Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
16.1.2009
Diaarinumero
1828/31/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2009


Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 15 §:n 7 momentin, 15 a §:n 4 momentin, 16 §:n 13 momentin, 17 §:n 10 momentin ja 18 §:n 7 momentin, varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 3 momentin sekä väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta annetun lain (1078/2005) 12 §:n nojalla päättänyt:

1 luku.

Tulotiedot

1 §

Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:ssä ja 18 §:n 6 momentissa ja varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2 - 20 §:ssä tarkoitetut tiedot.

2 §

 Kotitalouksien maksamat palkat ja työkorvaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien (kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset maksamansa palkat ja ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksamansa korvaukset (työkorvaukset), joista on toimitettu ennakonpidätys. Lisäksi niiden on ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätys on jätetty ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1040/2001, toimittamatta, jos samalle saajalle maksettava määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.

3 §

Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkat, työkorvaukset sekä eräät veronalaiset palkkiot ja palkinnot

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitettava:

 1. työ- ja virkasuhteessa maksamansa palkat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut palkkana pidettävät suoritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;
 2. ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin sekä urheilijan palkkiot;
 3. sekä muut kuin 1 - 2 kohdassa tarkoitetut satunnaiset, veronalaiset palkkiot ja palkinnot, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen  palkinnot, jos suorituksen määrä on  vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Seuraavat palkkatulot on ilmoitettava erillään edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista palkoista, jos palkansaaja on vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla palkanmaksajan harjoittamasta toiminnasta:

 1. tuloverolain (1535/1992) 39 tai 40 §:ssä tarkoitetun yhtymän osakkaan tai hänen perheenjäsenensä yhtymästä saama palkka;
 2. perheenjäsenen tai kuolinpesän osakkaan maataloudesta tai yritystoiminnasta saama palkka; sekä
 3. työntekijän osake- tai muusta yhtiöstä saama palkka, jos työntekijää ei työntekijän eläkelain (395/2006) 1 luvun 7 §:n mukaan pidetä osake- tai muuhun yhtiöön työsuhteessa olevana.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 1. autoedusta on ilmoitettava palkkaan lisätyn raha-arvon määrä, autoedusta perityn korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto siitä, onko kysymyksessä vapaa autoetu vai käyttöetu sekä autolla ajettujen yksityiskilometrien määrä, jos työnantaja  käyttää  ennakonpidätyksessä  kilometrikohtaista arvoa;
 2. Asuntolainan korkoedun määrä;
 3. Työsuhdeoptiosta ja osakepalkkiosta saadun edun määrä;
 4. Työsuhdematkalipusta palkaksi katsottu määrä, työntekijältä perityn korvauksen määrä sekä työntekijän saaman verovapaan edun määrä;
 5. Muista kuin edellä 1 - 4 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista edun laatu, palkkaan lisätyn luontoisedun raha-arvon määrä, luontoisedusta perityn korvauksen raha-arvon määrä sekä tieto siitä, vastaako ravintoedusta peritty korvaus luontoisedun raha-arvoa.

Työnantajan, joka saa matalapalkkatuesta annetussa laissa (1078/2005) tarkoitettua tukea, on annettava Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaiset tiedot matalapalkkatukeen oikeuttaville henkilöille kunkin kuukauden aikana maksamistaan palkoista. Työntekijöiden nimen ja henkilötunnuksen lisäksi työnantajan on ilmoitettava vähennyksen perusteena oleva palkka, osa-aikaeläkkeellä olevan laskennallinen palkka, tuen määrä, työtunnit sekä tieto siitä, onko tuki vähennetty ennakonpidätyksestä vai lähdeverosta.

Työnantajan, joka maksaa tuloverolain 77 §:n mukaista ulkomaantyötuloa, on ilmoitettava maa, jossa työ on tehty.

4 §

Ulkomaantyötulo

Työnantaja, joka tuloverolain 77 §:n 1 momentin nojalla jättää palkasta ennakonpidätyksen toimittamatta, on velvollinen antamaan työskentelystä Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen ilmoituksen.

5 §

Kustannusten korvaukset

Työnantajan on ilmoitettava työmatkasta maksamansa verovapaat päivärahat, ateria- sekä kilometrikorvaukset. 

