Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta

Antopäivä
1.1.2021
Diaarinumero
VH/8412/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Tässä ohjeessa käsitellään arvonlisäverotusta tilanteessa, jossa yksityishenkilö hankkii uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta käyttääkseen sitä Suomessa. Ohjeessa on otettu huomioon arvonlisäverotuksessa 1.1.2021 voimaan tulleet muutokset.  

Vuodesta 2021 alkaen tilanteessa, jossa yksityishenkilö hankkii uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta käyttääkseen sitä Suomessa, arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisesti OmaVero-palvelussa (kohta 3.4).

Aikaisemmin uuden ajoneuvon arvonlisävero on maksettu autoveron yhteydessä, mutta vuodesta 2021 alkaen autovero ja arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa erikseen.

Ohjeessa on otettu huomioon myös korkeimman hallinto-oikeuden 24.4.2018 antama päätös KHO 2018:56. Päätös vaikuttaa uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinnasta suoritettavan arvonlisäveron perusteen laskentaan.

1 Johdanto

Uuden kuljetusvälineen (mm. auton, moottoripyörän, veneen ja lentokoneen) hankinta verotetaan siinä maassa, jossa kuljetusvälinettä käytetään. Kun yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta Euroopan unionin (EU) maasta käyttääkseen sitä Suomessa, hänen on maksettava hankinnasta Suomen arvonlisävero.

Uuden kuljetusvälineen hankinta on ostajalle verollinen Suomessa – oli myyjä sitten elinkeinonharjoittaja tai yksityishenkilö. Myyjällä on oikeus myydä kuljetusväline ilman arvonlisäveroa. Uuden kuljetusvälineen hankinnasta maksetaan kuitenkin vero Suomessa myös siinä tapauksessa, että myyjä olisi myynyt sen lähtömaan arvonlisäverolla.  

Tässä ohjeessa käsitellään sitä, miten arvonlisävero uuden kuljetusvälineen hankinnasta toisesta EU-maasta ilmoitetaan ja maksetaan, kun kuljetusvälineen ostajana on yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä (esimerkiksi arvonlisäverolain (AVL) 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, jolla ei ole vastikkeellista myyntiä).

Verotusta tilanteessa, jossa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluva elinkeinonharjoittaja ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta, käsitellään Verohallinnon ohjeessa ”Uusien kuljetusvälineiden arvonlisäverosta – ohje arvonlisäverovelvollisille”.

2 Uuden kuljetusvälineen määritelmä

Uuden kuljetusvälineen käsite on määritelty AVL 26 d §:ssä. Uuden kuljetusvälineen hankinta toisesta EU-maasta Suomeen verotetaan tässä ohjeessa kuvatulla tavalla vain, jos kuljetusväline täyttää määritelmän.

Jos kuljetusväline ei ole tässä ohjeessa tarkoitetulla tavalla uusi, yksityishenkilön verovelvolliselta elinkeinonharjoittajalta hankkiman kuljetusvälineen myyntihintaan sisältyy lähtömaan arvonlisävero. Tällaisen kuljetusvälineen hankinnasta toisesta EU-maasta ei suoriteta arvonlisäveroa Suomessa.

2.1 Mikä on kuljetusväline

Kuljetusvälineellä tarkoitetaan henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja:

  • moottorikäyttöisiä maakuljetusvälineitä, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kW;
  • yli 7,5 metriä pitkiä vesialuksia;
  • ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lähtömassa on yli 1550 kg.

Kuljetusvälineinä ei kuitenkaan pidetä vesi- tai ilma-aluksia, jotka voidaan AVL 58 §:n tai 70 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla myydä verotta. Nämä verotta myytävät vesialukset ovat sellaisia, joiden rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja joita ei ole rakenteeltaan pääasiallisesti tarkoitettu huvi- tai urheilukäyttöön. Verotta myytävät ilma-alukset on tarkoitettu elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.

2.2 Milloin kuljetusväline on uusi

Kuljetusväline on uusi, kun vähintään yksi seuraavista kahdesta edellytyksestä täyttyy:

  • moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi ja vesi- tai ilma-alus enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön; tai
  • moottorikäyttöisellä maakuljetusvälineellä on ajettu enintään 6000 kilometriä, vesialuksella ajettu tai purjehdittu enintään 100 tuntia tai ilma-aluksella lennetty enintään 40 tuntia.

