Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
23.12.2015
Diaarinumero
A119/200/2015
Voimassaolo
1.1.2016−

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:n 8 momentin, 15 a §:n 4 momentin, 16 §:n 14 momentin, 17 §:n 11 momentin, 18 §:n 8 momentin ja 22 §:n 5 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 8 momentti, 15 a §:n 4 momentti, 17 §:n 11 momentti ja 18 §:n 8 momentti laissa 520/2010, 16 §:n 14 momentti laissa 1547/2015 sekä 22 §:n 5 momentti laissa 363/2013, sekä varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 526/2010, nojalla päättänyt:

1 luku

Tulotiedot

1 §

Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallinto rajoittaa verotusmenettelystä annetun lain 15 §:ssä ja 18 §:n 6 momentissa ja varainsiirtoverolain 30 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2 – 22 §:ssä tarkoitetut tiedot.

2 §

Kotitalouksien maksamat palkat ja työkorvaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien (kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset maksamansa palkat ja ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksamansa korvaukset (työkorvaukset), joista on toimitettu ennakonpidätys. Lisäksi niiden on ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätys on jätetty ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1040/2001, toimittamatta, jos samalle saajalle maksettava määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.

3 §

Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkat, työkorvaukset sekä eräät veronalaiset palkkiot ja palkinnot

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitettava:

 1. maksamansa ennakkoperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tarkoitetut palkat, luontoisedut ja muut veronalaiset edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;
 2. ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin sekä tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettu työpanokseen perustuva osinko tai osuuskunnasta saatu työpanokseen perustuva ylijäämä, vaikka siitä verovelvollinen henkilö kuuluisi ennakkoperintärekisteriin;
 3. urheilijan palkkiot;
 4. muut kuin 1 – 2 kohdassa tarkoitetut satunnaiset, veronalaiset esine- ja rahapalkkiot ja palkinnot, joita ovat muun muassa asiakasyrityksen henkilökunnalle annetut matkat, lahjakortit ja esineet, luottokuntayritysten ja pankkien maksamat tarkkaavaisuuspalkkiot, muut löytöpalkkiot sekä kilpailupalkinnot, jos suorituksen määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Seuraavat palkkatulot on ilmoitettava erillään edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista palkoista, jos palkansaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain tai yrittäjän eläkelain nojalla palkanmaksajan harjoittamasta toiminnasta:

 1. tuloverolain (1535/1992) 39 tai 40 §:ssä tarkoitetun yhtymän osakkaan tai hänen perheenjäsenensä yhtymästä saama palkka;
 2. perheenjäsenen tai kuolinpesän osakkaan maataloudesta tai yritystoiminnasta saama palkka; sekä
 3. työntekijän osake- tai muusta yhtiöstä saama palkka, jos työntekijää ei työntekijän eläkelain (395/2006) 1 luvun 7 §:n mukaan pidetä osake- tai muuhun yhtiöön työsuhteessa olevana.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 1. autoedusta on ilmoitettava palkkaan lisätyn raha-arvon määrä, autoedusta perityn korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto siitä, onko kysymyksessä vapaa autoetu vai käyttöetu sekä autolla ajettujen yksityiskilometrien määrä, jos työnantaja käyttää ennakonpidätyksessä kilometrikohtaista arvoa;
 2. asuntolainan korkoedun määrä;
 3. työsuhdeoptiosta ja osakepalkkiosta saadun edun määrä;
 4. työsuhdematkalipusta palkaksi katsottu määrä, työntekijältä perityn korvauksen määrä sekä työntekijän saaman verovapaan edun määrä;
 5. muista kuin edellä 1 – 4 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista edun laatu, palkkaan lisätyn luontoisedun raha-arvon määrä, luontoisedusta perityn korvauksen raha-arvon määrä sekä tieto siitä, vastaako ravintoedusta peritty korvaus luontoisedun raha-arvoa.

Tuloverolain 77 §:n mukaista ulkomaantyötuloa maksavan on ilmoitettava maa, jossa työ on tehty.

Urheilutuloa, joka maksetaan tai siirretään tuloverolain 116 a - 116 c §:ssä säädetyllä tavalla ja edellytyksillä valmennusrahastoon tai urheilijarahastoon, ei ilmoiteta. Valmennusrahaston ja urheilijarahaston on ilmoitettava rahastosta tuloutuvat veronalaiset suoritukset.

4 §

Ulkomaantyötulo

Maksaja, joka tuloverolain 77 §:n 1 momentin nojalla jättää palkasta ennakonpidätyksen toimittamatta, on velvollinen antamaan työskentelystä Verohallinnon vahvistaman kaavan mukaisen ilmoituksen.