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava vuoden aikana maksamansa tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut päivärahat, kilometrikorvaukset sekä korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verovapaista työmatkakustannusten korvauksista on ilmoitettava korvauksen laatu sekä päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä erillään kilometrikorvausten yhteismäärästä. Kilometrikorvauksista on ilmoitettava myös korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen  seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja  sen  seurakunnan ei  tarvitse ilmoittaa  työmatkakustannusten korvauksia, mikäli  ne maksuperusteiltaan ja suuruudeltaan  vastaavat Verohallituksen vuosittain vahvistamia verovapaiden  matkakustannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisten matkojen matkakustannusten korvaukset on kuitenkin ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn  lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole varsinaista työpaikkaa.
 
Työnantajan on ilmoitettava maksamansa tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentämänsä veronalaiset kustannusten korvaukset.

Kunnan on ilmoitettava perhehoitajille maksetut kustannusten korvaukset.

Maksajan on ilmoitettava rikos- ja eräiden riita- asioiden sovittelusta annetussa laissa (1015/2005) tarkoitetusta sovittelusta vapaaehtoiselle sovittelijalle maksamansa rikos- ja riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset kulukorvaukset.

Valmennusrahaston on ilmoitettava urheilijoille vuoden aikana maksamansa verovapaat valmennuskustannukset.

6 §

Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä valtion varoista opintotukilain mukaan maksettu korkoavustus. Maksajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka, opintoraha, veronalainen syytinki ja veronalainen lakkoavustus.

7 §

Käyttökorvaukset

 
Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

8 § 

Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle maksamansa stipendit,  apurahat, sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

9 §

Vakuutuskorvaukset

Maksajan ja välittäjän on ilmoitettava veronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutusmaksun palautukset, vakuutuksen takaisinostoarvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen perustuvat suoritukset. Jos edellä tarkoitettu suoritus maksetaan muulle kuin sellaiselle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle, jolla on välittömästi vakuutukseen perustuva oikeus vaatia korvausta, suoritusta ei ilmoiteta.  Lisäksi maksajan on ilmoitettava vakuutuskassalaissa tarkoitetun eroavustuksen tuotto. Liike- tai ammattitoimintaa taikka maataloutta harjoittaville henkilöille, avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille sekä osakeyhtiöille, osuuskunnille ja muille tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille maksettuja vakuutuskorvauksia, vakuutusmaksun palautuksia, takaisinostoarvoa tai muita vakuutukseen perustuvia alle 1 700 euron suuruisia suorituksia ei ilmoiteta. Luonnollisille henkilöille maksetut lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautukset on kuitenkin ilmoitettava, jos samalle saajalle maksetaan vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Metsää kohdanneen vahingon perusteella maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava rajoituksetta.

10 §

Korot, jälkimarkkinahyvitys, muut pääomatulot sekä takausprovisio

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko, korkoon rinnastettava tuotto, jälkimarkkinahyvitys sekä osingon sijaan maksamansa rahakorvaus.  Myös takausprovisio on ilmoitettava.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.

11 §

Rahastoyhtiön ja henkilöstörahaston maksamat suoritukset  ja osingot

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava sijoitusrahaston tuotto-osuuksille ja yhteissijoitusyrityksen osuuksille maksamansa vuotuinen tuotto rahastoittain.

Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksamansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijäämät.

Osinkoa jakavan yhteisön on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan osingoista. Lisäksi osuuskunnan on ilmoitettava osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamansa korko. Kotimaisen säästöpankin on ilmoitettava kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamansa voitto-osuus ja korko. Keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava takuupääomalle maksamansa korko.

Sellaiselle osingonsaajalle, joka on vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla osingon jakaneen yhteisön harjoittamasta toiminnasta, maksettu osinko on ilmoitettava erillään muista osingoista.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja tilinhoitajayhteisön asiamiehen on ilmoitettava Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot sekä ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettu tuotto.

