Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Nautintaoikeudet, syytinki ja vakuuspalkkio

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Nautintaoikeudet

Testamentilla tai lahjana saadun elinikäisen nautintaoikeuden, eläkkeen taikka muun jäljellä olevaksi eliniäksi tai määrävuosiksi jollekin tulevan etuuden tuottama tulo on joko veronalaista pääomatuloa tai ansiotuloa (TVL 37.2 §). Verovelvollinen voi esimerkiksi pidättää itsellään eliniäksi kiinteistöstä saatavan vuokratulon ja lahjoittaa itse kiinteistön muulle henkilölle. Vuokratulo on tällöin pääomatuloa. Vastaavasti omistus ja tulo voidaan jakaa myös esimerkiksi osakkeiden ja osinkojen tai metsän ja metsänhakkuuoikeuden perusteella saatavan tulon taikka talletuksen ja koron osalta. Omistus ja tulo voidaan jakaa esimerkiksi testamentin määräyksillä. Tulon laadusta riippuen tulo on joko ansiotuloa tai pääomatuloa.

PK 3:1 a §:n 2 momentin mukaan eloonjääneellä puolisolla on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto tai muu jäämistöön kuuluva eloonjääneen puolison kodiksi sopiva asunto. Tällaisesta asunnosta saatava asuntoetu
on verovapaata tuloa.

Syytinki

Veronalaista tuloa ei ole kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai eliniäksi pidätetty etuus (syytinki), sikäli kuin se suoritetaan asuntoetuna, luonnontuotteina tai palveluina. Rahana suoritettu syytinki on veronalaista pääomatuloa.

Jos kiinteistön kauppa on tehty ennen vuotta 1989, on myös rahana ja muuna tavarana kuin luonnontuotteina saadut etuudet verovapaata tuloa TVL 143.3 §:n mukaan verrattuna TVL/89 164.1 §, vaikka ne suoritetaan vuoden 1989 alun jälkeen. 

Vakuuspalkkio

Muita tuloja, joita varallisuuden voidaan katsoa kerryttävän, on esimerkiksi kohtuullinen vakuuspalkkio (takausprovisio), jonka voi saada henkilö, jonka omaisuutta on toisen verovelvollisen velkojen vakuutena. Jos omaisuutta pantiksi antavan ja velallisen välillä on intressiyhteys, verotusta toimitettaessa on tutkittava, onko kyseessä VML 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osinko (KHO 1993/2797).

Vakuuspalkkio voidaan katsoa pääomatuloksi vain siltä osin kuin reaalivakuuden todellinen vakuusarvo kattaa luoton määrän. Lisäksi edellytetään, että vakuuspalkkion maksamisen on pitänyt olla yhtiölle tarpeellinen (KVL 1994/50). 

Henkilötakauksen perusteella maksettu takauspalkkio on ansiotuloa (KHO 1994/2895).Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2013