Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Perintö- ja lahjaverotuksen toimittamisen lykkääminen

Antopäivä
7.12.2021
Diaarinumero
VH/3083/00.01.00/2021
Voimassaolo
7.12.2021 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
A208/200/2016, 7.12.2016

Verohallinto voi lykätä perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisen määräajaksi kuolinpesän osakkaan tai lahjansaajan ennen verotuksen toimittamista tekemästä hakemuksesta. Verotus on kuitenkin toimitettava 10 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jona perinnönjättäjä on kuollut, lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

Tässä ohjeessa selvennetään, millä perusteilla lykkäystä voidaan myöntää ja miten lykkäystä haetaan. Ohjetta sovelletaan verovuodesta 2017 alkaen toimitettavassa perintö- ja lahjaverotuksessa.

Verovelvollisen on toimitettava tarvittava selvitys verotuksen toimittamiseksi Verohallinnolle viimeistään 6 kuukautta ennen myönnetyn lykkäysajan päättymistä. Mikäli selvitystä ei saada, voidaan verovelvolliselle määrätä veronkorotus ja verotus voidaan toimittaa arvioimalla.

1 Johdanto

Perintöverotus toimitetaan lähtökohtaisesti perinnönjättäjän jälkeen laaditun perukirjan ja, jos perinnönjako on toimitettu, jakokirjan perusteella. Lahjaverotus toimitetaan verovelvollisen jättämän lahjaveroilmoituksen ja tämän liitteiden perusteella. Verohallinnon on toimitettava perintö- tai lahjaverotus ilman aiheetonta viivästystä. Pääsääntöisesti perintö- ja lahjaverotus on toimitettava PerVL 31 §:ssä säädetyssä kolmen vuoden määräajassa.

Perintö- ja lahjaverolain 31 §:n 3 momentin mukaan Verohallinto voi kuitenkin verovelvollisen hakemuksesta lykätä perintö- tai lahjaverotuksen toimittamista kohtuulliseksi määräajaksi. Lykkäystä voidaan myöntää siten, että verotus toimitetaan kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verotuksen toimittamisen lykkäykselle on oltava perusteltu syy1.

Lykkäystä ei ole tarpeellista hakea tilanteessa, jossa kuolinpesässä oleva epäselvyys tai suunniteltu toimenpide on ratkeamassa pian perunkirjoituksen tai lahjoituksen jälkeen. Tällaisia tilanteita voivat olla kuolinpesässä olevan varallisuuden myyminen, testamentin täyttämiseen liittyvät selvittelyt taikka maatilan tai yritystoiminnan jatkajien selvittäminen. Tällöin perukirjan lisätietoihin tai lahjaveroilmoitukselle voidaan kirjata, millaisesta tilanteesta on kysymys ja milloin asia olisi ratkeamassa. Ratkaisun lopputuloksen voi ilmoittaa perintöverotukseen tai lahjaverotukseen Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun (OmaVero) kautta.


1 Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 29/2016 vp), s. 254.

2 Perusteltu syy lykkäämiselle

Perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisen lykkääminen on Verohallinnon harkinnassa. Perintö- ja lahjaverolaissa ei säädetä, millä perusteilla perintö- ja lahjaverotuksen toimittamista voidaan lykätä. Lähtökohtaisesti syyn on oltava sellainen, että perintö- tai lahjaverotusta ei voida toimittaa ilman puuttuvaa seikkaa. Perintö- tai lahjaverotuksen toimittamista ei lykätä ainoastaan veronmaksun lykkäämiseksi.

Perintöverotusta ei myöskään voida lykätä pelkästään sillä perusteella, että kuolinpesän osakkaat ovat erimielisiä jostakin seikasta. Usein perintöverotus joudutaan toimittamaan ennen kuin mahdollinen erimielisyys on lopullisesti ratkaistu. Verohallinnon perintöveropäätös määrittää perintöverovelvollisten suoritettavaksi tulevat perintöverot käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Tällainen päätös ei ratkaise perillisten välisiä riitoja tai pesään ja sen varoihin liittyviä epäselvyyksiä. Ne ratkaistaan perintökaaressa säädettyjen siviilioikeudellisten menettelyjen mukaisesti.