5 §

Kustannusten korvaukset

Maksajan on ilmoitettava maksamansa verovapaat päivärahat, ateria- sekä kilometrikorvaukset.

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava vuoden aikana maksamansa tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut päivärahat, kilometrikorvaukset sekä korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verovapaista matkakustannusten korvauksista on ilmoitettava korvauksen laatu sekä päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä erillään kilometrikorvausten yhteismäärästä. Kilometrikorvauksista on ilmoitettava myös korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Maksajan on ilmoitettava maksamansa tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentämänsä veronalaiset kustannusten korvaukset.

Kunnan on ilmoitettava perhehoitajille maksetut kustannusten korvaukset.

Maksajan on ilmoitettava rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa (1015/2005) tarkoitetusta sovittelusta vapaaehtoiselle sovittelijalle maksamansa rikos- ja riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset kulukorvaukset.

Valmennusrahaston on ilmoitettava urheilijoille vuoden aikana maksamansa verovapaat valmennuskustannukset.

6 §

Eläkkeet, sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Maksajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka, opintoraha, veronalainen syytinki ja veronalainen lakkoavustus.

7 §

Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

8 §

Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle maksamansa stipendit, apurahat, sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

9 §

Vakuutuskorvaukset

Maksajan ja välittäjän on ilmoitettava maksamansa ja välittämänsä veronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutusmaksun palautukset, vakuutuksen takaisinostoarvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen perustuvat suoritukset. Jos edellä tarkoitettu suoritus maksetaan muulle kuin sellaiselle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle, jolla on välittömästi vakuutukseen perustuva oikeus vaatia korvausta, suoritusta ei ilmoiteta.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu suoritus perustuu vakuutukseen, jossa vakuutuksen kohteena on luonnollinen henkilö tai kyseessä on vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 18 §:ssä tarkoitettu kapitalisaatiosopimus (henkivakuutusluokka 6), suoritus on ilmoitettava vain silloin, kun sen saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettua lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautusta ei kuitenkaan ilmoiteta, jos samalle saajalle palautettava määrä on vähemmän kuin 100 euroa kalenterivuodessa.

Vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitetun vakuutuskassan on ilmoitettava maksamaansa eroavustukseen sisältyvä tuotto.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu suoritus perustuu muuhun kuin sellaiseen vakuutukseen, jossa vakuutettuna on luonnollinen henkilö ja suoritus maksetaan avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle taikka liike- tai ammattitoimintaa taikka maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle, suoritus ilmoitetaan vain silloin, jos sen määrä on vähintään 1 700 euroa.  

Poiketen siitä, mitä edellä 4 momentissa määrätään, metsään kohdistuneen vahingon perusteella maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava rajoituksetta. Tiedot vakuutuskorvauksista on annettava kaikista sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisista.

10 §

Pitkäaikaissäästämissopimukseen liittyvät tulotiedot

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetun talletuspankin ja ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön ja yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön sekä sijoituspalvelulaissa tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen (palveluntarjoaja) on ilmoitettava sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisen saamat sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitettuun sopimukseen (pitkäaikaissäästämissopimus) perustuvat suoritukset ja veronalaiset tulot.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu suoritus tai veronalainen tulo taikka vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva suoritus tulisi tuloverolain 34 b §:n nojalla verottaa korotettuna, korotettava suoritus ilmoitetaan erikseen muista suorituksista.

Pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitetuille säästövaroille säästöaikana kertyviä osinkotuloja, korkotuloja, omaisuuden luovutuksesta saatuja tuloja ja muita tuloja koskevia tietoja, lukuun ottamatta osinkoja ja ylijäämiä koskevia yhteenvetotietoja ja 15 §:n 5 momentissa tarkoitettuja tietoja, ei ilmoiteta, jos säästövaroihin oikeutettu on yleisesti verovelvollinen. Jos säästövaroihin oikeutettu on rajoitetusti verovelvollinen, tulotiedot ilmoitetaan sen mukaisesti kuin tässä päätöksessä määrätään.

11 §

Korot, jälkimarkkinahyvitys, muut pääomatulot sekä takausprovisio

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko, korkoon rinnastettava tuotto, indeksihyvitys, jälkimarkkinahyvitys sekä osingon sijaan maksamansa rahakorvaus. Myös takausprovisio on ilmoitettava.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.

12 §

Osingot ja ylijäämät sekä rahastoyhtiön ja henkilöstörahaston maksamat suoritukset

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hallinnoi Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, on ilmoitettava sijoitusrahaston tuotto-osuuksille ja yhteissijoitusyrityksen osuuksille maksamansa vuotuinen tuotto rahastoittain.

Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksamansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijäämät.

Osinkoa tai muita varoja jakavan yhtiön on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan osingoista sekä osinkoina verotettavista varojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista.

Osuuskunnan on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan ylijäämistä sekä ylijääminä verotettavista varojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista. Tuloverolain 53 §:n 10 kohdassa tarkoitettua verovapaata ylijäämää ei kuitenkaan ilmoiteta. Kotimaisen säästöpankin on ilmoitettava kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamansa voitto-osuus ja korko. Keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava takuupääomalle maksamansa korko.

Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan, jossa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä, on verotusta varten tarpeellisena tietona ilmoitettava myös ylijäämän saajan kaikista osuuskunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan omaan pääomaan merkitty määrä. Tietoa ei kuitenkaan tarvitse antaa silloin, kun ylijäämän saajana on yhteisö tai yhteisetuus tai jos ylijäämä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua jakajaosuuskunnalle vähennyskelpoista ylijäämänpalautusta. Myös muun edellä 4 momentissa tarkoitetun yhteisön on annettava vastaava tieto.

Sellaiselle osingon- tai ylijäämänsaajalle, joka on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla osingon jakaneen yhtiön tai ylijäämää jakaneen osuuskunnan harjoittamasta toiminnasta, maksettu osinko tai ylijäämä on ilmoitettava erillään muista osingoista ja ylijäämistä.

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (749/2012) tarkoitetun tilinhoitajan ja suorituksen välittäjän on ilmoitettava Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot, muut ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot sekä ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksetut tuotot. Tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos saajana on yleisesti verovelvollinen.

13 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos myyjä metsän omistajana luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla puuta, josta saatu tulo verotetaan myyjällä tuloverolain 43 §:n 1 momentissa (1155/2005) tarkoitettuna metsätalouden pääomatulona.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun ostajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puukauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkeinotoimintaan tai joista on toimitettu ennakonpidätys.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kaikista sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisista.

14 §

Julkiset tuet ja valmisteveron palautus

Valtion, kunnan viranomaisen ja muun julkisyhteisön sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on ilmoitettava maksamansa julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai avustuksen määrä samalle suorituksen saajalle on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodessa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia tukia ja avustuksia.

Edellä 1 momentista poiketen maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 2 – 5 kohdassa tarkoitetut energiatuotteiden valmisteveron palautukset on ilmoitettava rajoituksetta. Sama koskee metsätalouteen kohdistuvia tukia ja avustuksia sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 8 §:ssä, maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 26 §:ssä ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 7 §:ssä tarkoitettuja korvauksia.

15 §

Arvopaperikaupat ja rahasto-osuuksien lunastukset

Sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja muun sanotussa laissa tarkoitetun sijoituspalvelun tarjoajan, vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetun muun vakuutusyhtiön kuin työeläkeyhtiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun sivuliikkeen ja pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetun vakuutusyhdistyksen on annettava tiedot välittämistään ja tekemistään osakkeiden, osaketalletustodistusten, warranttien, merkintäoikeuksien, myyntioikeuksien sekä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupoista. Myös yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkinnät ja lunastukset on ilmoitettava siltä osin kuin tietoja ei ole toimitettu 2 momentin nojalla. Lisäksi edellä tarkoitetun tiedonantovelvollisen on annettava tiedot johdannaissopimuksista, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla, ja sijoituspalvelulain 1 luvun 10 §:n 1 momentin 3—9 kohdassa tarkoitetusta johdannaissopimuksesta ja muusta johdannaissopimuksesta sekä sopimuksen osapuolista. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset sekä suoritetun varainsiirtoveron määrä. Merkinnöistä ja lunastuksista on ilmoitettava vastaavat tiedot.

Rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hallinnoi Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, on annettava tiedot verovelvolliselta lunastetuista sijoitusrahaston rahasto-osuuksista sekä yhteissijoitusyritysten osuuksista. Lisäksi on annettava tiedot lunastettujen rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien hankintahinnasta ja hankinta-ajankohdasta sekä merkinnän ja lunastuksen yhteydessä perityistä kuluista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52–52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä maksettuja enintään 100 euron suuruisia rahavastikkeita ei ilmoiteta. Osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden yhdistelyn yhteydessä ylijääneiden osakkeiden myynnin johdosta osakkaalle maksettavia enintään 100 euron suuruisia rahasuorituksia ei myöskään ilmoiteta.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kaikista sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisista.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu arvopaperikauppa on tehty pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvilla varoilla ja pitkäaikaissäästäjä on yleisesti verovelvollinen, tiedot ilmoitetaan ilman säästäjää koskevia yksilöintitietoja. Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetut verovelvolliselta lunastetut rahasto-osuudet tai yhteissijoitusyrityksen osuudet ovat pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvia varoja tai kyseessä on pitkäaikaissäästämisvarallisuuden perusteella saatu 15.3 §:n mukainen suoritus ja pitkäaikaissäästäjä on yleisesti verovelvollinen, tietoja ei ilmoiteta.

