Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ahvenanmaan veroraja – valmisteverotus

Voimassaolo
- 6.6.2022

Ohjetta on päivitetty, koska 1.1.2021 alkaen valmisteverotuksen verotusmenettelyyn on alettu soveltaa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia. Samalla on poistunut mahdollisuus käyttää yksinkertaistettua menettelyä tilanteessa, jossa yritys vie kulutukseen luovutettuja tuotteita verorajan yli ja toimii itse myös tuotteiden vastaanottajana. Tämän vuoksi ohjeesta on poistettu menettely, jossa maksettava valmistevero kuitataan viennin perusteella saatavasta palautuksesta. Ohjeesta on myös poistettu maininta voiteluöljyistä ja öljyjätemaksun kantamisesta ja lisätty maininta öljysuojamaksun keräämisen keskeyttämisestä.

1. Johdanto

Ahvenanmaan poikkeusasema on vahvistettu Liittymissopimuksen (SopS 103/94) Ahvenanmaa-pöytäkirjalla, jonka mukaan Ahvenanmaan maakuntaan ei sovelleta Euroopan unionin arvonlisä- ja valmisteverodirektiivejä. Pöytäkirja edellyttää, että Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisiin myynteihin ja tuotesiirtoihin sovelletaan samaa valmisteverokohtelua kuin Suomen ja kolmansien maiden välillä. Ahvenanmaa on siis veroalueen ulkopuolella, mutta kuuluu muun Suomen tavoin Euroopan unionin tullialueeseen ja tulliunioniin.

Tämän vuoksi Ahvenanmaan ja toisen EU-valtion välisessä vesi- ja ilma-alusliikenteessä on voitu jatkaa verottomien tavaroiden myyntiä matkustajille, vaikka verovapaus EU:n jäsenvaltioiden välisessä liikenteessä loppuikin 1.7.1999.

Koska Ahvenanmaan maakunta on EU:n veroalueen ulkopuolella, on Ahvenanmaan maakunnan ja Manner-Suomen välille säädetty unionilainsäädännön edellyttämä erityinen veroraja. Verorajan ylittäminen rinnastuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisissä toimituksissa maastavientiin ja maahantuontiin.  Näin ollen Ahvenanmaan kanssa käytävään kauppaan sovelletaan samoja menettelyjä kuin Suomen ja unionin ulkopuolisen maan kanssa käytävään kauppaan. Verorajasta on säädetty Ahvenanmaata koskevalla erityislailla (Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön 1266/1996).

Erityislaissa on säädetty verorajaa koskevia poikkeuksia. Niitä lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan samaa valmisteverotuslainsäädäntöä kuin muualla Suomessa. Manner-Suomessa veronalaiset tuotteet ovat veronalaisia myös Ahvenanmaalla, niistä kannetaan saman suuruiset verot samoilla perusteilla ja myös verotusmenettely on yhtäläistä.

2. Valmisteveron alaiset tuotteet

Valmisteveron alaiset tuotteet jaetaan Euroopan unionin yhdenmukaistetun valmisteveron alaisiin tuotteisiin (alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka, sähkö, maakaasu, kivihiili ja nestemäiset polttoaineet) ja kansallisen valmisteveron alaisiin tuotteisiin (mm. virvoitusjuomat, juomapakkaukset ja savukepaperi). Ahvenanmaan verotuksellista asemaa koskevia säännöksiä sovelletaan sekä yhdenmukaistetun että kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden siirtoihin. Tuotteet siirretään molempiin suuntiin samojen periaatteiden mukaan.

Viennin verottomuus koskee vain kaupallisessa tarkoituksessa siirrettäviä tuotteita, eikä siis esimerkiksi matkustajien matkatavaroissa viemiä tuotteita. Verorajan ylittäviä matkustajia koskevat samat matkustajatuomisia koskevat määrälliset säännökset kuin EU:n ulkopuolelta saapuvia (poikkeuksena olut, jonka verottomuus on rajattu kahteen litraan).

3. Siirrot Ahvenanmaalle ja siirrot Ahvenanmaalta

3.1 Siirrot Manner-Suomesta Ahvenanmaalle ja siirrot Ahvenanmaalta Manner-Suomeen

Huom. jos siirtoon liittyy tuonti EU:n ulkopuolelta, ilman tullausta Manner-Suomessa, ks. kohta 3.4.

