Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veneiden säilytyspaikkojen vuokrauksen arvonlisäverotuksesta

Antopäivä
21.10.2009
Diaarinumero
1033/40/2009
Voimassaolo
- 9.3.2020
Valtuutussäännös
Laki verohallinnosta (237/08) 2 § 2 mom.

Säädökset

Arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan l alakohdan mukaan kiinteän omaisuuden vuokraus on vapautettu arvonlisäverosta. Artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan vapautusta ei kuitenkaan sovelleta alueiden vuokraukseen kulkuneuvojen paikoitusta varten.

Arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan veroa suoritetaan pysäköintitoiminnassa tapahtuvasta pysäköintipaikkojen luovutuksesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden venepaikkojen vuokrausta koskeva ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on antanut 13.8.2009 vuosikirjaratkaisun 2009:74: ”A Oy:n harjoittama veneiden talvisäilytys/-telakointitoiminta oli arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua pysäköintitoiminnassa tapahtuvaa pysäköintipaikkojen verollista luovuttamista. Tämän vuoksi A Oy:llä oli arvonlisäverolain 102 §:n nojalla oikeus vähentää tähän toimintaan kohdistuviin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot.”

Korkein hallinto-oikeus oli aiemmin vuosikirjaratkaisussaan 1995-B-562 katsonut, ettei veneiden säilytyspaikkojen vuokraustoiminta ollut pysäköintitoiminnassa tapahtuvaa pysäköintipaikkojen luovuttamista.

KHO:n päätöksen merkitys

Veneiden säilytyspaikkojen vuokraus muuttuu arvonlisäverolliseksi. Vuokraustoiminnan harjoittajan vaatimuksesta hänet voidaan merkitä takautuvasti verovelvolliseksi. Takautuvasti verovelvolliseksi merkitseminen on mahdollista enintään kuluvan tilikauden alkamista edeltävän kolmannen tilikauden alusta lähtien. Jos takautuvasti verovelvolliseksi ilmoittautuvan tilikausi on kalenterivuosi, hänet voidaan merkitä verovelvolliseksi aikaisintaan 1.1.2006. Verovelvollisen on annettava valvontailmoitukset verokausittain verovelvolliseksi ilmoittautumisesta alkaen.

Veneiden säilytyspaikkoja vuokraava verovelvollinen saa vähentää vuokraustoimintaan hankkimiinsa hyödykkeiden hankintahintoihin sisältyvän veron arvonlisäverolain mukaisesti myös takautuvan verovelvollisuuden ajalta. 

Veneiden säilytyspaikkojen vuokraustoimintaa varten hankittujen kiinteistöjen uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen sovelletaan kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyä. Tarkistusmenettelystä on Verohallinnon ohje Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus Dnro 1845/40/2007, 14.12.2007.    

Yleishyödyllinen yhteisö vuokraajana

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain tulosta, jota pidetään tuloverolain mukaan elinkeinotulona. Veneiden säilytyspaikkoja vuokraavat usein venekerhot, pursiseurat ja muut vastaavat seurat, jotka yleensä ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Kun yleishyödyllinen yhteisö omistaa itse kiinteistön tai hallitsee siirtokelpoisella vuokrasopimuksella kiinteistöä, jolla olevia säilytyspaikkoja se vuokraa, tulo on kiinteistöstä saatua tuloa. Tällöin toiminnasta saatu tulo ei ole yleensä elinkeinotuloa, eikä siitä ole suoritettava arvonlisäveroa, jollei yhteisö ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi.

Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama veneiden säilytyspaikkojen vuokraustoiminta on lähtökohtaisesti tuloverolain mukaan verotettavaa tuloa ja voi tulla vain poikkeustapauksessa elinkeinotulona verotettavaksi. Jos yleishyödyllinen yhteisö vuokraa veneiden säilytyspaikkoja vain jäsenilleen, ei säilytyspaikkojen vuokraustoiminta ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintaa.

Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua verovelvolliseksi arvonlisäverolain 12 §:n mukaisesti. Verovelvolliseksi hakeutuminen edellyttää, että yhteisön toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa. Kun yleishyödyllinen yhteisö hakeutuu arvonlisäverotuksessa verovelvolliseksi, se on arvonlisäverovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta, myös henkilökohtaisesta tulosta, jos tämä toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta on käsitelty Verohallinnon ohjeessa Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille Dnro 384/349/2007, 30.4.2007.

Ohjeen soveltaminen ja luottamuksensuoja

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2009:74 muuttaa käytäntöä. Ratkaisun johdosta osan veneiden säilytyspaikkojen vuokraustoiminnan harjoittajista on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisiksi. Verohallitus katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua on noudatettava 1.1.2010 alkaen, jolloin vuokraustoiminnan harjoittajat ehtivät varautua muutokseen. Ennen 1.1.2010 maksetuista ennakkomaksuista ei ole suoritettava arvonlisäveroa.

Korkein hallinto-oikeus on linjannut muilla ratkaisuillaan muun pysäköintitoiminnan arvonlisäverotusta. Tämä ohje käsittelee vain veneiden säilytyspaikkojen arvonlisäverotusta.


Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen
 
Ylitarkastaja  Arja AittoniemiSivu on viimeksi päivitetty 5.11.2009