Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös sijoitustoiminnan veronhuojennusta koskevasta ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
2.9.2013
Diaarinumero
A87/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2013


Verohallinto on sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetun lain (993/2012) 9 §:n 2 momentin sekä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 16 §:n 12 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 994/2012, päättänyt:

1 §
Sijoitustoiminnan veronhuojennuksen ilmoittaminen

Sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetussa laissa (993/2012) tarkoitetun kohdeyhtiön on ilman eri kehotusta annettava lain mukaan vähennykseen oikeuttavista sijoituksista ilmoitus Verohallinnolle.

Ilmoitus sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta annetaan Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella Verohallinnolle. Lomake toimitetaan osoitteeseen: Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu, PL 300, 00052 VERO.

2 §
Annettavat tiedot

Ilmoituksella on annettava seuraavat tiedot:

  1. kohdeyhtiön yksilöintitiedot;
  2. päivämäärä, jolloin kohdeyhtiö on merkitty kaupparekisteriin;
  3. kohdeyhtiön vastaanottamien sijoitusvähennykseen oikeuttavien sijoitusten euromäärä kalenterivuonna yhteensä;
  4. sijoittajan yksilöintitiedot;
  5. sijoittajan tekemän sijoitusvähennykseen oikeuttavan sijoituksen euromäärä;
  6. sijoituksella merkittyjen uusien osakkeiden kappalemäärä;
  7. päivämäärä, jolloin osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvun 14 §:n mukaisesti kaupparekisteriin;
  8. allekirjoitettu vakuutus siitä, että ilmoitetut sijoitukset täyttävät sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetun lain mukaiset sijoittajaa, sijoitusta ja kohdeyhtiötä koskevat veronhuojennuksen ja sijoituksen vähennyskelpoisuuden edellytykset.

3 §
Tietojen antamisaika

Edellä 2 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2013.

Päätöstä sovelletaan vuosilta 2013–2015 annettaviin tietoihin.


Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2013


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 2.9.2013