Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suomessa myytäväksi tarkoitetun ajoneuvon autoveroton esittelykäyttö

Antopäivä
16.8.2019
Diaarinumero
VH/1935/00.01.00/2019
Voimassaolo
16.8.2019 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Ohje on päivitettävänä. Uusi autoverolaki tulee voimaan 1.1.2021.

Tämä ohje koskee Suomessa myytäväksi tarkoitetun ajoneuvon autoverotonta esittelykäyttöä.

1 Yleistä

Henkilöautosta, pakettiautosta, kevyestä linja-autosta, moottoripyörästä sekä muusta L-luokkaan kuuluvasta ajoneuvosta on maksettava autoveroa ennen sen rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa, ellei autoverolaissa (AutoVL) toisin säädetä. Käyttöönotolla Suomessa tarkoitetaan ajoneuvon käyttöä liikenteeseen Suomen alueella myös silloin, kun ajoneuvoa ei ole rekisteröity Suomessa.

Suomessa myytäväksi tarkoitetun ajoneuvon autoverottomasta esittelykäytöstä säädetään AutoVL 35 b §:ssä. Esittelykäytöllä tarkoitetaan ajoneuvon myyntitarkoituksessa tapahtuvaa koeajoa tai esittelyä.

Ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittava yritys voi käyttää Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa liiketoiminnassaan väliaikaisesti veroa suorittamatta enintään yhdeksän kuukauden ajan lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enintään kolmen vuorokauden pituiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn. Yrityksen on annettava Verohallinnolle ilmoitus Suomessa tapahtuvasta esittelykäytöstä ennen käytön aloittamista ja pidettävä kirjaa esittelykäytöstä Verohallinnon erikseen määräämällä tavalla. Verohallinnon vahvistama ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

Verohallinto on antanut päätöksen Vhp A106/200/2018 myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta.

2 Autoverottoman esittelykäytön aloittaminen

2.1 Käytön aloittaminen

Verohallinnolle on annettava ilmoitus ennen autoverottoman esittelykäytön aloittamista. Ajoneuvoa, joka on ollut aikaisemmin autoverottomassa esittelykäytössä Suomessa, ei voi enää uudelleen ottaa täällä autoverottomaan esittelykäyttöön, vaikka aiempi esittelykäyttö olisikin kestänyt laissa säädettyä enimmäisaikaa (9 kuukautta) lyhyemmän ajan.

Ilmoituksessa on oltava ajoneuvosta seuraavat tiedot:

 • ilmoittajan nimi ja yhteystiedot;
 • ajoneuvon ajoneuvoluokka, merkki, malli, täydellinen valmistenumero ja moottorin iskutilavuus;
 • käytetystä ajoneuvosta käyttöönottovuosi;
 • ulkomailla rekisteröidystä ajoneuvosta rekisteröintitietoina rekisteröintivaltio, rekisteritunnus ja rekisteröinnin päättymispäivä;
 • esittelykäytön alku- ja päättymispäivät.

Rekisteröity asiamies antaa Verohallinnolle sähköisen ilmoituksen xml-muodossa tai Verohallinnon autoveroilmoituspalvelussa. Verohallinto vahvistaa xml-ilmoituksen vastaussanomana ja autoveroilmoituspalvelussa annetun ilmoituksen pdf-asiakirjana. Järjestelmän häiriötilanteessa rekisteröity asiamies voi antaa Verohallinnon luvalla ilmoituksen Verohallinnon paperilomakkeella. Rekisteröity asiamies täyttää ja vahvistaa lomakkeen allekirjoituksellaan. Kopio lomakkeesta on toimitettava Verohallintoon viimeistään samana päivän kuin ajoneuvon esittelykäyttö aloitetaan. Verohallinto vahvistaa annetun ilmoituksen sähköpostitse pdf-asiakirjana.

Kun ilmoituksen antaja on muu kuin rekisteröity asiamies, hän antaa ilmoituksen Verohallinnon autoveroilmoituspalvelussa tai Verohallinnon paperilomakkeella. Ilmoitus on annettava ennen esittelykäytön aloittamista. Jos ilmoitus on annettu autoveroilmoituspalvelussa, Verohallinto vahvistaa ilmoituksen ja se näkyy heti palvelussa pdf-asiakirjana. Verohallinnon vahvistaman ilmoituksen voi tulostaa palvelusta. Paperilomakkeella annettu Verohallinnon vahvistama ilmoitus lähetetään yritykselle postitse.

Verohallinnon vahvistama ilmoitus tai jäljennös siitä on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

2.2 Ajoneuvon käyttö liikenteessä

Ajoneuvon liikennekäyttöön sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään.

