Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähköisten palvelujen myynnin erityisjärjestelmä

Antopäivä
30.11.2011
Diaarinumero
794/40/2011
Voimassaolo
30.11.2011 -
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
1508/40/2003

Tätä ohjetta sovelletaan sähköisten palvelujen myynnin erityisjärjestelmän

 • rekisteröintihakemuksiin, jos erityisjärjestelmän käytön aloituspäivä on ennen 1.1.2015
 • arvonlisäveroilmoituksiin ja maksuihin, jotka kohdistuvat ennen 1.1.2015 päättyviin verokausiin.

Arvonlisäveron verokannat ovat nousseet 1.1.2013. Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

1. Yleistä

EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia kuluttajille ja muille ei-elinkeinonharjoittajille tapahtuvista sähköisten palvelujen myynneistä. Jos EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys ei ole velvollinen rekisteröitymään EU:n alueella muista myynneistä kuin sähköisten palveluiden myynneistä, yrityksellä on oikeus käyttää erityisjärjestelmää silloin, kun se myy sähköisiä palveluja muille kuin elinkeinonharjoittajille. Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän toimimistaverovelvollisena EU-maassa. Järjestelmää käyttävä myyjä voi hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät ilmoitus- ja maksuvelvollisuutensa kaikkiin EU-maihin valitsemansa EU-maan kautta. Järjestelmässä sekä rekisteröintiin liittyvät ilmoitukset että veroilmoitukset annetaan sähköisesti siihen jäsenvaltioon, jonka verovelvollinen on valinnut tunnistamisvaltioksi.

Erityisjärjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Jos myyjä ei halua käyttää erityisjärjestelmää, hänen on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi kaikkiin niihin EU-maihin, joihin hänellä on myyntiä kuluttajille. Myynteihin oikeushenkilöille, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia, sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta silloin, kun myyjä ei ole valinnut eritysjärjestelmää.

Jos myyjä valitsee erityisjärjestelmän, sitä on sovellettava kaikissa myynneissä, jotka tehdään EU-maihin muille kuin elinkeinonharjoittajille.

Erityisjärjestelmään ei liity vähennysoikeutta. Järjestelmässä ilmoitetaan vain suoritettavat verot. Erityisjärjestelmää käyttävällä on vähennyksen sijasta oikeus ns. ulkomaalaispalautukseen. Tarkempia tietoja tästä on sivulla Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle. Myynnin oikaisueriä koskevista vähennyksistä on kerrottu kohdassa 11.6.

2. Erityisjärjestelmään liittyviä termejä

Tunnistamisjäsenvaltio

Tunnistamisjäsenvaltioksi kutsutaan EU-maata, johon verovelvollinen rekisteröityy verovelvolliseksi. Verovelvollisella ei tarvitse olla sähköisten palvelujen myyntejä tähän valtioon.

Tunnistamisnumero ja tunnistamisrekisteri

Erityisjärjestelmän käyttäjäksi rekisteröityneelle verovelvolliselle annetaan yksilökohtainen tunnistamisnumero ja hänet merkitään tunnistamisrekisteriin.

Kulutusjäsenvaltio

Kulutusjäsenvaltioita ovat ne EU-maat, joihin tapahtuvista myynneistä yritys on ilmoitus- ja veronmaksuvelvollinen. Tunnistamisjäsenvaltio voi olla yksi kulutusjäsenvaltioista.

Suomeen tilitettävä vero

Tässä ohjeessa Suomeen tilitettävällä verolla tarkoitetaan veroa  myynneistä, joissa kulutusvaltio on Suomi.

3. Sähköinen palvelu

Erityisjärjestelmä koskee vain sähköisten palvelujen myyntejä. Sähköisiä palveluja ovat

 1. verkkosivujen luovuttaminen ja isännöinti (hosting) sekä  ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito
 2. ohjelmistojen luovutus ja niiden päivitys
 3. kuvien, kirjoitusten ja tietojen luovuttaminen sekä tietokantojen antaminen käyttöön, musiikin, elokuvien ja pelien, myös uhka- tai rahapelien, sekä poliittisten, kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten ja -tapahtumien toimittaminen
 4. etäopetuspalvelujen suorittaminen
 5. edellä 1–5 kohdassa mainittujen palvelujen kaltaiset palvelut.

Sähköistä palvelua ja sen verotuspaikkasäännöksiä on selvitetty tarkemmin sivulla Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa.