Se, onko kuljetusväline uusi, määritetään sen ajankohdan mukaan, jona myyjä luovuttaa kuljetusvälineen ostajalle. Tällä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin kuljetusvälineen omistajalle kuuluva määräämisvalta siirtyy ostajalle.

Rekisteröitävät kuljetusvälineet on ensimmäisen kerran otettu käyttöön sinä päivänä, jolloin ensirekisteröinti on tehty. Jos rekisteröintivelvollisuutta ei ole, kuljetusväline on otettu käyttöön sinä ajankohtana, jolloin valmistaja on toimittanut kuljetusvälineen sen ensimmäiselle ostajalle tai valmistaja on ottanut sen esittelykäyttöön. Jos näitä ajankohtia ei pystytä vahvistamaan, käytetään laskutuspäivämäärää silloin, kun kuljetusväline on myyty sen ensimmäiselle ostajalle.

Kuljetusvälineen käyttöönotosta kulunut aika lasketaan siten, että jos esimerkiksi moottorikäyttöinen maakuljetusväline on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1.6, niin uuden kuljetusvälineen käyttöönottoa koskeva edellytys täyttyy vielä 1.12.

Kuljetusvälineen ostajan tulee pystyä osoittamaan, mikä maakuljetusvälineen ajokilometrimäärä tai vesi- tai ilma-aluksen käyttötuntimäärä on ollut kuljetusvälineen luovutusajankohtana. Tieto voi käydä ilmi esimerkiksi laskusta, kauppakirjasta tai muusta asiakirjasta. Kuljetusvälineen luovutuksen jälkeisellä käytöllä ei ole vaikutusta sen hankinnan verotukseen.

Esimerkki 1: Yksityishenkilö ostaa purjeveneen Saksasta käyttääkseen sitä Suomessa. Myyjä luovuttaa purjeveneen 1.6. Purjevene on ensimmäisen kerran otettu käyttöön edellisenä vuonna 1.11. Purjeveneellä on luovutusajankohtana ajettu ja purjehdittu 70 tuntia. Purjevene on uusi, joten myyjä myy purjeveneen ilman Saksan arvonlisäveroa. Ostaja suorittaa arvonlisäveroa purjeveneen hankinnasta Suomessa.

Esimerkki 2: Yksityishenkilö ostaa purjeveneen Saksasta käyttääkseen sitä Suomessa. Myyjä luovuttaa purjeveneen 1.6 ja ostaja purjehtii sillä Saksasta Suomeen. Purjevene on ensimmäisen kerran otettu käyttöön edellisenä vuonna 1.11. Purjeveneellä on luovutusajankohtana ajettu ja purjehdittu 90 tuntia. Ostajan saapuessa Suomeen purjeveneellä on ajettu ja purjehdittu yli 100 tuntia. Purjevene oli kuitenkin luovutusajankohtana uusi, joten ostaja suorittaa arvonlisäveroa purjeveneen hankinnasta Suomessa.

Esimerkki 3: Yksityishenkilö ostaa auton autoliikkeestä Ruotsista käyttääkseen sitä Suomessa. Myyjä luovuttaa auton 1.9. Auto on ensimmäisen kerran otettu käyttöön samana vuonna 1.2. Autolla on ajettu 8000 kilometriä. Auto ei ole uusi, joten myyjä myy auton Ruotsin arvonlisäverolla. Ostaja ei suorita auton hankinnasta arvonlisäveroa Suomessa.

3 Uuden kuljetusvälineen hankinnan arvonlisäverotus

Kun yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta käyttääkseen sitä Suomessa, kyse on arvonlisäverotuksessa tavaran yhteisöhankinnasta. Tavaran yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellista hankintaa, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle EU-maasta toiseen.

EU-maa, josta kuljetusväline kuljetetaan toiseen EU-maahaan, käsittelee myynnin arvonlisäverottomana yhteisömyyntinä ja toisaalta EU-maa, jossa kuljetus päättyy, verottaa yhteisöhankinnan. EU:n arvonlisäveroalueeseen kuuluvat maat ja alueet on lueteltu ohjeessa EU:n arvonlisävero- ja valmisteveroalue.

Yhteisöhankinta tapahtuu myös silloin, kun yksityishenkilö tuo Suomeen toisesta EU-maasta vuokraamansa uuden kuljetusvälineen, jonka omistusoikeuden siirtymisestä hänelle vuokra-ajan päättyessä on sitovasti sovittu.

3.1 Kuka on verovelvollinen

Suomessa tapahtuvasta uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinnasta on suoritettava arvonlisäveroa. Verovelvollinen uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinnasta on se, joka hankinnan on tehnyt eli ostaja.  

