i punkten Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samt på nytt den tidigare anmälda uppgiften Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt).

Exempel 39, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN NÄR DAGPENNINGSFÖRMÅN ERHÅLLS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx050511125

Anmälningsdatum: 05.05.20nn

PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 04

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)

71.91

103 Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

18.36

 

Betalaren kan om hen så önskar göra avdraget även under den innevarande perioden, dvs. då betalaren får veta om förmånsbeslutet. I så fall minskar beloppet för sjukförsäkringsavgiften för den innevarande perioden, men betalaren får inte någon kompensationsränta som hen skulle få om avdraget riktades retroaktivt på den ursprungliga perioden.

Prestationsbetalaren ska även korrigera det totala beloppet av sjukförsäkringsavgifterna i arbetsgivarens separata anmälan, om inkomstuppgifterna i anmälan om löneuppgifter förändras så att arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samtidigt förändras. Situationen är denna till exempel när en utbetald lön ändras till en ogrundad förmån. I detta fall omfattas inte prestationen längre av sjukförsäkringsavgiften. Alla anmälningsuppgifter ska ges på nytt, även de uppgifter som varit korrekta.

Exempel 40: Anmälan om löneuppgifter korrigeras, och av denna anledning måste också den tidigare inlämnade arbetsgivarens separata anmälan korrigeras.

Till en inkomsttagare har 5000 euro betalats. Prestationsbetalaren har med anmälan om löneuppgifter anmält lönen och med arbetsgivares separata anmälan gett uppgifterna om beloppet av sjukförsäkringsavgiften på motsvarande sätt.

Exempel 40, tabell 1/2.
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05101200

Anmälningsdatum: 05.10.20nn

PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 09

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)

76.50

Arbetsgivaren har utöver den normala lönen på 3 000 euro av misstag betalat 2000 euro för mycket. Arbetsgivaren korrigerar den inlämnade anmälan om löneuppgifter och antecknar överbetalningen som en ogrundad förmån.

Arbetsgivares separata anmälan som tidigare lämnats in ska korrigeras på motsvarande sätt:

Exempel 40, tabell 2/2.

ERSÄTTANDE ANMÄLAN NÄR ETT FEL UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 20xx05101200

Anmälningsdatum: 05.10.20nn

PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 09

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)

45.90

7.2 Korrigering av uppgifter genom makulering av en tidigare anmälan

I korrigeringen av arbetsgivares separata anmälan finns vissa felkorrigeringssituationer där man inte kan tillämpa ett ersättande förfarande, utan den tidigare inlämnade anmälan ska makuleras och därefter en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in.

Uppgifterna ska korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan i följande situationer:

 • Korrigering av redovisningsperiod
 • Korrigering av kundidentifierare för prestationsbetalare
 • Korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnumret

En närmare beskrivning av hur uppgifterna för arbetsgivarens separata anmälan ska ges finns i Anmälan av information till inkomstregistret: Arbetsgivarens separata anmälan.

8 De viktigaste reglerna för korrigering och anmälan av överprestationer

De uppgifter som anmälts till inkomstregistret ska korrigeras enligt principerna i anvisningen. Nedan följer de viktigaste principerna för anmälan och korrigering av uppgifter:

 • I anmälan om löneuppgifter anges endast prestationer som de facto betalats till en person.
 • I anmälan om löneuppgifter anges endast avgifter och skatter som de facto debiterats personer.
  • Till inkomstregistret ska inte anmälas tekniska avdrag som görs i lönesystemet, såsom överföringar av inkomster från ett inkomstslag till ett annat.
  • Arbetstagaravgifter och andra ersättningar får inte anmälas, om de inte debiterats personen och avdragits från lönen.
  • Förskottsinnehållning får inte anmälas, om den inte debiterats personen och avdragits från lönen.
 • Negativa skatter och arbetstagaravgifter får anmälas endast om pengar faktiskt har återbetalats till personen.
 • En negativ förskottsinnehållning får anmälas endast om förskottsinnehållningen inte kan korrigeras genom att minska förskottsinnehållningen på senare löner

I anmälan om överprestationer dvs. ogrundade förmåner gäller det att notera:

 • Överprestationer kan inte anmälas som negativa tal.
 • Överprestationer anmäls genom att korrigera en tidigare anmäld inkomst till en ogrundad förmån.
 • Naturaförmåner och andra förmåner som inte betalats kontant kan inte anmälas som ogrundade förmåner.
 • Skattefria kostnadsersättningar kan inte anmälas som ogrundade förmåner.
 • Avgifter som debiterats för inkomster och andra avdrag (inkomstslag i 400-serien) kan inte anmälas som ogrundade förmåner.
 • Inkomst kan inte anmälas som återkrävd om den inte först har anmälts som en ogrundad förmån.
 • Om en prestation till för högt belopp behandlas som förskottslön dvs. kvittning mot lön, anmäls den inte som ogrundad förmån.
  • Kvittning mot lön rekommenderas inte, eftersom det kan leda till att förmånen fastställs på fel grunder.
 • Det att en prestation som betalats till för högt belopp anmäls som en ogrundad förmån minskar beloppet av socialförsäkringsavgifter.

