Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa

Voimassaolo
Toistaiseksi

1 Yleistä

Tavaroiden myynnit kuluttajille EU:n sisämarkkina-alueella verotetaan yleensä myyntimaassa ns. alkuperämaaperiaatteen mukaisesti. Poikkeus tähän pääsääntöön on ns. kaukomyynti maasta toiseen. Kaukomyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville ei-verovelvollisille henkilöille (mm. postimyynti). Tällaista myyntiä koskee ns. kaukomyyntisäännös: kaukomyynti verotetaan kuljetuksen määränpäämaassa, jos myynnin määrä ylittää kyseisen maan asettaman alarajan. Alarajat on lueteltu maittain liitteessä 1. Suomessa raja on 35 000 euroa. Jos raja ylittyy, kaukomyyntiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi määränpäämaassa.

Kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta uusien kuljetusvälineiden myyntiin, myyjän asentamien tai kokoamien tavaroiden myyntiin eikä sellaiseen tavaran myyntiin, johon on kuljetuksen alkamisvaltiossa sovellettu menettelyä, joka vastaa käytettyjen tavaroiden kaupan marginaaliverotusmenettelyä.

2 Kaukomyynti muista EU-maista Suomeen

Tavaran myynnin katsotaan tapahtuvan Suomessa silloin, kun myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran toisesta maasta Suomeen ostajalle, jonka hankinta ei ole yhteisöhankinta. Tavara katsotaan kuljetetun toisesta maasta silloinkin, kun kuljetus alkaa EU:n ulkopuolelta, jos kuljetus tapahtuu sen EU-maan kautta, johon tavara on maahantuotu. Pääsääntö on, että kaukomyyjän on rekisteröidyttävä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, jos kaukomyynnit Suomeen ylittävät 35 000 euron rajan kalenterivuodessa.

Kaukomyyntisäännöstä sovelletaan, jos tavaran ostaja on henkilö, jonka hankinta ei ole yhteisöhankinta. Käytännössä kaukomyyntisäännös koskee siis tilanteita, joissa ostajana on yksityishenkilö tai häneen rinnastettava ei-verovelvollinen henkilö. Jos ostajana on arvonlisäverovelvollinen, hän on velvollinen suorittamaan arvonlisäveron yhteisöhankinnasta Suomessa. Yhteisöhankinnan käsitteestä on kerrottu tarkemmin sivulla Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa.

Yksityishenkilöön rinnastettavia henkilöitä ovat

 • elinkeinonharjoittajat, joiden toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen (esim. vähäisen liiketoiminnan harjoittajat)
 • oikeushenkilöt, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia (esim. yhdistykset ja säätiöt, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa).

Tällaisen elinkeinonharjoittajan tai oikeushenkilön toisesta EU-maasta tekemät tavarahankinnat eivät ole yhteisöhankintoja silloin, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hankintojen arvo ilman veron osuutta on enintään 10 000 euroa kalenterivuodessa. Mukaan ei lasketa uusia kuljetusvälineitä, valmisteveron alaisia tavaroita eikä eräitä muita arvonlisäverolaissa mainittuja hankintoja (mm. verottomat vesi- ja ilma-alukset).
 • Yhteisöhankintojen määrä edellisenä kalenterivuotena on ollut enintään 10 000 euroa.
 • Ostaja ei ole tehnyt Verohallinnolle hakemusta siitä, että hänen hankintansa katsotaan yhteisöhankinnaksi, vaikka hankintojen arvo ei ylitä alarajaa.

Yksityishenkilöön rinnastettava ostaja on kuitenkin velvollinen suorittamaan veron säännösten mukaisesti heti, kun 10 000 euron raja ylittyy kalenterivuoden aikana.

Esimerkki: Jos hankinnat ovat olleet alkuvuoden aikana 9 000 euroa ja seuraava hankinta saman kalenterivuoden aikana on arvoltaan 1 100 euroa, ostajan on rekisteröidyttävä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi ja suoritettava vero tästä 1 100 euron yhteisöhankinnasta.

