Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Pysyvästi Espanjaan muuttavat eläkkeensaajat

Antopäivä
1.1.2013
Voimassaolo
- 19.11.2015

Tämä ohje on korvattu 20.11.2015 ohjeella Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Verosopimuksen vaikutus

Suomalaiset eläkkeet verotetaan yleensä Suomessa, vaikka saaja asuisi ulkomaillakin. Espanjaan muuttavan kohdalla tilanne on erilainen. Suomen ja Espanjan välillä tehty verosopimus voi tietyin edellytyksin kokonaan estää yksityissektorilla ansaitun eläkkeen ja kansaneläkkeen verottamisen Suomessa.

Valtion ja kunnan työeläkkeet verotetaan Suomessa

Valtion ja kunnan palvelukseen perustuvat eläkkeet verotetaan Suomessa silloinkin, kun saaja on muuttanut Espanjaan. Poikkeuksellisesti verotusoikeus kuitenkin siirtyy Espanjalle, jos kyseessä on valtion tai kunnan liiketoiminnan (esimerkiksi VR) yhteydessä ansaittu eläke. Verotusoikeus siirtyy myös, jos eläkkeensaajasta tulee Espanjan kansalainen.

Milloin verotusoikeus yksityissektorin eläkkeeseen siirtyy Espanjalle?

Muuton on oltava todellinen ja pysyvä. Tämän edellytyksen täyttyminen on yleensä selvää, jos eläkkeensaajalle ei enää jää kotia Suomeen. Tilanteet, joissa eläkkeensaajalla edelleen tosiasiallisesti on asunto käytettävänään Suomessa, ovat pulmallisia. Jos eläkkeensaaja tällaisessa tilanteessa verrattain paljon ja talvisaikaankin oleskelee Suomessa, oikeuskäytännössä on voitu katsoa, että verotusoikeuden siirtymiselle ei ole edellytyksiä ainakaan ensimmäisen 3 vuoden aikana.

Kolmen vuoden kuluttua tilanne voidaan arvioida uudelleen. On mahdollista, että tuolloin eläkkeensaaja voidaan katsoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliseksi eli verotuksellisesti ulkomailla asuvaksi. Jos rajoitetusti verovelvollinen eläkkeensaaja esittää asumistodistuksen Espanjasta, yksityissektorin eläkettä ei veroteta Suomessa. Ennen 3 vuoden kulumista Suomen kansalainen katsotaan rajoitetusti verovelvolliseksi vain, jos hän osoittaa, että hänellä ei enää ole olennaisia siteitä Suomeen (tuloverolaki 11 §). Olennaisia siteitä ovat esimerkiksi Suomessa oleva puoliso, asunto tai kiinteistö tai Suomessa harjoitettava liiketoiminta.

Jos riittävä selvitys muuton todellisuudesta on esitetty, yksityissektorin eläkkeen verotusoikeus siirtyy Suomelta Espanjalle ajankohtana, jona kaikki seuraavat edellytykset ovat täyttyneet:

  1. Eläkkeensaaja on Suomessa tehnyt väestörekisteriviranomaiselle ilmoituksen pysyvästä muutosta.
  2. Eläkkeensaajalla on pysyvä asunto käytettävänään Espanjassa.
  3. Espanjan veroviranomainen pitää eläkkeensaajaa verotuksellisesti Espanjassa asuvana. (Tästä seuraa, että Espanjassa voidaan verottaa myös Suomesta saatuja tuloja).
Esimerkki: A ilmoitti väestötietoviranomaiselle muuttaneensa Espanjaan 1.7.2014. Espanjan veroviranomaiselta saadun todistuksen mukaan A on verotuksellisesti Espanjassa asuva 1.1.2014 alkaen. Verotusoikeus siirtyy Espanjalle 1.7.2014 alkaen.

Verokorttihakemus

Verotusoikeuden siirtymistä haluava voi hakea Suomessa verotoimistolta verokorttia. Hakemus tehdään lomakkeelle (6207a). Hakemukseen liitetään Suomen väestötietoviranomaisen todistus muutosta eli yleensä maistraatin antama ote väestötietojärjestelmästä  ja toisen valtion veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta tähän valtioon (ns. asuinpaikkatodistus). Siihen liitetään myös selvitys pysyvästä asunnosta Espanjassa; esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Hakemukseen tulee lisäksi yleensä liittää selvitys Suomen kodista luopumisesta; esimerkiksi kopio kauppakirjasta, todistus vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai selvitys omistusasunnon vuokralle annosta.

Sairaanhoitomaksu

Eläkkeensaajalle määrätään Suomessa vakuutetun sairaanhoitomaksu (1,49 % vuonna 2015), jos Suomi EU-sosiaaliturva-asetuksen 883/2004 perusteella vastaa henkilön sairaanhoitokulujen korvaamisesta Espanjalle eli jos henkilö on saanut Suomesta S1 tai E 121-todistuksen.

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 271)Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2015