Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuvataiteilijoiden arvonlisäverotuksesta 1.1.2003 alkaen

Antopäivä
22.10.2002
Diaarinumero
2550/40/2002
Voimassaolo
- 28.8.2017
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 mom.

Ohje on päivitettävänä.

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräiset rajat nousevat 1.1.2016. Tässä ohjeessa on vanhat euromääräiset rajat. Verovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja 30 000 euroon. Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäveron alarajahuojennus.

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

1. Mikä muuttuu 1.1.2003 alkaen?

Kuvataiteilijan valmistamansa taide-esineen ensimyynnin verovapaus poistuu 1.1.2003 alkaen ja myynti muuttuu arvonlisäverolliseksi. Tekijän omistaman taide-esineen välitys ja maahantuonti muuttuvat tällöin myös arvonlisäverollisiksi. Muutos merkitsee sitä, että kuvataiteilijoista ja taidevälittäjistä tulee arvonlisäverovelvollisia, jos liikevaihto kalenterivuodessa ylittää 8 500 euroa.

Taide-esineen määritelmä laajenee siten, että taide-esineeksi katsotaan myös taiteilijan ottamat ja vedostamat tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu enintään kolmeenkymmeneen.

Taide-esineen myynnissä, maahantuonnissa ja yhteisöhankinnassa sovelletaan 8 %:n verokantaa 1.1.2003 alkaen, kun kysymyksessä on:

 • taide-esineen ns. ensimyynti eli kun tekijä tai hänen oikeudenomistajansa myy taide-esineen ensimmäisen kerran;
 • satunnaisesti tapahtuva taide-esineen myynti, kun myyjänä on muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä;
 • taide-esineen maahantuonti EU:n ulkopuolelta;
 • taide-esineen osto eli yhteisöhankinta muusta EU-maasta suoraan tekijältä tai hänen oikeudenomistajaltaan tai muulta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä.

Taide-esineen myyntiin ja yhteisöhankintaan sovelletaan 22 %:n verokantaa 1.1.2003 alkaen, kun kysymyksessä on:

 • taide-esineen jälleenmyynti;
 • taide-esineen jälleenmyynti marginaaliverotusmenettelyä käyttäen;
 • taide-esineen osto eli yhteisöhankinta muusta EU-maasta verovelvolliselta jälleenmyyjältä.

Taide-esineen välityspalvelun myyntiin sovelletaan 1.1.2003 alkaen 22 %:n verokantaa.

Muiden kuin tekijän omistamien taide-esineiden maahantuonnissa EU:n ulkopuolelta suoritettava arvonlisävero alenee siten 22 %:sta 8 %:iin. Numeroitujen ja signeerattujen taidevalokuvien myynnin verokanta sekä muun elinkeinonharjoittajan kuin verovelvollisen jälleenmyyjän satunnaisesti myymän taide-esineen myynnin ja yhteisöhankinnan verokanta alenevat myös 22 %:sta 8 %:iin.

Taide-esineiden verolliseen edelleenmyyntiin voidaan soveltaa tietyissä tilanteissa marginaaliverotusmenettelyä. Marginaaliverotusmenettelyyn tulevia muutoksia ei käsitellä tässä ohjekirjeessä, vaan myöhemmin annettavassa taide-esineiden edelleenmyyntiä ja välitystä koskevassa ohjekirjeessä.
 
Muutokset johtuvat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisusta. Arvonlisäverolakia tullaan muuttamaan HE 131/17.9.2002 perusteella. Tämä ohjekirje on laadittu hallituksen esityksen perusteella.

2. Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka lopullinen kuluttaja maksaa ostamiensa tuotteiden hinnassa. Tuotteen hinnassa on vain sen verokannan mukainen määrä arvonlisäveroa.

Myyjä lisää arvonlisäveron verottomaan myyntihintaansa ja perii sen ostajalta. Verovelvolliset myyjät tilittävät arvonlisäveroa kukin omasta ”arvonlisästään” eli verollisten myynti- ja ostohintojen erotuksesta. Näin ostajan maksama vero kertyy valtiolle jakeluketjun eri portaiden kautta. Vero ei kertaannu tuotteen hinnassa vähennysoikeuden ansiosta.

3. Mikä on taide-esine arvonlisäverotuksessa?

Taide-esineellä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa 1.1.2003 alkaen seuraavia taideteoksia:

 1. taiteilijan kokonaan käsin tekemät taulut, kollaasit, maalaukset, piirustukset ja pastellit. Rakennussuunnitelmia ja –piirustuksia, teknisiä piirustuksia ja muita suunnitelmia ja piirustuksia teolliseen, kaupalliseen, topografiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen ei pidetä taide-esineinä;
 2. alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja –litografiat, joilla tarkoitetaan taiteilijan kokonaan käsin valmistamasta yhdestä tai useammasta laatasta suoraan saatuja mustavalkoisia tai värillisiä vedoksia, riippumatta hänen käyttämästään aineesta tai menetelmästä, jollei se ole ollut mekaaninen tai fotomekaaninen;
 3. alkuperäisveistokset ja –patsaat mistä tahansa aineesta, edellyttäen, että ne ovat kokonaan taiteilijan luomia; taiteilijan tai hänen oikeudenomistajiensa valvonnassa valmistamat jäljennökset enintään kahdeksan kappaleen määrään. Massatuotantona valmistettuja jäljennöksiä sekä tavanomaisia kauppatavaran luontoisia käsityötuotteita ei pidetä taide-esineinä;
 4. käsin kudotut kuvakudokset ja käsin tehdyt seinävaatteet ja niistä käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan tehdyt jäljennökset, enintään kahdeksan jäljennöstä työtä kohden;
 5. Uusi kohta 1.1.2003 alkaen: taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja tukimateriaalista. Tällä tarkoitetaan myös taiteilijan valvonnassa otettuja valokuvia.

Vain edellä lueteltujen taide-esineiden myyntiin, yhteisöhankintaan ja maahantuontiin sovelletaan tietyissä tilanteissa alennettua 8 %:n verokantaa. Muiden kuin arvonlisäverolaissa määriteltyjen taide-esineiden myyntiin, yhteisöhankintaan ja maahantuontiin sovelletaan lain yleisiä säännöksiä.

4. Taide-esineen luovutuksen verokanta 1.1.2003 alkaen?

Taide-esineiden myyntiin sovelletaan 8 %:n verokantaa silloin, kun taide-esineenverovelvollisena myyjänä on taide-esineen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä.

Satunnaisesti taide-esineen myyvä elinkeinonharjoittaja on ostanut taide-esineen aikanaan yleensä käyttöomaisuudeksi, esimerkiksi toimitilojensa seinälle. Jos kyseessä on esim. edustustiloihin tai muihin vähennysrajoitusten alaisiin tiloihin hankitun taide-esineen myynti, taide-esineen myynti on kuitenkin veroton, koska ostoakaan ei ole saanut vähentää. Jos taide-esineen satunnaisesti myyvä elinkeinoharjoittaja ei ole harjoittamastaan liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (esim. vakuutusyhtiö, pankki ym.), satunnainen taide-esineen myyntikin on veroton.