2.1 Kaukomyynti Suomeen alle 35 000 euroa

Kaukomyyntiä ei veroteta Suomessa, jos myyjän myynnit Suomeen ovat sekä kalenterivuonna että sitä edeltävänä vuonna enintään 35 000 euroa kalenterivuodessa ilman veron osuutta. Myyntiin ei lasketa mukaan uusia kuljetusvälineitä, myyjän Suomessa asentamia tai kokoonpanemia tavaroita, valmisteveron alaisia tavaroita eikä sellaisia tavaroita, joiden myyntiin on kuljetuksen alkamisvaltiossa sovellettu menettelyä, joka vastaa käytettyjen tavaroiden kaupan marginaaliverotusmenettelyä.

Kaukomyyntiä harjoittava elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin tehdä kuljetuksen lähtömaan viranomaisille hakemuksen siitä, että kaukomyynti verotetaan kuljetuksen lähtömaan sijasta kuljetuksen päättymismaassa.

2.1.1 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen

Vaikka kaukomyyntiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan kaukomyynnit Suomeen olisivat alle 35 000 euroa, myyjä voi valita kaukomyynnin verotusmaaksi Suomen. Käytännössä myyjän on toimitettava Verohallinnolle kohdassa 2.3. esitetyt asiakirjat. Hakemus on suositeltavaa antaa vähintään 30 päivää ennen uuden käytännön aloittamista. Kyseessä on ns. suora rekisteröityminen, jolloin myyjän ei tarvitse asettaa Suomeen veroedustajaa. (Ks. Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa). Myyjä on kirjanpitovelvollinen eli velvollinen pitämään liiketoiminnastaan Suomessa sellaista kirjanpitoa, josta luotettavasti saadaan selville veron määräytymisen kannalta merkitykselliset seikat. Lisäksi myyjän on annettava kausiveroilmoitukset ilmoitusjaksonsa mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Päätös kaukomyynnin verottamisesta Suomessa kuljetuksen lähtömaan sijaan on voimassa vähintään lähtömaan lain määräämän ajan. Jos myyjä haluaa määräajan päätyttyä valita kaukomyynnin verotusmaaksi kuljetuksen lähtömaan, myyjän on ennen määräajan päättymistä annettava kirjallinen lopettamisilmoitus Verohallinnolle. Lopettamisilmoitus on hyvä tehdä vähintään 30 päivää ennen uuden käytännön aloittamista.

2.2 Kaukomyynti Suomeen yli 35 000 euroa

Jos elinkeinonharjoittajan Suomeen suuntautuvien kaukomyyntien määrä ilman veron osuutta on jonakin kalenterivuonna ylittänyt 35 000 euroa, verotetaan Suomeen seuraavana kalenterivuonna suuntautuvat kaukomyynnit Suomessa myynnin määrästä riippumatta.

2.2.1 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen

Jos 35 000 euron raja ylittyy kesken kalenterivuoden, myyjän on toimitettava Verohallinnolle kohdassa 2.3 luetellut asiakirjat. Myyjän on maksettava Suomen arvonlisävero siltä osin kuin myynnit ylittävät 35 000 euroa. Jos euromäärä ylittyy keskellä jotakin toimitusta, on koko toimituksesta suoritettava vero Suomeen. Rajan ylityttyä myyjä on Suomessa kirjanpitovelvollinen, ja hänen on annettava kausiveroilmoitukset ilmoitusjaksonsa mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Mikäli euromääräinen raja ei seuraavaa vuotta seuraavana vuonna täyty, myyjän on toimitettava kirjallinen lopettamisilmoitus Verohallinnolle.

2.3 Verohallinnolle toimitettavat asiakirjat

Kun kaukomyyntiä Suomeen harjoittavan elinkeinonharjoittajan kaukomyynnit Suomeen ylittävät 35 000 euroa kalenterivuodessa, elinkeinonharjoittajan on toimitettava Verohallinnolle seuraavat asiakirjat:

 1. perustamisilmoituslomake täytettynä ja mahdollinen ilmoituksen allekirjoittamista varten annettu valtakirja
 2. ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote sekä suomen- tai ruotsinkielinen käännös, joista käyvät ilmi yrityksen nimi, kotipaikka, toimiala, tilikausi sekä nimenkirjoitusoikeudet
 3. yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai muut vastaavat säännöt tai oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä sekä suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Näitä asiakirjoja ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos verovirastolle on toimitettu kohdassa 2 mainittu ulkomaista kaupparekisteriotetta vastaava ote.

