Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta

Antopäivä
6.2.2013
Diaarinumero
A126/200/2012
Voimassaolo
1.3.2013 - 31.10.2019
Korvaa ohjeen
1392/2011

Verohallinto on varainsiirtoverolain (931/1996) 27 §:n 5 momentin, 30 §:n 1, 3 ja 5 momentin ja 31 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 526/2010, päättänyt:

1 §

Ilmoitus varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverolain 30 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa varainsiirtoverosta on annettava seuraavat tiedot:

 1. luovutuksen kohde;
 2. luovutuksen osapuolten nimet ja henkilö- tai Y-tunnukset;
 3. kauppahinta tai muu vastike;
 4. suoritetun veron määrä veronlisäyksineen;
 5. onko luovutus tapahtunut kiinteistönvälittäjän välityksin;
 6. kaupanteko- tai vaihtopäivä;
 7. onko kysymyksessä arvopapereiden vaihto;
 8. omistusoikeuden siirtymispäivä, jos kysymys on asuntokauppalain (843/1994) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetun uuden asunnon luovutuksesta tai varainsiirtoverolain 20 §:n 5 momentissa tarkoitetustarakentamisaikana tai sitä aikaisemmin tapahtuvasta luovutuksesta;
 9. onko luovutuksensaaja luovuttajan sukulainen;
 10. onko luovutuksensaaja luovuttajayhteisön osakas, yhtiömies tai näiden puoliso tai lapsi, ja
 11. jos luovuttaja on varainsiirtoverolain 16 §:n 2 momentin mukaan veron perimisvelvollinen, tieto laskelman mukaisen veron perimisestä.

2 §

Kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan pitäjän ilmoitus varainsiirtoverosta

Kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan pitäjän on edellä 1 §:n 1–7 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:

 1. kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan tai pakkohuutokaupan pitäjän nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja kotipaikka;
 2. veron maksupäivä, kun luovutus on tapahtunut varainsiirtoverolain 21 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiinteistönvälittäjän välityksin ja
 3. jos arvopaperikauppias tai huutokaupan pitäjä on varainsiirtoverolain 22 §:n mukaan veron perimisvelvollinen, tieto laskelman mukaisen veron perimisestä tai siitä, että ensiasunnon ostaja on antanut selvityksen verovapauden edellytyksistä.

3 §

Ilmoittamistapa

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voidaan antaa sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen Verohallinnon julkaisemissa sähköisissä ilmoittamispalveluissa tai Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa myös muulla kuin Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

4 §

Kiinteistönvälittäjän ilmoitusaika ja -paikka

Kiinteistönvälittäjän on annettava ilmoitus Verohallinnolle luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.

5 §

Arvopaperikauppiaan ilmoitusaika ja -paikka

Arvopaperikauppiaan on annettava ilmoitus Verohallinnolle luovutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jos luovutuksen kohteena on asunto- tai kiinteistöyhtiön osake taikka asunto- tai kiinteistöosuuskunnan osuus, on arvopaperikauppiaan kuitenkin annettava ilmoitus Verohallinnolle luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.

6 §

Todistus varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverolain 16 §:n 2 momentissa ja 21 §:n 3 momentin 3 kohdassa sekä 22 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa veron perimiseen velvollisen ja kiinteistönvälittäjän on annettava luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä luovutuksensaajalle todistus varainsiirtoveron suorittamisesta. Todistus on annettava Verohallinnon vahvistamalla edellä 1 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta koskevalla lomakkeella tai sitä tietosisällöltään vastaavalla todistuksella.

Todistuksesta tulee ilmetä sitä koskevaa ilmoitusta vastaavat tiedot. Todistus on sen antajan allekirjoitettava.

7 §

Maksutapa

Varainsiirtovero maksetaan Verohallinnon vahvistamalla varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella.

Tilisiirtolomakkeeseen on merkittävä siinä vaaditut tiedot.

8 §

Kuittausmerkinnät

Viranomaisen on tehtävä asiakirjavihkoon tai ilmoitukseen merkintä suoritetusta varainsiirtoverosta.

Merkinnästä tulee ilmetä suoritetun veron määrä ja maksupäivä.

9 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013. Päätöksen 1 §:n 8-kohdan säännöstä omistusoikeuden siirtymispäivän ilmoittamisesta, silloin kun kysymys on varainsiirtoverolain 20 §:n 5 momentissa tarkoitetusta rakentamisaikana tai sitä aikaisemmin tapahtuvasta luovutuksesta, sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 2013 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuvaan luovutukseen.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta 20.12.2011 antama päätös (1392/2011).


Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2013

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 6.2.2013