Seloste henkilötietojen käsittelystä Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeessa: sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet henkilöt ja sidosryhmätestaukseen osallistuvat henkilöt

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), 13 ja 14 artikla

Rekisterinpitäjä

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Käyntiosoite:
Vääksyntie 4, Helsinki
Verohallinnon tietosuojavastaava

Noora Kontro

Hanna-Mari Korva

PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Henkilötietojen käsittelijä

Verohallinnon Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke käsittelee henkilötietoja itse.

Sidosryhmätestaajien henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka palveluntarjoajana toimii ServiceNow.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on hoitaa Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeen yhteydenpito ja viestintä sidosryhmien kanssa.

Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on hoitaa Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeen ja sidosryhmien välinen yhteydenpito sidosryhmätestauksessa.

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainkohtiin:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 6 artiklan 1 kohdan e alakohta
  • tietosuojalaki (1050/2018), 4 §:n 2 kohta
Rekisteröityjen ryhmät

Sidosryhmäyhteistyö: sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet henkilöt

Sidosryhmätestaus: sidosryhmätestaukseen osallistuvat henkilöt

  • Sidosryhmätestauksen pääkäyttäjän tiedot saadaan sidosryhmäorganisaation pääkäyttäjältä itseltään.
  • Muiden testaukseen osallistuvien henkilöiden tiedot kerätään pääkäyttäjältä.
Henkilötietojen ryhmät

Sidosryhmäyhteistyö: sidosryhmäorganisaation yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Sidosryhmätestaus: sidosryhmätestaukseen osallistuvan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Erilaiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Ei käsitellä.
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Sidosryhmätestaajien henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka palveluntarjoajana toimii ServiceNow. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin.
Tietoryhmien poistamisen määräajat

Tietoja säilytetään Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Tiedot poistetaan rekisteristä, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden käsittelylle tai säilyttämiselle ei enää ole.

Rekisterin sisältö ja ajantasaisuus tarkastetaan säännöllisin väliajoin.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

Sidosryhmätestauksen osallistujat näkevät tietonsa kirjautumalla Enter-portaaliin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Sidosryhmätestauksen osallistujat voivat itse muokata tietojaan Enter-portaalissa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin tietojen käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Sidosryhmätestauksen osallistujat voivat pyytää tietojensa poistamista Enter-portaalin yhteydenottolomakkeella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2023