Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Antopäivä
1.1.2010
Voimassaolo
- 31.12.2017

Ohjetta on päivitetty, koska verotuksen sanasto on muuttunut 1.1.2017 oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja uuden verokantolain voimaantulon sekä verotililain kumoamisen johdosta.

Tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja koskevaa lukua 5.7 on myös muutettu.

Ohjeeseen on valmisteilla laaja päivitys.

1 Yleistä

Suomen EU-liittymissopimuksen mukaan Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta kuuluu kuitenkin osana Suomea yhteisön tullialueeseen ja tulliunioniin. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen sekä maakunnan ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä on veroraja, joka merkitsee sitä, että EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia maahantuonti- ja vientisäännöksiä. Myös yksityishenkilöiden ja muiden ei-verovelvollisten maahantuonnit Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja päinvastoin ovat pääsääntöisesti verollisia.

Ahvenanmaan maakunnan erityisasemalla ei ole vaikutusta valtion verotusoikeuteen. Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan yleistä arvonlisäverolainsäädäntöä (arvonlisäverolaki 1501/93 ja arvonlisäveroasetus 50/94), ellei Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa erityislaissa (laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsääntöön 1266/96) toisin säädetä. Ahvenanmaan maakunnan sisällä myytävät tavarat ja palvelut ovat arvonlisäverollisia arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan.

Yhteisökaupan säännöksiä ei sovelleta sellaisiin tavaramyynteihin, joissa tavara lähtee Ahvenanmaan maakunnan alueelta johonkin jäsenvaltioon, eikä sellaisiin ostoihin, joissa tavara saapuu jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan. Tällaisia myyntejä Ahvenanmaan maakunnasta EU:n alueelle ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksissa yhteisömyynteinä, vaikka myyjä olisi merkitty Suomessa harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yhteisökauppatilanteissa käytettäväksi tarkoitettua FI-alkuista arvonlisäverotunnistetta ei saa käyttää myytäessä tavaraa Ahvenanmaan maakunnasta yhteisöalueelle eikä ostettaessa tavaraa yhteisöalueelta Ahvenanmaan maakuntaan.

Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautunut Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity elinkeinonharjoittaja voi suorittaa yhteisömyyntejä ja -hankintoja EU-alueella, mutta näissä tilanteissa tavara ei saa lähteä Ahvenanmaan maakunnan alueelta eikä saapua ostajalle maakunnan alueelle.

Jos ahvenanmaalainen arvonlisäverovelvollinen yritys myy tai ostaa tavaraa siten, että tavara kuljetetaan jostakin jäsenvaltiosta muualle Suomeen tai muualta Suomesta jäsenvaltioon, kysymys on yhteisökaupasta. Yhteisökaupasta on kysymys myös silloin kun tavara kuljetetaan kahden jäsenvaltion välillä. Tarkempia ohjeita yhteisökaupasta löytyy sivulta, Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa.

Ahvenanmaan erityisasema vaikuttaa eräissä tapauksissa myös maakunnan sekä muun Suomen ja EU:n jäsenvaltioiden välisen palvelukaupan arvonlisäverokohteluun. Ahvenanmaalainen elinkeinonharjoittaja ei voi käyttää FI alkuista arvonlisäverotunnistetta hankkiessaan palveluita, jotka luovutetaan Ahvenanmaan maakuntaan tai myydessään palveluita Ahvenanmaan maakunnasta. Ahvenanmaalaisella yrityksellä ei tällaisessa tilanteessa ole arvonlisäveroilmoituksessa ilmoitettavia palveluostoja muista EU-maista tai palvelumyyntejä toisiin EU-maihin. Nämä myynnit ja ostot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksessa samalla tavalla kuin ilmoitetaan palveluostot ja -myynnit EU:n ulkopuolisiin maihin.

Verovelvollinen, joka harjoittaa verollista toimintaa sekä Ahvenanmaan maakunnassa että muualla Suomessa, rekisteröidään koko toiminnasta yhtenä verovelvollisena arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Pelkästään Ahvenanmaan maakunnassa toimivat arvonlisäverovelvolliset yritykset rekisteröidään myös samaan rekisteriin muiden arvonlisäverovelvollisten kanssa.

Ahvenanmaan maakunnan erityisasemalla ei ole vaikutusta verovelvollisten vähennysoikeuteen. Maakunnan ja muun Suomen välisessä arvonlisäverollisessa kaupassa verovelvollisella ostajalla on normaalit vähennysoikeudet. Verovelvollisella on myös oikeus vähennykseen ja palautukseen erityislain nojalla verottomaksi säädettyjen tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyvistä kustannuksista.

2 Tavaroiden kaupallinen vienti ja tuonti

2.1 Vienti

Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä merkitsee sitä, että Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan kuljetettavien tavaroiden ja niihin liittyvien palveluiden myynti on verotonta.

Tavaran myynti on verotonta, kun

 1. myyjä tai joku hänen nimissään kuljettaa tavaran muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen;
 2. itsenäinen kuljetusliike kuljettaa tavaran ostajan toimeksiannosta suoraan muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen;
 3. ostajana oleva elinkeinonharjoittaja noutaa tavaran viedäkseen sen välittömästi muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen. Tätä tavaraa ei saa käyttää ennen kuljetuksen alkamista;
 4. tavara toimitetaan ostajan toimeksiannosta ja häntä veloittaen elinkeinonharjoittajalle työsuorituksen tekemistä varten ja edelleen toimitettavaksi muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen.

