Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen

Har getts
4.12.2023
Diarienummer
VH/6576/05.00.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

I denna anvisning beskrivs

 • lönebegreppet
 • de två sätten att anmäla penninglöner till inkomstregistret
 • avskiljandet av lön och arbetsinkomst i inkomstregistret
 • anmälan av poster som ska dras av från lönen.

Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen. Följande ändringar och kompletteringar har gjorts i anvisningen:

 • På listan i avsnitt 1.3 över inkomstslag där socialförsäkringsavgifter kan variera, har tillagts nya inkomstslag 366 Ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst och 367 Aktiepremie som betalats ut i pengar.

I övrigt motsvarar anvisningens riktlinjer till sitt innehåll den tidigare anvisningen.

1 Anmälan av penninglön

1.1 Lönebegreppet

Lön är vederlag som ska betalas eller som enligt överenskommelse ska betalas för arbete som utförts inom ramen för ett anställningsförhållande (arbets- eller tjänsteförhållande) eller utifrån ett direktörsavtal. Enligt pensionslagen för den offentliga sektorn ses uppdrag, förtroendeuppgifter och förtroendeuppdrag vilka ska försäkras och uppdrag som närståendevårdare och familjevårdare som anställningsförhållanden under vissa förutsättningar. Lagstiftningen om olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring innehåller också försäkringsbestämmelser för vissa grupper med tanke på olycksfall och yrkessjukdomar. Enligt dessa är det möjligt att grupperna i fråga försäkras på samma sätt som personer som står i anställningsförhållande, men detta innebär inte att de som hör till dessa grupper har ett anställningsförhållande.

Inkomstbegreppen i den lagstiftning som informationsanvändarna av inkomstregistret tillämpar avviker ofta från varandra, varför lönebegreppet inte är det samma hos varje informationsanvändare. En del informationsanvändare använder termen arbetsinkomst för lön. För en del informationsanvändare är lönebegreppet bredare än för andra.

Ur skattelagstiftningens synvinkel är lön ett bredare begrepp än till exempel arbetsinkomst, som utgör grund för arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkring. I beskattningen kan också annat vederlag som betalats för arbete inom ramen för ett anställningsförhållande ses som lön.

Skillnaden kan också uppstå på grund av att en del informationsanvändare fastställer inkomsten enligt betalningstidpunkten och en del enligt intjäningstidpunkten.

Termerna lön och arbetsinkomst kan av ovan nämnda orsaker inte i alla brukssammanhang användas som synonymer till varandra. Närmare anvisningar om tolkningen av lönebegreppet fås från Skatteförvaltningens, försäkringsbolagets och Sysselsättningsfondens webbsidor eller genom att kontakta aktörerna i fråga.

1.2 Två sätt att anmäla utbetalda penninglöner

Den anmälan om löneuppgifter som ska ges till inkomstregistret ersätter flera olika anmälningar som tidigare getts till informationsanvändarna. Eftersom inkomstbegreppen är olika hos informationsanvändarna, rekommenderas det att prestationsbetalarna anmäler penninglöner på specificerat sätt (anmälningssätt 2). Penninglöner ska dock anmälas åtminstone som ett totalbelopp (anmälningssätt 1).

Specificerad anmälan av penninglöner (s.k. anmälningssätt 2)

 • Betalaren använder separata, kompletterande inkomstslag. Den anmälda lönen består i så fall av de anmälda inkomsterna, då betalaren inte behöver räkna ihop inkomsterna.
 • När uppgifterna anmäls med kompletterande inkomstslag (38 stycken), kan alla aktörer som använder uppgifter i inkomstregistret dra nytta av uppgifterna i sin verksamhet.
 • Uppgifter enligt anmälningssätt 2 ska ges inom samma tidsfrist som obligatoriska uppgifter.

Anmälan av penninglöner som ett totalbelopp (s.k. anmälningssätt 1)

 • Betalaren anmäler penninglönerna som ett totalbelopp.
 • Om lönerna anmäls som ett totalbelopp, kan en del av informationsanvändarna bli tvungna att begära närmare uppgifter, eftersom uppgifterna inte är tillräckligt noggranna för alla användare om de anmäls på begränsat sätt. Till exempel FPA behöver närmare uppgifter om penninglöner då den beviljar sjukdagpenning eller föräldraledighetspenning.

