Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi

Antopäivä
31.5.2021
Diaarinumero
VH/2692/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.7.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 5 §:n 3 momentin ja 6 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Maksun ja palautuksen yleinen käyttöjärjestys

Jos samana päivänä on suoritettavana useita veronkantolain 6 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettuja veroja, maksut ja palautukset käytetään verojen suoritukseksi seuraavassa järjestyksessä:

 1. ennakonpidätys palkoista, palkkioista, henkilöstörahaston ylijäämistä, vakuutussuorituksista, eläkkeistä ja muista etuuksista, muille kuin yhteisöille maksetuista työ- ja käyttökorvauksista sekä muista vastaavista suorituksista;
 2. Ahvenanmaan lähdevero;
 3. ennakonpidätys puun myyntitulosta;
 4. ennakonpidätys osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetuista työ- ja käyttökorvauksista;
 5. ennakonpidätys korkotuloista, osuuksista ja osakesäästötililtä nostetuista tuotoista;
 6. ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä;
 7. tulotietojärjestelmästä annetussa laissa (53/2018) tarkoitettu myöhästymismaksu.

Jos samana päivänä on suoritettavana useita veronkantolain 6 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitettuja veroja, maksut ja palautukset käytetään verojen suoritukseksi seuraavassa järjestyksessä:

 1. lahjavero;
 2. perintövero;
 3. arvonlisävero, ei kuitenkaan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu arvonlisävero;
 4. arvonlisäverolain (1501/1993) 26 d §:n 2 momentissa tarkoitetun uuden kuljetusvälineen arvonlisävero;
 5. valmisteveron alaisen yhteisöhankinnan arvonlisävero;
 6. Suomeen suoritettava arvonlisävero, johon sovelletaan arvonlisäverolain 12 a luvun säännöksiä erityisjärjestelmästä;
 7. valmisteverot;
 8. autovero;
 9. varainsiirtovero;
 10. tonnistovero;
 11. vakuutusmaksuvero;
 12. lähdevero palkoista, palkkioista, työkorvauksista, henkilöstörahaston ylijäämistä ja etuuksista sekä muista vastaavista suorituksista;
 13. lähdevero osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä;
 14. lähdevero rojalteista;
 15. lähdevero rajoitetusti verovelvollisen korkotuloista ja osakesäästötililtä nostetuista tuotoista;
 16. lähdevero korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitetuista yleisesti verovelvollisen korkotuloista;
 17. arpajaisvero;
 18. apteekkivero.

Jos samana päivänä on suoritettavana edellä 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja eri erityisjärjestelmien arvonlisäveroja, maksuja ja palautuksia käytettäessä niiden keskinäinen käyttöjärjestys on seuraava:

 1. unionin järjestelmän arvonlisävero (MOSS);
 2. kolmansien maiden järjestelmän arvonlisävero (VOES);
 3. tuontijärjestelmän arvonlisävero (IOSS);
 4. unionin järjestelmän arvonlisävero (OSS);
 5. muun kuin unionin järjestelmän arvonlisävero (OSS).

Jos samana päivänä on suoritettavana edellä 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja eri valmisteveroja, maksuja ja palautuksia käytettäessä niiden keskinäinen käyttöjärjestys on seuraava:

 1. alkoholi- ja alkoholijuomavero;
 2. virvoitusjuomavero;
 3. eräiden juomapakkausten valmistevero;
 4. tupakkavero;
 5. nestemäisten polttoaineiden valmistevero;
 6. sähkön valmistevero;
 7. eräiden polttoaineiden valmistevero;
 8. jätevero;
 9. öljysuojamaksu.

2 §

Maksun ja palautuksen käyttö veronkorotuksen ja myöhästymismaksun suoritukseksi

Jos eri veroeriin sisältyy veronkorotuksia tai muita kuin tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuja myöhästymismaksuja, maksu ja palautus käytetään niiden suoritukseksi vastaavassa järjestyksessä kuin maksu ja palautus käytetään niiden perusteena olevien verojen suoritukseksi.

3 §

Tarkemmat määräykset veron suoritusjärjestyksestä

Jos veroerässä on suoritettavana veroa, viivästysseuraamuksia, veronkorotusta tai myöhästymismaksua, suoritusjärjestys on seuraava:

 1. veron viivästyskorko, veronlisäys ja viivekorko;
 2. veron pääoma;
 3. huojennettu viivästyskorko;
 4. veronkorotuksen viivästyskorko;
 5. veronkorotus;
 6. myöhästymismaksun viivästyskorko;
 7. myöhästymismaksu.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi (2/2021).

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2021