Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta

Antopäivä
20.12.2011
Diaarinumero
873/415/2011
Voimassaolo
1.1.2012 -

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Verohallinto on 29.11.1996 annetun varainsiirtoverolain (931/96) 27 §:n 5 momentin, 30 §:n 1, 3 ja 5 momentin ja 31 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 526/2010, päättänyt:

1 §

Ilmoitus varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverolain 30 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa varainsiirtoverosta on annettava seuraavat tiedot:

 1. luovutuksen kohde;
 2. luovutuksen osapuolten nimet ja henkilö- tai Y-tunnukset;
 3. kauppahinta tai muu vastike;
 4. suoritetun veron määrä veronlisäyksineen;
 5. onko luovutus tapahtunut kiinteistönvälittäjän välityksin;
 6. kaupanteko- tai vaihtopäivä;
 7. onko kysymyksessä arvopapereiden vaihto;
 8. omistusoikeuden siirtymispäivä, jos kysymys on asuntokauppalain (795/2005) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetun uuden asunnon luovutuksesta;
 9. onko luovutuksensaaja luovuttajan sukulainen;
 10. onko luovutuksensaaja luovuttajayhteisön osakas, yhtiömies tai näiden puoliso tai lapsi, ja
 11. jos luovuttaja on varainsiirtoverolain 16 §:n 2 momentin mukaan veron perimisvelvollinen, tieto laskelman mukaisen veron perimisestä.

2 §

Kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan pitäjän ilmoitus varainsiirtoverosta

Kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan pitäjän on edellä 1 §:n 1–7 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:

 1. kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan tai pakkohuutokaupan pitäjän nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja kotipaikka;
 2. veron maksupäivä, kun luovutus on tapahtunut varainsiirtoverolain 21 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiinteistönvälittäjän välityksin ja
 3. jos arvopaperikauppias tai huutokaupan pitäjä on varainsiirtoverolain 22 §:n mukaan veron perimisvelvollinen, tieto laskelman mukaisen veron perimisestä tai siitä, että ensiasunnon ostaja on antanut selvityksen verovapauden edellytyksistä.

3 §

Ilmoittamistapa

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voidaan antaa sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen Verohallinnon julkaisemissa sähköisissä ilmoittamispalveluissa tai Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa myös muulla kuin Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

4 §

Kiinteistönvälittäjän ilmoitusaika ja -paikka

Kiinteistönvälittäjän on annettava ilmoitus Verohallinnolle luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.

5 §

Arvopaperikauppiaan ilmoitusaika ja -paikka

Arvopaperikauppiaan on annettava ilmoitus Verohallinnolle luovutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jos luovutuksen kohteena on asunto- tai kiinteistöyhtiön osake taikka asunto- tai kiinteistöosuuskunnan osuus, on arvopaperikauppiaan kuitenkin annettava ilmoitus Verohallinnolle luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.

6 §

Todistus varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverolain 16 §:n 2 momentissa ja 21 §:n 3 momentin 3 kohdassa sekä 22 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa veron perimiseen velvollisen ja kiinteistönvälittäjän on annettava luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä luovutuksensaajalle todistus varainsiirtoveron suorittamisesta. Todistus on annettava Verohallinnon vahvistamalla edellä 1 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta koskevalla lomakkeella tai sitä tietosisällöltään vastaavalla todistuksella.

Todistuksesta tulee ilmetä sitä koskevaa ilmoitusta vastaavat tiedot. Todistus on sen antajan allekirjoitettava.

7 §

Maksutapa

Varainsiirtovero maksetaan Verohallinnon vahvistamalla varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella. Tilisiirtolomakkeeseen on merkittävä siinä vaaditut tiedot.

8 §

Kuittausmerkinnät

Viranomaisen on tehtävä asiakirjavihkoon tai ilmoitukseen merkintä suoritetusta varainsiirtoverosta.

Merkinnästä tulee ilmetä suoritetun veron määrä ja maksupäivä.

9 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta 20.12.1996 antama päätös (1268/1996), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17.4.2003 annetulla päätöksellä (324/2003).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

 

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 20.12.2011