Taide-esineen verolliseen jälleenmyyntiin ja taide-esineen välityspalvelun myyntiin sovelletaan 22 %:n verokantaa.
 
Jos taide-esine ostetaan satunnaista verollista edelleenmyyntiä varten, edelleenmyyntiin sovelletaan 22 %:n verokantaa, vaikka taide-esineen myynti ei varsinaisesti kuulu myyjän toimialaan.

Kaikkien taide-esineiden maahantuonnista EU:n ulkopuolisista maista suoritettava arvonlisävero on 8 % maahantuonnin veron perusteesta riippumatta siitä keneltä taide-esine ostetaan tai kuka on maahantuoja.

Silloin kun taide-esine ostetaan tai siirretään muusta EU-maasta suoraan verovelvolliselta tekijältä tai hänen oikeudenomistajaltaan tai muulta verovelvolliselta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä, taide-esineen ostajan tai vastaanottajan on suoritettava arvonlisäveroa 8 % yhteisöhankinnan veron perusteesta eli ostohinnasta. Jos taide-esine ostetaan muusta EU-maasta verovelvolliselta jälleenmyyjältä siten, että myynti on myyjälle yhteisömyynti, yhteisöhankinnasta suo-ritettava vero on 22 % yhteisöhankinnan veron perusteesta

Jos taideteos myydään kehystettynä ja taideteoksen myyntiin soveltuu 8 %:n verokanta, myös kehysten osuuteen myyntihinnasta sovelletaan liittymisperiaatteen mukaan samaa verokantaa.

5. Milloin taiteilija on verovelvollinen?

Taide-esineiden myynti on arvonlisäverollista toimintaa, josta taiteilija on arvonlisäverovelvollinen, jos liikevaihto ylittää 8 500 euroa kalenterivuodessa. Liikevaihdolla tarkoitetaan taiteilijan kokonaismyyntiä ennen vähennysten tekemistä.

6. Milloin taiteilija ei ole verovelvollinen?

Jos taiteilijan liikevaihto on vähäinen eli enintään 8 500 euroa kalenterivuodessa, hän ei ole arvonlisäverovelvollinen. Jos taiteilija haluaa, hän voi vapaaehtoisesti hakeutua verovelvolliseksi taide-esineiden myynnistä, vaikka liikevaihto on alle 8 500 euroa vuodessa. Taide-esineiden myynnin katsotaan tapahtuvan liiketoiminnan muodossa, vaikka liikevaihto jääkin alle 8 500 euroa vuodessa. Jos taiteilijalla on myös muuta arvonlisäverollista toimintaa (esim. metsätaloutta, maataloutta, käsitöiden myyntiä ym.), lasketaan kaikki myyntitulot yhteen 8 500 euron rajaa laskettaessa.

Jos taiteilija on arvioinut liikevaihdon jäävän alle 8 500 euron ja myynti kalenterivuodessa onkin tätä enemmän, hänet merkitään arvonlisävelvollisten rekisteriin kalenterivuoden alusta lukien tai jos toiminta on alkanut kesken vuoden, aloittamispäivästä lukien. Tämä merkitsee sitä, että arvonlisävero on maksettava taannehtivasti viivästysseuraamuksineen koko kalenterivuodelta. Jos taiteilija on arvioinut liikevaihtonsa liian korkeaksi ja ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi, häntä ei poisteta alv-rekisteristä ennen kuin hän itse toimittaa verohallintoon lopettamisilmoituksen. Hakeutuja poistetaan alv-rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lukien, kun lopettamisilmoitus on saapunut rekisteriviranomaiselle.

Vähäisen toiminnan liikevaihtoa arvioitaessa liikevaihtoon luetaan verollisten myyntien lisäksi tietyt verottomat myynnit, kuten taide-esineiden myynti EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin. Liikevaihtoon ei lueta palkkatuloja ja apurahoja, ei myöskään käyttöomaisuuden myyntihintoja.

Lisätietoja löytyy sivulta Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 8 500 euroa. Tiedotetta on saatavilla verohallinnon toimipisteistä ja Internet-sivuilta.

7. Mikä muu kuin taide-esineen myynti on taiteilijalle arvonlisäverollista myyntiä?

7.1 Verollinen myynti

Tavaroiden ja palvelujen myynti Suomessa liiketoiminnan muodossa on verollista myyntiä, jollei arvonlisäverolaissa ole säädetty poikkeusta myynnin verollisuudesta. Taiteilijan muutkin kuin taideteosten myyntitulot ovat siten pääsääntöisesti arvonlisäverollisia. 
 
Taiteilijan saamat tekijänoikeuskorvaukset ovat joko verollisia tai verottomia (AVL 45 §). Verolliseksi on säädetty läheisesti kaupalliseen toimintaan liittyvä tekijänoikeuden luovutus, kuten valokuvien ja mainosteosten sekä niiden julkaisuoikeuden tai muun tekijänoikeuden myynti sekä erilaisten ohjelmien (tv-ohjelma, radio-ohjelma, video-ohjelma ym.) esittämisoikeuden myynti. Em. myynteihin sovelletaan 22 %:n verokantaa.
 
Taiteilijan verollista taide-esineiden valmistustoimintaa varten ostamien käyttöomaisuusesineiden eli esimerkiksi koneiden, kalusteiden tai laitteiden myynti on verollista. Myynti on verollista, vaikka esineen osto on ollut veroton, esimerkiksi ostolaskussa on merkintä ”marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa” tai osto tapahtuu muulta kuin arvonlisäverovelvolliselta. Jos myytävä käyttöomaisuusesine on ostettu taidetoiminnan käyttöön arvonlisäverolain voimaantulon eli 1.6.1994 jälkeen ja sitä on ryhdytty käyttämään verollisessa taidetoiminnassa 1.1.2003 jälkeen, käyttöomaisuusesineen myynti on verollista. Ennen 1.6.1994 hankitun käyttöomaisuustavaran myynti on verotonta. 
 
Jos taiteilija myy sellaisen tavaran, jota hän on käyttänyt osaksi verollisessa taidetoiminnassa ja osaksi vähennyskelvottomassa käytössä, esim. yksityiskäytössä, myyntihinnasta on verollista myyntiä se osuus, mikä vastaa käyttöä verollisessa taidetoiminnassa ja verotonta se osuus, mikä vastaa käyttöä vähennyskelvottomassa käytössä.

Esimerkki: Kuvanveistäjä myy pakettiauton kesäkuussa 2003. Hän on hankkinut pakettiauton uutena 1998. Pakettiautoa on käytetty 70 % sen koko käytöstä kuvanveistotoimintaan ja 30 % koko käytöstä yksityiskäyttöön. Käyttösuhde on määritelty ajopäiväkirjan avulla. Pakettiauton myyntihinta on 10 000 euroa. Paljonko on pakettiauton myynnistä suoritettava vero?

Pakettiauton myyntihinnasta on verollista myyntiä 70 % ja verotonta myyntiä 30 %. Myyntitositteeseen merkitään:

  veroton hinta vero-% vero      

yhteensä

Pakettiauto         5 737,70 22        1 262,30

7 000,00 €

Veroton osuus *) 3 000,00    

3 000,00 €

Yhteensä         8 737,70   1 262,30

10 000,00 €

                  *)  Yksityiskäytön osuus käytöstä.