Jos kaukomyynnit Suomeen ovat sekä kalenterivuonna että edellisenä vuonna enintään 35 000 euroa ja elinkeinonharjoittaja valitsee kaukomyynnin verotusmaaksi Suomen, hänen on lisäksi toimitettava jäljennös lähtömaan viranomaiselle toimitetusta hakemuksesta tai lähtömaan viranomaisen antama päätös kaukomyynnin verottamisesta lähtömaan sijasta Suomessa.

Perustamisilmoituslomakkeita (Y-lomakkeita) saa Internet-osoitteesta www.ytj.fi, Verohallinnon toimipisteistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, ELY-keskuksista ja maistraateista.

Asiakirjat voi postittaa osoitteeseen:

PRH – Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 HELSINKI

Vaihtoehtoisesti ne voi toimittaa Verohallinnon toimipisteeseen, Patentti- ja rekisterihallitukseen, ELY-keskukseen tai maistraattiin.

2.3.1 Rekisteröinnistä ja valvonnasta vastaava Verohallinnon toimipiste

Ulkomaalaisten yhteisöjen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti ja arvonlisäverotuksen valvonta hoidetaan Uudenmaan yritysverotoimistossa ja yhtiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien rekisteröinti ja valvonta Pääkaupunkiseudun verotoimistossa.

Osoitteet
Uudenmaan yritysverotoimisto
Asiakaspalvelu: Aleksanterinkatu 9, Helsinki
PL 30
00052 VERO

Pääkaupunkiseudun verotoimisto
Asiakaspalvelu: Aleksanterinkatu 9, Helsinki
PL 400
00052 VERO

2.4 Uudet kuljetusvälineet, myyjän asentamat tai kokoamat tavarat sekä käytetyt tavarat

Kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta uusien kuljetusvälineiden myyntiin, myyjän asentamien tai kokoamien tavaroiden myyntiin eikä sellaisen tavaran myyntiin, johon on kuljetuksen alkamisvaltiossa sovellettu menettelyä, joka vastaa käytettyjen tavaroiden kaupan marginaaliverotusmenettelyä.

Suomeen toisesta maasta kuljetettujen uusien kuljetusvälineiden hankinta verotetaan aina yhteisöhankintana Suomessa riippumatta siitä, kuka on kuljetusvälineen ostajana tai myyjänä. Siten myös yksityishenkilöiden tekemät uusien kuljetusvälineiden ostot muista EU-maista verotetaan yhteisöhankintana Suomessa. Uudet kuljetusvälineet on määritelty liitteessä 2. Ks. myös sivu Uusien kuljetusvälineiden arvonlisäverosta – ohje arvonlisäverovelvollisille sekä Yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta. Sivut löytyvät myös englanninkielisinä Verohallinnon Internet-sivuilta.

Myyjän Suomessa asentamat tai kokoamat tavarat verotetaan puolestaan myyjän myyntinä Suomessa, jos myyjä on Suomessa arvonlisäverovelvollinen tai ostajana on yksityishenkilö. Muussa tapauksessa arvonlisäveron suorittaa ostaja (ns. käännetty verovelvollisuus).

2.5 Valmisteveron alaiset tavarat

Arvonlisäverolaissa valmisteveron alaisilla tavaroilla tarkoitetaan tiettyjä tuotteita, jotka on määritelty alkoholi- ja alkoholijuomaverosta, tupakkaverosta ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetuissa laeissa. Näiden tavaroiden kaukomyynti Suomeen yksityishenkilöille verotetaan aina Suomessa myynnin määrästä riippumatta. Myyjän on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen ja suoritettava Suomen veroperusteiden mukainen arvonlisävero niistä valmisteveron alaisten tavaroiden kaukomyynneistä, jotka suuntautuvat yksityishenkilöille Suomeen. Muille kuin yksityishenkilöille tapahtuvaan myyntiin ei sovelleta kaukomyyntisäännöstä, vaan hankintojen katsotaan olevan ostajalle verollisia yhteisöhankintoja Suomessa. Yhteisöhankintojen määrällä kalenterivuotta kohden ei ole merkitystä, kun kyseessä ovat valmisteveron alaiset tavarat. 10 000 euron rajaa ei siis sovelleta.

