Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosi 2009

Antopäivä
15.10.2010
Diaarinumero
971/09/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
nro 973/09/2009, 16.10.2009

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Verovuodesta 2009 lukien luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen sisältö muuttuu siten, että kotikuntatiedon sijasta julkiseksi tulee maakuntaa koskeva tieto. Tuloverotuksen julkiset tiedot myös laaditaan maakunnittain verovelvollisten nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Maakunnalla tarkoitetaan laissa sitä maakuntaa, jonka alueella verovelvollisen verovuoden 2009 kotikunta on sijainnut.

Lainmuutoksen tarkoituksena on suojata ns. turvakiellon alainen kotikuntatieto.

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä verotoimistoissa asiakaspäätteillä. Paperille luetteloita ei enää tulosteta. Asiakas voi selata asiakaspäätteeltä eri maakuntien tietoja. Hän voi myös tehdä asiakaspäätteeltä muistiinpanoja ja esimerkiksi kerätä tietoja omalle tietokoneelleen.

Vanhojen verovuosien julkiset tiedot

Verovuoden 2008 ja sitä aikaisempien verovuosien luonnollisia henkilöitä koskevat tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luettelot eivät ole enää nähtävillä ja selattavissa verotoimistoissa lain voimaantulopäivästä eli 15.10.2010 lukien. Näistä luetteloista tietoja annetaan ainoastaan otteina tai suullisesti. 

Otteet ja tietojen antaminen suullisesti

Asiakasta pyydetään täyttämään lomake, jossa hän antaa selvityksen tietojen käyttötarkoituksesta.

Muutaman henkilön tiedoista voidaan antaa ote tai kopio suullisen selvityksen perusteella. Otteita voidaan antaa mm. toimitukselliseen tarkoitukseen.

Asiakkaan ei tarvitse antaa selvitystä tietojen käyttötarkoituksesta, kun tiedot annetaan puhelimessa tai muutoin suullisesti. 

Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot

Yhteisöjen tuloverotuksen julkisia tietoja edellä mainittu lainmuutos ei koske. Yhteisöjen tuloverotuksen julkisiin tietoihin sisältyy edelleen kotikunta ja luettelot laaditaan kunnittain. Paperimuotoiset luettelot ovat nähtävillä ja selattavissa verotoimistoissa.

Yhteisöjen julkisten tietojen antamista ei ole laissa rajoitettu, joten niitä voidaan antaa ilman edellä mainittua henkilötietojen käyttöön liittyvää käyttötarkoitusselvitystä.

Asiakirjapyynnöt tulee aina käsitellä viivytyksettä. Tieto julkisesta asiakirjasta tulee antaa kuitenkin kahden viikon ja erityistilanteissa viimeistään kuukauden määräajassa.

Sähköistä tietopalvelua hoitaa keskitetysti Verohallinnon tietohallintoyksikön tietopalveluosasto. 

Verotoimiston asiakaspalvelu

1. Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999, jäljempänä verotietolaki) 5 §:ssä määritellään tyhjentävästi ne tuloverotuksen tiedot, jotka ovat julkisia. Lain 5 §:n 1 momentissa säädettyä tuloverotuksen julkisten tietojen sisältöä on muutettu siten, että verovuodesta 2009 lukien kotikuntatiedon sijasta julkiseksi tulee maakuntaa koskeva tieto (ks. laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 851/2010 www.finlex.fi, HE 72/2010 vp).

Verovelvollisen yksilöintitietoina tuloverotuksen julkisilla tiedoilla ovat verovuodesta 2009 lukien siten nimi, syntymävuosi ja maakuntaa koskeva tieto. Maakunnalla tarkoitetaan tietoa siitä maakunnasta, jonka alueella verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 §:ssä tarkoitettu kotikunta sijaitsee (ks. verovuotta 2009 koskeva Valtioneuvoston päätös 147/1998, www.finlex.fi). Kotikunta määräytyy verovuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän kotikunnan mukaan eli verovuoden 2009 kotikunta määräytyy 31.12.2008 tilanteen mukaan.

Verovelvollisten, jotka verotetaan verotusmenettelylain mukaisesti, mutta joilla ei ole verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaista kotikuntaa, julkisia verotustietoja ovat nimi, syntymävuosi sekä maakunta, jonka alueella sijaitsee se Verohallinnon yksikkö, joka on toimittanut verovelvollisen verotuksen. Tällä hetkellä näiden rajoitetusti verovelvollisten henkilöiden verotus on toimitettu Pääkaupunkiseudun tai Ahvenanmaan verotoimistossa.