3.1.1 Verottomien tuotteiden siirto; siirrot verottomuusjärjestelmässä

a) Siirrot verottomien varastojen välillä

Siirrettäessä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita Ahvenanmaan ja Manner-Suomen verottomien varastojen välillä, voidaan käyttää EMCS-järjestelmää kuten siirroissa Manner-Suomessa

Siirroissa verottomien varastojen välillä on mahdollista käyttää myös ns. yksinkertaistettua menettelyä, jossa valtuutettu varastonpitäjä käyttää EMCS-järjestelmän sijaan rahtikirjaa tai laskua, joka sisältää laissa mainitut tiedot (ValmVL 66 §). Tämä yksinkertaistettu menettely on mahdollista vain kahden verottoman varaston välillä. Yksinkertaistettua menettelyä on kuitenkin käytettävä aina silloin, kun siirretään kansallisten valmisteveron alaisia tuotteita verotta kahden verottoman varaston välillä.

Yksinkertaistetussa menettelyssä käytetyn rahtikirjan tai laskun, tulee sisältää alla luetellut tiedot:

  1. siirrettävät tuotteet ja niiden määrät verolajeittain
  2. lähettäjän ja vastaanottajan nimi, osoite ja valmisteveronumero
  3. tuotteiden lähetyspäivä ja toimitusosoite
  4. lähettävän ja vastaanottavan varaston valmisteveronumero
  5. viitenumero, jolla lähetys voidaan yksilöidä lähettäjän ja vastaanottajan kirjanpidossa.

Asiakirja on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen on säilytettävä lähettäjän kirjanpidossa ja toinen on liitettävä tuotteiden kuljetuksen mukaan ja säilytettävä vastaanottajan kirjanpidossa. Vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava tuotteiden lähettäjälle, jos vastaanotetut tuotteet poikkeavat asiakirjasta.

Verottomien varastojen välisissä siirroissa lähettävä veroton varasto ilmoittaa siirron veroilmoituksellaan verottomana siirtona ja vastaanottava veroton varasto puolestaan ilmoittaa tuotteet verotettaviksi kun ne luovutetaan kulutukseen. Jos kyseessä on siirto saman verovelvollisen eri varastojen välillä, tämä ilmoittaa molemmat tapahtumat.

b) Tullaus Manner-Suomessa ja sen jälkeen siirto verottomuusjärjestelmässä Manner-Suomesta Ahvenanmaalle (esim. tuonti Venäjältä Ahvenanmaalle)

Siirrettäessä EU:n ulkopuolelta tulleita yhdenmukaistetun verotuksen alaisia tuotteita Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä siten, että lähettäjänä on rekisteröity lähettäjä (vapaaseen liikkeeseen luovutus tapahtuu Manner-Suomessa) on käytettävä EMCS-järjestelmää. Vastaanottajana voi olla valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja ja väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.

Rekisteröity lähettäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle on myönnetty lupa lähettää ansiotoiminnassaan valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen. Rekisteröidyn lähettäjän lupa on tarpeen vain, kun siirretään yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita.

Rekisteröity lähettäjä voi olla esimerkiksi valtuutettu varastonpitäjä, joka lähettää tuotteet verorajalta itselleen omaan varastoonsa, tai rekisteröitynä lähettäjänä voi toimia esimerkiksi huolintaliike, joka lähettää tuotteita eri vastaanottajille Ahvenanmaalla. Tuotteiden vastaanottaja suorittaa valmisteverot valmisteveroasemansa mukaisesti; valtuutettu varastonpitäjä kun tuotteet luovutetaan kulutukseen verottomasta varastosta, rekisteröity vastaanottaja ja väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tuotteiden vastaanoton perusteella. Kaikki toimijat antavat ilmoituksen verokaudelta. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja antaa kuitenkin ilmoituksen vain sellaiselta verokaudelta jolloin se on vastaanottanut tuotteita.

Siirrettäessä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita toimitaan kuten kohdassa 3.4. on kuvattu.

c) Siirrot verottomasta varastosta rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle

Näissä siirroissa voidaan halutessa käyttää EMCS-järjestelmää; tällöin tuotteiden lähettäjä tekee e-AD:n vientiin, mutta lähetystä ei laiteta sen jälkeen Tullin vientijärjestelmään. Lähettäjä ilmoittaa ARC-koodit Verohallinnon EMCS- ryhmälle. Tuotteiden vastaanottajat ilmoittavat vastaanottojensa ARC-koodit niin ikään EMCS-ryhmälle. EMCS-ryhmä sulkee e-AD:n.

Vastaanotetuista tuotteista annetaan veroilmoitus Verohallinnolle.

d) Siirrot, joissa vastaanottajalla ei ole valmisteverolupaa; tullaus

Siirrot verottomasta varastosta Manner-Suomesta Ahvenanmaalle vastaanottajille, joilla ei ole valmisteverolupaa tai siirrot Ahvenanmaalla olevasta verottomasta varastosta vastaanottajille Manner-Suomeen.