I anmälan om återkrävd inkomst gäller det att notera:

 • Återkrav anmäls endast om inkomsten faktiskt återkrävts av en person.
 • Återkrävd inkomst kan inte anmälas som ett negativt tal.
 • Inkomsten ska först anmälas som ogrundad förmån, innan återkravet kan anmälas.
 • Återkrävd inkomst anmäls i en separat anmälan med uppgifter om återkravet.
 • Återkrav anmäls först efter att inkomsten faktiskt återkrävts av en person.
  • Planerade kommande återkrav får inte anmälas.
 • Inkomst kan återkrävas brutto eller netto.
  • Vid bruttoåterkrav återkräver betalaren överprestationen av inkomsttagaren till samma belopp som den betalats. Det belopp som återkrävs innehåller den ursprungliga förskottsinnehållningen på inkomsten.
  • Vid nettoåterkrav återkräver betalaren en prestation till för högt belopp av inkomsttagaren där förskottsinnehållningens andel som verkställts på den ursprungliga betalningsdagen först har dragits av. Betalaren anmäler förskottsinnehållningen i tilläggsuppgifterna om återkravet under "Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet". Själva överprestationen anmäls dock till ursprungligt belopp, dvs. så att den innehåller förskottsinnehållningen.
  • Uppgiften om förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet påverkar betalarens förskottsinnehållningsskyldighet och minska inkomsttagarens förskottsinnehållning.
  • Inkomst återkrävs alltid av personens nettolön.
  • Nettoåterkrav är möjligt endast fram till den tidpunkt som Skatteförvaltningen fastställt.
 • Naturaförmåner och prestationer som inte betalats kontant kan inte återkrävas på samma sätt som penninglön.
 • Avgifter som debiterats inkomster och andra avdrag kan inte anmälas som återkrav.
 • Om en prestation till för högt belopp behandlas som förskottslön dvs. kvittning mot lön, anmäls den inte som återkrav.
 • Uppgifterna om återkrav påverkar inte socialförsäkringsskyldigheten.

8.1 Exempel på behandling och anmälan av överprestation på tre olika sätt

Återkrav kan genomföras på tre olika sätt:

 1. som nettoåterkrav
 2. som bruttoåterkrav
 3. genom att behandla överprestationen som förskottslön (s.k. lönekvittning).

Anmälan av uppgifter om återkrav förutsätter att prestationen till för högt belopp har korrigerats till en ogrundad förmån med en anmälan som hänförs till inkomstens ursprungliga betalningsdag. Inkomst kan inte anmälas som återkrävd om den inte först har anmälts som en ogrundad förmån.

Exempel 41: En betalare märker att den betalat för mycket lön.

En lön på 2 200 euro har betalats ut till en person i januari 2020. Förskottsinnehållningen har verkställts enligt 25 %, dvs. 550 euro. Arbetstagaravgifterna har debiterats normalt. Lönen har anmälts till inkomstregistret.

Exempel 41, tabell 1/4.
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET KORRIGERAS euro
201 Tidlön 2200.00
402 Förskottsinnehållning 550.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 157.30
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.80

Betalaren märker senare att 200 euro för mycket har betalats i tidlön. Betalaren gör en extra körning i lönesystemet på basis av vilken en fordran på personen bildas som ett negativt tal (-200). Efter att överbetalningen upptäckts ska betalaren anmäla till inkomstregistret att inkomsten är en ogrundad förmån. Negativa tal kan inte anmälas till inkomstregistret.

Betalaren ska korrigera anmälan för januari och ange överprestationen (200 euro) som ogrundad förmån. Betalningsdagen och inkomstslaget i den ursprungliga anmälan förändras inte, men betalaren anger uppgiften Ogrundad förmån i samband med inkomstslaget.

Betalaren korrigerar anmälan och anger överprestationen som ogrundad förmån.