16 §

Arvopapereiden luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi tarvittavat tiedot

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen sekä ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen, sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalvelulaissa tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun tilinhoitajan ja muun arvopapereiden säilyttäjän on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saaman luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeelliset tiedot arvopapereiden myynneistä ja muista luovutuksista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella. Luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeelliset tiedot on annettava myös joukkovelkakirjalainojen myynneistä ja muista luovutuksista siltä osin kuin tiedot ovat tiedonantovelvollisella ja sellaisessa muodossa, että ne voidaan antaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja luovutusvoiton tai -tappion laskemiseksi tarpeellisia tietoja ei tarvitse ilmoittaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52–52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä maksetuista enintään 100 euron suuruisista rahavastikkeista, eikä myöskään osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä tarkoitetuista osakkeiden yhdistelyn yhteydessä ylijääneiden osakkeiden myynnin johdosta osakkaalle maksettavista enintään 100 euron suuruisista rahasuorituksista. 

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot koskevat pitkäaikaissäästämisvarallisuutta ja pitkäaikaissäästäjä on yleisesti verovelvollinen, tietoja ei ilmoiteta.

17 §

Pääomanpalautusta koskevat tiedot

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun tilinhoitajan on ilmoitettava tiedot arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäville osakkeille ja osuuksille välittämistään pääomanpalautuksista. Lisäksi edellä mainitun tiedonantovelvollisen on ilmoitettava verovelvollisen pääomanpalautuksen johdosta saaman luovutusvoiton laskemiseksi tarpeelliset tiedot siltä osin kuin ne ovat tiedonantovelvollisella.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava tiedot osakkeilleen ja osuuksilleen maksamistaan pääomanpalautuksista. Tiedot on ilmoitettava vain, jos niitä ei ole ilmoitettu 1 momentin nojalla. Edellä 1 momentissa sekä tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos saajana on yleisesti verovelvollinen.

18 §

Osakaslaina

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä verovuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin maksamatta oleva rahalaina, jos osakkaalla, hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä on suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan verovuonna takaisin maksama lainan määrä.

19 §

Sijaisosinkojen ja -ylijäämien ilmoittaminen

Selvitysyhteisön sekä sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalvelun tarjoajan, joka toimii osakkeiden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä, on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään sijaisosingoista siltä osin kuin tiedot ovat ilmoittajan hallussa. Vastaavat tiedot on ilmoitettava sijaisylijäämistä.

20 §

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus

Selvitysyhteisön sekä sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalvelun tarjoajan, joka toimii rahasto-osuuden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään rahasto-osuuden tuoton sijaan saaduista ja maksetuista korvauksista.

21 §

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

Euroopan unionin neuvoston säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta antaman direktiivin (2003/48/EY) 4 artiklassa tarkoitetun maksuasiamiehen on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot direktiivin 6 artiklan tarkoittamista koroista ja koronsaajista.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitetulle rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa palkat, työkorvaukset, rojaltit, eläkkeet, veronalaiset sosiaalietuudet, osingot, korot, jälkimarkkinahyvitys, pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset ja veronalaiset tulot sekä muu lähdeveron alainen suoritus sekä suorituksesta peritty lähdevero, ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu. Palkaksi katsottava työsuhdeoptio sekä osakepalkkio on ilmoitettava erillään muusta palkasta, jos se perustuu Suomessa tehtyyn työhön. Lisäksi maksajan on ilmoitettava sijoitusrahastojen rahasto-osuuksille ja yhteissijoitusyritysten osuuksille maksamansa tuotto ja siitä peritty lähdevero. Muulle kuin luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus ilmoitetaan vain, kun siitä on peritty lähdevero. Edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos niitä ei ole ilmoitettu 1 momentin nojalla.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopimuksen perusteella jätetty vero perimättä.

Jos kyse on ulkomailla tehdystä työstä maksetusta palkasta, ilmoitusta ei kuitenkaan anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toimipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kyseisellä palkalla.

22 §

Porotiedot

Paliskuntain yhdistyksen on annettava poroisäntien sille toimittamien, poronhoitolain (848/1990) 30 §:ssä tarkoitettujen, poroluetteloiden tiedot poronomistajien omistamista poroista.