Ajoneuvolle on haettava siirtolupa ennen käytön aloittamista. Siirtolupaa haettaessa esitetään Verohallinnon vahvistama esittelykäyttöönottoilmoitus. Siirtoluvan myöntää Tulli tai katsastusasema. Siirtolupa myönnetään korkeintaan Verohallinnon vahvistamassa ilmoituksessa olevaan käyttöoikeuden päättymispäivämäärään. Siirtolupa on pidettävä ajoneuvossa mukana ajon aikana. Siirtolupaa ei tarvita, jos ajoneuvossa on voimassaoleva ETA-maan rekisteröinti. Ajoneuvolle on haettava siirtolupa kuitenkin silloin, jos ajoneuvon ETA-maan rekisteröinti päättyy ja autoveroton esittelykäyttö jatkuu.

Ajoneuvolla on oltava voimassa oleva jatkuva liikennevakuutus tai siirtoliikennevakuutus. Lisäksi ajoneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

2.3 Ajoneuvon hallintaoikeuden siirtyminen toiselle yritykselle

Jos ajoneuvon hallintaoikeus siirtyy ilmoituksen antaneelta yritykseltä sellaiselle toiselle yritykselle, jolla on AutoVL:n mukaan oikeus ajoneuvon autoverottomaan esittelykäyttöön, ajoneuvon hallintaansa saanut yritys voi jatkaa autoverotonta esittelykäyttöä määräajan puitteissa. Siirrosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta Verohallinnolle. Yrityksen on kuitenkin tarvittaessa kyettävä osoittamaan, kenelle yritys on luovuttanut ajoneuvon, kun sen oma veroton esittelykäyttö on päättynyt.

3 Autoverottomasta esittelykäytöstä pidettävä kirjanpito

Yrityksen, jonka hallinnassa ajoneuvo on, on pidettävä ajopäiväkirjaa ajoneuvon käytöstä, säilytettävä kirjanpito ja esitettävä se tarkastettavaksi Verohallinnon päätöksestä Vhp A106/200/2018 ilmenevällä tavalla.

Ajoneuvon käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä:

 • ajon alkamis- ja päättymisajankohta;
 • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä;
 • ajon tarkoitus;
 • ajoneuvon käyttäjä.

Kirjanpidosta on käytävä ilmi kaikki ajoneuvon käyttö mukaan lukien henkilökunnan suorittamat ajot.

Kirjanpito on säilytettävä vähintään niin kauan, kun autoverolain 57 §:n mukainen jälkiverotus on mahdollista toimittaa tai autoverolain 59 a §:n mukainen virhemaksu määrätä, kuitenkin vähintään viisi vuotta.

4 Autoveroton esittelykäyttö

4.1 Mikä on autoverotonta esittelykäyttöä

Autoveroton esittelykäyttö koskee yksinomaan ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa myytäviksi tarkoitettuja ajoneuvoja.

Yritys voi luovuttaa autoverottomaan esittelykäyttöön ilmoitetun ajoneuvon asiakkaalle esittelykäyttöön korkeintaan kolmen vuorokauden ajaksi riippumatta siitä, onko asiakas yksityinen henkilö vai yritys. Maahantuojan autoverottomassa esittelykäytössä olevia ajoneuvoja voidaan käyttää myös jälleenmyyjäyrityksille tarkoitetussa myyjäkoulutuksessa ajoneuvomalliin tutustumiseen, kun tarkoituksena on edistää ajoneuvon myyntiä ja markkinointia. Käyttö on merkittävä ajoneuvosta pidettävään ajokirjanpitoon. Lisäksi verotuskäytännössä on katsottu, että ajoneuvoja voidaan luovuttaa lehdistön edustajille koeajoon tai esittelyyn enintään kolmeksi vuorokaudeksi.

Yrityksen henkilökunta voi siirtää autoverottomaan esittelykäyttöön ilmoitettua ajoneuvoa seuraavissa tilanteissa:

 • ajoneuvoliikkeen henkilöstön tutustuminen työaikana uuteen automalliin, korkeintaan 12 tunnin ajan;
 • ajoneuvojen tankkaus, huolto ja pesu;
 • ajoneuvon vienti asiakkaalle autoverottomaan esittelykäyttöön sekä ajoneuvon haku asiakkaalta myös silloin, kun kolmen päivän määräaika on ylittynyt;
 • autoverottomassa esittelykäytössä olevien ajoneuvojen siirtäminen toimipisteiden välillä sekä siirtoajo markkinointitilaisuuksiin.

4.2 Mikä ei ole autoverotonta esittelykäyttöä

Autoveroton käyttöoikeus koskee yksinomaan myytäviksi tarkoitettuja ajoneuvoja. Autoveroton käyttöoikeus ei siten koske niitä ajoneuvoja, joita osaksikin käytetään yrityksen käyttöomaisuutena kuten työsuhdeautoina.