Myös perunkirjoituksen toimittamiselle ja perukirjan tai lahjaveroilmoituksen jättämiselle voi hakea lisäaikaa. Jos näiden lisäaikojen myöntämiselle on perusteita, perintö- tai lahjaverotuksen toimittamiselle ei pääsääntöisesti myönnetä lykkäystä.

Perintö- ja lahjaverolain 39 §:n mukaan perintöverotusta voidaan tietyin edellytyksin oikaista perusteoikaisuna 10 vuoden kuluessa perintö- tai lahjaverovelvollisuuden alkamisesta. Perusteoikaisun edellytyksiä ei käsitellä yksityiskohtaisemmin tässä ohjeessa. Jos asia voidaan huomioida perusteoikaisuna, verotuksen toimittamista ei lähtökohtaisesti lykätä. Perusteoikaisun piiriin kuuluvissa asioissa verotuksen toimittamista lykätään ainoastaan poikkeuksellisissa erityisolosuhteissa. Tällainen erityistilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun kuolinpesään liittyy erityisen mutkikkaita perillis- tai varallisuustilanteita, joista on riitaprosessi vireillä yleisessä tuomioistuimessa. Tällainen tilanne voi muodostua esimerkiksi testamenttia koskevasta oikeusriidasta.

Perusteltuna syynä perintöverotuksen toimittamisen lykkäämiselle voidaan lisäksi pitää perinnönjaon toimittamista kuolinpesässä, johon sisältyvän maatilan tai muun yrityksen toimintaa jatketaan kuolinpesän tai sen osakkaiden lukuun, eikä kysymyksessä ole kuolinpesän kokonaisvaroihin nähden vähäinen varallisuuserä. Lykkäystä voidaan myöntää esimerkiksi silloin, jos verotettavaan perintöön kuuluu maatilan tai yrityksen osa, johon sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevat säännökset (perintö- ja lahjaverolaki 55–57 §:t) voivat tulla sovellettavaksi, mutta soveltamisedellytykset vaativat jonkin erityisen seikan selvittämistä.

Edellisessä kappaleessa mainittuja tilanteita voivat olla esimerkiksi se, miten ositus lesken ja kuolinpesän välillä toimitetaan, kenen perintöosuuteen huojennukseen oikeuttava omaisuus jaetaan tai sovelletaanko perintöön perintökaaren 25 luvun mukaista sääntelyä jäämistöön kuuluvan maatilan jakamisesta. Lykkäämisen edellytyksenä on, että soveltamisedellytykset ratkeavat kohtuullisessa lykkäysajassa ja epäselvien kysymysten ratkaisemiseen pyrkiviin toimenpiteisiin (kuten perinnönjakomenettelyyn) ryhdytään välittömästi. Lahjaverotuksen toimittamista voidaan lykätä tilanteessa, jossa kyseinen lahja liittyy perintöverotukseen, jonka toimittamiseen on myös haettu lykkäystä. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan pitää ennakkoperinnöstä vireillä olevaa kannetta yleisessä tuomioistuimessa, ja että perintö- ja lahjaverotuksen toimittamiseen haetaan molempiin lykkäystä. Lahjoitustoimen mahdollista pätemättömyyttä ja siitä vireillä olevaa kannetta yleisessä tuomioistuimessa voidaan myös pitää perusteltuna syynä lahjaverotuksen toimittamisen lykkäämiselle.

Verotuksen toimittamista voidaan lykätä myös kansainvälisissä tilanteissa, joissa perintöasian selvittely on ulkomailla kesken ja se vaikuttaa Suomessa toimitettavaan perintöverotukseen. Myös kansainvälisissä tilanteissa perintö- tai lahjaverotus on toimitettava ilman aiheetonta viivästystä ja perintö- tai lahjaverotus toimitetaan lähtökohtaisesti verovelvollisen jättämän ilmoituksen perusteella.

Yllä esitellyt esimerkit perustelluista syistä verotuksen toimittamisen lykkäämiselle eivät ole tyhjentävä luettelo hyväksyttävistä syistä lykkäyksen myöntämiselle. Verohallinto voi hyväksyä verovelvollisen hakemuksen lykkäämisestä osittain siten, että lykkäystä myönnetään lyhyemmälle ajalle kuin hakemuksessa on esitetty. Jos verotuksen lykkäämiselle on ensimmäisessä päätöksessä myönnetyn ajan jälkeen vielä perusteltu syy, voi verovelvollinen hakea lykkäystä uudelleen. Perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisen lykkäämistä koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta.