2 luku

Varallisuustiedot

23 §

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet

Rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hallinnoi Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, on ilmoitettava sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja yhteissijoitusyrityksen osuuden omistajien kalenterivuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien lukumäärät sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut vertailuarvot rahastoittain. Tässä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain yleisesti verovelvollisia.

24 §

Arvopaperikeskuksen ilmoittamisvelvollisuus arvo-osuuksista

Arvopaperikeskuksen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot arvo-osuuksien omistajista ja tuoton saajista sekä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista, osaketalletustodistuksista, osuuskuntien lisä- ja sijoitusosuuksista, merkintäoikeuksista, optio-oikeuksista, warranteista ja yhteissijoitusyritysten osuuksista. Osuuskuntien lisä- ja sijoitusosuuksien tiedonantovelvollisuus koskee vain luonnollisen henkilöiden ja kuolinpesien omistamia osuuksia.

Lisäksi arvopaperikeskuksen on toimitettava edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot muista kuin korkotulon lähdeverolain mukaisista joukkovelkakirjalainoista tai vastaavista yleisön merkittäväksi tarjotuista Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista. Arvopaperikeskuksen rahamarkkinajärjestelmään kuuluvien joukkovelkakirjalainojen tietoja ei kuitenkaan ilmoiteta.

Arvo-osuuksista ilmoitetaan ISIN-koodi ja kunkin omistajan tai tuoton saajan arvo-osuuksien lukumäärä tai joukkovelkakirjalainan pääoma vuoden lopussa. Arvo-osuusrekisterin tietojen mukaisista omistajista sekä tuoton saajista ilmoitetaan tunnistetietoina nimi, henkilö- tai Y-tunnus sekä maatunnus. Henkilö- tai Y-tunnuksen puuttuessa ilmoitetaan muut tiedon luovuttajan hallussa olevat tunnistetiedot ja osoitetieto.

25 §

Pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat

Poiketen siitä mitä tässä päätöksessä määrätään varojen ilmoittamisesta, pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitettuja säästövaroja ei ilmoiteta säästöaikana, jos säästövaroihin oikeutettu on yleisesti verovelvollinen henkilö.

3 luku

Tarkemmat määräykset

26 §

Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista koskevat tarkemmat määräykset.

Edellä 2 - 25 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja varallisuudesta on ilmoitettava:

 1. ilmoitusvelvollista koskevat yksilöintitiedot;
 2. suorituksen saajaa, maksajaa ja varallisuuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;
 3. suorituksen tai varallisuuserän laatu ja rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu ennakonpidätys;
 4. rajoitetusti verovelvollista koskevissa tiedoissa on lisäksi ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen henkilö- tai yritystunnus taikka muu verotunnustieto (TIN) hänen kotivaltiossaan, jos se on tiedossa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

27 §

Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan on annettava tiedot vähennyskelpoisista jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 1. maksun saajaa ja jäsentä koskevat yksilöintitiedot;
 2. jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun määrä.

28 §

Vakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava kalenterivuoden aikana työntekijältä perimänsä työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset työntekijän eläkemaksut, merimieseläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työntekijältä perimänsä kollektiiviseen lisäeläketurvaan perustuvat maksut. Jos työntekijä on tullut kollektiivisen lisäeläketurvan piiriin 6.5.2004 tai myöhemmin, työnantajan on ilmoitettava työntekijältä perimänsä maksut ja itse maksamansa määrä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Siltä osin kuin työnantaja on maksanut eläkevakuutusmaksuja yli 8 500 euroa vuodessa tai jos työnantajan maksamia eläkevakuutusmaksuja on muulla perusteella pidettävä työntekijän veronalaisena palkkatulona, maksut ilmoitetaan palkkana.

Avoimen yhtiön on ilmoitettava yhtiömiehelle ottamansa, kommandiittiyhtiön on ilmoitettava vastuunalaiselle yhtiömiehelle ottamansa ja osakeyhtiön on ilmoitettava sellaiselle osakkaalle, jota ei työntekijän eläkelain (395/2006) 1 luvun 7 §:n mukaan pidetä mainittua lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana, ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut.

Vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen, ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän sekä talletuspankin, rahastoyhtiön ja sijoituspalveluyrityksen on annettava tiedot verovelvollisen maksamista vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä 18.9.2009 tai sen jälkeen otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen maksuista ja maksujen vähennyskelpoisuudesta.