Vientiin Ahvenanmaan maakunnasta muihin valtioihin sovelletaan arvonlisäverolain vientiä koskevia yleisiä säännöksiä. Vientimyynnin arvonlisäverotusta on selvitetty sivulla, Vientikaupan arvonlisäverotus.

2.2 Tuonti

Koska vienti Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on verovapaata, verotetaan tuonti vastaavasti määränpäässä tulliviranomaisten toimesta. Näissä tilanteissa sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia arvonlisäverolain säännöksiä.

Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa tavaran maahantuonnista on tavaranhaltija eli se, joka tekee tulli-ilmoituksen omissa nimissään tai jonka nimissä ilmoitus tehdään. Veronsuorittamisvelvollisuus koskee kaikkia, eikä siten merkitystä ole esimerkiksi sillä, harjoittaako maahantuoja elinkeinotoimintaa vai ei. Arvonlisäverovelvollinen voi vähentää itse maahantuomistaan vähennyskelpoisista hyödykkeistä maahantuonnin yhteydessä kannetun veron, jos vähennysoikeuden edellytykset ovat olemassa.

Maahantuontimenettelyä sovelletaan myös niissä tilanteissa, joissa yritys siirtää omaa vaihto- tai käyttöomaisuuttaan Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja päinvastoin.

Tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakuntaan toisesta valtiosta sovelletaan samoja tuontisäännöksiä.

Tullilaitoksen rekisteröity asiakas, joka on tullilainsäädännön mukaan oikeutettu jaksotullaukseen, ilmoittaa ja maksaa kalenterikuukauden aikana Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen taikka muualta Suomesta maakuntaan tuoduista tavaroista veron viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. Sama koskee toisista jäsenvaltioista maakuntaan tuotavia tavaroita.

Käytettyjen tavaroiden maahantuojalle voidaan myöntää eräin edellytyksin tuontihuojennus tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron perusteella. Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa silloin, kun käytetty tavara maahantuodaan muualta Suomesta tai muista EU:n jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta Suomeen. Asiasta on enemmän kohdassa 6.2.

2.3 Helpotettu verotusmenettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä

Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen tavarakaupan vienti- ja tuontimenettelyyn voidaan soveltaa yksinkertaistettuja menettelyjä. Lisätietoa Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliseen tavarakauppaan sovellettavasta ns. helpotetusta rajaverotusmenettelystä on Tullihallituksen tiedotuksia -lehdissä nro 324/1996 Ahvenanmaan verorajasta johtuvat ilmoitus- ja tuontiverotusmenettelyt, nro 80/1997 Ahvenanmaan verorajasta johtuvat ilmoitus- ja tuontiverotusmenettelyt sekä niihin liittyvät eräät erityistilanteet ja nro 151/ 1997 Eräitä täydentäviä ohjeita Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisestä rajaverotusmenettelystä.

Tavaran viejä tai tuoja voi toimia kauppakumppaninsa asiamiehenä. Tällöin tulliviranomainen hyväksyy vienti-ilmoituksen myös tuonti-ilmoitukseksi. Asiamiehenä toimivalta osapuolelta ei vaadita kirjallista valtuutusta, vaan kauppalaskun, tilauksen tai muun sopimusasiakirjan katsotaan osoittavan valtuutuksen olemassaolon.

Viennin verottomuuden edellytysten olemassaolo on voitava todentaa myyjän kirjanpidossa olevalla aineistolla. Käytännössä selkeä ja yksiselitteinen näyttö verottomasta viennistä on joko tullin sähköisesti poistumisvahvistettu luovutuspäätös tavaran viennistä tai tullin verotuspäätös. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää myös esim. rahtikirjaa ja tositetta maksun saamisesta.

Mikäli yritys saa laskun, jossa on myös kotimaan vero, kaksinkertainen verotus voidaan oikaista pyytämällä myyjältä uutta laskua.

Maahan tuodusta tavarasta suoritettavan veron vähennysoikeuden edellytyksenä ovat tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat. Tässä tapauksessa tullauspäätöksenä pidetään joko tullin vahvistamaa veroilmoitusta tai verotuspäätöstä.

Vähennys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana maahantuotu tavara on tullattu. Jaksotullaukseen oikeutetulla tullilaitoksen rekisteröidyllä asiakkaalla on kuitenkin oikeus vähentää maahantuonnin vero sinä kalenterikuukautena, jonka aikana maahan tuodusta tavarasta on syntynyt veronsuorittamisvelvollisuus. Tämä oikeus koskee tuonteja Ahvenanmaan maakunnasta Suomeen sekä tuonteja Suomesta ja muista EU:n jäsenvaltioista maakuntaan.

2.4 Eräitä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen tavaraverotuksen erityistilanteita

2.4.1 Kaupalliset postilähetykset Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä

Verorajasta johtuen tavaran toimitus postitse (esimerkiksi postimyynti) Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on verotonta. Vastaavasti niiden maahantuonti verotetaan.

