Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Kiinteistöverolain mukaisen verotuksen toimittaminen

Antopäivä
28.11.2008
Diaarinumero
1972/35/2008
Voimassaolo
1.1.–31.12.2009
Valtuutussäännös
KiinteistöveroL 20 §

Verohallitus on 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/92) 20 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa laissa (506/98), määrännyt:

Kiinteistöverotuksen vuodelta 2009 toimittaa se verovirasto, jonka alueella kiinteistön omistajan kotikunta on.  Jos henkilöillä, joihin sovelletaan puolisoita koskevia tuloverolain säännöksiä, on kotikunta eri verovirastojen alueella, verotuksen toimittaa verovirasto, jonka alueella on henkilöistä vanhemman kotikunta. Jos henkilöt ovat samanikäisiä, toimivaltainen verovirasto määräytyy sen mukaan, kumman henkilötunnuksen yksilönumero on pienempi.

Jos kuitenkin kiinteistön omistaa yhteisö, yhteisetuus, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, kiinteistöverotuksen toimittaa se verovirasto, jonka alueella kiinteistö sijaitsee.

Koko verovuodelta rajoitetusti verovelvollisena verotettavan luonnollisen henkilön omistaman kiinteistön kiinteistöverotuksen toimittaa Uudenmaan verovirasto. Jos rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö on saanut tuloa Ahvenanmaan maakunnasta, kiinteistöverotuksen toimittaa kuitenkin Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimisto.

Vuoden 2009 kiinteistöverotuksessa luonnollisen henkilön kotikunta määräytyy samoin kuin verovuoden 2008 tuloverotuksessa eli 31.12.2007 vallinneen tilanteen mukaan.


 Pääjohtaja  Mirjami Laitinen

 Ylitarkastaja  Eila Närhi


 Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2008