Tavaroiden ja palvelujen omaan käyttöön ottamisesta on myös tietyissä tilanteissa suoritettava arvonlisäveroa. Oman käytön verotustilanteista voi lukea tarkemmin esim. Arvonlisäverovelvollisen oppaasta.

7.2 Veroton myynti

Taiteilijalle arvonlisäverottomia myyntejä ovat mm. AVL 45 §:ssä verottomiksi säädetyt erilaiset esiintymispalkkiot, esiintymisen myynnit ja tietyt tekijänoikeuskorvaukset. Verottomia tekijänoikeuskorvauksia tekijälle ovat mm. artikkelin, käsikirjoituksen tai sarjakuvan tekijänoikeuspalkkiot kustantajalta, julkaisijalta tai muulta taholta. Esimerkiksi kun freelancetoimittaja myy lehtiartikkelin valokuvineen sanomalehdessä julkaistavaksi, myyntiveloituksesta artikkelin myynti on verotonta myyntiä ja valokuvien myynti verollista 22 %:n verokannan alaista myyntiä.

Kuvasto ry:ltä saadut tekijänoikeuskorvaukset ovat myös taiteilijalle verottomia.

Taiteilijan ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa myöskään palkkatuloista ja julkisista lähteistä saaduista apurahoista.

Jos taiteilija myy sellaisen esim. käyttöomaisuudeksi hankkimansa tavaran, jonka ostohinnasta ei ole ollut vähennysoikeutta (ks. ohjekirjeen kohta 10), myynti on verotonta. Esimerkiksi henkilöauton myynti on verotonta, jos henkilöautoa on käytetty myös yksityiskäytössä.

Taide-esineen tai muun tavaran myynti on verotonta yhteisömyyntinä muihin EU-maihin, vientimyyntinä EU:n ulkopuolelle tai tax free-myyntinä EU:n ulkopuolelta oleville matkailijoille. Yhteisömyynnin ja vientimyynnin käsitteistä on tarkemmin ohjekirjeen kohdassa 12. Tax free –myynnistä matkailijoille on sivulla .

Palvelun, esim. välityspalvelun myynti ulkomaille on verollista, jos palvelun myyntimaa on Suomi ja verotonta, jos myyntimaa on joku muu maa kuin Suomi. Palvelujen myyntimaa määritellään arvonlisäverolaissa. Palvelujen kansainvälisestä kaupasta on tarkemmin sivulla Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa.

8. Miten myynnistä suoritettava arvonlisävero lasketaan?

Myynnistä suoritettava arvonlisävero (=alv) lasketaan kertomalla veroton myyntihinta voimassa olevalla verokannalla. Tämä veron määrä peritään ostajalta ja merkitään myyntilaskuun tai muuhun myyntitositteeseen.

Taide-esineen hinta ilman alv

833,33  €

+ alv 8 %

66,67  €

Taide-esineen verollinen myyntihinta

900,00  €

Verokannan osoittama prosenttiosuus lasketaan myyntihinnasta, joka ei sisällä veron osuutta, mutta johon on lisätty kaikki hinnanlisät, kuten rahdit, postimaksut, toimituspalkkiot, laskutuslisät ym.
 
Vero voidaan laskea verollisesta hinnasta seuraavalla laskukaavalla:

sovellettava verokanta  

x verollinen hinta = VERO

100 + verokanta  

 

eli esimerkiksi jos taiteilijan valmistaman taide-esineen verollinen hinta  on 900 euroa, hintaan sisältyvä vero on 8/108 x 900 euroa = 66,67 euroa. 
 
Jos tavallisen valokuvan verollinen hinta on 100 euroa, hintaan sisältyvä vero on 22/122 x 100 euroa = 18,03 euroa.

9. Mitkä ostot ovat vähennyskelpoisia?

Verovelvollinen taiteilija saa vähentää 1.1.2003 jälkeen arvonlisäverollista toimintaansa varten ostamiensa tarvikkeiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron maksettavaa arvonlisäveron määrää laskiessaan. Ostotositteesta tulee ilmetä ostoon sisältyvän arvonlisäveron määrä. Vain toiselta arvonlisäverovelvolliselta tapahtuvan oston veron saa vähentää. 
 
Jos ostotositteessa ei ole arvonlisäveron määrää eriteltynä, ostaja ei voi tehdä vähennystä. Tällainen tilanne on mm. silloin, kun osto tapahtuu ei-verovelvolliselta, esimerkiksi vähäisen toiminnan harjoittajalta tai kyseessä on veroton osto verovelvolliselta, jolloin ostolaskusta ilmenee verottomuuden peruste ja ettei ostoon sisälly veroa. 
 
Vähennyskelpoisia hankintoja ovat esimerkiksi taideteosten tekemisessä käytettävät materiaalit ja työkalut, laitteet, kalusteet sekä työtarvikkeet, verolliset välityspalkkiot, myyntitoimintaan liittyvät hankinnat, mainoskulut eli kaikki välittömät ja välilliset taide-esineiden valmistukseen ja myyntiin liittyvät verolliset hankinnat.
 
Tuotantorakennusten tai työhuoneiden rakennuskustannukset ja käyttökulut ovat myös vähennyskelpoisia. Arvonlisäverotuksessa ei ole poistomenettelyä, kuten tuloverotuksessa, vaan myös rakennusmateriaalien ja rakennustöiden sekä erilaisten korjaus- ja kunnostustöiden ostohintaan sisältyvä vero vähennetään kerralla ennakkomaksun tai ostolaskun mukaan. Uudisrakentamisen ja perusparannusten osalta on kuitenkin huomattava se, että vaikka niiden ostohintaan sisältyvästä arvonlisäverosta saa ostettaessa tehdä vähennyksen, vähennykset on palautettava, jos rakennus myydään tai otetaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön viiden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä jonka aikana rakennus tai perusparannustyö on valmistunut. Em. viiden vuoden määräajan jälkeen palautusvelvollisuutta ei ole. Palautusvelvollisuudesta voi lukea tarkemmin Arvonlisäverovelvollisen oppaasta.
 
Verolliseen työhuoneen vuokraan tai yhtiövastikkeeseen sisältyvän arvonlisäveron taiteilija saa vähentää, jos vuokranantaja tai kiinteistöyhtiö on hakeutunut kiinteistön vuokrauksesta tai vastiketuloista arvonlisäverovelvolliseksi. Jos vuokra tai yhtiövastike ei sisällä arvonlisäveroa, vähennysoikeus on vain vuokraan tai yhtiövastikkeeseen sisältyvän energian tai polttoaineen ostohintaan sisältyneestä verosta. Vuokranantajalta tai kiinteistöyhtiöltä tulee tällöin pyytää selvitys vuokran tai vastikkeen sisältämän alv:n määrästä lämmityksen yms. osalta.
 
Verotonta ulkomaankauppaa varten tapahtuvat verolliset hankinnat ovat vähennyskelpoisia.