Exempel 41, tabell 2/4.
BETALAREN KORRIGERAR ÖVERPRESTATIONEN TILL OGRUNDAD FÖRMÅN euro
201 Tidlön 2000.00
201 Tidlön 200.00
Ogrundad förmån: Ja  
402 Förskottsinnehållning 550.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 28.00

Uppgiften Ogrundad förmån påverkar socialförsäkringsskyldigheten. På basis av uppgiften sänks den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter, och i exemplet blir lönen 2 000 euro. De övriga socialförsäkringsavgifterna korrigeras automatiskt på basis av den ersättande anmälan, men beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska korrigeras separat i arbetsgivarens separata anmälan så att den motsvarar den riktiga lönen (2 000 euro).

Även om överprestationen korrigeras till ogrundad förmån, beskattas inkomsttagaren fortfarande för 2 200 euro och som förskottsinnehållning beaktas 550 euro enligt utfallet.

Eftersom den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter sjunker, ska de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som anmälts till inkomstregistret korrigeras. Betalaren kan sänka avgifterna redan i anmälan om ogrundad förmån eller i anmälan om återkravet. Om inkomsten återkrävs först följande kalenderår, ska betalningarna korrigeras så att de motsvarar det korrekta beloppet redan i anmälan om ogrundad förmån. Vid behov kan betalaren återbetala alltför stora arbetstagaravgifter till inkomsttagaren eller debitera lägre avgifter i samband med följande löneutbetalning men anmäla uppgifterna till inkomstregistret som om normala avgifter skulle ha debiterats.

Den verkställda förskottsinnehållningen ändras inte i anmälan om ogrundad förmån.

8.1.1 Nettoåterkrav

Nettoåterkrav innebär att betalaren återkräver en prestation till för högt belopp av inkomsttagaren där förskottsinnehållningens andel som verkställts på den ursprungliga betalningsdagen först har dragits av. Även då ska en överprestation anmälas till inkomstregistret enligt det ursprungliga beloppet utan att dra av förskottsinnehållningen.

Inkomst kan återkrävas netto av inkomsttagaren, om inkomsten återbetalas samma år eller i början av följande år, senast det datum (30.4) som fastställts av Skatteförvaltningen. Då hinner Skatteförvaltningen få uppgiften innan personens beskattning har slutförts, och förskottsinnehållningen räknas inte inkomsttagaren tillgodo i beskattningen. Skatteförvaltningen hänför korrigeringen av förskottsinnehållningen till betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter för den ursprungliga betalningsmånaden.

Exempel 41 (fortsätter): Betalaren återkräver en prestation till för högt belopp netto.

Arbetsgivaren och inkomsttagaren avtalar om att en överbetalning på 200 euro återbetalas i samband med lönebetalningen i februari. Personens normala lön för februari är 2 000 euro. Överbetalningen på 200 euro för januari återkrävs netto.

Arbetstagarens skattekort har ändrats under tiden, och förskottsinnehållningsprocenten är 20 %.

Exempel 41, tabell 3/4.
INKOMSTEN ÅTERKRÄVS NETTO euro
201 Tidlön 2000.00
201 Tidlön 200.00
Återkrav:Ja  
402 Förskottsinnehållning(20 procent på 2 000 euro) 400.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 000 euro) 28.00
Tilläggsuppgifter om återkrav:  
Datum för återkrav: 15.2.20xx  
Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet
(25 % av 200 euro, förskottsinnehållning i januari)
50.00
Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.1-31.1.20xx  
Ursprunglig betalningsdag: 15.1.20xx  

Uppgiften Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet styr arbetsgivarens förskottsinnehållningsskyldighet. På basis av uppgiften sjunker skyldigheterna för skatteperioden, i exemplet med 50 euro för januari. På motsvarande sätt minskar inkomsttagarens inkomst med 200 euro och den förskottsinnehållning som räknas till godo med 50 euro. Uppgifter om återkrav påverkar inte skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter. I exemplet betalas socialförsäkringsavgift på basis av 2 000 euro.

Den lön som inkomsttagaren får i handen för februari efter skatt och arbetstagaravgifter är 1 429 euro: förskottsinnehållning (20 %) på 400 euro har verkställts på bruttoinkomsten på 2 000 euro och arbetstagaravgifter på 171 euro debiterats. Återkravet görs på nettolönen, dvs. återkravet på 150 euro avdras: av bruttobeloppet på 200 euro har skatt på 50 euro (25 %) avdragits. Inkomsttagaren får 1 279 euro (1 429 − 150).

