Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Antopäivä
15.12.2017
Diaarinumero
A255/200/2017
Voimassaolo
1.1.2018 - 16.5.2018
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
A221/200/2016

Liitteenä olevassa ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Verohallinto antoi 21.12.2016 edellisen päivitysversion ohjeesta "Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa". Vuodelle 2018 on ohjeen käytettävyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi eräitä tekstikohtia täsmennetty sekä tarkistettu tilastotietoihin perustuvia taulukointeja ja Internet-linkkejä. Vuoden 2018 versioon päivitetyt kohdat on merkitty pystyviivalla sivun oikeaan reunaan.

Myös edellinen 21.12.2016 annettu ohjeversio jää edelleen vero.fi-sivuille paikalleen.

Nyt tehdyt muutokset on laadittu ohjeen päivitystarpeen arviointia varten perustetun Verohallinnon asiantuntijatyöryhmän työn perusteella.

Ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2018 tai sen jälkeen.

pääjohtajan estyneenä ollessa
ylijohtaja Arto Pirinen

verojohtaja Pauli Kinnunen

Liite

Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa, 1.1.2018 lukien (pdf)

Korkein hallinto-oikeus on 19.12.2017 antanut päätöksen KHO:2017:195, joka koskee kapitalisaatiosopimuksen perintöverotusta. Ohje on päivitettävänä päätöksen johdosta. Edellä viitattu KHO:n päätös otetaan huomioon perintöverotuksessa jo ennen ohjepäivityksen valmistumista.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2017