Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös vuonna 2015 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
16.12.2014
Diaarinumero
A217/200/2014
Voimassaolo
1.1.2015–

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2015 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2014 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2015 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2014 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Edellä 1 momentista poiketen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 4 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollisen verokortti on verovuosikohtainen. Rajoitetusti verovelvollisen verokortin tulee olla Verohallinnon vuodelle 2015 määräämä jo tammikuun osalta.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2015 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2015 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2015 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2015 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

Jos verokortin mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2015 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon laskettaessa ennakonpidätyksen määrää 1.2.2015 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

  1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
  2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin; sekä
  3. eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

 

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2014

 

 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 20.1.2015