Anmälningssätt 1 och anmälningssätt 2 kan inte användas samtidigt på samma anmälan. Anmälningssätten kan dock ändras i olika anmälningar.

Nedan finns exempel på anmälan av uppgifter. I exemplen anges inte alla obligatoriska uppgifter, utan endast de uppgifter som behövs för att behandla ärendet.

Exempel 1: En lön på totalt 2 785 euro betalas till en inkomsttagare.

Lönen bildas förutom av en normal månadslön (2 100 euro) av en bonus (500 euro) och kvällsskiftstillägg (185 euro).

Betalaren kan anmäla penninglönerna på två sätt, antingen genom att anmäla dem som ett totalbelopp eller genom att specificera dem med kompletterande inkomstslag:

Exempel 1, tabell 1/1
OBLIGATORISK MINIMINIVÅ ALTERNATIVT SÄTT
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2785.00

201 Tidlön

2100.00

 

 

203 Bonuslön

500.00

   

207 Kvällsskiftstillägg

185.00

När anmälningssätt 2 används, bildas inkomsttagarens lön av totalbeloppet på de anmälda inkomstslagen. Betalaren behöver inte meddela totalbeloppet på de anmälda inkomstslagen.

1.3 Specifikation av arbetsinkomst och lön i anmälan

Ovan beskrivs hur en del informationsanvändare har ett bredare inkomstbegrepp än andra. Även termerna för inkomst avviker från varandra; en del använder arbetsinkomst och en del lön. Med anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret kan en betalare på samma gång anmäla de inkomster som ligger till grund för avgifterna till olika socialförsäkringsanstalter, även om beloppet på inkomsterna varierar.

Anmälningssätt 1 för penninglöner (inkomstslag Lön totalt (101)) omfattar det sammanlagda beloppet på löner och arbetsinkomster som är underställda de olika socialförsäkringsavgifterna för arbetsgivare och arbetstagare (arbetspensionsförsäkringsavgifter, sjukförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier samt försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

 • Om en viss del av en prestation som betalas ut inte utgör vederlag som betalats för arbetet och följaktligen inte utgör grund för någon av ovan nämnda socialförsäkringsavgifter, ska det i inkomstslaget Lön totalt, genom att använda uppgiftsgruppen Försäkringsuppgiftens typ, antecknas att inkomsten inte omfattas av försäkringsavgiften i fråga.
 • Därtill anmäler betalaren separat den del av inkomsten, som ligger till grund för socialförsäkringsavgiften i fråga genom att använda de underinkomstslag som anknyter till anmälningssätt 1:
  • Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103)
  • Lönesumma som omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften (102)
  • Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften (104)
  • Lönesumma som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften (105)
  • Lönesumma som omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften (106).

Om den anmälda inkomsten inte i någon utsträckning är underställd socialförsäkringsavgifter, anmäler betalaren med hjälp av Försäkringsuppgiftens typ att beloppet inte är underställt socialförsäkringsavgifter. I så fall behöver inte betalaren bekräfta informationen om alla olika socialförsäkringsavgifter genom att använda underinkomstslagen.

Exempel 2: Ett initiativarvode på 1 000 euro betalas till en inkomsttagare.

Det förvalda värdet för inkomstslaget Initiativarvode (202) enligt anmälningssätt 2 är att betalningen är underställd socialförsäkringsavgifter. Det initiativ för vilket arvodet betalas ut till inkomsttagaren anknyter dock inte till arbetet enligt arbetsavtalet med arbetstagaren, och därför utgör inkomsten inte grund för socialförsäkringsavgifter i denna situation.