Kirje- ja pakettilähetyksen maahantuonti on verotonta, jos postilähetyksen arvo on alle 22 euroa. Verottomuus ei koske alkoholi- ja tupakkatuotteita eikä hajuvesiä.

Verollisten postilähetysten verotuksessa sovellettavasta ns. helpotetusta rajaverotusmenettelystä on tarkemmin Tullihallituksen tiedotuksia -lehdessä nro 152/1997 Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen verorajamenettelyn soveltaminen postilähetyksiin.

Mikäli myyjä on soveltanut helpotettua rajamenettelyä, kirjanpitoaineistoon liitetään myynnin verottomuutta koskeva selvitys. Jos ostaja on verovelvollinen, vähennysoikeus on osoitettava kuten kohdassa 2.3 on selvitetty.

Helpotettua rajaverotusmenettelyä ei voida soveltaa Ahvenmaan maakunnan ja muiden valtioiden välisiin postimyynteihin.

2.4.2 Korjattavana olleen tavaran veron peruste

Ahvenanmaan maakuntaan tuotavan, maakunnan alueen ulkopuolella valmistettavana tai muutoin käsiteltävänä olleen tavaran samoin kuin maakunnan ulkopuolelle korjattavaksi viedyn tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran veron peruste on korjaus-, käsittely- tai niitä vastaavien muiden kustannusten ja lähetyskulujen määrä sekä tavaraan lisättyjen osien arvo. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos tavara on myyty verotta muualle Suomeen tai ulkomaille. Säännöstä ei myöskään sovelleta, jos Ahvenanmaan maakunnassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on myyty muualla Suomessa tai ulkomailla.

Mitä edellä on todettu muualle Suomeen korjattavaksi viedyn tavaran tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran veron perusteesta, sovelletaan myös silloin, kun viallinen tavara on viety muualle Suomeen, hävitetty viranomaisen valvonnassa tai luovutettu valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta ennen sen tilalle tuotua tavaraa koskevien tullien tileihin kirjaamista.

2.4.3 Verottomat palautustavarat

Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisestä verorajasta johtuen verotonta on tullikoodeksin 185–187 artiklan mukaan tullittomien tavaroiden maahantuonti muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan edellyttäen, ettei tavaroita ole myyty verotta maakunnan ulkopuolelle tai maakunnassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleita tavaroita maakunnan ulkopuolella. Edellä mainittua menettelyä sovelletaan vastaavasti myös tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sekä tuontiin EU-maista ja kolmansista maista Ahvenanmaan maakuntaan. Sääntely vastaa arvonlisäverolain 94 §:n 18 kohdan mukaista verotonta maahantuontia EU:n ulkopuolelta.

3 Veroton matkailijamyynti

3.1 Myynti matkailijalle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, muualla Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa

Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on muualla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa ja myynti Suomessa henkilölle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaalla, on seuraavilla edellytyksillä verotonta:

 1. tavaroiden myyntihinta ilman veroa on vähintään 170 euroa
 2. matkailija vie tavarat matkatavarana välittömästi myyntiin liittyen siihen maahan, jossa hänen kotipaikkansa on (jos matkailijan kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa maakuntaan) ja
 3. maksaa arvonlisäveron tavaroiden maahantuonnin yhteydessä.

Myyjän kirjanpitoon on liitettävä selvitys siitä, että tavarasta on maksettu vero edellä mainittuun paikkaan maahantuonnin yhteydessä. Ostajan kotipaikka on varmistettava passista tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan luotettavasti.

Mikäli myyjä on tullin rekisteröity veroraja-asiakas on mahdollista soveltaa Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä myynneissä edellä esitetyn menettelyn sijasta yksinkertaistettua menettelyä, jossa myyjä voi toimia ostajan asiamiehenä ja ottaa vastatakseen ostajan maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron maksamisen tullille. Tullihallitus on antanut asiassa tarkempia ohjeita.

Yksinkertaistetussa menettelyssä myynnistä on liitettävä myyjän kirjanpitoon selvitys siitä, että myyjä on maksanut ostajan puolesta arvonlisäveron tullille. Tämä vero ei ole myyjälle vähennyskelpoinen.

3.2 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on muulla kuin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa

Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynnistä Ahvenanmaan maakunnassa matkustajalle, jonka kotipaikka ei ole Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa, jos hän vie tavarat käyttämättöminä myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden kuluessa ja jos tavarasta peritty vastike on vähintään 40 euroa.

Myyntiä koskevassa laskussa tai muussa tositteessa on aina oltava seuraavat tiedot ainakin suomen tai ruotsin kielellä:

 1. ostajan nimi, kotipaikka, passin numero, vakinainen osoite ja allekirjoitus
 2. myyjän nimi, postiosoite sekä Y-tunnus
 3. tavaroiden määrä ja luonne, veronperuste verokannoittain, verokanta, suoritettavan veron määrä euroissa, ostajalta mahdollisesti perittävät kulut, ostajalle palautettava määrä
 4. tavaroiden toimituspäivä.

Poistuessaan maakunnasta asiakas leimauttaa kauppalaskun poistumistullitoimipaikassa. Asiakkaan palauttaman leimatun laskun perusteella myyjä voi kirjata myynnin verottomaan myyntiinsä.

Vastaavaa verottomuutta sovelletaan Manner-Suomessa tapahtuvaan myyntiin EU:n ulkopuolelta oleville matkailijoille.