12 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos myyjä metsän omistajana luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla puuta, josta saatu tulo verotetaan myyjällä tuloverolain 43 §:n 1 momentissa (1155/2005) tarkoitettuna metsätalouden pääomatulona tai on tuloverolain 43a §:ssä (1085/2008) tarkoitettua verovapaata ensiharvennushakkuusta saatua puun myyntituloa tai tuloverolain 43 b §:ssä (1085/2008) tarkoitettua osittain verovapaata puun myyntituloa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun ostajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puukauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkeinotoimintaan tai joista on toimitettu ennakonpidätys.

13 §

Julkiset tuet ja valmisteveron palautus

Valtion, kunnan viranomaisen ja muun julkisyhteisön sekä Keksintösäätiön on ilmoitettava maksamansa julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai avustuksen määrä samalle suorituksen saajalle on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodessa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia tukia ja avustuksia.

Edellä 1 momentista poiketen maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 2 – 5 kohdassa tarkoitetut energiatuotteiden valmisteveron palautukset on ilmoitettava rajoituksetta. Sama koskee metsätalouteen kohdistuvia tukia ja avustuksia.

14 §

Arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuus

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän, vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoitetun vakuutusyhtiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun edustuston ja pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetun vakuutusyhdistyksen on annettava tiedot välittämistään ja tekemistään osakkeiden, osaketalletustodistusten, warranttien, merkintäoikeuksien, myyntioikeuksien sekä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupoista. Myös yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkinnät ja lunastukset on ilmoitettava siltä osin kuin tietoja ei ole toimitettu 2 momentin nojalla. Lisäksi edellä tarkoitetun tiedonantovelvollisen on annettava tiedot vakioiduista johdannaissopimuksista, arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetuista vakioituihin johdannaissopimuksiin rinnastettavista johdannaissopimuksista sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetuista muista johdannaissopimuksista. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset sekä suoritetun varainsiirtoveron määrä.  Merkinnöistä ja lunastuksista on ilmoitettava vastaavat tiedot. 

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on annettava tiedot verovelvolliselta lunastetuista sijoitusrahaston rahasto-osuuksista sekä yhteissijoitusyritysten osuuksista. Lisäksi on annettava tiedot lunastettujen rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien hankintahinnasta ja hankinta-ajankohdasta sekä merkinnän ja lunastuksen yhteydessä perityistä kuluista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 - 52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä maksettuja enintään 100 euron suuruisia rahavastikkeita ei ilmoiteta.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisista henkilöistä ja yrityksistä.

15 §

Arvopapereiden luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi tarvittavat tiedot

Luottolaitoksen, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (1608/1993) tarkoitetun sivukonttorin ja edustuston, sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalveluja Suomessa annetussa laissa (580/1996) tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen ja edustuston, tilinhoitajayhteisön ja sen asiamiehen ja muun arvopapereiden säilyttäjän on toimitettava verohallinnolle verotusta varten yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saaman luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeelliset tiedot arvopapereiden myynneistä ja muista luovutuksista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella.

16 § 
 
Osakaslaina
 

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä verovuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin maksamatta oleva rahalaina, jos osakkaalla, hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä on suoraan tai välillisesti vähintään 10 % osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan verovuonna takaisin maksama lainan määrä.

17 §

Sijaisosinkojen ilmoittaminen

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopaperinvälittäjän, joka toimii osakkeiden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä, on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään sijaisosingoista siltä osin kuin tiedot ovat ilmoittajan hallussa.

18 §

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopaperinvälittäjän, joka toimii rahasto-osuuden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään rahasto-osuuden tuoton sijaan saaduista ja maksetuista korvauksista.

19 §

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

Euroopan unionin neuvoston säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta antaman direktiivin (2003/48/EY) 4 artiklassa tarkoitetun maksuasiamiehen on ilmoitettava verohallinnolle tiedot direktiivin 6 artiklan tarkoittamista koroista ja koronsaajista.
 
Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitetulle rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa palkat, työkorvaukset, rojaltit, eläkkeet, veronalaiset sosiaalietuudet, osingot, korot, jälkimarkkinahyvitys, puun myyntitulo sekä muu lähdeveron alainen suoritus sekä suorituksesta peritty lähdevero, ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu. Palkaksi katsottava työsuhdeoptio sekä osakepalkkio on ilmoitettava erillään muusta palkasta, jos se perustuu Suomessa tehtyyn työhön. Lisäksi maksajan on ilmoitettava sijoitusrahastojen rahasto-osuuksille ja yhteissijoitusyritysten osuuksille maksamansa tuotto ja siitä peritty lähdevero. Yritykselle maksettu työkorvaus ilmoitetaan vain, kun siitä on peritty lähdevero ja puun myyntitulo vain, kun se on maksettu luonnolliselle henkilölle. Edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos niitä ei ole ilmoitettu 1 momentin nojalla.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopimuksen perusteella jätetty vero perimättä.

Jos kyse on ulkomailla tehdystä työstä maksetusta palkasta, ilmoitusta ei kuitenkaan anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toimipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kyseisellä palkalla.

20 §

Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot  poronomistajien  omistamista poroista.

2 luku

Varallisuustiedot

21 §

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja yhteissijoitusyrityksen osuuden omistajien kalenterivuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien lukumäärät sekä varojen arvostamisesta annetussa lain (1142/2005) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut vertailuarvot rahastoittain. Tässä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain yleisesti verovelvollisia.

22  §

Arvopaperikeskuksen ilmoittamisvelvollisuus arvo-osuuksista

 Arvopaperikeskuksen on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot arvo-osuuksien omistajista ja tuoton saajista sekä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista, osaketalletustodistuksista, osuuskuntien lisä- ja sijoitusosuuksista, merkintäoikeuksista, optio-oikeuksista, warranteista, ja yhteissijoitusyritysten osuuksista. Osuuskuntien lisä- ja sijoitusosuuksien tiedonantovelvollisuus koskee vain luonnollisen henkilöiden ja kuolinpesien omistamia osuuksia.

  Lisäksi Arvopaperikeskuksen on toimitettava edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot muista kuin korkotulon lähdeverolain mukaisista joukkovelkakirjalainoista tai vastaavista yleisön merkittäväksi tarjotuista Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista. Arvopaperikeskuksen rahamarkkinajärjestelmään kuuluvien joukkovelkakirjalainojen tietoja ei kuitenkaan ilmoiteta.

 Arvo-osuuksista ilmoitetaan ISIN – koodi ja kunkin omistajan tai tuoton saajan arvo-osuuksien lukumäärä tai joukkovelkakirjalainan pääoma vuoden lopussa. Arvo-osuusrekisterin tietojen mukaisista omistajista sekä tuoton saajista ilmoitetaan tunnistetietoina nimi, henkilö- tai Y-tunnus sekä maatunnus. Henkilö- tai Y-tunnuksen puuttuessa ilmoitetaan muut tiedon luovuttajan hallussa olevat tunnistetiedot ja osoitetieto.

23 §

Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Puhelinyhteisön ja yhteisön, joka on puhelinyhteisön pääosakas, on ilmoitettava tiedot  osakkaidensa ja jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista osakkeista tai osuuksista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan. 

Puhelinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonantovelvollisuutta siltä osin kuin puhelinyhteisön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä. 

3 luku.

Tarkemmat määräykset

24 §

Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista koskevat tarkemmat määräykset

Edellä 2 - 23 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja varallisuudesta on ilmoitettava:
1)ilmoitusvelvollista koskevat yksilöintitiedot;
2)suorituksen saajaa, maksajaa ja varallisuuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;
3)suorituksen tai varallisuuserän laatu ja rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu ennakonpidätys;
4)rajoitetusti verovelvollista koskevissa tiedoissa on lisäksi ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen henkilö- tai yritystunnus taikka muu verotunnustieto (TIN) hänen kotivaltiossaan, jos se on tiedossa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

25 §

Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan on annettava tiedot vähennyskelpoisista jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 1. maksun saajaa ja jäsentä koskevat yksilöintitiedot;
 2. jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun määrä.

26 §

Vakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava kalenterivuoden aikana työntekijältä perimänsä työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset työntekijän eläkemaksut, merimieseläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä  työntekijältä perimänsä kollektiiviseen lisäeläketurvaan perustuvat maksut. Jos työntekijä on tullut kollektiivisen lisäeläketurvan piiriin 6.5.2004 tai myöhemmin, työnantajan on ilmoitettava työntekijältä perimänsä maksut ja itse maksamansa määrä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Jos työnantaja on maksanut eläkevakuutusmaksuja yli 8500 euroa vuodessa tai työnantaja on maksanut eläkevakuutusmaksuja eläkkeestä, joka on otettu 6.5.2004 tai sen jälkeen ja jossa vanhuuseläkkeen alkamisikä on alle 62 vuotta, maksut ilmoitetaan palkkana. 