Betalaren anmäler inkomsten antingen med inkomstslaget Lön totalt (anmälningssätt 1) eller med det kompletterande inkomstslaget Initiativarvode (anmälningssätt 2). Med bägge anmälningssätt ska betalaren med hjälp av uppgiften Försäkringsuppgiftens typ ange att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Exempel 2, tabell 1/1
OBLIGATORISK MINIMINIVÅ ALTERNATIVT SÄTT
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

Försäkringsuppgiftens typ: Omfattas av socialförsäkringsavgifter: Som grund för försäkringsavgift: Nej

1000.00

202 Initiativarvode

Försäkringsuppgiftens typ: Omfattas av socialförsäkringsavgifter: Som grund för försäkringsavgift: Nej

1000.00

Exempel 3: Ett arvode för förtroendeuppdrag på 600 euro betalas ut till en inkomsttagare.

Det förvalda värdet för inkomstslaget Arvode för förtroendeuppdrag (215) är att inkomsten är underställd sjukförsäkringsavgiften, men att inkomsten inte är underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier eller försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Förtroendeuppdrag är annan inkomst än inkomst som omfattas av sjukförsäkring enbart i det fallet att inkomsttagaren står i arbetsförhållande till betalaren av arvordet.

I detta exempel är inte inkomsttagaren i arbetsförhållande till betalaren av arvodet. Betalaren har dock tecknat en frivillig arbetspensionsförsäkring för den förtroendevalda, varför inkomsten utgör pensionsgrundande inkomst.

Betalaren anmäler:

Exempel 3, tabell 1/1
OBLIGATORISK MINIMINIVÅ ALTERNATIVT SÄTT
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift: Som grund för försäkringsavgift: Nej

Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

600.00

215 Arvode för förtroendeuppdrag

Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift: Som grund för försäkringsavgift: Ja

600.00

I inkomstslaget Arvode för förtroendeuppdrag enligt anmälningssätt 2 är förvalet att det inte är underställt arbetspensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier eller försäkringspremier för arbetsolycksfalls och yrkessjukdomsförsäkring. Däremot är inkomstslaget underställt sjukförsäkringsavgifter.

På basis av uppgiften betalas sjukförsäkringsavgiften och arbetspensionsförsäkringsavgiften, men inte arbetslöshetsförsäkringspremie eller försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. När betalaren använder inkomstslaget Arvode för förtroendeuppdrag, behöver inte de förvalda avgifterna bekräftas.

Vid användning av anmälningssätt 1 utgörs förvalet av att inkomsten omfattas av socialförsäkringsavgifter. I så fall ska prestationsbetalaren i samband med anmälan av arvodet för förtroendeuppdrag med uppgiften Försäkringsuppgiftens typ bekräfta att inkomsten inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremier eller försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Om den utbetalda prestationen enbart partiellt är oförenlig med det förvalda värdet för inkomstslaget, anges separata uppgifter om inkomstslaget för de prestationer som avviker från det förvalda värdet.

Exempel 4: Dellön för sjuktiden till ett belopp på 1 700 euro betalas till en person.

I inkomstslaget Dellön för sjuktiden (219) är förvalet att inkomsten är underställd socialförsäkringsavgifter. Det utbetalda beloppet innehåller dock en prestation till ett belopp på 200 euro, vilken inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Betalaren kan anmäla inkomsterna enligt anmälningssätt 1 eller 2:

Exempel 4, tabell 1/1
OBLIGATORISK MINIMINIVÅ ALTERNATIVT SÄTT
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

Försäkringsuppgiftens typ: Omfattas av socialförsäkringsavgifter: Som grund för försäkringsavgift: Nej

1700.00

219 Dellön för sjuktiden

1500.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

1500.00

219 Dellön för sjuktiden

Försäkringsuppgiftens typ: Omfattas av socialförsäkringsavgifter: Som grund för försäkringsavgift: Nej

200.00

Enligt den inlämnade uppgiften betalas socialförsäkringsavgifter utifrån 1 500 euro, men inte på det separat anmälda beloppet på 200 euro, till vilken den separata uppgiften ”Försäkringsuppgiftens typ – Nej” fogats. Inkomsttagarens skattepliktiga inkomst är 1 700 euro.

Exempel 5: En arbetstagares penninglön är 5 000 euro.

Beloppet består av tidlön på 4 700 euro och lön för väntetid på 300 euro. Tidlönen är underställd socialförsäkringsavgifter, men inte lönen för väntetid.