10. Mitkä ostot eivät ole vähennyskelpoisia?

Taiteilijalla ei ole arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta seuraavista hankinnoista:

 • arvonlisäverotonta toimintaa (esim. esiintymispalkkiot) varten tapahtuvat hankinnat;
 • omaan yksityiskäyttöön tapahtuvat hankinnat;
 • verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asunnot, lastentarhat, harrastustilat ja vapaa-ajanviettopaikat käyttökuluineen ja hankintoineen;
 • verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyvät matkat, autot ym. tavarat tai palvelut;
 • edustustarkoitukseen käytettävät tavarat ja palvelut;
 • postimerkit EU:n ulkopuolelle meneviin postilähetyksiin;
 • henkilöautot, kaksikäyttöautot, moottoripyörät, matkailuperävaunut sekä tietyt vesialukset ja ilma-alukset polttoaineineen, varaosineen, huolto- ja korjauskuluineen ym.

Jos taiteilijalla on käytössään henkilöauto, jota käytetään myös yksityisajoihin, henkilöauton ostohintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää miltään osin. Sama koskee tällaisen henkilöauton bensiini-, diesel-, korjaus- yms. kulujen arvonlisäveroa. Henkilöauton on oltava 100 %:sesti vähennyskelpoisessa käytössä, että se olisi arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen. Koska henkilöautolla ajetaan käytännössä aina työajojen lisäksi joko yksityisajoja tai työmatka-ajoja kodin ja työhuoneen/ateljeen välillä, henkilöauton hankintaan ja käyttökuluihin sisältyvä arvonlisävero ei ole alv:ssa vähennyskelpoinen.

Jos taiteilija ostaa muun hyödykkeen kuin henkilöauton osittain vähennyskelpoiseen käyttöön ja osittain vähennyskelvottomaan käyttöön, vähennysoikeus on vain ensin mainitun osalta. Esimerkiksi jos taiteilija ostaa pakettiauton, jota hän käyttää puoleksi verolliseen taide-esineiden valmistus- ja myyntitoimintaan ja puolet käytöstä on yksityiskäyttöä, pakettiauton ostohintaan sisältyvästä arvonlisäverosta saa vähentää vain 50 %.

Verovelvollisen tehtävänä on selvittää vähennysoikeuden edellytykset. Esimerkiksi pakettiauton käyttösuhteesta vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan käyttöön tai henkilöauton käytöstä yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tulee olla kirjanpidossa tai muistiinpanoissa riittävä selvitys, kuten huolellisesti ja oikea-aikaisesti pidetty ajopäiväkirja.

11. Taide-esineen myynti välittäjää käyttäen

Kun taiteilija myy taide-esineen asiakkaalle välittäjää käyttäen, taide-esineen koko myyntihinta asiakkaalle on taiteilijan verollista myyntiä. Myyntitositteesta tulee ilmetä, että taiteilija on teoksen myyjä. Välityskaupassa välittäjä voi laatia myyntitositteen taiteilijan puolesta. Välittäjä voi myös käyttää omia myyntilaskulomakkeitaan. Taiteilija ilmoittaa myynnistä suoritettavana verona tällöin koko myyntihintaan sisältyvän veron. Välityspalkkion hintaan sisältyvä 22 %:n verokannan mukainen vero on taiteilijalle vähennyskelpoinen. Jos välittäjä perii välityspalkkion tilittäessään taiteilijalle tulevaa osuutta taide-esineen hinnasta, tilityksestä tulee ilmetä välityspalkkioon sisältyvän arvonlisäveron määrä.

Esimerkki 1: Taiteilija A on määritellyt maalauksen hinnaksi 1 000 euroa. Taiteilija A ja välittäjä B ovat sopineet välityspalkkion määräksi 30 % maalauksen verollisesta myyntihinnasta. Välittäjä B perii verollisen välityspalkkion tilittäessään maalauksen hintaa taiteilijalle A.

Maalauksen myyntihinta, sis. alv 8 %

1 000,00 €

välittäjän välityspalkkion osuus  
- välityspalkkio verollisena  30 % 1 000 €:sta = 300 €  
- välityspalkkion veron osuus 300 € x 22/122 = 54,10 €  
- välityspalkkion veroton hinta + vero = 245,90 € + 54,10 €

-  300,00 €

Taiteilijalle tilitettävä osuus    

700,00 €

Taiteilijan myynnistä suoritettava vero on 1 000 euroa x 8/108 = 74,07 euroa. Taiteilija saa vähentää välityspalkkion hintaan sisältyvän veron 54,10 euroa.

Esimerkki 2:  Taiteilija C on määritellyt maalauksen hinnaksi 1 000 euroa. Taiteili-ja C ja välittäjä D ovat sopineet välityspalkkion verottomaksi määräksi 30 % maalauksen verottomasta myyntihinnasta. Välittäjä D perii verollisen välityspalkkion tilittäessään maalauksen hintaa taiteilijalle C.

Maalauksen myyntihinta, sis. alv 8 %
  

1 000,00 €

välittäjän välityspalkkion osuus  
- maalauksen veroton myyntihinta 1 000 € - (8/108 x 1 000 €)  
   =  925,93 €  
- välityspalkkion veroton osuus 30 % 925,93 €:sta on 277,78 €  
- välityspalkkion veroton hinta + vero = 277,78 € +  
   (22 % 277,78 €:sta) = 277,78 € + 61,11 € = 

- 338,89 €

Taiteilijalle tilitettävä osuus    

661,11 €


Taiteilijan myynnistä suoritettava vero on 1 000 euroa x 8/108 = 74,07 euroa. Taiteilija saa vähentää välityspalkkion hintaan sisältyvän veron 61,11 euroa.

12. Taide-esineen myynti ulkomailla pidettävässä taidenäyttelyssä

12.1 Taidenäyttely muussa kuin EU-maassa

Kun taiteilija itse tai kuljetusliike hänen toimeksiannostaan vie taiteilijan omistamia taide-esineitä, esimerkiksi maalauksia EU:n ulkopuolisessa maassa pidettävään taidenäyttelyyn, taiteilijan tai hänen asiamiehensä tulee ottaa yhteyttä kotipaikkansa tullin toimipaikkaan. Taiteilija täyttää vientitavaran tullausilmoituksen (SAD-lomakkeen 1-3 sivut) ja ilmoittaa tällä lomakkeella taideteokset asetettavaksi vientimenettelyyn. SAD-lomakkeen kohtaan 37 Menettely merkitään väliaikaisen viennin koodi 2300. Taiteilijan on säilytettävä tullin hänelle vastaanottomerkinnöin palauttama SAD-lomakkeen 3. sivu, koska se pitää esittää taidenäyttelystä palattaessa tullille. Taiteilija voi pyytää vientitullitoimipaikasta INF 3 –lomakkeen vientimuodollisuuksia suoritettaessa, jos hän ilmoittaa olevan todennäköistä, että kyseiset tavarat palautuvat Suomeen muun tullitoimipaikan kuin vientitullitoimipaikan kautta.