8.1.2 Bruttoåterkrav

Med bruttoåterkrav avses att en prestation till för högt belopp återkrävs brutto av inkomsttagaren. Betalaren återkräver av inkomsttagaren både en prestation som betalats till denne och förskottsinnehållningens andel som verkställts tidigare på inkomsten. Vid bruttoåterkrav kan en prestationsbetalare skicka exempelvis en faktura till inkomsttagaren eller återkräva prestationen till för högt belopp från en nettolön som betalas senare till inkomsttagaren. En betalare kan alltid tillämpa bruttoåterkrav även när nettoåterkrav fortfarande skulle vara möjligt.

Exempel 41 (fortsätter): Betalaren återkräver en prestation till för högt belopp brutto.

Arbetsgivaren och inkomsttagaren avtalar om att en överbetalning på 200 euro återbetalas i samband med lönebetalningen i februari. Överprestationen i januari återkrävs brutto. Inkomsttagarens lön är 2 000 euro i februari. Arbetstagarens skattekort har ändrats under tiden, och förskottsinnehållningsprocenten är 20 %.

Exempel 41, tabell 4/4.
INKOMSTEN ÅTERKRÄVS BRUTTO euro
201 Tidlön 2000.00
201 Tidlön 200.00
Återkrav:Ja  
402 Förskottsinnehållning(20 procent på 2 000 euro) 400.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 000 euro) 28.00
Tilläggsuppgifter om återkrav:  
Datum för återkrav: 15.2.20xx  
Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.1-31.1.20xx  
Ursprunglig betalningsdag: 15.1.20xx  

Den lön som inkomsttagaren får i handen för februari efter skatt och arbetstagaravgifter är 1 429 euro: förskottsinnehållning (20 %) på 400 euro har verkställts på bruttoinkomsten på 2000 euro och arbetstagaravgifter på 171 euro debiterats. Av nettolönen avdras återkravet (200 euro). Inkomsttagaren får 1229 euro (1 429 − 200).

Arbetsgivarens skyldigheter minskar inte för januari. Bruttoinkomsten på 200 euro avdras från inkomsttagarens beskattning, men förskottsinnehållningen förändras inte.

Skillnaden mellan anmälan av brutto- och nettoåterkrav till inkomstregistret är att man i bruttoåterkrav inte anmäler uppgiften Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet.

8.1.3 Kvittning av lön, dvs. behandling av prestation som betalats till för högt belopp som förskottslön

Prestationsbetalaren kan också korrigera en prestation till för högt belopp i inkomstregistret utan att ange prestationen som ogrundad förmån. Då hanterar betalaren prestationen som förskottslön och kvittar överprestationen i samband med följande lönebetalning efter att felet upptäckts. Betalaren avdrar överprestationen från följande bruttolön. Hantering som förskottslön är tillåten endast om överbetalningen kan återkrävas till sitt fulla belopp i samband med följande löneutbetalning.

Om en prestation som betalats till för högt belopp kvittas i samband med följande lönebetalning, anmäls ingen uppgift om ogrundad förmån och återkrav.

Hantering som förskottslön dvs. kvittning mot bruttolön rekommenderas inte. Förfarandet för förskottslön beskrivs i avsnitt 4.8 i anvisningen.

Exempel 42: Kvittning av lön, dvs. hantering som förskottslön Kan endast göras i samband med följande lönebetalning efter att felet upptäckts.

Arbetsgivaren återkräver en överprestation på 200 euro som betalats i januari från bruttolönen följande månad. I februari skulle personen normalt erhålla 2 000 euro, men betalaren avdrar överprestationen på 200 euro från bruttolönen och betalar 1 800 euro. Förskottsinnehållning verkställs på detta belopp och arbetstagaravgifter debiteras.

I denna situation anmäls inte uppgiften Ogrundad förmån för januari eller uppgifter om återkrav.

Exempel 42
LÖNEKVITTNING euro
201 Tidlön 1800.00
402 Förskottsinnehållning(20 procent på 1 800 euro) 360.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare(på 1 800 euro) 128.70
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(på 1 800 euro) 25.20

Den lön som inkomsttagaren får i handen för februari efter skatt och arbetstagaravgifter är 1 286,10 euro: förskottsinnehållning (20 %) på 360 euro har verkställts på bruttoinkomsten på 1 800 euro och arbetstagaravgifter på 153,90 euro debiterats.

Arbetsgivarens skyldigheter för skatteperioden januari förändras inte. Arbetstagarens skattepliktiga inkomst i februari är 1 800 euro.

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2021