Henkilökunta voi käyttää autoverottomassa esittelykäytössä olevia ajoneuvoja vain kappaleessa 4.1 kuvatuissa tilanteissa. Muu käyttö ei ole autoverotonta esittelykäyttöä. Esimerkiksi ajoneuvon käyttö työpaikan ja kodin välisiin matkoihin ei ole autoverotonta esittelykäyttöä.

Jos asiakkaalta peritään vastiketta ajoneuvon käytöstä, kyseessä ei ole autoveroton esittelykäyttö, vaan ajoneuvon vuokraaminen.

5 Autoverottoman esittelykäytön lopettaminen

Autoveroton esittelykäyttö päättyy, kun ilmoituksen antanut yritys myy ajoneuvon, ottaa ajoneuvon muuhun käyttöön tai luovuttaa ajoneuvon hallintaoikeuden. Yrityksen on lopetettava autoveroton esittelykäyttö viimeistään Verohallinnolle ilmoitettuna esittelykäytön päättymispäivänä. Esittelykäyttö voi kestää yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän kuukautta.

Esimerkkejä

1. Autoveroton esittelykäyttö päättyy, kun yritys myy ajoneuvon ostajalle, jolla ei ole oikeutta autoverottomaan esittelykäyttöön. Ostaja ei saa jatkaa ajoneuvon käyttöä autoverottomaan esittelykäyttöön myönnetyllä siirtoluvalla. Ostaja, joka aikoo rekisteröidä ajoneuvon Suomessa, voi kuitenkin käyttää ajoneuvoa verotuksen toimittamisen ajan, kun hän tekee autoVL 35 a §:n mukaisen ilmoituksen ajoneuvon käyttöönotosta Verohallinnolle ja antaa autoveroilmoituksen.

2. Autoveroton esittelykäyttö päättyy, kun yritys luovuttaa ajoneuvon työntekijän käyttöön työsuhdeajoneuvona. Yritys ilmoittaa ajoneuvon verotettavaksi ja rekisteröi ajoneuvon.

3. Autoveroton esittelykäyttö päättyy Verohallinnolle ilmoitettuna käytön päättymispäivänä. Ajoneuvo jää yrityksen myyntivarastoon, mutta yritys ei voi enää käyttää ajoneuvoa autoverotta AutoVL:n 35 b §:n nojalla. Yritys voi jatkaa ajoneuvon käyttöä, kun ajoneuvo on verottettu ja rekisteröity Suomessa.

6 Autoverottomassa esittelykäytössä olleen ajoneuvon verotus ja rekisteröinti

Autoverottomassa esittelykäytössä ollut ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi samalla tavoin kuin muutkin Suomeen rekisteröitäviksi tarkoitetut ajoneuvot. Jos ajoneuvon autoverosta vastaa AutoVL:ssa tarkoitettu rekisteröity asiamies, hän antaa veroilmoituksen ja maksaa autoveron ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen. Muussa tapauksessa verovelvollinen (eli ajoneuvon omistajaksi ajoneuvoliikennerekisteriin merkittävä omistaja tai osamaksukaupassa haltija tai AutoVL:n säännöksiä noudattaen tehdyn siirron siirronsaaja) antaa autoveroilmoituksen itse. Verohallinto toimittaa verotuksen ennen ajoneuvon rekisteröintiä. Kun autovero on maksettu, Verohallinto antaa luvan ajoneuvon rekisteröintiin.

Uutena autoverottomaan esittelykäyttöön otettu ajoneuvo katsotaan ajoneuvoa verotettaessa aina uudeksi ajoneuvoksi. Tällöin ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi uutena ajoneuvona ja ajoneuvon verotusarvo määräytyy sen päivän mukaan jolloin ajoneuvon käyttö siirtoluvalla on alkanut. Ajoneuvon verotusarvo määräytyy sen hinnastohinnan mukaan, joka on ollut voimassa esittelykäytön alkaessa. Esittelykäytöstä aiheutunut ajoneuvon ikääntyminen ja esittelykäytön aikana kertyneet ajokilometrit eivät vaikuta ajoneuvon verotusarvoon.

Sen sijaan käytettynä autoverottomaan esittelykäyttöön otetun ajoneuvon verotusarvo määräytyy ajoneuvon veroilmoituksen jättöpäivän mukaan. Jos verosta vastaa rekisteröity asiamies, käytetyn ajoneuvon verotusarvo määräytyy ajoneuvon rekisteröintipäivän mukaan. Käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Esittelykäytöstä aiheutunut ajoneuvon ikääntyminen ja ajosuoritteen kasvu otetaan huomioon ajoneuvoa verotettaessa.

 

Mika Jokinen
johtava veroasiantuntija

 

Ann-Mari Patrakka
ylitarkastaja

Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2019