Avoimen yhtiön on ilmoitettava yhtiömiehelle ottamansa, kommandiittiyhtiön on ilmoitettava vastuunalaiselle yhtiömiehelle ottamansa ja osakeyhtiön on ilmoitettava sellaiselle osakkaalle, jota ei työntekijäin eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä mainittua lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana, ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut.

Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän on annettava tiedot yksityishenkilöiden  maksamista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten maksuista. Tiedot annetaan eriteltyinä sen mukaan, onko vakuutus otettu viimeistään 5.5.2004 vai sen jälkeen ja onko kysymyksessä ansio- vai pääomatulona verotettava eläke.

Kuntien on ilmoitettava omaishoitajille ja perhehoitajille maksamistaan palkkioista perimänsä työntekijän eläkemaksut. Maksajien ei ole ilmoitettava muita työkorvauksista perimiään eläkemaksuja.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on ilmoitettava apurahan saajien maksamat maatalousyrittäjien eläkelain (1280/2006) 10 a §:n mukaisen vakuutuksen perusteella maksamansa eläkevakuutusmaksut.

Edellä olevista vakuutusmaksuista on annettava seuraavat tiedot:

 1. vakuutuslaitoksen, työnantajan tai muun ilmoittajan yksilöintitiedot;
 2. vakuutettua ja vakuutuksen ottajaa koskevat yksilöintitiedot;
 3. vakuutusmaksujen rahamäärä

27 §

Työttömän korvauspäivien lukumäärä

Työttömyyskassan, kansaneläkelaitoksen ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisesti korvausta.

28 §

Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kunnan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta verohallinnolle seuraavat tiedot:

 1. velan antajaa koskevat yksilöintitiedot;
 2. velan numero tai muu tunnus;
 3. velan käyttötarkoitus;
 4. kalenterivuonna maksetun koron määrä;
 5. velan määrä kalenterivuoden päättyessä;
 6. velallisten lukumäärä sekä
 7. velallisten nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.

Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on  annettava tieto myös etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan  ilmoitetaan  korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu  kuin  asuntovelka tai valtion taikka Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintovelka ja velan pääoma on enintään 1700 euroa.

29 §

Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan on annettava tiedot luonnollisilta  henkilöiltä ja kuolinpesiltä perimistään jälkimarkkinahyvityksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on annettava seuraavat tiedot:

 1. jälkimarkkinahyvityksen perijää koskevat yksilöintitiedot;
 2. jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;
 3. jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

30 §

Omaisuudenhoitomaksu

Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (922/2007) tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalveluja Suomessa annetussa laissa (580/1996) tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen ja edustuston, arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja sen asiamiehen, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetun luottolaitoksen, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (1608/1993) tarkoitetun sivukonttorin ja edustuston ja sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön sekä ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetussa laissa (225/2004) tarkoitetun ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen ja edustuston on annettava tiedot arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä perimistään maksuista.  Arvopaperikeskuksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot sen toimiessa tilinhoitajayhteisön asemassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vain siltä osin kun tiedot koskevat yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä tai kuolinpesää. 

31 §

Opintolainavähennys

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava verohallinnolle opintolainavähennyksen myöntämistä varten tarpeelliset tiedot opintolainavähennykseen oikeutetuista verovelvollisista, vähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisvuodesta sekä opintolainavähennyksen enimmäismäärästä.

Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on toimitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot vähennykseen oikeutettujen verovelvollisten opintolainan lyhennyksistä.

32 §

Luottamusmiesmaksu

Kunnan ja kuntayhtymän, joka perii maksamistaan tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja luottamushenkilömaksuja, on toimitettava verohallinnolle tiedot luottamushenkilöiltään perimistään luottamushenkilömaksuista. Luottamushenkilömaksun saajan on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot niistä luottamushenkilömaksuista, jotka verovelvollinen on itse suoraan maksanut luottamushenkilömaksun saajalle.