Myyjä voi harjoittaa tax-free-myyntiä myös kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän toimiluvan saaneen palautusliikkeen välityksellä.

Tarkempia ohjeita verottoman matkailijamyynnin arvonlisäverokohtelusta on sivulla, .

4 Yksityishenkilöiden ja muiden ei-verovelvollisten tuonti

4.1 Verottomat matkustajatuomiset

Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tuleva matkustaja sekä muualta Suomesta maakuntaan tuleva matkustaja saa tuoda verotta henkilökohtaisissa matkatavaroissaan muita tavaroita kuin alkoholia, alkoholijuomia, tupakkatuotteita ja moottorikulkuneuvojen polttoainetta enintään 300 euron arvosta. Jos matkustaja saapuu ilma- tai meriteitse muulla kuin huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella verottoman tuonnin enimmäisarvo on 430 euroa.

Edellä mainittuihin arvoihin ei sisällytetä matkustajan väliaikaisesti tuomia henkilökohtaisia matkatavaroita, matkustajan väliaikaisen poisviennin jälkeen uudelleen tuomia matkatavaroita ja matkustajan henkilökohtaisesti tarvitsemia lääkkeitä.

Lisäksi matkustaja saa tuoda verotta rajoitetun määrän alkoholia, tupakkatuotteita (ks. liite) ja moottoriajoneuvojen polttoainetta.

Verottomuuden edellytyksenä on, ettei tuonti ole luonteeltaan kaupallista.

4.2 Kulkuneuvojen henkilökunnan veroton tuontioikeus

Suomen ja kolmannen maan välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva henkilö saa tuoda työmatkoiltaan verotta tavaroita kalenterikuukaudessa sen määrän, joka matkustajalla on oikeus tuoda henkilökohtaisissa matkatavaroissaan kerralla verotta. Verottomuuden edellytyksenä on lisäksi, että tuoja merkitsee tavarat ne tuodessaan tullauskirjaan, siten kuin tullihallitus on asiasta määrännyt.

Säännöstä sovelletaan myös

 1. Ahvenanmaan maakunnan ja muun jäsenvaltion kuin Suomen välisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan.
 2. Suomen ja muun jäsenvaltion välisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan, silloin kun kulkuneuvo pysähtyy Ahvenanmaan maakunnassa.
 3. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan ja maantieliikenteessä olevan kulkuneuvon, joka saapuu verottomaan myyntiin oikeutetulla vesialuksella, henkilökuntaan.

4.3 Yksityishenkilöiden väliset postilähetykset

Yksityishenkilöiden väliset postitse lähetetyt lahjat Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on vapautettu maahantuonnista suoritettavasta arvonlisäverosta, jos lähetyksen arvo ei ylitä 45 euroa. Alkoholi- ja tupakkatuotteille, hajuvesille, kahville ja teelle on arvon lisäksi määrää koskevia rajoituksia.

4.4 Muut yksityishenkilöiden tavarasiirrot

Yksityishenkilöiden tavarasiirrot Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat pääsääntöisesti maahantuontiverotuksen piiriin. Ellei erityistä verovapaussäännöstä ole, nämä tavarasiirrot verotetaan tavaran maahantuonnin yhteydessä.

Käytettyjen tavaroiden maahantuojalle voidaan myöntää eräin edellytyksin tuontihuojennus tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron perusteella. Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa silloin, kun tavara maahantuodaan muualta Suomesta tai muista EU:n jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta Suomeen. Asiasta on enemmän kohdassa 6.2.

Kolmansista maista Suomeen tuotavia tavaroita koskevat verottomuussäännökset koskevat myös tuonteja Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan. Verotonta voi siten olla mm. muuttotavaroiden, häälahjojen ja perintötavaroiden maahantuonti.

5 Palvelut

5.1 Yleistä

Palveluiden myynnin verotuspaikka määräytyy arvonlisäverolain myyntimaasäännösten perusteella. Palvelujen myyntimaasäännöksiä on selvitetty tarkemmin sivulla, Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus.

Jäljempänä on selostettu niitä palvelujen myyntiä koskevia säännöksiä, jotka johtuvat Ahvenanmaan maakunnan erityisasemasta. Koska Ahvenanmaan maakunta on osa Suomea, muihin kuin jäljempänä mainittuihin maakunnan ja Suomen sekä maakunnan ja muiden valtioiden välisiin palvelujen myynteihin sovelletaan yleisiä palvelukaupan säännöksiä.

Ahvenanmaalainen elinkeinonharjoittaja voi arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan vähentää muualla Suomessa toimivalta elinkeinonharjoittajalta ostamiensa palvelujen arvonlisäveron. Vastaava oikeus on muualla Suomessa toimivalla elinkeinonharjoittajalla Ahvenanmaalta ostettujen palvelujen osalta.

5.2 Henkilökuljetuspalvelu

Henkilökuljetuspalvelut on myyty Suomessa, jos palvelu suoritetaan täällä. Henkilökuljetuspalvelu, joka tapahtuu suoraan ulkomaille tai ulkomailta, on veroton.

Henkilökuljetuspalvelut maakunnan ja muun Suomen välillä ovat arvonlisäverollisia . Maakunnan ja muiden valtioiden väliset henkilökuljetukset ovat verottomia.

