Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös vuonna 2023 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
28.10.2022
Diaarinumero
VH/5142/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2023 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2022 voimassa olleiden ennakonpidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2023 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2022 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Edellä 1 momentista poiketen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 4 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollisen verokortti on verovuosikohtainen. Rajoitetusti verovelvollisen verokortin tulee olla Verohallinnon vuodelle 2023 määräämä jo tammikuun osalta.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2023 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2023 vahvistettuja ennakonpidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2023 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2023 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

  1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
  2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin; sekä
  3. eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2022


Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022