Koska tuotteita ei tällaisessa tilanteessa ole verorajan ylittämisen jälkeen mahdollista laittaa verottomuusjärjestelmään, tuotteet on ensin tulliselvitettävä. Valmisteveron kantamisen toimivallan määrittää se, onko tuojalla/ostajalla uuden tullikoodeksin 110 artiklan mukainen maksunlykkäys. Jos ostajalla on maksunlykkäys, Verohallinto kantaa valmisteveron. Veroilmoitus tulee tehdä viimeistään tuotteiden vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden 12 päivä. Jos tuojalla ei ole maksunlykkäystä, Tulli kantaa valmisteveron.

3.1.2 Kulutukseen luovutettujen tuotteiden siirto

Kulutukseen luovutetuilla tuotteilla tarkoitetaan sellaisia tuotteita, joista on jo maksettu valmisteverot Manner-Suomessa tai Ahvenanmaalla. Esimerkiksi vähittäismyynnissä olevat tuotteet ovat verollisia. Vietäessä tällaisia tuotteita verorajan yli, tulee niistä verorajasäännösten perusteella vastaanottajan kannalta tuotteita, jotka on verotettava määräpaikassa. Tuotteiden lähettäjä voi saada maksamansa verot takaisin hakemalla palautusta viennin perusteella.

Kulutukseen luovutettujen tuotteiden ollessa kyseessä ei menettelyssä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten ja kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden välillä ole eroa. Vienti osoitetaan tarvittaessa rahtiasiakirjoilla ja kauppalaskuilla.

Tuotteiden myyjä (viejä) voi hakea veronpalautusta maksamastaan valmisteverosta viennin perusteella. Veronpalautusta haetaan Verohallinnolta. Tuotteiden ostajan (vastaanottajan) on verorajan toisella puolella ilmoitettava tuotteet Verohallinnolle verotettaviksi viimeistään tuotteiden vastaanottopäivää seuraavan kalenterikuukauden 12 päivä.

Mahdolliset vienti- ja tuonti-ilmoitukset verorajan yli Manner-Suomesta Ahvenanmaalle ja toisinpäin tehdään paperimenettelyllä (kaupallinen asiakirja, kuten esimerkiksi rahtikirja), Tullin vienti- ja tuontijärjestelmiä ei siis käytetä.

3.2 Siirto veroalueeseen kuuluvan jäsenvaltion (muu kuin Manner-Suomi) ja Ahvenanmaan välillä

Kun tuotteita siirretään Ahvenanmaan maakunnasta toiseen jäsenvaltioon, esimerkiksi Saksaan tai toisesta jäsenvaltiosta Ahvenanmaalle, on ne tulliselvitettävä. Tällöin vietävästä tuotteesta tehdään vienti-ilmoitus ja tuotavasta tuotteesta tuonti-ilmoitus. EMCS-järjestelmää ei voi käyttää siirroissa toisen jäsenvaltion ja Ahvenanmaan välillä

Kun tuotteita viedään Ahvenanmaalta toiseen jäsenmaahan, asiakas voi valita käyttääkö hän viennin ja tuonnin välissä sisäistä passitusta (T2F) vai tavanomaista vienti- ja tuontimenettelyä. Jos tuote kulkee kolmannen maan kautta, on tuotteet asetettava aina passitusmenettelyyn

Kun sisäisessä passituksessa siirretyt tuotteet saapuvat Ahvenanmaalle, valtuutettu varastonpitäjä voi siirtää tuotteet verottomaan varastoon ja maksaa verot kulutukseen luovutuksen yhteydessä, jolloin valmisteverotuksen toimittaa Verohallinto.

Jos sisäisessä passituksessa siirrettyjä tuotteita ei siirretä verottomuusjärjestelmään ja asiakas on muu kuin maksunlykkäysasiakas (asiakkaalle ei ole myönnetty uuden tullikoodeksin 110 artiklan mukaista maksunlykkäystä) hoitaa valmisteverotuksen Tulli. Tulli luovuttaa tuotteet asiakkaalle vasta, kun tulliselvitys on tehty ja valmisteverot on maksettu Tullille.

3.3 Siirto kahden veroalueeseen kuulumattoman jäsenvaltion alueen (esim. Kanarian saaret) ja Ahvenanmaan välillä

Siirrettäessä tuotteita Ahvenanmaalta toiseen jäsenmaahan, mutta sellaiselle alueelle joka ei kuulu veroalueeseen, lähettäjä voi valita, käyttääkö hän vientiä vai vientiä ja passitusta. Jos kuljetus tapahtuu kolmannen maan kautta, tuotteet on asetettava aina passitusmenettelyyn.

