Förmåner

Fpa | Lönegaranti

FPA ingriper i missbruk av förmåner

Källa: FPA

År 2020 uppdagades 4 747 misstänka fall av missbruk på FPA, och de utreddes bland annat genom att höra klienterna. Missbruk kan misstänkas om en klient till exempel lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet hemlighåller omständigheter som påverkar förmånen. 

Under 2020 gjorde FPA 1 218 polisanmälningar som omfattade en eller flera gärningar. Gärningarna hänförde sig i allmänhet till tidigare år. Det totala värdet på de anmälda fallen av missbruk var 8 089 046 euro. Missbruk är ofta kopplat till fenomen inom grå ekonomi, såsom svarta löner och förfalskade verifikat. 

Av FPA:s polisanmälningar leder ca 90 procent till dom. De vanligaste domarna är lindrigt bedrägeri och bedrägeri. Dessutom förekommer grova bedrägerier och förfalskningar. Antalet förkastade åtal har varit litet. 

Största delen (ca 70 %) av de polisanmälda fallen av förmånsmissbruk anknyter till arbetslöshetsförmåner, där den grå ekonomins andel är större. FPA samarbetar bland annat med skattemyndigheten för att få information som framkommit i skatterevisioner. Dessutom övervakar FPA själv inkomster och utövar annan kontroll för att upptäcka och förebygga missbruk.


Lönegarantiutbetalningar korrelerar med konjunkturen i ekonomin

Källa: NTM-centralen i Nyland

Vid arbetsgivarens insolvens tryggar lönegarantin arbetstagarens fordringar som grundar sig på en anställning. En avslagsgrund vid lönegaranti kan vara missbruk. I sådana fall kan också aktörer inom den grå ekonomin vara inblandade. Statistik på lönegarantibelopp som betalats ut visar en stark korrelation med den ekonomiska konjunkturen. År 2020 var andelen missbruk 7,3 % (7,1 % år 2019) av alla förkastade fordringar.

Att arbetsgivaren försummar lagstadgade avgifter och anmälningar utgör inget hinder för att betala ut lönegarantin, utan detta är snarare ett tecken på arbetsgivarens insolvens, något som är en förutsättning för utbetalning av lönegarantin. I rättspraxis har lönegarantin dock kunnat avslås, om det har gått att verifiera att det funnits ett samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren att arbetet utförts som så kallat svart arbete.

Arbetsgivarens fordring övergår till staten när lönegarantin betalas ut. Endast cirka en fjärdedel av det utbetalda beloppet kan drivas in av de insolventa arbetsgivarna. Av beloppet är största delen återbetalningar av så kallade massaskuld som konkursboet betalar.

År 2020 avslogs ansökan i 909 (709 år 2019) fall med missbruk som motivering och ansökta fordringsbeloppet uppgick till totalt 1 986 738 euro (1 686 955 € år 2019).