Offentlig upphandling är en attraktiv tillväxtplattform för grå ekonomi

De finländska offentliga samfundens byggprojekt och inköp av varor och tjänster har på årsnivå uppgått till över 35 miljarder euro, dvs. närmare en femtedel av bruttonationalprodukten. Dessutom har offentliga upphandlingar ökat hela tiden. Mot denna bakgrund är det uppenbart att offentlig upphandling kan bilda en grogrund för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Offentliga upphandlingar är korruptionsbenägna

Grå ekonomi kan förekomma i många former i anslutning till offentlig upphandling, även i form av brott. Då kan rekvisiten för brotten omfatta bland annat givande av muta till tjänsteman, tagande av muta, skattebedrägeri och bokföringsbrott. Till exempel när det gäller polisen uppdagas problem med grå ekonomi i offentlig upphandling framför allt i samband med andra ekonomiska brott.

Korruption i offentlig upphandling kan förekomma främst i direktupphandling, dvs. upphandling som inte konkurrensutsätts öppet utan där upphandling sker genom förhandlingar med endast en aktör. Som orsak nämns då till exempel tidsbrist eller att bara den aktuella leverantören kan sköta upphandlingen. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har sedan början av 2017 fokuserat på direktupphandling i sin tillsyn. Enligt KKV är det i lagstridiga direktupphandlingar ofta fråga om antingen bristfällig kompetens eller likgiltighet, men även korruptionsmisstankar har förekommit.

Ett typiskt exempel på korruption är en situation där en medlem i en offentlig upphandlande enhet är involverad i och får förmåner för missbruk av bestämmande inflytande av en part som deltar i upphandlingen. Sådan verksamhet kan förekomma i olika former, såsom undvikande av konkurrensutsättning, överfakturering (där en del betalas till den korrumperade), korruption i form av bästa broder-nätverk, underprissatta entreprenader, användning av skatteparadisbolag och aggressiv skatteplanering.

I offentlig upphandling kan grå ekonomi anknyta till bland annat undvikande av skatt eller andra försummelser av arbetsgivarens betalningsskyldigheter. Då inlämnas exceptionellt förmånliga anbud som möjliggörs av försummelser att betala skatt och socialförsäkringsavgifter. Detta kan också involvera kvittohandel och momsbedrägerier. Dessutom kan det vara fråga om anbudskarteller eller mutor i näringsverksamhet. Det finns inga exakta fakta om hur fenomenet har förändrats under de två senaste åren.

Grå ekonomi relaterad till offentlig upphandling är internationell

Offentlig upphandling liksom dess negativa konsekvenser är ett internationellt fenomen, även om en stor andel av fallen i vår rättspraxis har varit lokala eller på sin höjd nationella. Till exempel mutor förekommer i internationell affärsverksamhet, och i vissa regioner kan korruption vara betydligt vanligare än i Finland. I konventionell grå ekonomi kan man dessutom använda företag som registrerats i utlandet samt utländska ägare och bankkonton för att minska risken för att åka fast.

Risken för grå ekonomi varierar mellan olika branscher

Det finns inga exakta fakta om hur utbredd grå ekonomi är. Vissa branscher är mer exponerade för grå ekonomi än andra. Exponerade branscher är infrastruktur och övrig byggverksamhet, planläggning, hälso- och sjukvård, läkemedelsindustri, vapenhandel och IT-tjänster. Grå ekonomi kan så klart även förekomma inom andra branscher, till exempel i samband med direktupphandling. Dessutom ökar ramavtal oberoende av bransch exponeringen för grå ekonomi. När det gäller ramavtal ingår en upphandlande enhet i allmänhet avtal om varor eller tjänster under en viss period med en eller flera leverantörer.

Det finns ingen separat statistik över förekomsten av grå ekonomi i offentlig upphandling. Till exempel KKV för endast statistik över antalet behandlade fall på en allmän nivå.

Grå ekonomi leder till osund konkurrens på marknaden

Grå ekonomi i anslutning till offentlig upphandling skadar samhället på flera nivåer. På individnivå kan den som lider skada vara en anställd som inte får lagstadgad ersättning, medan konkurrensneutraliteten lider på företagsnivå, och på samhällsnivå kunde det totala skatteuttaget vara lägre eller den offentliga servicen bättre utan grå ekonomi. Det har ansetts vara mycket svårt att bedöma de indirekta konsekvenserna. Systematisk information om den skada som fenomenet orsakar har inte insamlats.

Myndighetssamarbete har en avgörande betydelse för förebyggandet av fenomenet

I bekämpningen av grå ekonomi i anslutning till offentlig upphandling har till exempel Skatteförvaltningen fokuserat på skatterevisioner och myndighetssamarbete, KKV på tillsyn av direktupphandlingar, arbets- och näringsministeriet på bland annat lagstiftningens tydlighet och polisen på samarbete med flera myndigheter. Myndighetssamarbetet är avgörande när man bekämpar grå ekonomi i offentlig upphandling. Till exempel Skatteförvaltningen och KKV har bedrivit förebyggande samarbete med städer genom att bland annat utbilda städernas upphandlande enheter i att allt bättre identifiera olika fenomen relaterade till grå ekonomi, såsom korruption och karteller.

Det är svårt att ta ställning till hur effektiv bekämpningen är bland annat för att det saknas lämpliga indikatorer och för att lagstiftningen om KKV:s tillsyn varit i kraft en kort tid.

Om direktupphandlingar kan man göra en frivillig anmälan på https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/ [.fi]› (HILMA). Tipsa misstankar om olagliga direktupphandlingar på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats [.fi]›

Offentliga upphandlingar och stöd — andra sidor

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2019