Kun tuotteet saapuvat Ahvenanmaalle, on ne tulliselvitettävä. Valtuutettu varastonpitäjä voi siirtää tuotteet verottomaan varastoonsa ja ja ilmoittaa tuotteet verotettaviksi kun ne on luovutettu kulutukseen Verohallinnolle annettavalla valmisteveroilmoituksella.

Jos asiakkaalla ei ole valmisteverolupaa mutta sille on myönnetty uuden tullikoodeksin 110 artiklan mukainen maksunlykkäys annetaan veroilmoitus Verohallinnolle.

Jos tuotteita ei siirretä verottomuusjärjestelmään ja jos kyseessä on muu kuin maksunlykkäysasiakas (asiakkaalle ei ole myönnetty uuden tullikoodeksin 110 artiklan mukaista maksunlykkäystä) hoitaa valmisteverotuksen Tulli. Tulli luovuttaa tuotteet asiakkaalle vasta, kun tulliselvitys on tehty ja valmisteverot on maksettu Tullille.

3.4 Tuonti EU:n ulkopuolelta Ahvenanmaalle (vapaaseen liikkeeseen luovutus tapahtuu Ahvenanmaalla, vrt. kohta 3.1.1 b) tai vienti Ahvenanmaalta EU:n ulkopuolelle

Tuontiin ja vientiin sovelletaan samoja tuonti- ja vientimenettelyitä kuten Manner-Suomessa. Jos tuotteet siirretään tuontipaikalta verottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle (eli verottomuusjärjestelmässä tapahtuviin siirtoihin) vaaditaan tuontipaikalla toimivalta taholta rekisteröidyn lähettäjän lupa kun kysymyksessä ovat yhdenmukaistetun verotuksen alaiset tuotteet. Rekisteröidystä lähettäjästä tarkemmin kohdassa 3.1.1 b. Näissä tilanteissa on käytettävä EMCS-järjestelmää.

Jos kysymyksessä ovat kansallisen verotuksen alaiset tuotteet esimerkiksi virvoitusjuomat, ei rekisteröityä lähettäjää käytetä. Siirtoon sovelletaan valmisteverotuslaissa säädettyä kansallista menettelyä. Valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan on merkittävä vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevaan tulli-ilmoitukseen sen verottoman varaston numero, johon tuotteet siirretään, ja tuontierän viitenumero sekä merkittävä kirjanpitoonsa vastaanoton tapahduttua tulli-ilmoituksen numero ja tuontierän viitenumero.

Jos unionin ulkopuolelta tuotuja tuotteita ei aseteta välittömästi niiden maahantuonnin jälkeen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, kannetaan valmistevero tullaussäännösten mukaisesti tullauspäätöksellä. Tuotteet luovutetaan asiakkaalle vasta, kun tulliselvitys on tehty ja valmisteverot on maksettu Tullille. Poikkeuksena ovat ne tilanteet, joissa asiakkaalla on maksunlykkäys, jolloin asiakas antaa tuotteista valmisteveroilmoituksen Verohallinnolle. Valmisteverovakuutta ei vaadita EU:n ulkopuolelta tapahtuvassa tuonnissa.

Vietäessä tuotteita EU:n ulkopuolelle, ahvenanmaalainen valtuutettu varastonpitäjä tekee e-AD:n EMCS-järjestelmään ja tämän jälkeen vienti-ilmoituksen ELEX-järjestelmään. Vietäessä kulutukseen luovutettuja tuotteita EU:n ulkopuolelle tehdään vain vienti-ilmoitus.

3.5 Öljysuojamaksu ja jätevero

Öljysuojamaksu kannetaan kertaalleen, kun sen alaisia tuotteita tuodaan Suomeen, joko Manner-Suomeen tai Ahvenanmaalle, tai kun niitä kuljetetaan Suomen kautta. Öljysuojamaksua ei enää kanneta, jos näitä tuotteita siirretään Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä. Öljysuojamaksu ei ole valmistevero, mutta siihen sovelletaan valmisteverotuslain menettelyjä. Öljysuojamaksun kerääminen on keskeytetty 1.3.2020 alkaen. Verohallinto tiedottaa, kun kerääminen jatkuu.

Jäteverolain säännöksillä ei ole vaikutusta jätteiden kuljettamiseen, vaan niiden siirtämiseen sovelletaan tulli- ja jätelainsäädännön mukaisia menettelyjä. Jäteveroa ei myöskään makseta maahantuonnin perusteella, vaan kaatopaikalle toimittamisen perusteella.

Lisätietoa

Ahvenanmaan maakuntahallinnon verkkosivut (www.aland.ax)

Siirry palveluun

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016