Siirtohinnoittelun dokumentointi

Antopäivä
19.10.2007
Diaarinumero
1471/37/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Siirtohinnoittelun dokumentointi –ohje tullaan päivittämään, kun hallituksen esityksen (HE 142/2016) sisältämät muutokset lainsäädäntöön on vahvistettu.  Lisäksi verotuksen maakohtaisesta raportoinnista tullaan julkaisemaan erillinen Verohallinnon ohje.

Tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskeva uudistus tuli voimaan lailla 1.1.2007 (HE 107 / 2006 vp). Uudistuksessa säädettiin uudet dokumentointia koskevat verotusmenettelylain (1558/1995, VML) 14 a-c § sekä näihin liittyvä veronkorotussäännös VML 32 § 4 momentti. Samalla siirtohinnoitteluoikaisua koskevaa VML 31 §:ää uudistettiin. Veroviranomainen voi vaatia esitettäväksi uusien säännöksien mukaista siirtohinnoitteludokumentointia verovuodelta, joka on alkanut 1.1.2007 tai sen jälkeen.

Oheisessa muistiossa on käsitelty uusien säännösten mukaisten dokumentointivaatimusten soveltumisedellytyksiä sekä dokumentoinnin laadintaan ja dokumentoinnin tutkimiseen liittyviä menettelykysymyksiä. Muistio on toistaiseksi voimassa Verohallituksen ohjeena.

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Sami Koskinen

For materials edited in English on this subject, go to page / Tämän sivun aihetta käsitellään englanniksi sivulla