Kuntien on ilmoitettava omaishoitajille ja perhehoitajille maksamistaan palkkioista perimänsä työntekijän eläkemaksut. Maksajien ei ole ilmoitettava muita työkorvauksista perimiään eläkemaksuja.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on ilmoitettava apurahansaajien maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 a §:n mukaisen vakuutuksen perusteella maksamat työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaiset vakuutusmaksut.

Vakuutusyhtiön on ilmoitettava urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 15 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen perusteella maksetut tapaturma- ja eläkevakuutusmaksut.

Edellä olevista vakuutusmaksuista on annettava seuraavat tiedot:

 1. vakuutuslaitoksen, työnantajan tai muun ilmoittajan yksilöintitiedot;
 2. vakuutettua koskevat yksilöintitiedot;
 3. vakuutusmaksujen rahamäärä.

29 §

Pitkäaikaissäästämissopimukseen liittyvät vähennys- ja kulutiedot

Edellä 10 §:ssä tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen palveluntarjoajan on ilmoitettava sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitettuun sopimukseen perustuvat pitkäaikaissäästämissopimuksen vähennyskelpoiset maksut.

Edellä olevista pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuista on annettava seuraavat tiedot:

 1. ilmoittajan yksilöintitiedot;
 2. säästövaroihin oikeutetun yksilöintitiedot;
 3. pitkäaikaissäästämissopimuksen maksujen rahamäärä.

Pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitettuihin säästövaroihin säästöaikana kohdistuvia vähennys- ja kulutietoja ei ilmoiteta, jos säästövaroihin oikeutettu on yleisesti verovelvollinen.

30 §

Työttömän korvauspäivien lukumäärä

Työttömyyskassan, kansaneläkelaitoksen ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisesti korvausta.

31 §

Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kunnan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta Verohallinnolle seuraavat tiedot:

 1. velan antajaa koskevat yksilöintitiedot;
 2. velan numero tai muu tunnus;
 3. velan käyttötarkoitus;
 4. kalenterivuonna maksetun koron määrä;
 5. velan määrä kalenterivuoden päättyessä;
 6. velallisten lukumäärä sekä
 7. velallisten nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.

Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on annettava tieto myös etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä osin, kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan, ilmoitetaan korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu kuin asuntovelka ja velan pääoma on enintään 1 700 euroa.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa kuluttajansuojalain (746/2010) 7 luvun 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetuista jatkuvista luotoista.

32 §

Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan on annettava tiedot luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä perimistään jälkimarkkinahyvityksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on annettava seuraavat tiedot:

 1. jälkimarkkinahyvityksen perijää koskevat yksilöintitiedot;
 2. jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;
 3. jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

33 §

Omaisuudenhoitomaksu

Sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajan, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen ja ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen, sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hallinnoi Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitetun vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan, joka hoitaa Suomeen perustettua vaihtoehtorahastoa, on annettava tiedot arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä perimistään maksuista. Arvopaperikeskuksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot sen toimiessa tilinhoitajan asemassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vain siltä osin kun tiedot koskevat yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä tai kuolinpesää.

34 §

Opintolainavähennys

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle opintolainavähennyksen myöntämistä varten tarpeelliset tiedot opintolainavähennykseen oikeutetuista verovelvollisista, vähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisvuodesta sekä opintolainavähennyksen enimmäismäärästä.

Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on toimitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot vähennykseen oikeutettujen verovelvollisten opintolainan lyhennyksistä.

35 §

Luottamushenkilömaksu

Kunnan ja kuntayhtymän, joka perii maksamistaan palkkioista tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja luottamushenkilömaksuja, on toimitettava Verohallinnolle tiedot luottamushenkilöiltään perimistään luottamushenkilömaksuista. Luottamushenkilömaksun saajan on toimitettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot niistä luottamushenkilömaksuista, jotka verovelvollinen on itse suoraan maksanut luottamushenkilömaksun saajalle.

35 a §

Lahjoitusvähennys

Yliopiston ja korkeakoulun, joka on saanut tuloverolain 98 a §:ssä tarkoitetun vähennyskelpoisen lahjoituksen, on toimitettava Verohallinnolle tiedot lahjoituksen antajasta ja lahjan määrästä.

5 luku

Muut tiedot

36 §

Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, muun keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osuuskunnan on ilmoitettava vastikkeettomat saannot, jotka on merkitty osakeluetteloon.