Prestationsbetalaren anmäler inkomstuppgiften enligt anmälningssätt 1 med inkomstslaget Lön totalt (101) (5 000 euro). Eftersom lönen för väntetid inte är underställd någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren därtill separat 4 700 euro under det till anmälningssätt 1 anknutna underinkomstslaget ”Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103)”. Dessutom ska betalaren i inkomstslaget Lön totalt (5 000 euro) markera Försäkringsuppgiftens typ och välja ”Omfattas av socialförsäkringsavgifter – Som grund för försäkringsavgift – Nej”.

Betalaren anger uppgifterna enligt anmälningssätt 1 eller alternativt med kompletterande inkomstslag enligt anmälningssätt 2, när de prestationer som är underställda socialförsäkringsavgifter inte behöver specificeras separat:

Exempel 5, tabell 1/1
OBLIGATORISK MINIMINIVÅ ALTERNATIVT SÄTT
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

Försäkringsuppgiftens typ: Omfattas av socialförsäkringsavgifter: Som grund för försäkringsavgift: Nej

5000.00

201 Tidlön

4700.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 4700.00 217 Lön för väntetid 300.00

Följaktligen förmedlas uppgifterna enligt anmälningssätt 1 till rätt belopp till informationsanvändarna: 5 000 euro beskattas som lön, men socialförsäkringsavgiften fastställs utifrån 4 700 euro. Trots att förvalet i inkomstslaget Lön totalt är att det omfattas av socialförsäkringsavgifter, betalas inte socialförsäkringsavgifter utifrån 5 000 euro, eftersom betalaren anmäler den till inkomstslaget anknutna uppgiften Försäkringsuppgiftens typ (Omfattas av socialförsäkringsavgifter – Som grund för försäkringsavgift – Nej).

Det ska också beaktas att till exempel arbetspensionslagen för den offentliga sektorn, vad gäller arbetspensionsförsäkring, avviker från lagen för pension om arbetstagare bland annat i fråga om mötesarvoden, föreläsningsarvoden, förtroendeuppdrag och förtroendeuppgifter.

I de kompletterande inkomstslagen i anmälningssätt 2 för löner, finns det förvald information om huruvida inkomstslaget omfattas av socialförsäkringsavgifter eller inte. Vad gäller vissa inkomstslag kan det förvalda värdet ändras vid behov. Information om inkomstslagen och de förvalda värdena för dessa finns på webbsidan Inkomstslag för löner.

Grunderna för socialförsäkringsavgifter kan beroende på situationen, trots att utbetalningen görs av samma betalare, variera inom följande inkomstslag:

 • initiativarvode (202)
 • arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (308)
 • penninggåva till personalen (310)
 • kilometerersättning (skattepliktig) (209)
 • mötesarvode (210)
 • föreläsningsarvode (214)
 • arvode för förtroendeuppdrag (215)
 • annat betalt tillägg (216)
 • annan skattepliktig förmån till personalen (315)
 • övriga naturaförmåner (317)
 • ersättning för andra naturaförmåner (407)
 • aktiepremie (320)
 • lön totalt (101)
 • arvode för arbetstagares uppfinning (326)
 • arvode för familjevårdare (328)
 • skattefri andel av cykelförmån (363)
 • aktiepremie som betalats ut i pengar (367)
 • dellön för sjuktiden (219)
 • ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst (366
 • arbetsersättning (336)
 • skattefri andel av personalbiljett (341)
 • aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande (226)
 • försäkringslön (352)
 • vinstarvode (233) och
 • avdrag före förskottsinnehållning (419)

Uppgiften Försäkringsuppgiftens typ för inkomstslaget Annat betalt tillägg (216) används till exempel om arbetsgivaren betalar dagtraktamente till arbetstagaren utifrån ett kollektivavtal på lättare grunder än Skatteförvaltningens beslut. Det anmäls så att de rätta uppgifterna om Försäkringsuppgiftens typ fogas till inkomstslaget. Då är inkomsten inte underställd arbetspensionsförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie eller försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, men omfattas av sjukförsäkringsavgiften.