Kun myymättömät taide-esineet palautuvat taidenäyttelyn jälkeen takaisin taiteilijalle Suomeen, ne käsitellään tullissa palautustavaran jälleentuontina. SAD-lomakkeesta tuonnin yhteydessä täytetään sivut 6-8. Menettelykoodi jälleentuonnissa on 6123. Tulli ei peri palautuvista taide-esineistä tullia eikä arvonlisäveroa (AVL 94 § 1 mom. 18 kohta). Tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksenä on, että tuontitavaran tulli-ilmoituksen (SAD-lomakkeen) tueksi esitetään tulliviranomaisen viejälle antama vientitulli-ilmoituksen kappale (3. sivu) tai viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös tästä asiakirjasta tai edellä mainittu INF 3 –lomake.

Mikäli taideteoksia myydään taidenäyttelyssä, tulli muuttaa viejän myöhemmän ilmoituksen perusteella väliaikaisen viennin lopulliseksi maastavienniksi. 
Arvonlisäverotuksessa kyse on verottomasta myynnistä yhteisön ulkopuolelle. EU:n ulkopuolella pidetyssä taidenäyttelyssä myydyn taide-esineen myyntihinnasta taiteilijan ei siten tarvitse suorittaa Suomen arvonlisäveroa.

Veroton myynti EU:n ulkopuolelle ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella kohdassa Veroton liikevaihto. Osoituksena siitä, että kyseessä on veroton myynti yhteisön ulkopuolelle, on kirjanpidossa tai muistiinpanoissa oltava selvitys, esimerkiksi tullin leimaama SAD-lomakkeen 3. sivu. Verottomasta maastaviennistä voi lukea lisää sivulta Vientikaupan arvonlisäverotus.

Se onko taideteoksen myynnistä suoritettava sen maan arvonlisävero, missä näyttely järjestetään, riippuu ao. maan verolainsäädännöstä.

EU:n ulkopuolisesta maasta ostettujen ja siellä kulutettujen hankintojen ostohintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää Suomessa. Näyttelymaan veroviranomaisilta voi tarkistaa, palauttavatko he näyttelykustannuksiin ym. ostoihin sisältyvän arvonlisäveron erillisen hakemuksen perusteella.

12.2 Taide-esineen myynti tai siirto toiseen EU-maahan

Taide-esineen tai muun tavaran myynti on yhteisömyynti, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa tavaran ostajalle toiseen EU-maahan ja ostaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi toisessa EU-maassa. Myyjälle yhteisömyynti on veroton.

Myyjän on merkittävä yhteisömyyntiä koskevaan myyntitositteeseen oma ja ostajan alv-numero sekä yhteisömyynnin verottomuutta osoittava merkintä, esim. ”Alv 0 %, yhteisömyynti” tai ”VAT 0 %, Intra-Community supply”.

Taide-esineen tai muun tavaran siirtoa toiseen jäsenvaltioon myyjän liiketoimia varten pidetään myös yhteisömyyntinä. Siirron vastaanottaja eli myyjä itse tekee tällöin yhteisöhankinnan. Yhteisömyyntinä pidettävää tavaran siirtoa koskevaan tositteeseen merkitään siirtäjän ja vastaanottajan alv-numerot.

Kuljetuksesta toiseen jäsenvaltioon on oltava myyjän kirjanpidossa tai muistiinpanoissa selvitys, esimerkiksi kuljetusliikkeen lasku tai ostajan antama selvitys siitä, miten kuljetus on järjestetty.

Verovelvollinen taiteilija muodostaa alv-numeron kansainvälistä kauppaa varten omasta Y-tunnuksestaan lisäämällä siihen maatunnuksen FI eteen ja poistamalla väliviivan. Esimerkiksi jos Y-tunnus on 0765432-1, alv-numero on FI07654321.

Yhteisömyynti ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella kohdassa Tavaran myynti EU-maihin. Lisäksi yhteisömyynneistä annetaan neljännesvuosittain yhteenvetoilmoitus, jolla ilmoitetaan yhteisömyynnit toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidylle arvonlisäverovelvolliselle ja yhteisömyyntinä käsiteltävät siirrot.

Yhteisömyynnin ja yhteisöhankinnan käsitteistä, ajallisesta kohdistamisesta sekä ilmoitusmenettelystä tarkemmin sivulla Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa.

12.3 Taidenäyttely toisessa EU-maassa

Kun taiteilija tai joku muu, esim. kuljetusliike hänen puolestaan siirtää Suomesta taiteilijan omistamia taide-esineitä toisessa EU-maassa pidettävään taidenäyttelyyn, siirtoa ei vielä pidetä verottomana yhteisömyyntinä (AVL 18b § 1 mom. 3 kohta). Siirto on kuitenkin arvonlisäveroton. Taiteilijan on tällöin pidettävä luetteloa niistä taide-esineistä, jotka hän itse tai joku muu hänen puolestaan kuljettaa toiseen jäsenvaltioon taidenäyttelyä varten. Myös taideteosten palautus näyttelyn jälkeen takaisin Suomeen tapahtuu arvonlisäverotta.

Jos taiteilija myy taideteoksiaan toisessa EU-maassa pidettävässä näyttelyssä, taide-esineiden siirto näyttelymaahan muuttuu taiteilijalle verottomaksi yhteisömyynniksi Suomessa ja yhteisöhankinnaksi näyttelymaassa. Näyttelymaan veroviranomaisilta voi tarkistaa, miten yhteisöhankinnoista ilmoittaudutaan näyttelymaassa arvonlisäverovelvolliseksi. Koska taide-esineiden myynti näyttelystä tapahtuu näyttelymaassa, näyttelymaan alv-säännöksistä riippuu myös se, onko taiteilijan rekisteröidyttävä taide-esineiden myynnistä näyttelymaassa verovelvolliseksi ja veloitettava myynnistä ao. maan vero.

Jos ostotositteessa on toisen EU-maan vero, sitä ei saa vähentää Suomessa. Taiteilija voi hakea näyttelymaan veroviranomaisilta palautusta ao. maassa tehtyjen ja siellä kulutettujen hankintojen ostohintaan sisältyvästä arvonlisäverosta erillisen hakemuksen perusteella. Palautusmenettelystä on sivulla Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle muissa EU-maissa.

13. Tavaraosto ulkomailta

13.1 Tavaraosto muusta kuin EU-maasta

Kun taiteilija ostaa verollista toimintaansa varten taiteilijamateriaalia tai muuta tavaraa EU:n ulkopuolisista maista, kyseessä on maahantuonti kaikkine tullimuodollisuuksineen. Maahantuoja (tavaranhaltija) joutuu maksamaan maahantuonnissa arvonlisäveron ja mahdollisen tullin ym. maksut tullille. Tullauspäätöksestä näkyvä arvonlisäveron määrä on taiteilijalle arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen. Se sisällytetään arvonlisäveroilmoituksen kohtaan Vähennettävä vero. Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että taiteilija säilyttää tullauspäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat kirjanpidossa tai muistiinpanoissa.

13.2 Tavaraosto toisesta EU-maasta

Kun verovelvollinen taiteilija ostaa toisesta EU-maasta siellä toimivalta arvonlisäverovelvolliselta yritykseltä taiteilijamateriaalia tai muuta tavaraa tuodakseen sen Suomeen käytettäväksi taiteelliseen toimintaansa, kysymyksessä on yhteisöhankinta . Taiteilijan yhteisöhankinnasta on kyse myös silloin, kun toisesta EU-maasta oleva verovelvollinen myyjä itse tai joku muu myyjän tai ostajan puolesta kuljettaa tavaran toisesta EU-maasta verovelvolliselle taiteilijalle Suomeen.

