Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tonnistoverotus

Antopäivä
14.9.2021
Diaarinumero
VH/2539/00.01.00/2021
Voimassaolo
14.9.2021 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL
Korvaa ohjeen
Tonnistoverotus (A202/200/2017)

Tonnistoverotettavan yhtiön verotuksesta säädetään tonnistoverolaissa (476/2002). Tässä ohjeessa kerrotaan tonnistoverolain mukaisesta tonnistoverotuksesta.

Ohjetta on päivitetty tonnistoverolakiin 16.7.2021 tehtyjen muutosten (708/2021) johdosta. Muutoksia sovelletaan verovuodesta 2021 alkaen.

Yleistä tonnistoverotuksesta

Tonnistoverolakia sovelletaan Suomessa yleisesti verovelvolliseen osakeyhtiöön ja tietyin edellytyksin myös ulkomailla asuvan yhtiön Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. Yhtiötä tulee tosiasiallisesti johtaa Suomesta ja yhtiön tulee harjoittaa pääasiassa kansainvälistä meriliikennettä tonnistoverotettavilla aluksilla Suomesta ja olla siitä Suomessa verovelvollinen.

Tonnistoverolain edellytykset täyttävä yhtiö voi valita lastin ja matkustajien kuljettamisen ja siihen läheisesti liittyvän toiminnan osalta tuloverotuksen sijasta tonnistoverotuksen. Tonnistoverovelvollisella yhtiöllä voi olla myös tuloverotuksen alaista toimintaa. Tonnistoverotus määräytyy alusten nettovetoisuuden perusteella. Yhtiö sitoutuu järjestelmään koko tonnistoverokaudeksi, jonka pituus on 10 vuotta. Tonnistoverotuksen sekä tonnistoverovelvollisten tuloverotuksen toimittaa Verohallinto.

Tonnistoverotettavat alukset

Tonnistoverotettavia aluksia ovat:

  • Yhtiön omistamat, kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, joilla se liikennöi
  • Yhtiön miehistöineen, vähintään 12 kuukauden ajaksi vuokralle ottamat, kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, joilla se liikennöi
  • Yhtiön miehistöineen vuokralle antamat, kauppa-alusluetteloon merkityt alukset.

Yllä mainittujen alusten osuus yhtiön tonnistoverotettavasta tonnistosta tulee olla vähintään 25 prosenttia.

  • Yhtiön omistamat tai ilman miehistöä vuokralle ottamat muut kuin kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, jotka se varustaa ja joilla se liikennöi
  • Yhtiön ilman miehistöä vuokralle ottamat, Suomeen käytön osalta rekisteröidyt ja kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, joilla se liikennöi.
  • Yhtiön miehistöineen vuokralle ottamat, muut kuin kauppa-alusluetteloon merkityt alukset, joilla se liikennöi
  • Yhtiön tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi, enintään kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä vuokralle antamat alukset.

Miehistöineen vuokralle otettujen alusten bruttovetoisuus saa olla enintään 75 prosenttia kaikkien tonnistoverotettavien alusten bruttovetoisuudesta.

Tonnistoverotettavien alusten bruttovetoisuudesta saa enintään 40 prosenttia olla muun valtion kuin Euroopan unionin jäsenvaltion alusrekisteriin merkittyjä aluksia.

Koko yhtiön aluskannasta on vähintään 20 prosenttia oltava yhtiön omistamia aluksia, joilla se itse harjoittaa tavaroiden tai matkustajien kuljettamista kansainvälisessä meriliikenteessä.

Kun yhtiö on valinnut tonnistoverotuksen, ovat tonnistoverotuksen piirissä kaikki yhtiön tonnistoverotuksen edellytykset täyttävät alukset eli alukset, jotka kuljettavat lastia ja matkustajia kansainvälisessä meriliikenteessä sekä alukset, jotka on tilapäisesti vuokrattu ulkopuoliselle.

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä haetaan Verohallinnolta. Yhtiön on hakeuduttava tonnistoverovelvolliseksi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiön rekisteröinnistä.

Tonnistoverotusta koskeva valinta on konsernikohtainen, eli kaikkien tonnistoverotuksen edellytykset täyttävien konserniin kuuluvien yhtiöiden on hakeuduttava tonnistoverovelvolliseksi. Konsernilla tarkoitetaan kahden tai useamman yrityksen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yrityksellä (emoyritys) on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyritysten kanssa kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä tai säätiössä (tytäryrityksessä). Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden on haettava hyväksymistä tonnistoverovelvolliseksi samanaikaisesti. Mikäli konserniin kuuluu yhtiöitä, jotka harjoittavat varustamotoimintaa merenkulun eri toimialoilla, voi jokin yhtiö (esim. rahtialusvarustamo) valita tonnistoverotuksen muiden jäädessä tonnistoverotuksen ulkopuolelle. Edellytyksenä on, että liiketoimintaa harjoitetaan itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena, erillisen ja itsenäisen liikkeenjohdon alaisena.