På grund av en ändring av semesterlagen som trätt i kraft 1.4.2019 har en arbetstagare dessutom rätt att för de extra lediga dagar som kompletterar semestern få en ersättning som motsvarar den ordinarie eller genomsnittliga lönen, om den semester hen har förtjänat blir kortare än 24 dagar på grund av frånvaro orsakad av långvarig sjukdom eller medicinsk rehabilitering (7 a § i semesterlagen). Ersättning för extra lediga dagar som kompletterar semestern anmäls med inkomstslaget Annat betalt tillägg (216). Ersättningen är underställd sjukförsäkringsavgiften, men inte av övriga socialförsäkringspremier. Eftersom det förvalda värdet i inkomstslaget Annat betalt tillägg (216) är att inkomsten är underställd socialförsäkringsavgifter, antecknas som uppgifter om Försäkringsuppgiftens typ för inkomstslaget huruvida inkomsten är underställd arbetspensionsförsäkrings-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter: Nej. Ersättning för kompletterande lediga dagar kan inte anmälas med inkomstslaget Semesterersättning(234) eftersom detta inkomstslag omfattas av socialförsäkringsavgifter och uppgifter om försäkringen inte kan ändras i detta inkomstslag.

Anmälan om ersättning för extra lediga dagar som kompletterar semestern ska göras när ersättningen betalas. Ersättningen ska alltid anmälas på samma sätt oavsett om ersättning betalas för extra lediga dagar under anställningsförhållandet eller om ersättning betalas för de extra lediga dagar när anställningsförhållandet upphör. Om lön betalas utöver ersättningen, är lönen normal förvärvsinkomst som ligger till grund för socialförsäkringsavgifter. Därför ska den ersättning som betalas för de extra lediga dagarna kunna åtskiljas från lönen. När personen har semester, anmäls den lön som betalats till personen till inkomstregistret på vanligt sätt. Som orsakskod för frånvaro anges Semester.

Exempel 6: En inkomsttagare erhåller 500 euro i ersättning för de extra lediga dagar som kompletterar semestern.

Inkomsten är inte underställd arbetspensionsförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie eller försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, men omfattas av sjukförsäkringsavgiften. Således kan betalaren inte använda inkomstslaget Semesterersättning (234), eftersom förutsättningen för detta inkomstslag är att inkomsten är underställd alla socialförsäkringsavgifter och standardinställningarna för inkomstslaget kan inte ändras. I detta fall ska man använda ett inkomstslag vars försäkringsuppgifter kan ändras.

Ersättning som betalas för extra lediga dagar som kompletterar semestern anmäls med inkomstslaget Annat betalt tillägg (216). Förvalt värde i detta inkomstslag är att den är underställd socialförsäkringsavgifter. Betalaren ska ändra standardinställningen vad gäller arbetspensionsförsäkrings-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter och anmäla uppgifterna till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 6, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Uppgifter om inkomstslag  

216 Annat betalt tillägg

Typ av försäkringsuppgift: Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift: Grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift: Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift: Grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift: Underställd försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring: Grund för försäkringsavgift: Nej

500.00

På vissa inkomsttagare som försäkrats i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) tillämpas kollektivavtal där man avtalat om att extra lediga dagar som kompletterar semester är semesterdagar. Då ska bestämmelserna om semester tillämpas som sådana. De extra lediga dagarna anmäls som normal semester, till exempel med inkomstslaget Tidlön (201) och ersättningen för de extra lediga dagarna är underställd arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Försäkringsuppgiftens typ, som anknyter till ovan nämnda inkomstslag, beskrivs därtill i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

2 Anmälan av poster som ska dras av från lönen

I samma anmälan kan flera inkomstslag anmälas för samma inkomsttagare. Även om flera inkomstslag anmäls, kan de poster som ska dras av från lönen anmälas som ett totalbelopp som gäller alla inkomstslag.

Förutom penninglöner, ska vissa prestationer anmälas separat, med egna inkomstslag, om prestationerna i fråga utbetalas. Till exempel naturaförmåner och skattefria kostnadsersättningar utgör inkomstslag som ska anmälas separat. Det totala belopp som betalats till inkomsttagaren bildas av löner enligt anmälningssätt 1 eller 2 OCH därtill av inkomstposter som anmäls separat SAMT av poster som ska dras av från inkomsten.