Jos perittyä tai lahjaksi saatua omaisuutta myydään, sen hankintamenoksi katsotaan tuloverolain 47 §:n mukaan sille vahvistettu perintö- tai lahjaverotusarvo. Jos perintö- tai lahjaverotuksen toimittamiselle on myönnetty lykkäystä ja omaisuus myydään ennen perintö- tai lahjaverotuksen toimittamista, TVL 47 §:n mukaista hankintamenoa ei ole käytettävissä.

3 Lykkäyksen hakeminen

Lykkäystä perintö- tai lahjaverotuksen toimittamiselle voi hakea kuolinpesän osakas tai lahjansaaja. Jos vain yksi kuolinpesän osakkaista hakee perintöverotuksen toimittamisen lykkäystä, kohdistuu hakemus kaikkien osakkaiden verotukseen. Myös mahdollinen myönteinen lykkäyspäätös koskee kaikkia kuolinpesän osakkaita. Osakkaat voivat tehdä hakemuksen myös yhdessä ja yksittäisen osakkaan hakemukseen voidaan liittää selvitys myös muiden osakkaiden käsityksestä lykkäyksen tarpeellisuudesta.

Lykkäystä perintö- tai lahjaverotuksen toimittamiselle on haettava ennen verotuksen toimittamista. Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava yhdessä perinnönjättäjän jälkeen laaditun perukirjan tai lahjaveroilmoituksen kanssa osoitteeseen Verohallinto Perintö- ja lahjaverotus, PL 760 00052 VERO. Jos hakemus toimitetaan vasta perukirjan tai lahjaveroilmoituksen antamisen jälkeen, on hakemus toimitettava myös tällaisessa tilanteessa edellä mainittuun osoitteeseen.

Hakemuksesta on ilmettävä se nimenomainen perusteltu syy, miksi verotuksen toimittamisen lykkäystä haetaan, kuinka pitkäksi aikaa lykkäystä haetaan ja perustelu haetun lykkäysajan pituudelle. Lisäksi hakemuksessa on mainittava, onko lykkäämispyynnön taustalla oleva epäselvyys vireillä yleisessä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä muut toimenpiteet, joihin on ryhdytty lykkäämispyynnön taustalla olevien epäselvyyksien ratkaisemiseksi.

4 Toimenpiteet lykkäämisen myöntämisen jälkeen

Perintö- ja lahjaverotus on lähtökohtaisesti toimitettava PerVL 31 §:ssä säädetyssä kolmen vuoden määräajassa. Jos lykkäämistä on myönnetty tätä myöhäisempään ajankohtaan saakka, on perintö- tai lahjaverotus toimitettava viimeistään lykkäyspäätöksessä mainittuun määräaikaan mennessä.

Verovelvollisen tulee antaa tarvittavat selvitykset ja aineistot perintö- ja lahjaverotuksen toimittamiseksi viimeistään 6 kk ennen lykkäyksen päättymistä. Verotuksen lykkäämistä on siten haettava vähintään 6 kk myöhempään ajankohtaan kuin riita tai epäselvyys oletettavasti ratkeaa. Verovelvollisen on varmistettava, että tarpeellinen ja riittävä selvitys toimitetaan Verohallintoon tässä ajassa.

Esimerkiksi jos perintöverotuksen lykkäystä on myönnetty 31.12.2022 saakka, verovelvollisen tulee antaa kaikki tarvittavat selvitykset ja aineistot verotuksen toimittamista varten viimeistään 30.6.2022. Jos selvitystä ei toimiteta Verohallintoon ajoissa, verotus voidaan toimittaa sen aineiston pohjalta, joka on Verohallinnon käytössä. Siltä osin kuin verotusta ei voida perustaa Verohallinnolle toimitettuun aineistoon, verotus voidaan myös toimittaa osittain tai kokonaan arvioimalla. Lisäksi ilmoitus- ja selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä myöhästymismaksuja tai veronkorotuksia.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

veroasiantuntija Merja Ollila

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2021