37 §

Takaisin perityt sosiaalietuudet

Jos eläkkeen, opintorahan tai muun lakisääteisen, veronalaisen sosiaalietuuden maksaja perii verovelvolliselta hänelle aikaisempana vuonna aiheetta maksamansa etuuden takaisin, maksajan on ilmoitettava takaisin perimänsä etuuden määrä. Jos takaisinperintä koskee edellisenä vuonna aiheetta maksettua etuutta ja maksaja ehtii antaa korjatut tiedot edellisen vuoden vuosi-ilmoituksessa, takaisin perittyä etuutta ei ilmoiteta takaisinperintävuoden vuosi-ilmoituksessa.

38 §

Sairausvakuutusmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää työntekijän ulkomaille, on toimitettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten. Työnantajalla on tiedonantovelvollisuus siinäkin tapauksessa, että palkan maksaa sen kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluva ulkomainen emo-, tytär- tai sisaryritys taikka sellainen ulkomainen yritys, jossa suomalaisella työnantajalla on määräämisvalta.

Eläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta työtulosta vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

39 §

Ennakonpidätystietojen siirtoa varten annettavat tiedot

Ennakonpidätyksen alaisen suorituksen maksajan on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot suorituksen saajasta ja suorituksen laadusta pyytäessään ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvittavat tiedot Verohallinnolta verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §:n 1 momentin nojalla. Eläkkeestä ja siihen rinnastettavasta suorituksesta on ilmoitettava myös suorituksen arvioitu määrä.

Eläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot rajoitetusti verovelvollisen eläketuloa saavan henkilön asuinvaltiosta ja kansalaisuudesta.

Kansaneläkelaitoksen on lisäksi toimitettava tieto siitä, onko henkilö vakuutettu Suomessa ja vastaako Suomi henkilön sairaanhoitokustannuksista.

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tiedon kohteena oleva on yksilöitävä nimen lisäksi seuraavilla tiedonantovelvollisen hallussa olevilla tiedoilla:

 1. henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;
 2. asuinvaltion antama vero- tai henkilötunnus taikka, jos näitä tietoja ei ole, muu vastaava tunnus; ja
 3. yhteystiedot sekä Suomessa että asuinvaltiossa.

40 §

Ulkomaisen työnantajan tai tämän edustajan antama aloitusilmoitus

Ulkomaisen työnantajan on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetun vuokratun työntekijän työskentelyn arvioidusta kestosta ja palkan määrästä sekä työn teettäjästä, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä työntekijän palkasta.

Edellä 1 momentista poiketen on lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:n mukaisesti asetetun edustajan toimitettava Verohallinnolle 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jos hänen edustamaansa ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä yritys ole asettanut 2 momentissa tarkoitettua edustajaa, on ulkomaisen yrityksen tällöinkin toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

41 §

Ulkomaisen työnantajan tai tämän edustajan antama vuosi-ilmoitus

Ulkomaisen työnantajan on vuosittain toimitettava Verohallinnolle verotusmenettelylain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot maksamastaan tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetusta palkasta sekä vuokratyöntekijän Suomessa työskentelyajasta, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä palkasta. Ulkomaalaisen työnantajan on toimitettava vuosittain verotusmenettelylain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot myös muusta palkasta, jos palkansaaja oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan.

Edellä 1 momentista poiketen on lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:n mukaisesti asetetun edustajan toimitettava Verohallinnolle 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jos hänen edustamaansa ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä yritys ole asettanut 2 momentissa tarkoitettua edustajaa, on ulkomaisen yrityksen tällöinkin toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

42 §

Työn teettäjän tiedonantovelvollisuus

Tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetulla vuokratulla työntekijällä työtä teettävän on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot työntekijän vuokralle antaneesta yrityksestä, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä työntekijän palkasta. Lisäksi tällöin on toimitettava tieto yrityksen lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4 a §:n mukaisesti asetetusta edustajasta.

Verohallinnolle on ilmoitettava myös edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista sekä siitä, jos vuokratyötä koskeva toimeksiantosopimus päättyy tai vuokratyöntekijöiden työskentely muutoin loppuu kokonaan, jos edellä mainitut tiedot ovat työn teettäjän tiedossa.

43 §

Tieto yhtiön osakkeen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

Yhtiön, jonka osakkeita on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Suomessa tai ulkomailla, on ilmoitettava Verohallinnolle yhtiön osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta samoin kuin siitä, että osake on lakannut olemasta kaupankäynnin kohteena.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee vastaavasti osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jos yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

44 §

Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja pitkäaikaissäästösopimukseen liittyvät siirrot

Vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen, ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän sekä talletuspankin, rahastoyhtiön ja sijoituspalveluyrityksen on toimitettava tiedot vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen takaisinostoarvon siirrosta, jos takaisinostoarvo siirretään toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa olevaan vakuutuslaitokseen.