4. Erityisjärjestelmän käyttöön oikeutetut myyjät

Erityisjärjestelmän käytön edellytyksenä on, että myyjä ei ole sijoittautunut EU-maahan. Järjestelmää sovelletaan sähköisen palvelun myyntiin ei-elinkeinonharjoittajalle (esim. kuluttajalle), jonka pysyvä toimipaikka tai jollei palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan, kotipaikka on EU-maassa.

Myyjä ei ole sijoittautunut EU-maahan, jos myyjällä ei ole EU:n alueella kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa eikä hän harjoita sellaista myyntiä EU:n alueella, että hänen olisi rekisteröidyttävä tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi johonkin EU-maahan.

Erityisjärjestelmän käyttöä ei estä se, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneella elinkeinonharjoittajalla on EU-maiden alueella sähköisten palvelujen myyntiä elinkeinonharjoittajille. Koska tähän myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, myyjä ei ole velvollinen rekisteröitymään verovelvolliseksi.

5. Rekisteröityminen verovelvolliseksi ja rekisteröintitietojen muutokset

EU:n ulkopuolinen myyjä voi valita mihin EU-maahan hän rekisteröityy verovelvolliseksi. Valtiota, johon rekisteröidytäään, kutsutaan tunnistamisjäsenvaltioksi.

Jos verovelvollinen valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen, verovelvollinen antaa aloittamisilmoituksen sähköisesti Lounais-Suomen yritysverotoimistolle.

Aloittamisilmoituksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot: verovelvollisen nimi, kansallinen verotunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, internetsivun osoite, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelin ja faksinumero.

Erityisjärjestelmään ilmoittautuvan sähköisten palveluiden myyjän on aloittamisilmoituksessa vakuutettava, ettei hän ole verovelvollinen muusta toiminnasta EU:n alueella.

Lounais-Suomen yritysverotoimisto merkitsee myyjän tunnistamisrekisteriin ja ilmoittaa tästä asianomaiselle sähköisesti. Myyjälle ilmoitetaan myös sähköisesti, jos häntä ei jostain syystä merkitä rekisteriin. Yritysverotoimisto antaa myyjän pyynnöstä rekisteröintiasiasta valituskelpoisen päätöksen.

Jos aloittamisilmoituksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai toiminta erityisjärjestelmän käyttäjänä päättyy, verovelvollisen on ilmoitettava siitä sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolle.

6. Veron ilmoittaminen

Erityisjärjestelmässä verokausi on neljännesvuosi. Veroilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 20. päivänä. Veroilmoitusten viimeiset antopäivät ovat siis 20. huhtikuuta, 20. heinäkuuta, 20. lokakuuta ja 20. tammikuuta. Veroilmoitus on annettava myös sellaiselta kaudelta, jona verovelvollisella ei ole ollut myyntejä EU:n alueelle.

Verovelvollisen, joka on valinnut tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen, on annettava veroilmoitus sähköisesti Lounais-Suomen yritysverotoimistolle.

Veroilmoituksessa on ilmoitettava:

 • verovelvollisen tunnistamisnumero
 • kulutusjäsenvaltioittain eriteltynä verokauden sähköisten palvelujen kokonaisarvo ilman veron osuutta, vastaava veron kokonaismäärä ja sovellettava verokanta
 • kaikkiin jäsenvaltioihin suoritettavien verojen yhteismäärä.

Jos tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, veroilmoitus annetaan euroina. Jos myynti on tapahtunut muuna valuuttana kuin eurona, valuutta muunnetaan euroiksi käyttämällä verokauden viimeisen päivän vaihtokurssia. Muuntamisessa käytetään Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemaa vaihtokurssia tai, jos kurssia ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, seuraavan julkaisupäivän vaihtokurssia.

Verovelvollisen, joka on valinnut tunnistamisjäsenvaltioksi muun EU-maan kuin Suomen, on annettava veroilmoitus Suomeen tapahtuneista myynneistä tunnistamisjäsenvaltioon. Veroilmoituksen antamisessa noudetaan tunnistamisjäsenvaltion antamia määräyksiä.

7. Veron laskeminen

Kuhunkin kulutusvaltioon maksettavien verojen osalta noudatetaan tämän valtion arvonlisäverolainsäädännön aineellisia säännöksiä.