Tonnistoverokausi

Yhtiön on sitouduttava tonnistoverovelvolliseksi koko tonnistoverokaudeksi, jonka pituus on 10 vuotta. Tonnistoverokausi alkaa yhtiön ensimmäisen verovuoden alusta.

Tonnistoverokausi päättyy 10 kalenterivuoden kuluttua tonnistoverokauden alkamisesta tai, jos mainittu aika päättyy kesken verovuotta, tuon verovuoden päättyessä.

Yhtiön on haettava seuraavalle tonnistoverokaudelle ennen edellisen tonnistoverokauden päättymistä.

Tonnistoverotettavan toiminnan tulo

Tonnistoverotettavaa toimintaa on tavaroiden ja matkustajien kuljettaminen aluksilla lähinnä kansainvälisessä meriliikenteessä, sekä siihen läheisesti kuuluvat toiminnot, kuten lipunmyynti ja satamaterminaalitoiminnot, sekä sellainen hallinnollinen ja vakuutustoiminta, joka liittyy välittömästi matkustajien ja tavaroiden kuljetukseen. Tonnistoverotettavaa toimintaa on myös aluksen tilapäinen vuokraus ulkopuoliselle sekä kuljetuspalveluun sisältyvä kuljetus satama-alueen ulkopuolella, jos verovelvollinen on ostanut kuljetuspalvelun toiselta yritykseltä.

Tonnistoverotettava tulo lasketaan aluksen kokoon (nettovetoisuuteen) perustuvan neliportaisen asteikon mukaan. Tonnistoverotettavan tulon määrä on 1 000 tonniin asti 0,9 euroa 100 tonnia kohden päivässä, 1 000 tonnin ylittävältä osalta 10 000 tonniin asti 0,7 euroa, 10 000 tonnin ylittävältä osalta 25 000 tonniin asti 0,5 euroa ja 25 000 tonnia ylittävältä osalta 0,2 euroa. Tonnistoverotettavaa tuloa muodostuu yksittäisten vuosien voitollisuudesta tai tappiollisuudesta huolimatta. Tonnistoverotettavaan tuloon sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa yhteisöverokantaa. Veroa suoritetaan myös niiltä päiviltä, jolloin alus ei ole liikenteessä.

Tonnistoverotettavan tulon hankkimisesta aiheutuvat menot eivät ole vähennyskelpoisia tuloverotuksessa. 

Ennakonkanto

Tonnistoverovelvolliselle yhtiölle määrätään ennakkovero. Tonnistoveron ennakonkannossa noudatetaan ennakkoperintälain säännöksiä. Mainitun lain 24 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää ennakkoa koskeva vaatimus sähköisesti ei kuitenkaan koske tonnistoveron ennakkoa. Yhtiön tulee antaa laskelma tonnistoverotettavan tulon määrästä ennakkoveron määräämistä varten.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Verohallinto voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisuja tonnistoverolain soveltamisesta. Ennakkoratkaisun antamisessa sovelletaan verotusmenettelylain 85 §:n säännöksiä kuitenkin sillä poikkeuksella, että VML 85 § 2 momentin määräaikaa ei sovelleta. Keskusverolautakunnalla ei ole toimivaltaa antaa ennakkoratkaisuja tonnistoverolain soveltamisesta.

Muutoksenhaku tonnistoverotukseen

Muutoksenhakuun sovelletaan verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä. Verohallinnon tonnistoverolain nojalla toimittamaan verotukseen haetaan muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului.

Tonnistoverovelvollisuuden peruuttaminen

Tonnistoverovelvollisuus peruutetaan viranomaisaloitteisesti, jos tonnistoverolain 2,3, ja 28 §:ssä säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Tonnistoverokausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruuttamista koskeva päätös on tehty. Peruuttamisen seurauksena yhtiötä ei voida hyväksyä uudestaan tonnistoverovelvolliseksi ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut peruuttamista seuraavan vuoden alusta. Jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen peruutetaan tai yhtiö purkautuu, Verohallinto toimittaa yhtiön tuloverotuksen kaikilta tonnistoverokauteen kuuluvilta verovuosilta.

johtava veroasiantuntija Lauri Savander

veroasiantuntija Veli-Matti Järnefelt 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2021