33 §

Lahjoitusvähennys

Yliopiston ja korkeakoulun, joka on saanut tuloverolain 98 a §:ssä tarkoitetun vähennyskelpoisen lahjoituksen, on toimitettava tiedot Verohallinnolle lahjoituksen antajasta ja lahjan määrästä.

5 luku

Muut tiedot

34 §

Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön, asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, on ilmoitettava osakkaan tai jäsenen verotusta varten tarpeelliset tiedot huoneistosta ja sen käytöstä sekä osakkaan tai jäsenen yhtiölle suorittamista korvauksista.

35 §

Takaisin perityt sosiaalietuudet

Jos eläkkeen, opintorahan tai muun lakisääteisen, veronalaisen sosiaalietuuden maksaja perii verovelvolliselta hänelle aikaisempana vuonna aiheetta maksamansa etuuden takaisin, maksajan on ilmoitettava takaisin perimänsä etuuden määrä. Jos takaisinperintä koskee edellisenä vuonna aiheetta maksettua etuutta ja maksaja ehtii antaa korjatut tiedot edellisen vuoden vuosi-ilmoituksessa, takaisin perittyä etuutta ei ilmoiteta takaisinperintävuoden vuosi-ilmoituksessa.

36 §

Sairausvakuutusmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää työntekijän ulkomaille on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten. Työnantajalla on tiedonantovelvollisuus siinäkin tapauksessa, että palkan maksaa sen kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluva ulkomainen emo-, tytär- tai sisaryritys taikka sellainen ulkomainen yritys, jossa suomalaisella työnantajalla on määräämisvalta.

Eläkelaitoksen on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulosta vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

37 §

Ennakonpidätystietojen siirtoa varten annettavat tiedot

Ennakonpidätyksen alaisen suorituksen maksajan on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot suorituksen saajasta ja suorituksen laadusta pyytäessään ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvittavat tiedot verohallinnolta verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n 1 momentin nojalla. Eläkkeestä ja siihen rinnastettavasta suorituksesta on ilmoitettava myös suorituksen arvioitu määrä.

Eläkelaitoksen on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot rajoitetusti verovelvollisen eläketuloa saavan henkilön asuinvaltiosta ja kansalaisuudesta.

Kansaneläkelaitoksen on lisäksi toimitettava tieto siitä, onko henkilö vakuutettu Suomessa ja vastaako Suomi henkilön sairaanhoitokustannuksista.

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tiedon kohteena oleva on yksilöitävä nimen lisäksi seuraavilla tiedonantovelvollisen hallussa olevilla tiedoilla:

 1. Henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;
 2. Asuinvaltion antama vero- tai henkilötunnus taikka, jos näitä tietoja ei ole, muu vastaava tunnus ja
 3. Yhteystiedot sekä Suomessa että asuinvaltiossa.

6 luku

Ulkomaista työvoimaa koskevat tiedot

38 §

Ulkomaisen työnantajan tai tämän edustajan antama aloitusilmoitus

Ulkomaisen työnantajan on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetun vuokratun työntekijän työskentelyn arvioidusta kestosta ja palkan määrästä sekä työn teettäjästä, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä työntekijän palkasta.

Edellä 1 momentista poiketen on lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:n mukaisesti asetetun edustajan toimitettava verohallinnolle 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jos hänen edustamaansa ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä yritys ole asettanut 2 momentissa tarkoitettua edustajaa, on ulkomaisen yrityksen tällöinkin toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

39 §

Ulkomaisen työnantajan tai tämän edustajan vuosi-ilmoitus

Ulkomaisen työnantajan on vuosittain toimitettava verohallinnolle verotusmenettelylain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot maksamastaan tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetusta palkasta sekä vuokratyöntekijän Suomessa työskentelyajasta, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä palkasta. Ulkomaalaisen työnantajan on toimitettava vuosittain verotusmenettelylain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot myös muusta palkasta, jos palkansaaja oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan.