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavat käsittelevät valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnat samalla tavalla kuin muidenkin tavaroiden yhteisöhankinnat (ks. ohje Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa. Ostajan on kuitenkin ilmoitettava ja maksettava arvonlisävero tullipiiriin, jos hän on elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja.

3 Kaukomyynti Suomesta muihin EU-maihin

Elinkeinonharjoittajan on suoritettava arvonlisävero tavaroiden kaukomyynnistä kuljetuksen päättymismaassa eli määränpäämaassa silloin, kun elinkeinonharjoittajan kaukomyynti toiseen EU-maahan ylittää kyseisen EU-maan asettaman kaukomyyntiä koskevan alarajan (ks. liite 1). Jos alaraja ylittyy, siirtyy kaukomyyntien verotus Suomesta määränpäämaahan.

3.1 Kaukomyynti yli määränpäämaan asettaman alarajan

Kun elinkeinonharjoittajan Suomesta toiseen EU-maahan suuntautuvat kaukomyynnit ylittävät määränpäämaassa sovellettavan kaukomyyntien alarajan, verotus siirtyy määränpäämaahan. Alarajan ylittävä myynti verotetaan siis määränpäämaassa eikä Suomessa. Myyjän on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kuljetuksen päättymisvaltiossa suorittaakseen arvonlisäveron siellä sovellettavien veroperusteiden mukaan.

Jos alaraja ylittyy keskellä jotakin toimitusta, myyjän on suoritettava koko toimituksesta vero määränpäämaassa. Jos kaukomyyntien yhteismäärä jonakin kalenterivuonna on ylittänyt kyseisen alarajan, seuraavankaan kalenterivuoden myyntiä ei veroteta Suomessa miltään osin.

Kaukomyynnin verottomuuden edellytyksenä on kuitenkin se, että ostajana on ei-verovelvollinen eli

 1. elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta ei hänen kotimaassaan miltään osin oikeuta vähennykseen tai palautukseen
 2. oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja
 3. elinkeinonharjoittaja, johon kotimaassaan sovelletaan alkutuotannon vakiokantahyvitysmenettelyä
 4. yksityishenkilö.

Lisäksi on huomioitava kohtien 1–3 ostajia koskeva erityissäännös. Sen mukaan tavaran myynnin tällaisille ostajille katsotaan tapahtuvan kuljetuksen päättymisvaltiossa vain, jos ostajan yhteisöhankinnat eivät ylitä kyseisessä valtiossa sovellettavaa yhteisöhankintojen verollisuuden alarajaa eikä ostaja ole hakeutunut hankinnoistaan verovelvolliseksi. Jos ostajan tekemien yhteisöhankintojen arvo on kuluvana tai edellisenä vuonna enemmän kuin määränpäämaan yhteisöhankinnoille asettama alaraja, ostaja on verovelvollinen hankinnoistaan samalla tavoin kuin verovelvolliseksi rekisteröitynyt yritys.

3.2 Kaukomyynti alle määränpäämaan asettaman alarajan

Kaukomyynti voidaan kuitenkin verottaa kuljetuksen päättymisvaltiossa, vaikka myynnit jäisivät alle kyseisessä EU-maassa sovellettavan alarajan. Myyjän on tehtävä Verohallinnolle asiaa koskeva hakemus. Hakemus on tehtävä kirjallisena vähintään 30 päivää ennen uuden käytännön aloittamista. Hakemuksessa on ilmoitettava kaukomyynnin määränpäämaa. Lisäksi myyjän on esitettävä selvitys rekisteröitymisestään arvonlisäverovelvolliseksi määränpäämaassa. Verohallinto tekee päätöksen siitä, että tavaroiden kaukomyynti verotetaan Suomen sijasta kuljetuksen päättymisvaltiossa. Päätös on voimassa myyjän hakemuksessa ilmoittaman ajan, kuitenkin vähintään kaksi kalenterivuotta.

