Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös öljysuojamaksun kantamisesta unionin ulkopuolelta tuotavasta öljystä

Antopäivä
24.3.2017
Diaarinumero
A68/200/2017
Voimassaolo
24.3.2017 -

Verohallinto on öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 7 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1191/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Unionin ulkopuolelta Suomeen tuotavasta tai Suomen kautta kuljetettavasta tullitariffin nimekkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvista tuotteista tulee antaa ilmoitus Verohallinnolle öljysuojamaksun kantamista varten. Ilmoitusvelvollinen on se, joka antaa joko itse tai edustajansa välityksellä ensimmäisen öljytuotteita koskevan tulli-ilmoituksen niiden saavuttua Suomeen tai, jos kysymys on näiden Suomeen saapuvien öljytuotteiden jälleenviennistä, niitä koskevan jälleenvienti-ilmoituksen, poistumisen yleisilmoituksen tai jälleenvientiä koskevan tiedonannon.   

2 §

Ilmoitus on annettava tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella (öljysuojamaksuilmoitus). Ilmoitus on toimitettava Verohallinnolle osoitteella Verohallinto/valmisteverotus, PL 20, 00052 Vero tai sähköisesti Verohallinnon valmisteveropalvelussa.

3 §

Öljysuojamaksun maksumenettelystä, ilmoitusvelvollisuudesta, määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään rekisteröidystä vastaanottajasta.

                                                       4 §

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2017. Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon 21 päivänä joulukuuta 2016 antama päätös öljysuojamaksun kantamisesta unionin ulkopuolelta tuotavasta öljystä (1369/2016).

 

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2017


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 31.3.2017