Edellä 1 momentista poiketen on lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:n mukaisesti asetetun edustajan toimitettava verohallinnolle 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jos hänen edustamaansa ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä yritys ole asettanut 2 momentissa tarkoitettua edustajaa, on ulkomaisen yrityksen tällöinkin toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

40 §

Työn teettäjän tiedonantovelvollisuus

Tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetulla vuokratulla työntekijällä työtä teettävän on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot työntekijän vuokralle antaneesta yrityksestä jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä työntekijän palkasta. Lisäksi tällöin on toimitettava tieto yrityksen lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4 a §:n mukaisesti asetetusta edustajasta.

Verohallinnolle on ilmoitettava myös edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista sekä siitä, jos vuokratyötä koskeva toimeksiantosopimus päättyy tai vuokratyöntekijöiden työskentely muutoin loppuu kokonaan, jos edellä mainitut tiedot ovat työn teettäjän tiedossa. 

41 §

Tieto yhtiön osakkeen ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiön, jonka osakkeita on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Suomessa tai ulkomailla, on ilmoitettava verohallinnolle yhtiön osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta samoin kuin siitä, että osake on lakannut olemasta kaupankäynnin kohteena.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee vastaavasti osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta annetussa direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäynnissä Suomessa tai Euroopan talousalueella, jos yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

42 §

Tietojen yksilöinti

Edellä 38 – 41 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tiedonantovelvollinen sekä tiedon kohteena oleva on yksilöitävä seuraavilla tiedonantajan hallussa olevilla tiedoilla:

 1. yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;
 2. asuinvaltion antama vero- tai henkilötunnus tai, jos näitä tietoja ei ole, muu vastaava tunnus;
 3. yhteystiedot sekä Suomessa että asuinvaltiossa.

7 luku

Muut määräykset

43 §

Tietojen antamisaika  

Edellä 2 ja 3 §:ssä, 5- 15 §:ssä, 17 - 19 §:ssä, 21 - 23 §:ssä, 26 - 30 §:ssä, 32 - 35 §:ssä, 36 §:n 1 momentissa, 39 ja 41 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Edellä 16 §:ssä ja 31 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä. Edellä 25 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun 20 päivään mennessä.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun ennakonpidätys ensimmäisen kerran jätetään toimittamatta.

Edellä 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain siten, että tammi - heinäkuussa valmistuneista opiskelijoista tiedot annetaan saman vuoden  marraskuussa ja elo- joulukuussa valmistuneista tiedot annetaan seuraavan vuoden huhtikuussa.

Edellä 20 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohallinnon kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.  Samoin edellä 36 §:n 2 momentissa ja 37 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Verohallinnon kanssa sovittavina ajankohtina.
 
Edellä 38 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava kunkin työntekijän osalta työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.
Edellä 40 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä, jonka aikana yrityksen ensimmäinen työntekijä aloittaa työskentelyn työn teettäjälle. Edellä 40 §:n 2 momentissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava verohallinnolle muutosta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

44 §

Tiedonantotapa

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voidaan antaa sähköisesti tai Verohallinnon lomakkeella. Työnantajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 40 työntekijää. Määräys ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää. Edellä 11 §:n 1 ja 5 momentissa, 14 ja 15 §:ssä, 21, 22, 30 ja 31 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa vain sähköisesti.

Verohallinnon lomakkeella annettavat tiedot toimitetaan osoitteeseen: Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu, PL 300, 00052 VERO.

Tietovälineillä annettavat tiedot annetaan Verohallinnolle.

Edellä 17 ja 18 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallinnon lomakkeella Uudenmaan verovirastolle. Edellä 38, 39 ja 40 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan lomakkeella Uudenmaan verovirastolle. Edellä 41 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan lomakkeella Verohallitukselle. 

Edellä 23 ja 27 §:ssä sekä 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot annetaan Verohallituksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

45 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2009.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 annettaviin tietoihin lukuun ottamatta päätöksen 12 §:ssä tarkoitettuja tietoja, joihin päätöstä sovelletaan jo vuodelta 2008.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 31 päivänä joulukuuta 2007 antama päätös (1496/2007), jota sovelletaan viimeisen kerran vuodelta 2008 annettaviin tietoihin. 

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2009

Pääjohtaja    Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja    Riitta RoosSivu on viimeksi päivitetty 18.2.2009