Myyjällä on oikeus myydä kuljetusväline ilman arvonlisäveroa (neuvoston direktiivin 2006/112/EY 138 artiklan 2 kohdan a alakohta). Ostaja voi pyytää myyjältä arvonlisäverotonta laskua.

3.2 Veron peruste sekä veron määrä

Uuden kuljetusvälineen hankinnasta suoritettava vero on 24 prosenttia veron perusteesta. Veron peruste on vastike ilman veron osuutta, eli myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuva hinta, joka sisältää kaikki hinnanlisät.

Veron peruste on käytännössä kuljetusvälineen ostohinta, jonka myyjä on veloittanut ostajalta. Veron perusteeseen sisältyy myös esimerkiksi myyjän veloittama kuljetusmaksu, vaikka se olisi veloitettu erillisellä laskulla. Veron perusteesta saadaan vähentää esimerkiksi myyjän antama alennus.

Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinnan veron perusteeseen ei lueta toisen EU-maan arvonlisäveroa (KHO 2018:56). Jos uuden kuljetusvälineen ostolaskuun sisältyy toisen EU-maan arvonlisäveroa, tätä arvonlisäveroa ei huomioida laskettaessa uuden kuljetusvälineen hankinnasta suoritettavan veron määrää. 

Esimerkki 4: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Alankomaista. Ostohinnaksi on sovittu 20.000 euroa. Tämän lisäksi myyjä veloittaa 1000 euroa auton kuljetuksesta Suomeen. Veron peruste on 21.000 euroa. Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 5.040 euroa (21.000*0,24).

Esimerkki 5: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Saksasta. Ostohinnaksi on sovittu 20.000 euroa. Ostaja tilaa kuljetuksen itsenäiseltä kuljetusliikkeeltä. Veron peruste on 20.000 euroa. Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 4.800 euroa (20.000*0,24).

Esimerkki 6: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Ruotsista. Ostohinnaksi on sovittu 25.000 euroa. Auton ostolaskun mukaan hintaan sisältyy Ruotsin arvonlisäveroa 5.000 euroa. Veron peruste on 20.000 euroa. Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero 4.800 euroa (20.000*0,24).

3.3 Ulkomaisen valuutan muuntaminen

Ulkomaan valuutassa oleva ostohinta muunnetaan euroiksi käyttämällä kuljetusvälineen vastaanottoajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden 15. päivän viimeisintä liikepankin tai Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia. Jos ostaja on saanut toimitetusta kuljetusvälineestä laskun ennen edellä mainitun kalenterikuukauden 15. päivää, ostohinta muunnetaan euroiksi käyttämällä laskutusajankohdan viimeisintä liikepankin tai Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia.

Esimerkki 7: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Ruotsista. Ostohinta on 400.000 Ruotsin kruunua. Ostaja vastaanottaa auton 28.7. Myyjä on antanut laskun jo 14.7. Liikepankin julkaisema Ruotsin kruunun myyntikurssi laskutusajankohtana 14.7. on 9,4. Veron peruste on 42.553,19 euroa (400.000/9,4). Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 10.212,77 euroa (42.553,19*0,24).

Esimerkki 8: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Ruotsista. Ostohinta on 400.000 Ruotsin kruunua. Ostaja vastaanottaa auton 28.7. ja myyjä antaa laskun 10.8. Euroopan keskuspankin julkaisema Ruotsin kruunun myyntikurssi laskutusajankohtana 10.8. on 9,3. Veron peruste on 43.010,75 euroa (400.000/9,3). Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 10.322,58 euroa (43.010,75*0,24).

Esimerkki 9: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Ruotsista. Ostohinta on 400.000 Ruotsin kruunua. Ostaja vastaanottaa auton 28.7. ja myyjä antaa laskun 17.8. Euroopan keskuspankin julkaisema Ruotsin kruunun myyntikurssi 15.8. on 9,3. Veron peruste on 43.010,75 euroa (400.000/9,3). Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 10.322,58 euroa (43.010,75*0,24).

3.4 Arvonlisäveron ilmoittaminen sekä maksaminen

Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinnan arvonlisäveroilmoitus annetaan ja yhteisöhankinnan arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisesti OmaVero-palvelussa.