Henkilötunnus ja osoite eivät sisälly tuloverotuksen julkisiin tietoihin.

Muita tuloverotuksen julkisia tietoja ovat valtion verotuksessa verotettava ansiotulo, pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero, kunnallisvero, maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero ja veronpalautus.
 
Verotuksen julkisten tietojen luettelot laaditaan lain mukaan maakunnittain. Verovuodesta 2004 lukien julkisten tietojen luettelot on laadittu verovelvollisten nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

2. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkiset tiedot

Verotietolain 5 §:n 3 momentin mukaisesti yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät seuraavaa.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkisiin tietoihin merkitään verovelvollisten yksilöintitiedoiksi nimi, kotikunta ja Y-tunnus. Verovelvollisten osoite ei sisälly julkisiin tietoihin. Rajoitetusti verovelvollisista kuolinpesistä merkitään julkisiin tietoihin henkilötunnuksen sijasta syntymävuosi.

Muut julkiset tiedot ovat verotettava tulo, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero ja veronpalautus.

3. Julkiseksitulo

Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi vuosittain marraskuun alussa. Sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen tiedot tulevat julkisiksi samana ajankohtana.

Tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina (verotietolaki 5 § 4 momentti). Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen myöhemmin tehdyt muutokset eivät ole julkisia. Julkisia eivät myöskään ole tallennusvirheiden taikka vastaavien teknisten virheiden johdosta verovelvollisen verotukseen tehtävät oikaisut.

4. Tietopalvelu verotoimistoissa

4.1. Nähtäväksi antaminen

Tuloverotuksen julkisten tietojen luettelo on julkinen asiakirja, joka annetaan verotoimistossa asiakkaiden nähtäväksi ja jäljennettäväksi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, jäljempänä julkisuuslaki, 621/1999, 16 § 1 momentti). Verovuodesta 2009 lukien luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä ja selattavissa verotoimistoissa asiakaspäätteillä.

Asiakaspäätteeltä voi kuka tahansa itse tehdä muistiinpanoja esimerkiksi keräämällä tietoja tietokoneelleen. Mahdollista on myös kuvata luetteloa esimerkiksi digitaalisella kameralla.

Kun asiakas itse selaa tuloverotuksen julkisten tietojen luetteloa ja tekee siitä muistiinpanoja, ei häneltä voida vaatia liitteen mukaista selvitystä tietojen käyttötarkoituksesta.

4.2. Otteiden ja kopioiden antaminen

4.2.1. Luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot

Luonnollisia henkilöitä koskevien julkisten tietojen antamista on laissa rajoitettu. Tuloverotuksen julkisten tietojen luettelolta voidaan tietoja antaa vain siten kuin julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetään. Lainkohdan mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia tietoja.

Kun asiakas pyytää otetta tai kopiota verotuksen julkisten tietojen luettelolta, häntä pyydetään täyttämään liitteenä oleva lomake tai antamaan muutoin vastaava selvitys tietojen käyttötarkoituksesta. Jos otetta tai kopiota pyydetään yhdestä tai muutamasta henkilöstä, voidaan tiedot antaa suullisen selvityksen perusteella. Ellei käyttötarkoitus ole selvä, on syytä tällöinkin pyytää kirjallinen selvitys. Kun annetaan useampien henkilöiden tietoja otteina tai kopioina tulee käyttötarkoitus selvittää kirjallisesti.

Tietoja voidaan antaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Henkilökohtainen tai siihen verrattava yksityinen käyttötarkoitus
   
  Henkilötietolaki (523/1999) ei koske henkilötietojen käsittelyä yksinomaan henkilökohtaisiin tai siihen verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Julkisia tietoja voidaan siten antaa yksityisiä ja tavanomaisia henkilökohtaisia tarkoituksia varten.

 • Toimituksellinen tarkoitus
   
  Henkilötietolaki ei rajoita tietojen keräämistä toimituksellisia tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan antaa toimitukselliseen tarkoitukseen myös massamuotoisesti.  
   