Yhteisöhankintatilanteessa myyjän näkökulmasta kyse on yhteisömyynnistä. Jotta myyjä ei perisi myyntimaan arvonlisäveroa myynnin yhteydessä, suomalaisen ostajan on ostotilanteessa esitettävä oma alv-numeronsa ja pyydettävä, että myyjä käsittelee myynnin yhteisömyyntinä. Tällöin myyjä merkitsee myyntitositteeseen sekä ostajan että myyjän alv-numerot ja lisäksi merkinnän siitä, että kysymys on verottomasta yhteisömyynnistä. Myyjä ei tällöin peri myynnistään myyntimaan arvonlisäveroa.

Jos osto tapahtuu esim. kirjakaupasta käteisellä eivätkä kassakuitista selviä edellä mainitut tiedot, ostajan tulisi pyytää kassakuitin liitteeksi erillinen tosite, johon myyjä merkitsee alv-numerot ja veroton yhteisömyynti -merkinnän.

Ostaja ilmoittaa yhteisöhankinnan ja siitä suoritettavan arvonlisäveron arvonlisäveroilmoituksella. Tämän veron ostaja ilmoittaa myös vähennettävänä verona, kun osto tapahtuu arvonlisäverollista toimintaa varten.

Esimerkki: Taiteilija ostaa Tanskasta tammikuussa 2003 taiteilijamateriaalia 200 eurolla ja tuo tavarat Suomeen omalla pakettiautollaan. Myyntitositteessa on sekä myyjän että ostajan alv-numerot ja merkintä siitä, että kyseessä on veroton yhteisömyynti.

Osto on taiteilijalle yhteisöhankinta. Hän ilmoittaa yhteisöhankinnan 200 euroa arvonlisäveroilmoituksessa kohdassa Tavaraostot EU-maista .
Yhteisöhankinnasta suoritettavan veron taiteilija ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksellaan kohdassa Vero EU-tavaraostoista . Veron määrä on 22 % 200 eurosta eli 44 euroa. 
Kun osto tapahtuu verollista toimintaa varten, yhteisöhankinnan vero ilmoitetaan myös arvonlisäveroilmoituksessa kohdassa Vähennettävä vero.

14. Miten taiteilija ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi?

Taiteilijan on itse oma-aloitteisesti ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos hän arvioi myyntinsä olevan yli 8 500 euroa vuodessa. Ilmoittautumisessa käytetään perustamisilmoituslomaketta Y3 silloin, kun taiteilijalla ei ole vielä Y-tunnusta (yritys- ja yhteisötunnus), muutoin käytetään muutos- ja lopettamisilmoituslomaketta Y6. Sen asian, onko taiteilijalla jo entuudestaan Y-tunnus vai ei, voi selvittää verotoimistosta. Lomakkeita ja niiden täyttöohjeita saa verohallinnon, Patentti- ja rekisterihallituksen tai TE-keskuksen toimipisteistä tai Internetistä, osoitteesta www.ytj.fi. Täytetty lomake postitetaan osoitteeseen: PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki tai sen voi toimittaa em. virastoihin.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuva taiteilija täyttää Y3 tai Y6-lomakkeesta kaikki itseään koskevat kohdat, kuten yritystiedot, yrityksen yhteystiedot, osoitetiedot, mihin rekistereihin ilmoittautuu, tilikausi-tieto, päätoimiala, yhteyshenkilö, päiväys ja allekirjoitus. Jos taiteilija ilmoittautuu myöhemmin kuin 1.1.2003 ja liikevaihto kalenterivuodessa ylittää 8 500 euroa, hänet merkitään verovelvolliseksi kuitenkin 1.1.2003 alkaen.

Verovelvolliseksi voi hakeutua, vaikka arvioisi vuosimyyntinsä jäävän alle 8 500 euron. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuja käyttää myös lomaketta Y3 tai Y6 kuten ilmoittautujakin. Hakeutuja merkitään arvonlisäverovelvolliseksi aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä. Hakeutumispäivä voi olla myöhempikin päivä kuin 1.1.2003.
 
Uusi verovelvollinen saa verovirastosta kirjallisen ilmoituksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä sekä Arvonlisäverovelvollisen oppaan ja muuta ohjemateriaalia. Verovirasto lähettää esitäytetyt arvonlisäveroilmoitus- ja tilisiirtolomakkeet sekä niiden täyttöohjeet veron ilmoittamista ja maksua varten. Rekisteröinnin yhteydessä elinkeinonharjoittajalle annetaan myös Y-tunnus, jota käytetään asioitaessa asiakkaiden, viranomaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Y-tunnus on merkittävä kaikkiin kirjeisiin, laskulomakkeisiin ja käteiskuitteihin.

15. Mitä arvonlisäverotus edellyttää myynti- ja ostotositteelta?

Myyntitositteilla tarkoitetaan myyntilaskuja, käteiskuitteja, kassakoneen kuitteja, kauppakirjoja tai muita asiakirjoja, joilla myyjä veloittaa ostajaa myymästään tuotteesta. Taide-esineen myyntitositteessa pitää olla eriteltynä veroton myyntihinta, veron osuus verokannoittain sekä laskun loppusumma. Kuluttajalle annettavassa myyntitositteessa veron määrää ei tarvitse eritellä. Jos myynti on veroton, myynnin verottomuus ja sen peruste tulee ilmetä myyntitositteesta. Lisäksi myyntitositteessa tulee olla myyjän Y-tunnus ja arvonlisäverovelvollisuutta osoittava ”ALV rek.” –merkintä. Myyntitositteessa tulee lisäksi yksilöidä myyty taideteos ja sen luovutusajankohta.

Ostolaskusta tulee ilmetä hankittu tavara tai palvelu, arvonlisäveron määrä verokannoittain sekä toimituspäivämäärä.

Myynti- ja ostotositteet ovat perusteena tilitettävän veron määrälle, joten verovelvollisen tulee säilyttää ne muistiinpanokirjan tai kirjanpitonsa kanssa ja toimittaa ne pyydettäessä verottajalle. Tositteiden säilytysaika on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

16. Mitä arvonlisävero vaikuttaa kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuuteen?

Taiteilijat ovat joko kirjanpitovelvollisia tai muistiinpanovelvollisia. Kirjanpito tai muistiinpanot ovat arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen pohjana. Taiteilijan on pidettävä sellaista kirjanpitoa tai muistiinpanoja, joista saadaan selville arvonlisäveron maksettava määrä.

Myyntien ja ostojen arvonlisäverot kohdistetaan pääsäännön mukaan sille kuukaudelle, jona myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu tai jona osto on vastaanotettu (=suoriteperiaate).

Myynneistä saatujen ja ostoista maksettujen ennakkomaksujen vero kohdistetaan aina maksukuukaudelle.