OmaVero-palvelusta valitaan, mille kuukaudelle (verokaudelle) arvonlisäveroilmoitus uudesta kuljetusvälineestä annetaan. Arvonlisäveroilmoitus tulee tehdä sille verokaudelle, jonka aikana kuljetusväline ja sitä koskeva lasku on vastaanotettu. Esimerkiksi, jos ajoneuvo on vastaanotettu tammikuussa, tehdään arvonlisäveroilmoitus tammikuulle eli valitaan OmaVero-palvelusta "Tee ilmoitus 31.1.2021".

Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinta ilmoitetaan ja yhteisöhankinnan arvonlisävero maksetaan kuljetusvälineen vastaanottamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12 päivä, jos olet saanut sekä laskun että kuljetusvälineen saman kuun aikana (esimerkki 10). Mikäli kuljetusvälinettä koskevaa laskua ei ole saatu saman kuukauden aikana, jonka aikana kuljetusväline on vastaanotettu, tulee uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoitus antaa ja arvonlisävero maksaa kuljetusvälineen vastaanottamiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden 12. päivä (esimerkki 11).

Jos määräpäivä on lauantai tai arkipyhä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi. 

Esimerkki 10: Jos verovelvollinen on vastaanottanut sekä auton, että laskun tammikuussa 2021, hän tekee OmaVero-palvelussa uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksen tammikuulle 2021. Ilmoitus tulee antaa sekä arvonlisävero maksaa viimeistään 12.3.2021.

Esimerkki 11: Jos verovelvollinen on vastaanottanut auton tammikuussa ja laskun helmikuussa, hän tekee OmaVero-palvelussa uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksen helmikuulle 2021. Ilmoitus tulee antaa sekä arvonlisävero maksaa viimeistään 12.4.2021.

3.5 Verottomat hankinnat

Yhteisöhankinta on veroton, jos uuden kuljetusvälineen myyjänä on elinkeinonharjoittaja, jolla on ollut kuljetusväline käytössä, joka vastaa arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa muuta kuin vähennykseen oikeuttavaa käyttöä (esimerkiksi AVL 114 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu edustuskäyttö). Hankinnasta on annettava ilmoitus, vaikka hankinta olisi veroton. Verottomuuden soveltaminen edellyttää näytön esittämistä ilmoituksen antamisen yhteydessä.

Diplomaatit, konsulit, kansainväliset järjestöt ja niiden henkilökunta sekä EU:n elimet eivät tietyissä tilanteissa maksa veroa hankkimistaan uusista kuljetusvälineistä, vaikka kuljetusväline myyntiin liittyen kuljetetaan Suomeen toisesta EU-maasta. Tämä voi perustua joko siihen, että kyse ei ole yhteisöhankinnasta (AVL 26 c §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdat), tai siihen, että yhteisöhankinta on veroton (AVL 72 f §:n 1 kohta sekä AVL 94 §:n 1 momentin 20, 22 ja 23 kohdat).

3.6 Kuljetusvälineen hankinta Ahvenanmaan maakuntaan

Ahvenanmaan maakunta ei kuulu EU:n arvonlisäveroalueeseen (ks. luku 3). Siksi yhteisöhankinnasta ei ole kyse silloin, kun uusi kuljetusväline tuodaan Ahvenanmaan maakuntaan. Verotusta ei tällöin toimiteta niin kuin tässä ohjeessa on kuvattu. Ahvenanmaan maakuntaan tuodusta kuljetusvälineestä maksetaan arvonlisävero maahantuonnista Tullille. Tulli ohjeistaa maahantuonnin verotuksesta.

3.7 Uuden kuljetusvälineen siirto

Yksityishenkilö ei ilmoita arvonlisäveroa, kun uusi kuljetusväline siirretään toisesta EU-maasta Suomeen ilman että siihen liittyy sen omistusoikeuden vastikkeellinen hankinta. Yhteisöhankintaa ei esimerkiksi tapahdu, kun yksityishenkilö saa perintönä tai arpajaisvoittona uuden kuljetusvälineen, joka tuodaan Suomeen toisesta EU-maasta.

Yhteisöhankinnasta ei ole kyse myöskään tietyissä tilanteissa, joissa yksityishenkilö siirtää uuden kuljetusvälineen asuinpaikkansa vaihdon yhteydessä (neuvoston täytäntöönpanoasetuksen 282/2011 2 artiklan a ja b alakohdat). Uuden kuljetusvälineen siirtoa muuttotilanteessa käsitellään tarkemmin Verohallinnon ohjeessa "Euroopan unionin asetus 282/2011 yhdenmukaistaa arvonlisäverodirektiivin tulkintaa".

 


johtava veroasiantuntija Mika Jokinen

 


veroasiantuntija Tomi Hellman

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021