Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

Antopäivä
28.4.2008
Diaarinumero
692/32/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2008


Verohallitus on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset

1 §

Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä siten, että palvelun käyttäjä voi hoitaa järjestelmän avulla ainoastaan seuraaviin suorituksiin 1 päivänä helmikuuta 2006 tai sen jälkeen liittyvät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät:

  1. Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksetut palkat lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (868/1998) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa. Kotitalous, joka saa lapsen kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) tarkoitettua yksityisen hoidon tukea, voi hoitaa järjestelmässä maksamaansa palkkaan ja yksityisen hoidon tukeen liittyvät työnantajavelvoitteet;
  2. kotitalouden maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut sellaiset työkorvaukset, joiden saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin;
  3. yleisesti verovelvolliselle maksetut urheilijan palkat;
  4. yleishyödyllisen yhteisön maksamat tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut matkakustannusten korvaukset;
  5. muiden kuin kotitalouksien maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut työ- ja käyttökorvaukset, jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Palvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

2 §

Lisäksi Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä sekä määrää niistä seuraavasti:

Järjestelmän avulla ei voi kerätä työaikakirjanpitoa varten tarvittavia tietoja.

Työnantajat, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää voivat järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistysjäsenmaksut niiden työntekijöiden palkoista, jotka ovat antaneet siihen työnantajalle valtuutuksen. Työnantajat eivät voi järjestelmän avulla ilmoittaa maksuja ammattiyhdistyksille.

Kotitaloudet, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää, voivat ilmoittaa järjestelmän avulla tuloverolain 127 a - 127 c §:ssä tarkoitetun kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tiedot verovirastolle.

Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat tapaturma- ja työeläkevakuutusyhtiöt

3 §

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat tapaturmavakuutusyhtiöt:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ja Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö sekä seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke- Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

Tunnistautuminen palveluun

4 §

Palveluun tunnistaudutaan Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Verohallituksen omistaman tunnistus.fi-palvelun mahdollistamilla tunnistamistavoilla.

Voimaantulo

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2008. Päätöksellä kumotaan Verohallituksen pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävissä 28 päivänä joulukuuta 2006 antama päätös (1460/2006).

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2008

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Riitta RoosSivu on viimeksi päivitetty 9.6.2008