Koska taiteilija on ammatinharjoittaja tai vähäisen tulonhankkimistoiminnan harjoittaja, hän saa kohdistaa myyntien ja ostojen arvonlisäveron maksuajankohdan mukaan. Tätä kutsutaan maksuperusteeksi. Ammatinharjoittaja tai vähäisen tulonhankkimistoiminnan harjoittaja saa käyttää halutessaan myös suoriteperiaatetta. Suoriteperiaatetta käyttäessään taiteilija saa tilikauden päättyessä vähentää myös toimitetun mutta maksamattoman hankinnan arvonlisäveron.

17. Miten arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan?

Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero, mikä merkitsee sitä, että vero ilmoitetaan ja maksetaan oma-aloitteisesti. Verokausi arvonlisäverotuksessa on joko kalenterikuukausi tai kalenterivuosi. Kuukausimenettelyssä veron ilmoitus- ja maksuaika kalenterikuukaudelta on 1 kuukausi 15 päivää. Vuosimenettelyssä veron ilmoitus- ja maksuaika kalenterivuodelta on kaksi kuukautta kalenterivuoden päättymisestä.

Hallituksen esityksessä 131/2002 taiteilijoille on esitetty kuukausimenettelyä. Eduskuntakäsittelyn aikana on tullut esille myös vuosimenettelyn käyttöönotto taiteilijoille. Verohallitus tiedottaa tarkemmin, mikäli taiteilijoille säädetään arvonlisäveron ilmoitus- ja maksujaksoksi kalenterivuosi.

18. Ohjaus ja neuvonta

Tarkempia tietoja arvonlisäverotuksesta ja arvonlisäveromenettelystä löytyy mm. seuraavilta sivuilta Arvonlisäverovelvollisen opas 2011, , Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Verohallituksen ohjeita on saatavilla verohallinnon toimipisteissä ja Internet-sivuilla.

Verohallinnon valtakunnallinen palvelunumero 029 497 014 neuvoo arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Taiteilija voi myös pyytää verovirastolta kirjallista maksutonta ohjausta tai maksullista ennakkoratkaisua omista arvonlisäverokysymyksistä.

19. Voimaantulo

19.1 Yleistä

Lainmuutokset ovat tulossa voimaan 1.1.2003.

Taide-esineen ensimyynnin ja tekijän omistaman taide-esineen välityspalvelun myynti on verollista, jos myyty taide-esine on toimitettu asiakkaalle tai välityspalvelu on suoritettu päämiehelle 1.1.2003 tai sen jälkeen. Jos myynnin verokanta alenee 22 %:sta 8 %:iin, alennettua verokantaa sovelletaan jos tavara on luovutettu ostajalle 1.1.2003 tai sen jälkeen.

Taide-esineen ensimyynnistä tai tekijän omistaman taide-esineen välityspalvelun myynnistä ennen 1.1.2003 saaduista ennakkomaksuista ei ole suoritettava arvonlisäveroa, vaikka taide-esine on toimitettu tai välityspalvelu suoritettu 1.1.2003 tai sen jälkeen.

Taide-esineen yhteisöhankinnasta suoritettava vero on 8 %, mikäli ostaja on vastaanottanut taide-esineen 1.1.2003 tai sen jälkeen.

EU:n ulkopuolelta maahantuodusta taide-esineestä suoritettava vero on 8 % maahantuonnin veron perusteesta, jos taide-esine on luovutettu tullivalvonnasta 1.1.2003 tai sen jälkeen. Tulli perii arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä ja tullivalvonnasta luovutuspäivä ilmenee tuontitavaran tullauspäätöksestä.

19.2 Myyntiä koskevat voimaantulosäännökset

Tekijän omistaman taide-esineen myynti on verollista, jos taide-esine toimitetaan ostajalle 1.1.2003 jälkeen. Myynti on verotonta, jos tekijän omistama taide-esine on toimitettu ostajalle vuoden 2002 loppuun mennessä, vaikka maksu saadaan vasta vuonna 2003. Jos taiteilija saa vuonna 2002 ennakkomaksua 1.1.2003 jälkeen toimitetusta taide-esineestä, ennakkomaksusta ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa.

Esimerkki 1:  Kuvanveistäjä on tehnyt veistoksen vuonna 2002. Veistos myydään ja toimitetaan ostajalle helmikuussa 2003. Marraskuussa 2002 on saatu ennakkomaksu 1 000 euroa. Loppumaksun 2 000 euroa kuvanveistäjä saa helmikuussa 2003. Kuvanveistäjä ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 1.1.2003 alkaen.

Marraskuussa 2002 saadusta ennakkomaksusta 1 000 eurosta kuvanveistäjän ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa.
Helmikuussa 2003 saadusta loppumaksusta hänen on suoritettava arvonlisäveroa. Veron määrä on 2 000 € x 8/108 = 148,15 €.

Esimerkki 2: Taiteilijan omistamien taulujen taidenäyttely pidetään 15.12.2002 – 15.1.2003. Taulu myydään asiakkaalle 20.12.2002 ja toimitetaan asiakkaalle 16.1.2003. Taulu maksetaan kokonaisuudessaan 20.12.2002. Taiteilija ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 1.1.2003 alkaen.

Koska taulu on maksettu kokonaisuudessaan vuonna 2002, saatu myyntitulo on taiteilijalle arvonlisäveroton. Tällöin ei ole merkitystä sillä että taulu on toimitettu asiakkaalle vuonna 2003.

Signeerattujen ja numeroitujen taidevalokuvien myynnin verokanta on 22 %, jos taidevalokuva on toimitettu ostajalle vuoden 2002 aikana. Sama koskee muun elinkeinonharjoittajan kuin verovelvollisen jälleenmyyjän satunnaisesti myymää taide-esinettä. Verokanta on 8 % ohjekirjeen kohdassa 4 mainituissa tilanteissa, jos toimitus tapahtuu 1.1.2003 jälkeen. Ennakkomaksujen verokanta määräytyy toimitusajankohdan verokannan mukaan.

Tekijän omistaman taide-esineen välityspalvelun myynnistä on suoritettava arvonlisäveroa, jos välityspalvelu tapahtuu 1.1.2003 jälkeen. Vuonna 2002 tai sitä aiemmin saadut ennakkomaksut ovat välittäjälle verottomia.

20. Alkuvarastovähennys

Ennen lain voimaantuloa (1.1.2003) tehdyistä ostoista taiteilija saa vähentää arvonlisäveron ns. alkuvarastovähennyksenä. Verovelvolliseksi tuleva taiteilija saa tehdä alkuvarastovähennyksen 1.1.2003 varastossa olevasta verollisena ostetusta tai itse maahantuodusta taikka valmistetusta tavarasta lukuunottamatta rakennuksia. Vähennysoikeus koskee myös palveluja lukuunottamatta rakennustöitä ja muita rakennuksiin tai maa-alueisiin kohdistuvia rakentamispalveluja. Vuodelle 2002 kuuluvista juoksevista vuosikuluista, kuten vuonna 2002 maksetuista puhelin- ja sähkölaskuista alkuvarastovähennystä ei saa tehdä.