5.3 Tavarakuljetukset ja niihin liittyvät palvelut

EU-alueen ulkopuolelle kuljetettavaa tavaraa koskevien kuljetuspalvelujen ja niihin välittömästi liittyvien lastaus- ja purkupalvelujen sekä muiden sellaisten palvelujen myynti on verotonta. Verottomia ovat myös ulkoisessa passitusmenettelyssä olevaa tavaraa tai sisäisessä passitusmenettelyssä olevaa maahantuotavaa tavaraa koskevat edellä mainitut palvelut.

Tavaraa maahantuotaessa veron perusteeseen sisällytetään kuljetus-, purku- ja lastauskustannukset sekä muut tavaran maahantuontiin liittyvät kustannukset ensimmäiseen kuljetussopimuksen mukaiseen määräpaikkaan asti. Jos veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, veron perusteeseen sisällytetään edellä mainitut kustannukset tähän määräpaikkaan saakka.

Tavarankuljetuspalvelut ja niiden liitännäispalvelut ovat Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä verottomia, koska ne verotetaan maahantuonnin yhteydessä. Myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliset postilähetykset ovat verottomia.

Ahvenanmaan maakunnan ja muiden valtioiden väliset tavarankuljetuspalvelut ja niiden liitännäispalvelut ovat myös verottomia.

5.4 Tavaraan kohdistuvat työsuoritukset

Suomessa tehtyjen irtaimeen esineeseen kohdistuvien työsuoritusten myynti on verotonta, jos tavara viedään välittömästi sitä täällä käyttämättä EU:n ulkopuolelle. Tavaran maastaviejänä voi olla myyjä tai asiamies. Palvelun ostaja voi olla viejänä ainoastaan silloin, jos ostaja on ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole Suomessa verovelvollinen.

Tätä verottomuutta sovelletaan myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen sekä maakunnan ja muiden valtioiden väliseen kauppaan. Maakunnan ja muun Suomen välisessä kaupassa viejänä voi olla kuitenkin myös Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity työsuorituksen ostaja.

5.5 Kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokrauspalvelu

Myyntimaasäännöstä sovellettaessa kuljetusvälineellä tarkoitetaan kulkuneuvoja sekä muita ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen suunniteltuja ja käytettäviä välineitä ja laitteita, joita voidaan vetää tai työntää kulkuneuvoilla. Kontit eivät ole kuljetusvälineitä.

Kuljetusvälineen vuokrauspalvelun verotuspaikkaan vaikuttaa se onko kysymyksessä lyhyt- vai pitkäaikainen vuokraus. Lyhytaikaista vuokrausta on kuljetusvälineen jatkuva hallinta tai käyttö, joka kestää enintään 30 päivää. Vesialuksien osalta raja on enintään 90 päivää. Nämä rajat ylittävä vuokraus on pitkäaikaista vuokrausta.

Kuljetusvälineen pitkäaikaisen vuokrauspalvelun myynti Ahvenanmaan maakunnan ja Suomen välillässä on arvonlisäverollista.

Kuluttajalle myytyyn kuljetusvälineen pitkäaikaiseen vuokraukseen ajalla 1.1.2010 – 31.12.2012 sovellettavat säännökset

Kuluttajalle myydyn kuljetusvälineen pitkäaikaisen vuokrauspalvelun myyntimaa määräytyy kuluttajalle tapahtuvan myynnin yleissäännön mukaan. Palvelu on myyty Suomessa, jos se luovutetaan myyjän täällä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai jos palvelua ei luovuteta kiinteästä toimipaikasta, jos myyjän kotipaikka on täällä.

Jos pitkäaikainen vuokrauspalvelu on yleissäännön mukaan myyty EU:n ulkopuolella, mutta se tosiasiassa kulutetaan yksinomaan Suomessa, myynti tapahtuu täällä. Jos pitkäaikainen vuokrauspalvelu yleissäännön mukaan tapahtuu Suomessa, mutta se tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan EU:n ulkopuolella, myynti ei tapahdu täällä

Kuluttajalle myyty kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokrauspalvelu, joka yleissäännön mukaan olisi myyty ulkomailla, on myyty Suomessa, jos palvelu tosiasiallisesti kulutetaan maakunnassa. Kuluttajalle myyty kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokrauspalvelu, joka yleissäännön mukaan olisi myyty Ahvenanmaan maakunnassa, katsotaan myydyn ulkomailla, jos palvelu tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan muussa jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolella.

Kuluttajalle myytyyn kuljetusvälineen pitkäaikaiseen vuokraukseen sovellettavat säännökset 1.1.2013 alkaen

Vuoden 2013 alusta kuluttajalle myytyyn kuljetusvälineen pitkäaikaiseen vuokrauspalveluun sovelletaan Ahvenanmaan maakunnassa samoja säännöksiä kuin muualla Suomessa.

5.6 Immateriaalipalvelut

Elinkeinonharjoittajille myydyt immateriaalipalvelut verotetaan ostajan maassa. Ostajan maassa verotetaan myös ne immateriaalipalvelut, jotka luovutetaan kuluttajille, jos ostajan kotipaikka on EU:n ulkopuolisessa maassa. Jos immateriaalipalvelu myydään kuluttajalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU-maassa, palvelu verotetaan Suomessa, jos palvelu luovutetaan myyjän täällä olevasta kiinteästä toimipaikasta. Jollei palvelua luovuteta kiinteästä toimipaikasta, palvelu verotetaan Suomessa, jos myyjällä on täällä kotipaikka.

Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä tapahtuvat immateriaalipalvelujen myynnit ovat normaalisti verollisia.

Elinkeinonharjoittajien väliset immateriaalipalvelujen myynnit verotetaan aina ostajan maassa. Merkitystä ei ole sillä onko myyjä tai ostaja Ahvenanmaan maakunnasta. Myös EU:n ulkopuolisissa maissa oleville kuluttajille Ahvenanmaan maakunnasta myydyt immateriaalipalvelut ovat verottomia. Vastaavasti EU:n ulkopuolista maista kuluttajille Ahvenanmaan maakuntaan luovutetut immateriaalipalvelut ovat verottomia.

Suomessa verotetaan ahvenanmaalaisen elinkeinonharjoittajan immateriaalipalvelujen myynnit EU-maissa oleville kuluttajille. Myös EU-maasta olevan elinkeinonharjoittajan immateriaalipalvelun myynti ahvenanmaalaiselle kuluttajalle verotetaan täällä. EU:n alueelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja joutuu rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen, jos hän myy immateriaalipalvelun ahvenanmaalaiselle kuluttajalle.

5.7 Telepalvelut, radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut

Tele-, radio- ja televisiolähetys- ja sähköisten palvelujen verotusta Ahvenanmaan maakuntaan liittyen käsitellään Verohallinnon ohjeessa "Tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen arvonlisäverotus".

5.8 Matkatoimistopalvelut

Matkatoimistopalvelujen myynti on säädetty verottomaksi siltä osin kuin kysymys on toisten elinkeinonharjoittajien EU:n ulkopuolella välittömästi matkustajan hyväksi luovuttamista palveluista ja tavaroista.

Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta Ahvenanmaan ja muun Suomen välisiin myynteihin. Nämä myynnit ovat normaalisti verollisia. Ahvenanmaalla myytyihin matkatoimistopalveluihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin muualla Suomessa myytyihin matkatoimistopalveluihin.

5.9 Kansainväliseen kauppaan liittyvien verottomien tavaroiden ja palvelujen välityspalvelut

Välityspalvelut ovat pääsääntöisesti verollisia palveluja. Verottomia ne ovat vain silloin, kun ne on erikseen säädetty verottomiksi. Muun muassa seuraavat Suomessa suoritetut välityspalvelut ovat verottomia:

 • verotonta tavaran vientiä yhteisön ulkopuolelle koskevat välityspalvelut
 • verotonta tavarankuljetuspalvelua ja tällaiseen kuljetuspalveluun välittömästi liittyvää lastaus- ja purkupalvelua sekä muuta sellaista palvelua koskeva välitys ja
 • edellä kohdassa 5.4 tarkoitettuun verottomaan tavaraan kohdistuvan työsuorituksen myynnin välitys.

Edellä mainitut välityspalvelut ovat verottomia myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä tavarakaupassa.

Lisäksi verotonta on Ahvenanmaan maakunnasta tai maakuntaan liikennöivillä aluksilla tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin liittyvä välitys, Ahvenanmaan lentoihin liittyvään verovapaaseen myyntiin liittyvä välitys ja Ahvenanmaan maakunnan verottomaan matkailijamyyntiin liittyvä välitys.

6 Eräitä erityiskysymyksiä

6.1 Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ym. liittyvät verottomuudet

Arvonlisäverolain 72h-72n §:n varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ja vapaavarastoihin liittyviä verottomuuksia sovelletaan myös sekä Ahvenanmaan maakunnassa että muualla Suomessa tapahtuviin menettelyihin.

Arvonlisäverolain verovarastointimenettelyä voidaan soveltaa myös Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin käytettäviin tavaroihin ja Ahvenanmaan lentoihin liittyvässä verovapaassa lentoasemamyynnissä käytettäviin tavaroihin.

Arvonlisäverolain 72 1 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan veroa ei suoriteta tavaran siirrosta tulli- tai verovarastointimenettelystä, vapaa-alueelta tai vapaavarastosta, jos tavara siirretään EU:n ulkopuolelle. Verorajasta johtuen verottomia ovat myös vastaavat tavarasiirrot Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä. Verovapaus koskee myös tavarasiirtoja Ahvenanmaan maakunnasta toisiin valtioihin.

6.2 Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet

Verovelvollinen jälleenmyyjä voi tietyin edellytyksin soveltaa marginaaliveromenettelyä verollista jälleenmyyntiä varten arvonlisäverotta ostamiinsa käytettyihin tavaroihin sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin. Marginaaliverotusmenettelyä on selvitetty tarkemmin sivulla, Arvonlisäverotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus.

Koska marginaaliverojärjestelmää ei voida soveltaa EU:n ulkopuolelle myytäviin ja sieltä ostettuihin tavaroihin (poikkeuksena itse maahantuodut taide-, keräily- ja antiikkiesineet), marginaaliverotusta ei voida myöskään soveltaa verorajan yli tapahtuviin myynteihin.

Marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa kaikkien sellaisten tavaroiden myyntiin, jotka arvonlisäverovelvollinen jälleenmyyjä on

 1. ostanut Ahvenanmaan maakunnassa ja maahantuonut muualle Suomeen
 2. ostanut muualta Suomesta tai toisesta EU:n jäsenvaltiosta ja maahantuonut Ahvenanmaan maakuntaan ja joihin on sovellettu tuontihuojennusmenettelyä.

Marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa edellä mainituissa tilanteissa vaikka jälleenmyyjän osto olisi ollut verollinen.

Tuontihuojennusmenettelyä voidaan soveltaa muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen tuotaviin tavaroihin, joiden hankintahintaan sisältyy piilevää veroa. Tavaran hankintahintaan sisältyvällä piilevällä verolla tarkoitetaan liikevaihto- tai arvonlisäveroa, joka tavarasta on ollut suoritettava Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa sen verollisen hankinnan yhteydessä ja jota ei ole voitu vähentää ja joka edelleen sisältyy tavaran arvoon tuontihetkellä. Jotta tuontihuojennusmenettelyä voidaan soveltaa, maahantuojan on esitettävä selvitys piilevän veron määrästä. Tuontihuojennusta on selvitetty tarkemmin Tullihallituksen tiedotuksia -lehdessä nro 273/199 Ahvenanmaan verorajasta aiheutuvan käytettyjen tavaroiden kaksinkertaisen verotuksen poistuminen 1.1.2000 lukien.

Käytetyn tavaran maahantuonut jälleenmyyjä saa marginaaliverolaskelmassa lukea ostohintaan myös tuontihuojennuksen jälkeen maahantuonnista mahdollisesti suoritettavan veron.

Marginaaliverotusmenettelyä voidaan edellä mainituin edellytyksin soveltaa myös Ahvenanmaan maakuntaan tai muualle Suomeen tapahtuvaan maahantuontiin alueelta, johon Euroopan yhteisön tulli- ja verolainsäädännössä sovelletaan samoja periaatteita kuin Ahvenanmaan maakuntaan.

Lisäksi marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa verorajan yli hankittuihin taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin. Näiden esineiden Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välisen verorajan yli tapahtuvaan maahantuontiin sovelletaan alennettua kahdeksan prosentin verokantaa.

Ahvenanmaan maakunnan sisällä tapahtuviin myynteihin voidaan soveltaa normaalisti marginaaliverotusmenettelyä. Ahvenanmaalainen elinkeinonharjoittaja voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä esimerkiksi ahvenanmaalaiselta yksityishenkilöltä verotta ostamaansa tavaraan. Mikäli tavara myydään maakunnasta muualle Suomeen, marginaaliverotusmenettely on purettava.

6.3 Postimerkkien vähennyskielto

Postimerkkien hankintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää, jos kuljetuspalvelun myynnistä ei ole suoritettava veroa sillä perusteella, että se tapahtuu ulkomailla. Koska tavarakuljetuspalvelut Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä ovat verottomia, koskee vähennyskielto myös maakunnan ja muun Suomen välisiä postilähetyksiä.

6.4 Veron palauttaminen rahoitus- ja vakuutustoiminnan harjoittajille

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan liittyvä vero, jos hankinta liittyy verottoman rahoituspalvelun tai vakuutuspalvelun myyntiin ja ostajana on elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa yhteisössä, tai jos myynti liittyy välittömästi EU:n alueen ulkopuolelle vietäväksi tarkoitettuihin tavaroihin. Säännöstä sovelletaan Ahvenanmaan maakunnasta ja muualta Suomesta EU:n ulkopuolelle suuntautuviin myynteihin.

Edellä mainittu palautusoikeus koskee myös rahoitus- ja vakuutuspalvelun hankintaan liittyvää veroa silloin, kun palvelut liittyvät Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliseen tavaravientiin. Lisäksi palautukseen oikeuttavat Ahvenanmaalta muihin EU:n jäsenvaltioihin tapahtuvaan tavaravientiin liittyvät em. palvelut.

Oikeutta palautukseen ei ole silloin, kun rahoitus- tai vakuutuspalvelun ostajana on elinkeinonharjoittaja, jolla on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla Suomessa, eikä myynti liity verottomaan tavaravientiin.

7 Muonitus sekä aluksilla ja lentoasemilla tapahtuva myynti

7.1 Alusten muonitus

Muonituksella tarkoitetaan kulkuneuvojen varustamista tavaroilla, jotka on tarkoitettu henkilökunnan, matkustajien tai kulkuneuvojen käyttöön yhden tai useamman matkan aikana.

Tavaran myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella tapahtuvaa myyntiä varten eli alusten muonitus on vapautettu arvonlisäverosta. Verotonta on myös ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesi- tai ilma-aluksen tavanomaiseen muonitukseen tarkoitettujen tavaroiden maahantuonti.

Ulkomaan liikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (397/69), jäljempänä muonitusverolaki, mukaan veroa suoritetaan matkustajille myytävistä tavaroista, jotka luovutetaan yksinomaan Suomen ja Ruotsin tai Tanskan välillä liikennöivään matkustaja-alukseen, joka mainitulla välillä pysähtyy Ahvenanmaan maakunnassa tai jonka lähtöpaikka on Ahvenanmaan maakunnassa. Lakia sovelletaan myös Suomen ja Norjan välillä liikennöiviin matkustaja-aluksiin.

