Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa

Antopäivä
28.12.2015
Diaarinumero
A191/200/2015
Voimassaolo
1.1.2016 - 31.12.2016
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 8 500 euroa, 1.1.2010

Ohjeen kohtaa 4 on muutettu 31.8.2016 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 14.12.2015 T 3678 johdosta.

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräiset rajat nousevat 1.1.2016. Verovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja 30 000 euroon. Tässä ohjeessa on esitetty euromääräiset rajat siten, kuin ne ovat voimassa lakimuutoksen astuessa voimaan 1.1.2016 alkaen.
Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäveron alarajahuojennus.

1 Vähäinen liiketoiminta

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Verovelvollisen, jonka oma-aloitteisesti ilmoitettavien ja maksettavien verojen ilmoitusjakso on neljänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tilikautena pidetään arvonlisäverolain (AVL 208 a §) mukaan kalenterivuotta. Myyjä ei ole verovelvollinen, jos arvonlisäverolaissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa.

Jos myyjän tilikausi on lyhempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihtona pidetään määrää, joka saadaan, kun myyjän tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi luetaan täydet kalenterikuukaudet.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittääkö hänen tilikauden myyntinsä 10 000 euron rajan vai ei. Jos hän arvioi rajan ylittyvän, hänen tulee antaa Verohallinnolle perustamisilmoitus. Perustamisilmoituksia on saatavana Internet-osoitteesta www.ytj.fi sekä Verohallinnon toimipisteistä ja ELY-keskuksista.

Verovelvollisen on annettava myös kausiveroilmoitus, jolla ilmoitetaan Verohallinnolle tiedot oma-aloitteisesti ilmoitettavista ja maksettavista veroista. Kausiveroilmoituksella ilmoitettujen verojen määrät lasketaan yhteen ja tästä summasta vähennetään palautukseen oikeuttavien verojen osuus. Erotus maksetaan Verohallinnon tilille asiakaskohtaista verotilin viitenumeroa käyttäen. Kausiveroilmoituksen antamisesta kerrotaan tarkemmin sivulla Kausiveroilmoitus ja täyttöopas.

Myyjän harjoittaman toiminnan yritysmuodolla ei ole merkitystä, joten vähäisen toiminnan rajaa sovelletaan luonnollisten henkilöiden lisäksi muun muassa yhtymiin ja yhtiöihin. Rajaa ei kuitenkaan sovelleta kuntiin, kuntayhtymiin, Ahvenanmaan maakuntaan eikä sellaisiin ulkomaalaisiin, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

2 Liikevaihtoon luettavat myynnit

Tilikauden liikevaihdon määrää laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä seuraavat verottomat myynnit:

  • kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit
  • yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti
  • verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit
  • kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset.

Liikevaihdon määrää laskettaessa ei oteta huomioon:

  • liitännäisluonteisia rahoitus- ja vakuutuspalveluja eikä
  • käyttöomaisuuden myyntejä.

Kiinteistöjä ovat maa-alueiden lisäksi rakennukset, pysyvät rakennelmat ja niiden osat. Verottomia ovat siten kiinteistöjen myyntien ja vuokrausten lisäksi myös huoneistojen luovutukset. Vaikka edellä mainituista tuloista ei ole suoritettava arvonlisäveroa, niistä saadut tulot (lukuun ottamatta käyttöomaisuuden myyntejä) otetaan mukaan laskettaessa tätä 10 000 euron rajaa.

Liikevaihto on edellä mainittujen tavaroiden ja palvelujen ostajilta perittyjen hintojen yhteismäärä. Liikevaihdon määrää laskettaessa ei siten ole merkitystä sillä, onko hintaan sisällytetty arvonlisävero vai ei.

3 Rajan ylitys

Jos elinkeinonharjoittaja on arvioinut tilikauden myyntinsä jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta myynti ylittääkin sen, elinkeinonharjoittajan on suoritettava vero koko tilikauden myynnistä. Kun elinkeinonharjoittaja havaitsee, että raja ylittyy, hänen tulee antaa perustamisilmoitus. Hänet merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin takautuvasti tilikauden alusta tai, jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä.

4 Verovelvolliseksi hakeutuminen

Elinkeinonharjoittaja voi halutessaan hakeutua verovelvolliseksi, vaikka hänen tilikauden liikevaihtonsa jää alle 10 000 euron. Verovelvolliseksi hakeutuvan on täytettävä perustamisilmoitus. Perustamisilmoituksia on saatavana Internet-osoitteesta www.ytj.fi sekä Verohallinnon toimipisteistä ja ELY-keskuksista.