Alkuvarastovähennys tehdään pääsääntöisesti arvonlisäverolain voimaantulon (1.6.1994) jälkeen hankituista hyödykkeistä. Vähennyksen saa vaihto- tai käyttöomaisuuden ostohintaan sisältyneestä arvonlisäverosta tai jos niiden arvo on alentunut, todennäköisestä luovutushinnasta lasketusta verosta.  Tavaran tai esineen kulumisesta aiheutuva arvon lasku on siten huomioitava, kun lasketaan tavaraan sisältyvän arvonlisäveron määrää. Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet, kuten myyntituotteiden raaka-aineet ym. materiaalit. Käyttöomaisuutta ovat mm. koneet, laitteet ja kalusteet sekä erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.

Alkuvarastovähennyksen edellytyksenä on, että verovelvollisella on ostotosite, josta näkyy oston yhteydessä suoritettu arvonlisäveron tai liikevaihtoveron määrä. Kirjanpitoon on liitettävä muistiotosite, josta selviävät alkuvarastovähennyksen perusteet.

Alkuvarastovähennys tehdään vain vähennyskelpoisen käytön osuudesta, jos varastossa 1.1.2003 olevaa tavaraa tai esinettä käytetään sekä vähennyskelpoisessa että vähennyskelvottomassa käytössä.

Alkuvarastovähennysoikeutta ei ole ennen 1.6.1994 käyttöomaisuudeksi hankituista tavaroista.

Esimerkki: Taiteilijalla on myymättä 1.1.2003 kolme taideteosta, joista yksi on valmistunut vuonna 1993, yksi vuonna 1996 ja yksi vuonna 2002. Taideteokset myydään Suomessa vuonna 2003. Vuosina 1993 ja 1996 valmistuneiden taideteosten materiaalihankinnoista taiteilijalla ei ole tallella ostolaskuja. Vuonna 2002 tehdystä ja valmistuneesta taideteoksesta materiaalihankintalaskut on arkistoitu muistiinpanomappiin. Taiteilija ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 1.1.2003 alkaen. Saako taiteilija alkuvarastovähennystä näistä tauluista ja onko niiden myynti vuonna 2003 kotimaassa verollista vai verotonta?

Taiteilija ei voi tehdä alkuvarastovähennystä vuosina 1993 ja 1996 valmistuneiden taideteosten materiaaleihin sisältyneistä liikevaihto- ja arvonlisäveroista, koska ostotositteita ei ole säilytetty. Vuonna 2002 valmistuneen taideteoksen materiaalihankintojen ostohintaan sisältyvästä arvonlisäverosta taiteilija saa tehdä alkuvarastovähennyksen.

Alkuvarastovähennyksen saa myös niiden materiaalien arvonlisäverosta, jotka ovat varastossa odottamassa tulevaa käyttöä taidetoiminnassa. Jos materiaalien ostohinta on sama kuin niiden todennäköinen luovutushinta, alkuvarastovähennys tehdään suoraan ostohintaan sisältyvästä verosta.
Muistiotositteeseen kerätään lista vuonna 2002 valmistuneeseen taideteokseen käytetyistä ja varastossa olevista materiaaleista ja ostohintaan sisältyneestä verosta. Muistiotositteen liitteeksi otetaan kopiot vastaavista ostolaskuista.

Kaikkien taideteosten myynti vuonna 2003 kotimaahan on 8 %:n verokannan alaista verollista myyntiä.

21. Arvonlisäveron vaikutus taiteilijan tuloverotukseen

Rekisteröityminen arvonlisäverovelvolliseksi ei vaikuta siihen, minkä lain mukaan taiteilijaa verotetaan tuloverotuksessa.

Tuloverotuksessa tuloksi luettava määrä on myyntihinta ilman arvonlisäveroa.
 
Taiteilijan tekemien materiaali- ym. hankintojen ostohinnassa maksettu arvonlisävero vähennetään alv-laskelmassa, jos osto on arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, ja ostohinnan veroton osa vähennetään tuloverotuksessa. Tuloverotuksessa vähennyskelpoiset tulonhankkimismenot poikkeavat jonkin verran siitä, mitä arvonlisäverotuksessa voi vähentää. Esimerkiksi henkilöautokuluja ei yleensä saa vähentää arvonlisäverotuksessa, mutta tuloverotuksessa ne ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin autoa käytetään taidetoiminnassa.
 
Silloin kun osto ei ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, myös arvonlisäveron osuuden ostohinnasta saa vähentää tuloverotuksessa.

Liite

Esimerkki taiteilijan tammikuun 2003 alv-laskelmasta:

Esimerkin taiteilija on ammatinharjoittaja. Hän käsittelee myynneistä suoritettavat verot maksuperusteella ja ostot toimitusperusteella.

Myynnistä suoritettavat verot:

Verollinen myynti (8 %):  

veron peruste

      vero        

1. Kertyneet taulujen myyntitulot 2 000 euroa
tammikuussa myydyistä ja toimitetuista tauluista


1 851,85


148,15   

Verollinen myynti (22 %)    
2.  Käyttöomaisuushyödykkeen myynti 350 euroa  

286,88

63,12  


Veroton myynti
   
3.  Tammikuussa kertyneet myyntisaamiset ennen 1.1.2003
toimitetuista tauluista


2 000,00


-       

Myyntien verot yhteensä      


211,27  


Vähennettävät verot:
   


4.  Tammikuun aikana vastaanotettujen valmistus- ja myyntitoimintaa varten hankittujen maalien, kankaiden, siveltimien, työvälineiden
ym. hankintojen ostohintoihin sisältyvä vero  

 


66  


5.  Työhuoneen tammikuun vuokraan sisältyvä vero  
 


66  


6.  Tammikuussa hankittujen välityspalveluiden ostohintaan
sisältyvä vero    

 


44  


7.  Alkuvarastovähennys 1.1.2003 varastossa olleiden valmiiden taulujen
raaka-aineiden sekä muun vaihto- ja käyttöomaisuuden hankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan sisältynyt vero
 
440  


Vähennettävät verot     
 


616  

Tilitettävä vero =  211,27 – 616,00 =  - 404,73 euroa    

Jos vähennettävät verot ovat kalenterikuukaudelta suuremmat kuin myynnistä suoritettavat verot,  negatiivinen vero siirretään vähennettäväksi seuraavan kuukauden tilitettävästä verosta. Jos koko tilikauden tilitettävä vero on negatiivinen, vero siirretään vähennettäväksi seuraavan tilikauden ensimmäisen kuukauden tilitettävästä verosta tai verovirasto palauttaa verovelvollisen hakemuksesta negatiivisen veron tilikauden päätyttyä. Kesken tilikauden palautusta maksetaan vain poikkeustilanteissa, kts. tarkemmin Arvonlisäverovelvollisen opas 2011.

Valvontailmoitus on toimitettava verovirastoon joka kuukaudelta. Myös silloin, kun kuukauden tilitettävä vero on negatiivinen, valvontailmoitus on annettava eräpäivään mennessä (1 kk 15 pv).

Jos taiteilijalle tulee kalenterivuoden mittainen ilmoitus- ja maksumenettely, esimerkin mukainen alv-laskelma tehdään koko kalenterivuodelta.


Sivu on viimeksi päivitetty 23.10.2002