8. Veron maksaminen

Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen maksaa verokaudelta veroilmoituksessaan ilmoittamansa kaikkiin EU-maihin suoritettavien verojen yhteismäärän tunnistamisjäsenvaltion ilmoittamalle tilille viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 20 päivänä.

Jos myyjä rekisteröityy erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomessa, vero maksetaan seuraavasti:

Saaja: Verohallinto
IBAN: IBAN: FI62 1660 3000 2154 37
BIC: NDEAFIHH

Maksun yhteydessä viestissä ilmoitetaan:

 • myyjän tunnistamisnumero
 • verokausi, jolta vero maksetaan
 • viitetieto 600141

9. Kirjanpitovelvollisuus

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen on pidettävä erityisjärjestelmään kuuluvista myynneistä riittävän yksityiskohtaista kirjanpitoa, jotta kulutusjäsenvaltio voi määrittää tunnistamisjäsenvaltioon annetun veroilmoituksen oikeellisuuden. Tiedot on säilytettävä kymmenen vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana liiketoimi suoritettiin.

Jos Suomi on kulutusjäsenvaltio tai tunnistamisjäsenvaltio, verovelvollisen on pyynnöstä saatettava kirjanpitonsa Verohallinnon käytettäväksi sähköisesti.

10. Tunnistamisrekisteristä poistaminen

Verovelvollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä, jos

 • hän ilmoittaa, ettei enää suorita sähköisiä palveluja EU:n alueelle
 • voidaan muutoin olettaa, että verollinen toiminta on päättynyt
 • verovelvollinen ei enää täytä erityisjärjestelmän soveltamisen edellytyksiä
 • verovelvollinen jättää jatkuvasti noudattamatta erityisjärjestelmää koskevia sääntöjä.

Verovelvollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä, jos hän esimerkiksi jatkuvasti laiminlyö veroilmoituksen antamisen tai veron maksamisen. Rekisteristä poistetaan myös esim. sellainen verovelvollinen, joka on rekisteröitynyt normaaliksi arvonlisäverovelvolliseksi johonkin EU-maahan kuluttajille tapahtuvista myynneistä.

Erityisjärjestelmästä poistetun verovelvollisen on annettava veroilmoitus myös siltä vuosineljännekseltä, jonka aikana poisto järjestelmästä tapahtui.

Erityisjärjestelmästä poistettu verovelvollinen joutuu rekisteröitymään verovelvolliseksi kaikkiin niihin EU-maihin, joihin hänellä on myyntejä kuluttajille.

11. Suomi kulutus- ja tunnistamisjäsenvaltiona

11.1. Muille kuin elinkeinonharjoittajille tapahtuvaa myyntiä koskeva myyntimaasäännös

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle myyty sähköinen palvelu on myyty Suomessa silloin, kun se luovutetaan ostajan Suomessa olevaan pysyvään toimipaikkaan tai jollei palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan, kun ostajan kotipaikka on Suomessa.

11.2. Verokanta

Suomessa myytyihin sähköisiin palveluihin sovellettava verokanta on 23. Vero lasketaan verottomasta hinnasta kertomalla veroton hinta verokannalla. Hyödykkeestä, jonka veroton hinta on 10  suoritettava vero on 0,23 * 10 = 2,30 euroa.

Jos myyntihinta sisältää veron, vero saadaan seuraavalla kaavalla

                 verollinen hinta *  23
vero =         100 +  23
               
eli hyödykkeestä, jonka verollinen hinta 10 euroa, suoritettavan veron määrä on (10 *23)/123 = 1,87 euroa.

11.3. Velvollisuus antaa lasku

Erityisjärjestelmää käyttävän myyjän on annettava lasku Suomessa tapahtuvista myynneistään sellaisille oikeushenkilöille, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia. Tällaisia oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi sellaiset yleishyödylliset yhteisöt, jotka eivät harjoita liiketoimintaa.

11.4. Ajallinen kohdistaminen

Vero suoritetaan Suomessa tapahtuvasta myynnistä pääsääntöisesti siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana palvelu on suoritettu. Toimituksissa, joissa käytetään ennakkomaksuja, vero suoritetaan kuitenkin ennakkomaksusta jo silloin, kun ennakkomaksu on kertynyt.