Edellä 10 §:ssä tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen palveluntarjoajan on toimitettava tiedot pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarojen siirrosta, jos säästövarat siirretään toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa olevaan vakuutuslaitokseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tietoa siirrosta ei toimiteta, jos takaisinostoarvon tai säästövarojen siirron johdosta on ilmoitettu veronalaista tuloa 9 ja 10 §:n mukaisesti.

45 §

Tietojen yksilöinti

Edellä 40–42 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tiedonantovelvollinen sekä tiedon kohteena oleva on yksilöitävä seuraavilla tiedonantajan hallussa olevilla tiedoilla:

 1. yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;
 2. asuinvaltion antama vero- tai henkilötunnus tai jos näitä tietoja ei ole, muu vastaava tunnus;
 3. yhteystiedot sekä Suomessa että asuinvaltiossa.

6 luku

Muut määräykset

46 §

Tietojen antamisaika

Edellä 2, 3, 5 – 17, 19 – 21, 23, 24, 28, 29, 31–33, 35, 35 a ja 37 §:ssä, 38 §:n 1 momentissa, 41 ja 43 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Edellä 18 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta viimeistään helmikuun 24 päivänä. Edellä 27 ja 30 §:ssä sekä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta viimeistään helmikuun 20 päivänä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa määrätään, edellä 2, 3, 5 ja 7 §:ssä, 12 §:n 2 - 6 momentissa, 21 §:ssä, 28 §:n 1 - 3 momentissa ja 5 momentissa, 35 §:ssä, 38 §:n 1 momentissa ja 41 §:ssä tarkoitetut tiedot sekä 12 §:n 7 momentissa tarkoitetut tiedot osingoista voidaan antaa vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta viimeistään helmikuun 3 päivänä, jos tiedot annetaan sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen.   

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun ennakonpidätys ensimmäisen kerran jätetään toimittamatta. Edellä 36 §:ssä tarkoitettu saanto on ilmoitettava osakeluetteloon merkitsemiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Edellä 34 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain siten, että tammi-heinäkuussa valmistuneista opiskelijoista tiedot annetaan saman vuoden marraskuussa ja elo-joulukuussa valmistuneista tiedot annetaan seuraavan vuoden huhtikuussa. Edellä 34 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.

Edellä 22 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä poronhoitovuodelta syyskuun loppuun mennessä. Edellä 39 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Verohallinnon kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Edellä 40 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava kunkin työntekijän osalta työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Edellä 42 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä, jonka aikana yrityksen ensimmäinen työntekijä aloittaa työskentelyn työn teettäjälle. Edellä 42 §:n 2 momentissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Verohallinnolle muutosta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Edellä 44 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava 60 päivän kuluessa siirtopäivästä.

47 §

Tiedonantotapa

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voidaan antaa sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen Verohallinnon julkaisemissa sähköisissä ilmoittamispalveluissa tai Verohallinnon lomakkeella. Edellä 12 §:n 1 ja 7 momentissa, 14 – 17 §:ssä, 23 ja 24 §:ssä, 28 §:n 4 ja 6 momentissa, 29, 30, 33, 34 ja 35 a §:ssä sekä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa vain sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen.

Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista, vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskuntien ylijäämistä, puun ostajan vuosi-ilmoitus sekä vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä on annettava sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus antaa tiedot sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen ei koske tiedonantovelvollista luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Poiketen siitä mitä edellä 1 ja 2 momentissa määrätään, 15 ja 16 §:ssä tarkoitetut tiedot saadaan vuodelta 2016 antaa myös tietovälineellä.  

Verohallinnon lomakkeella annettavat tiedot toimitetaan osoitteeseen: Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu, PL 300, 00052 VERO.

Edellä 19, 20, 40 – 42 ja 44 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallinnon lomakkeella Verohallinnolle. Edellä 43 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan lomakkeella Verohallinnon Tietohallintoyksikölle, osoitteella Verohallinto, Tietohallintoyksikkö, Yhteisöverotus, PL 325, 00052 VERO.

Edellä 22 ja 30 §:ssä sekä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot annetaan Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Edellä 36 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen tai Verohallinnon lomakkeella. Jos tiedot annetaan lomakkeella, saantoasiakirjan kopio on liitettävä ilmoituksen oheen.

48 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 annettaviin tietoihin. Päätöksellä kumotaan Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 31 päivänä joulukuuta 2014 antama päätös (1459/2014), jota sovelletaan viimeisen kerran vuodelta 2015 annettaviin tietoihin.


Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2015


pääjohtajan estyneenä ollessa
strategiajohtaja Arto Pirinen

johtava asiantuntija Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 23.12.2015