Anmälan av inkomstslag som ska anmälas separat, såsom naturaförmåner och kostnadsersättningar, beskrivs närmare i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar och Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer.

Uppgifter om poster som ska dras av från lönen ska ges med samma anmälan som för penninglöner enligt anmälningssätt 1 (lön totalt) eller anmälningssätt 2 (kompletterande inkomstslag) samt som för inkomstslag som ska anmälas särskilt (1 och 2). Uppgifterna om en och samma betalningshändelse ska anmälas till inkomstregistret som en helhet. Utöver de inkomster som betalas ut ska man på samma gång anmäla poster som dras av från inkomsten samt de tilläggsuppgifter om inkomsttagaren och betalaren som behövs. Betalningsprestationen, posterna som ska dras av och tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren och betalaren kan inte fördelas på olika anmälningar. När alla uppgifter som hänför sig till en och samma betalningshändelse anmäls som en helhet, får informationsanvändarna de uppgifter de behöver på rätt sätt och behöver inte begära tilläggsutredningar av prestationsbetalaren. I vissa undantagssituationer styr inkomstregistret betalaren att använda två olika anmälningar så att informationsanvändarna även i dessa situationer får de uppgifter de behöver på rätt sätt. I dessa fall ska alla uppgifter som hänför sig till betalningshändelsen, såsom tilläggsuppgifter om inkomsttagaren och betalaren, anges på båda anmälningarna.

Poster som ska dras av från lönen är

 • ersättning för bilförmån (401)
 • Förskottsinnehållning (402)
 • avgift för förtroendevald (403)
 • Källskatt (404)
 • Källskatteavdrag (405)
 • ersättning för andra naturaförmåner (407)
 • övriga poster som ska dras av från nettolönen (408)
 • andel av kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren och som debiteras arbetstagaren (411)
 • arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412)
 • arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413)
 • arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414)
 • ersättning för personalbiljett (415)
 • skatt som betalats till utlandet (416)
 • utmätning (417)
 • försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring (418)
 • avdrag före förskottsinnehållning (419)
 • ersättning för cykelförmån (420).

Exempel 7: En inkomsttagares lön är 3 650 euro.

Lönen består av tidlön på 2 700 euro, en bostadsförmån på 650 euro och övertidsersättning på 300 euro.

Betalaren kan anmäla penninglönerna (3 000 euro) på två sätt, antingen genom att anmäla dem som ett totalbelopp eller genom att anmäla penninglönerna på specificerat sätt med kompletterande inkomstslag:

Exempel 7, tabell 1/1
OBLIGATORISK MINIMINIVÅ ALTERNATIVT SÄTT
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 3000.00 201 Tidlön 2700.00
    235 Övertidsersättning 300.00

INKOMSTSLAG SOM ANMÄLS SEPARAT

Anmälningssätt 1 euro  Anmälningssätt 2 euro

317 Övriga naturaförmåner

Typ av förmån: Bostadsförmån

650.00

301 Bostadsförmån

650.00

402 Förskottsinnehållning 1460.00 402 Förskottsinnehållning 1460.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 260.98 413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 260.98
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift för arbetstagare 54.75 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift för arbetstagare 54.75
409 Nettolön 1874.27 409 Nettolön 1874.27
406 Lön som ska betalas ut 1227.93 406 Lön som ska betalas ut 1227.93

Naturaförmåner ska specificeras enligt separata inkomstslag. Naturaförmåner anmäls antingen med inkomstslaget ”Övriga naturaförmåner (317)” eller genom att anmäla bostadsförmånen som ett eget inkomstslag.

Förskottsinnehållning, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie anmäls som poster som ska dras av från lönen. Därtill är det möjligt att frivilligt anmäla också inkomsttagarens nettolön och beloppet på den lön som ska betalas ut.

Om inkomsttagaren försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn, är det möjligt att med samma anmälan om löneuppgifter anmäla enbart de inkomstslag som anmälts utifrån samma registrering. Närmare uppgifter om registrering av anställningsförhållanden finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter om ett anställningsförhållande.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2023