  Toimituksellisesta tarkoituksesta tulee verotoimistolle antaa liitteenä olevan lomakkeen mukainen selvitys. Selvitystä voidaan pyytää mm. tietojen käyttötarkoituksesta, toimittajasta, tiedotusvälineestä ja vastaavasta päätoimittajasta. Freelance toimittaja voi esittää selvityksenä esimerkiksi toimeksiannon tai tilauksen, jonka perusteella hän kerää tietoja toimitukselliseen tarkoitukseen. 
   
  Säännöksen soveltamisesta on Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen 23.9.2009 KHO:2009:82 (www.kho.fi)

 • Kirjallisen tai taiteellisen ilmaisun tarkoitukset  
   
  Henkilötietolain mukaan julkisia verotustietoja voidaan antaa myös kirjallista tai taiteellista tarkoitusta varten. Tiedon pyytäjän on esitettävä selvitys tietojen käyttötarkoituksesta. 

 • Muut tarkoitukset

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa tulee tietojen pyytäjällä olla henkilötietolaissa säädetty peruste tietojen käsittelylle. Tietoja voidaan antaa mm. lakisääteisiin tehtäviin, tutkimus- ja tilastotarkoituksiin, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä omien etujen ja oikeuksien hoitamiseen liittyvissä asioissa kuten perunkirjoitusta varten (ks. erityisesti  henkilötietolaki 6, 8, 9 ja 14 - 16 §).

Tietojen käyttötarkoituksen ohella on tiedon pyytäjän annettava selvitys myös muista tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeellisista seikoista sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (julkisuuslaki 13 § 2 momentti). Tilanteen mukaan, esimerkiksi luovutettaessa suurempia määriä otteita tai kopioita, on syytä pyytä selvitystä myös tietojen suojauksesta. Rekisterinpitäjiä, myös tiedotusvälineitä, koskee henkilötietolain 32 §:ssä säädetty henkilötietojen suojaamisvelvoite.

4.2.2. Yhteisöjä ja yhteisetuuksia koskevat tiedot

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tietojen antamista eivät koske edellä mainitut henkilötietojen luovutusrajoitukset.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkisten tietojen luettelolle sisältyvät rajoitetusti verovelvollisia kuolinpesiä koskevat tiedot, joihin kuitenkin sovelletaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädettyjä henkilötietojen luovutusrajoituksia.

4.3. Puhelimessa annettavat tiedot

Julkisuuslain mukaan tieto asiakirjan sisällöstä on annettava asiakkaan pyytämällä tavalla, jollei se asiakirjojen suuren määrän, asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Julkisuuslain mukaan tiedon saamista ei saa rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta. Tiedon pyytäjiä on myös kohdeltava tasapuolisesti.

Suullisesti, esimerkiksi puhelimessa, voidaan antaa tietoja ilman edellä mainittua käyttötarkoitusselvitystä. Suullisesti tuloverotuksen julkisia tietoja voidaan antaa verotoimiston asiakaspalvelutilanteen mukaisesti. Asiakaspalvelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja arvioida, syntyykö esimerkiksi ruuhkatilanteissa julkisuuslaissa tarkoitettua haittaa (ks. julkisuuslaki 16 § 1 ja 3 momentti sekä 17 § 1 momentti)

4.4. Asiakirjapalvelua koskevat määräajat

Asiakirjapyynnöt on käsiteltävä verotoimistossa viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian.

Julkisuuslain mukaan tieto julkisesta asiakirjasta on annettava kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan  antamista koskevan pyynnön. Pidemmän määräajan soveltaminen saattaa tapauskohtaisesti tulla kysymykseen esimerkiksi annettaessa tietoja vanhojen verovuosien julkisten tietojen luetteloilta tai veroluetteloilta  (julkisuuslaki 14 § 4 momentti).  

5. Maksut

Tuloverotuksen julkisten tietojen otteista peritään maksu Verohallinnon suoritteita koskevan valtiovarainministeriön asetuksen (28.12.2009/1092) 1 §:n 7 kohdan mukaisesti. Jäljennöksestä ja otteesta peritään 1 euro/sivu ja oikeaksi todistettuna 2 euro/sivu kuitenkin vähintään 10 euroa ja postitse lähetettäessä laskutetaan lisäksi postituskulut. Jos tietojen antaminen vaatii yli ½ tunnin työn, peritään tietojen antamisesta 50 euroa/tunti ja aikaperusteisen työveloituksen lisäksi valokopioina annettavissa tietojen massaluovutuksissa 6 senttiä /sivu.