Hakeutuja merkitään verovelvolliseksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona perustamisilmoitus saapuu Verohallinnon toimipisteeseen, Patentti- ja rekisterihallitukseen tai ELY-keskukseen.

Verovelvolliseksi merkitseminen edellyttää, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Liiketoiminnan muodossa tapahtuvana toimintana pidetään ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski.

Jos vähäisen toiminnan harjoittaja, jonka verollinen liikevaihto on enintään 10 000 euroa, on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, hänen tulee maksaa arvonlisävero kaikista arvonlisäveronalaisista myynneistään siitä huolimatta, vaikka liikevaihto jäisikin rajan alle. Kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuvat arvonlisäveronalaiset myynnit kuuluvat tällöin arvonlisäveron piiriin.

Esimerkki 1: Yritys A, jonka tilikausi on kalenterivuosi, aloitti 1.3. romujen keräilyn ja myynnin. Yrityksen ensimmäinen tilikausi on 1.3.–31.12. Yritys arvioi, että romujen myynnistä saatavat tulot eivät tilikauden liikevaihdoksi muunnettuna ylitä 10 000 euron rajaa, joten A ei ilmoittautunut verovelvolliseksi. Saman vuoden joulukuussa A totesi, että myyntitulot olivat olleet 7 000 euroa. Näiden myyntitulojen perusteella A arvioi, että seuraavan tilikauden myyntitulot tulevat ylittämään 10 000 euroa.

A:n tulee ilmoittautua verovelvolliseksi seuraavan tilikauden alusta alkaen.

Esimerkki 2: Henkilö B, jonka tilikausi on kalenterivuosi, ryhtyi tammikuun alussa myymään muutto- ja siivouspalveluja. Hän arvioi, että toiminnasta saatavat tulot jäävät alle 10 000 euron, eikä hän ilmoittautunut verovelvolliseksi. Marraskuussa hänen palvelujen myynnistä saamansa tulot ylittivät 10 000 euron rajan. 
B:n tulee ilmoittautua takautuvasti verovelvolliseksi tilikauden alusta lähtien. B:n tulee maksaa arvonlisävero viivästyskorkoineen ja antaa kausiveroilmoitukset kohdekausittain. Jos kausiveroilmoitus saapuu määräpäivän jälkeen, Verohallinto maksuunpanee myöhästymismaksun.

5 Verovelvollisten rekisteristä poistaminen

Verovelvolliseksi hakeutunutta ei poisteta taannehtivasti verovelvollisten rekisteristä. Tämä koskee myös niitä verovelvollisia, jotka ovat arvioineet tilikauden liikevaihtonsa ylittävän 10 000 euron rajan, mutta joiden liikevaihto jääkin rajan alle. Poistaminen voidaan tehdä aikaisintaan siitä päivästä, jona lopettamisilmoitus saapuu Verohallinnon toimipisteeseen, Patentti- ja rekisterihallitukseen tai ELY-keskukseen.

Esimerkki 3: Henkilö C, jonka tilikausi on 1.1.–31.12. ryhtyi tammikuussa valmistamaan ja myymään itse valmistamiaan koruja. C arvioi saamiensa tulojen ylittävän vähäisen toiminnan rajan ja ilmoittautui verovelvolliseksi. C havaitsi joulukuussa, että myynnistä saadut tulot olivat olleet vain 1 700 euroa. C ilmoitti Verohallintoon, ettei hän ole verovelvollinen, koska hänen tilikauden myyntinsä jää alle 10 000 euron. C:n ilmoitus saapui Verohallintoon 18.12. Verohallinto poistaa C:n arvonlisäverovelvollisten rekisteristä 18.12. lukien.

Pienyritys on oikeutettu pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon, jos sen liikevaihto on enintään 25 000 euroa. Tällöin arvonlisäveron kausiveroilmoitus annetaan ja maksu suoritetaan kalenterivuosittain. Muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan ja maksut suoritetaan kuitenkin kolmen kuukauden välein (neljännesvuosittain).

6 Alarajaan liittyvä huojennus

Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa, voi saada tilikauden päätyttyä ns. alarajahuojennuksen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, verovelvollinen voi saada huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron. Jos liikevaihto on vähintään 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, verovelvollinen voi saada osittaisen huojennuksen. Alarajahuojennuksesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Arvonlisäverovelvollisuuden alarajahuojennus.

Mika Jokinen
johtava veroasiantuntija

Johanna Talvitie
ylitarkastajaSivu on viimeksi päivitetty 31.8.2016