Muonitusverolain mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta muonitussopimuksessa mainituista alkoholi-, tupakka-, makeis- ja kosmetiikkatuotteista eikä muista tavaroista, joiden yksikköhinta alukselle toimitettaessa ei ylitä 65 euroa. Muonitusverolain perusteella kannettu vero ei ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen. Muonitusverolain perusteella määrättävän veron panee maksuun tulliviranomainen.

Muonitusverolakia ei sovelleta Manner-Suomen ja Ruotsin tai Tanskan välisessä suorassa liikenteessä.

Muonitusverolain 3 §:n (L 1267/96) mukaan velvollinen suorittamaan muonitusverolain nojalla kannettavat verot ja maksut on se, joka ottaa tavaran alukseen siinä matkustajille myytäväksi.

7.2 Myynti laivoilla ja lentokoneissa

Myynti matkustajille matkan aikana Suomen ja jonkin muun valtion välillä liikennöivällä vesi- tai ilma-aluksella, joka pysähtyy myös Ahvenanmaalla sekä pelkästään Ahvenanmaan ja Suomen välillä liikennöivällä ilma-aluksella, on tietyin edellytyksin verotonta.

Matkustajalle voidaan myydä verotta liitteessä mainittuja tavaroita enintään siinä mainitut määrät. Olutta voidaan kuitenkin myydä enintään 2 litraa. Lisäksi matkustajalle voidaan myydä verotta muita kuin liitteessä mainittuja tupakkatuotteita, kahvia, teetä sekä kosmetiikka-, suklaa- ja makeistuotteita.

Pelkästään Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä liikennöivillä vesialuksilla tapahtuva tavaroiden ja palvelujen myynti on aina arvonlisäverollista.

Myyntiin jäsenvaltioiden välillä liikennöivillä vesi- ja ilma-aluksilla, jotka eivät pysähdy Ahvenanmaalla, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

 • Arvonlisäveroa ei suoriteta palvelujen sekä matkan aikana kulutettavien tavaroiden myynnistä.
 • Arvonlisäveroa suoritetaan matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynnistä.

Tavaroiden ja palveluiden myynti Suomesta muualle EU-alueen ulkopuolelle kuin Ahvenanmaalle liikennöivillä vesi- ja ilma-aluksilla on verotonta.

7.3 Myynti lentokentällä sijaitsevasta myymälästä

Lentokentällä sijaitsevasta tulli- tai verovarastosta (lentokenttämyymälästä) voidaan myydä matkustajille tietyin edellytyksin tavaroita verotta.

Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai päinvastoin matkustavalle voidaan lentokenttämyymälästä myydä verotta liitteessä mainittuja tavaroita enintään siinä mainitut määrät. Tämän lisäksi verotta voidaan myydä olutta enintään kaksi litraa, suklaa- ja makeistuotteita sekä muita kuin liitteessä mainittuja tupakka- ja kosmetiikkatuotteita.

Henkilölle, jonka kotipaikka on Norjassa, saadaan myydä ilman arvonlisäveroa ainoastaan alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, suklaa- ja makeistuotteita, hajusteita, kosmeettisia aineita ja toalettivalmisteita. Tämä koskee sekä Ahvenanmaalla että muualla Suomessa sijaitsevia lentokenttämyymälöitä.

Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevasta lentokenttämyymälästä tapahtuva matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa muualle kuin Suomeen tai jonka kotipaikka on Norjassa, on verotonta.

Liite

Arvonlisäverolain 95 a ja 95 b §

Tupakkatuotteiden enimmäismäärä

 1. 200 savuketta;
 2. 100 pikkusikaria;
 3. 50 sikaria; tai
 4. 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa.

Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia.

Pikkusikareina pidetään sikareita, jotka painavat enintään 3 grammaa kappale.

Alkoholijuomien enimmäismäärä
Hiilihapotonta viiniä 4 litraa ja olutta 16 litraa. Lisäksi

 1. litra alkoholia tai alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia; tai
 2. 2 litraa alkoholia tai alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia.

Verotta saa tuoda sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua tuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista yhteismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia.

Prosentuaalinen osuus lasketaan seuraavasti. Ensin kunkin tuodun tupakka- tai alkoholilajin osalta lasketaan tuodun määrän prosenttiosuus sille lajille säädetystä verottomuuden enimmäismäärästä. Sen jälkeen näin saadut prosenttisosuudet lasketaan yhteen ja verottomuus koskee vain enintään 100 prosenttia.

Esimerkki 1: Matkustaja tuo 100 kappaletta savukkeita ja 50 kappaletta pikkusikareita. Kummankin osalta tuotu määrä on puolet säädetystä enimmäismäärästä. Prosenttiosuuksien summa on 100 prosenttia eli tuonti on veroton.

Esimerkki 2: Matkustaja tuo puoli litraa yli 22 tilavuusprosentin alkoholijuomaa ja litran enintään 22 tilavuusprosentin juomaa. Kummankin osalta tuotu määrä on puolet säädetystä enimmäismäärästä. Prosenttiosuuksien summa on 100 prosenttia eli tuonti on veroton.


(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 176)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2017