Julkisten tietojen antaminen suullisesti samoin kuin julkisten tietojen luettelon antaminen verotoimistossa luettavaksi ja jäljennettäväksi on maksutonta (julkisuuslaki 34 §, 495/2005).

Sähköinen tietopalvelu

Sähköinen tietopalvelu on keskitetty Verohallinnon tietohallintoyksikön tietopalveluosastolle. Sähköisellä tietopalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi levykkeellä annettavia tietoja. Kun tietoja pyydetään sähköisessä muodossa, asiakkaat ohjataan pyytämään tietoja tietopalveluosastolta.

Julkisten tietojen luovuttamiseen liittyvät sähköiset palvelut hinnoitellaan verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n 7 kohdan mukaisesti liiketaloudellisin perustein.

Verohallinnon internetsivuilla on ohjeet ja tilauslomakkeet tiedotusvälineitä varten, ks. tarkemmin 

 • .

Vanhojen verovuosien julkisten tietojen luettelot

Verovuodet 1999 -2008

Luonnollisten henkilöiden verovuotta 2008 ja sitä aikaisempien verovuosien tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luetteloita ei pidetä enää lain voimaantulopäivänä 15.10.2010 eikä sen jälkeen nähtävillä. Näistä luetteloista annetaan ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. 

Yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja annetaan julkisten tietojen otteella tai suullisesti. Tiedot annetaan siten, ettei niistä ilmene verovelvollisen kotikuntaa, jos verovelvollisen yhteystiedot on suojattu ns. turvakiellon perusteella. Tietoja annettaessa on siten aina tarkistettava, koskeeko verovelvollisen yhteystietoja turvakielto.  

Yhteystietoja koskeva ns. turvakielto voidaan myöntää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan tai Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n 1 momentin nojalla. Henkilö voi pyytää yhteystietojensa salassapitoa ja ns. turvakieltoa, jos hänellä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä oman tai perheensä terveyden tai turvallisuuden olevan uhattuna.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien vastaavien verovuosien julkisten tietojen luettelot pidetään edelleen nähtävänä ja selattavissa verotoimistoissa.

Verovuosi 1998 ja sitä aikaisemmat verovuodet

Veroluetteloita taikka verovuoden 1998 tai sitä vanhempia verotuksen julkisten tietojen luetteloita ei voida pitää nähtävillä eikä antaa asiakkaiden selailtaviksi. Tämä koskee sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkisten tietojen luetteloita.

Tiedot annetaan otteella, johon ei saa merkitä henkilötunnusta eikä osoitetietoa tai muuta yhteystietoa (verotietolaki  27 § 1 momentti). Uuden 15.10.2010 voimaantulevan lain mukaan turvakiellon alaista kotikuntatietoa ei saa merkitä myöskään verovuotta 1998 ja sitä aikaisempia verovuosia koskevista luetteloista annettavalle otteelle. Turvakiellon alaista kotikuntatietoa ei saa antaa myöskään suullisesti.

Otteiden sisältö ja rahayksikkö

Otteet aikaisempien verovuosien veroluetteloista tai tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luetteloista annetaan muutoin ao. verovuoden luettelon tietosisällön mukaisina.

Verohallinnon tietojärjestelmästä tulostettavien julkisten tietojen otteiden rahayksikkö on euro. Markkamääräisestä julkisten tietojen luettelosta tai veroluettelosta manuaalisesti kirjoitettavien otteiden rahayksikköä ei tarvitse muuntaa euroiksi.

Pääjohtaja   Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja   Helena Hynynen

Liite

Lomake julkisten tietojen käyttötarkoituksen selvittämistä varten

Lisätietoja tästä ohjeesta antavat:

ylitarkastaja Helena Hynynen, puh. 040 828 1344, helena.hynynen(at)vero.fi
ylitarkastaja Taito von Konow, puh. 040 774 1096, taito.vonkonow(at)vero.fi

Lisätietoja sähköisestä tietopalvelusta antavat:

apulaisjohtaja Ulla-Maija Heikkilä, puh. 040 572 6340,
ulla-maija.heikkila(at)vero.fi
ylitarkastaja Heidi Oikarinen, puh. 040 145 0476, heidi.oikarinen(at)vero.fi


Sivu on viimeksi päivitetty 18.10.2010