11.5. Suomeen tilitettävän veron liikasuoritus

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen on ilmoittanut verokaudelta Suomeen tilitettävän veron liian suurena, Lounais-Suomen yritysverotoimisto maksaa liikaa suoritetun vero hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella takaisin. Vaatimus veron palauttamisesta on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta verovelvollinen on ilmoittanut liikaa veroa. Vaatimus palauttamisesta lähetetään Lounais-Suomen yritysverotoimistolle.

11.6. Myynnin oikaisuerien vähentäminen ja palauttaminen

Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen voi tehdä myynnin veron perusteesta seuraavat vähennykset:

 • ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä
 • verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio
 • palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus.

Jos verovelvollinen ei voi tehdä mainittuja vähennyksiä täysimääräisesti verokaudelta Suomeen tilitettävää veroa laskettaessa, vähentämättä jäänyt määrä kohdistetaan seuraaville verokausille.

Lounais-Suomen yritysverotoimisto palauttaa hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella tilikauden päätyttyä tilikaudelta vähentämättä jääneen veron. Jos verovelvollinen on saanut tilikauden päätyttyä vähentämättä jääneen veron palautuksen, sitä ei saa vähentää seuraavilla tilikausilla.

11.7. Maksamatta oleva vero ja veron määrääminen

Lounais-Suomen yritysverotoimisto antaa erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvolliselle ilmoituksen tämän ilmoittamasta Suomeen maksettavasta maksamatta olevasta verosta.

Lounais-Suomen yritysverotoimisto määrää veroilmoituksella annetuista tiedoista poiketen tai veroilmoituksen puuttuessa verovelvollisen maksettavaksi veron, jota on ilmoitettu liian vähän maksettavaksi tai liikaa palautettavaksi.

Maksuunpano on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolta vero olisi tullut maksaa.

11.8. Veronkorotus ja veronlisäys

Puuttuvalle tai myöhässä ilmoitetulle verolle voidaan määrätä veronkorotusta. Veroa voidaan korottaa myös virheellisesti annetun ilmoituksen johdosta.

Myöhässä maksetulle Suomeen tilitettävälle verolle on maksettava veronlisäystä. Myös maksuunpannulle verolle määrätään veronlisäystä.

Arvonlisäverolaissa säädetyt veron maksamisen laiminlyönnistä aiheutuvat veronkorotus- ja viivästysseuraamukset kohdistuvat pääsääntöisesti vain Suomeen tilitettävään veroon.

Verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, myös toiseen jäsenvaltioon suoritettavaa veroa voidaan korottaa arvonlisäverolain perusteella, jos verovelvollinen on antanut aloittamisilmoituksessa vääriä tietoja tai laiminlyö muutostietojen ilmoittamisen, tai jos verovelvollinen ei ilmoita veroa määräajassa.

Edellä mainituissa tilanteissa myös kulutusjäsenvaltio voi sanktioida laiminlyönnit.

11.9. Ohjaus ja ennakkoratkaisu

Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen voi saada Suomeen tilitettävää veroa koskevassa asiassa kirjallisen ohjauksen Lounais-Suomen yritysverotoimistolta. Jos asia on hakijalle tärkeä, Lounais-Suomen yritysverotoimisto antaa kirjallisesta hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten lakia sovelletaan hakijan liiketoimeen. Myös Keskusverolautakunta voi pyynnöstä antaa ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisu on maksullinen.

11.10. Muutoksenhaku

Verovelvollinen voi hakea muutosta rekisteröintitoimenpiteestä annettuun päätökseen, ennakkoratkaisupäätökseen, maksuunpano-, palautus-, oikaisu- ja uudelleenkäsittelypäätökseen. Muutosta voidaan hakea myös veronlisäykseen ja veronkorotukseen.

Arvonlisäverotusta koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä kirjallisesti Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakukirjelmä osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, mutta se toimitetaan Lounais-Suomen yritysverotoimistolle.

Yritysverotoimisto käsittelee kaikki verovelvolliselta saapuneet muutosvaatimukset ensin oikaisuasioina. Jos yritysverotoimisto toteaa päätöksen virheelliseksi, päätös oikaistaan ja verovelvollisen valitus raukeaa. Jos yritysverotoimisto ei hyväksy valitusta tai hyväksyy sen vain osittain, yritysverotoimisto lähettää vaatimuksen hyväksymättömältä osin Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Verovelvollisen on tehtävä valituksensa kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jota koskevaa verokautta valitus koskee.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

ylijohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Anna-Mari Seppälä

Sivu on viimeksi päivitetty 18.11.2014