3.3 Uudet kuljetusvälineet, myyjän asentamat tai kokoamat tavarat sekä käytetyt tavarat

Kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta uusien kuljetusvälineiden myyntiin (ks. liite 2) eikä sellaisten tavaroiden myyntiin, jotka myyjä asentaa tai kokoaa määränpäämaassa. Tällaiset myynnit verotetaan määränpäämaan arvonlisäverosäännösten mukaisesti. Kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta myöskään sellaiseen tavaran myyntiin, johon on sovellettu käytettyjen tavaroiden kaupan marginaaliverotusmenettelyä.

3.4 Valmisteveron alaiset tavarat

Arvonlisäverolaissa valmisteveron alaisilla tavaroilla tarkoitetaan tiettyjä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta, tupakkaverosta ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetuissa laeissa tarkoitettuja tavaroita. Näiden tavaroiden kaukomyynti yksityishenkilöille toisiin jäsenvaltioihin verotetaan kuljetuksen päättymisvaltiossa eli määränpäämaassa myynnin määrästä riippumatta. Siten suomalaisen valmisteveron alaisten tavaroiden kaukomyyntiä yksityishenkilöille toisiin jäsenvaltioihin harjoittavan elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi määränpäämaassa ja suoritettava vero ko. jäsenvaltiossa sovellettavien arvonlisäverosäännösten mukaisesti.

Jos ko. tavaroiden ostajana on muu kuin yksityishenkilö, kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta. Eli tällöin myynti on myyjälle yhteisömyyntiä ja ostaja käsittelee näiden tavaroiden oston verollisena yhteisöhankintana määränpäämaassa.

Neuvonta:

Verohallinnon valtakunnallinen palvelunumero arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä on 029 497 014 (pvm/mpm). Ulkomailta soitettaessa +358 29 497 014.

Vero-ohjeita ja lomakkeita saa Verohallinnon toimipisteistä sekä Verohallinnon Internet-osoitteesta www.vero.fi.

Liite 1

Kaukomyyntiä koskevat alarajat jäsenvaltioittain

jäsenvaltio valuutta rekisteröinnin alaraja
Alankomaat EUR 100 000
Belgia EUR 35 000
Bulgaria BGN 70 000
Espanja EUR 35 000
Irlanti EUR 35 000
Iso-Britannia GBP 70 000
Italia EUR 35 000
Itävalta EUR 35 000*
Kreikka EUR 35 000
Kypros EUR 35 000
Latvia LVL    24 000
Liettua LTL 125 000
Luxemburg EUR    100 000
Malta       EUR 35 000
Portugali EUR 35 000
Puola PLN 160 000
Ranska EUR 100 000
Romania RON 118 000
Ruotsi SEK 320 000
Saksa EUR 100 000
Slovakia EUR    35 000
Slovenia EUR 35 000
Suomi EUR 35 000
Tanska DKK 280 000
Tšekki CZK 1 140 000
Unkari HUF    8 800 000
Viro EUR 35 000**

* 100 000 euroa vuoden 2010 loppuun saakka.
** 550 000 kruunua vuoden 2010 loppuun saakka.

Liite 2

Uusien kuljetusvälineiden määritelmä

Kuljetusvälineellä tarkoitetaan henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja

 1. moottorikäyttöisiä maakuljetusvälineitä, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kW
 2. yli 7,5 metriä pitkiä vesialuksia
 3. ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lähtömassa on yli 1 550 kg.

Kuljetusväline on uusi, jos

 1. moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi ja muu kuljetusväline enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön
  tai
 2. moottorikäyttöisellä maakuljetusvälineellä on ajettu enintään 6 000 kilometriä, vesialuksella ajettu tai purjehdittu enintään 100 tuntia tai ilma-aluksella lennetty enintään 40 tuntia.

Kuljetusvälineenä ei kuitenkaan pidetä vesi- tai ilma-aluksia, jotka voidaan myydä verotta. Veroa ei siis suoriteta sellaisten vesialusten myynnistä, joiden rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja jotka eivät ole rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettuja. Veroa ei myöskään suoriteta ilma-aluksen myynnistä sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2011