Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Omaishoidon menot

Antopäivä
30.4.2020
Diaarinumero
VH/2571/00.01.00/2020

Asian kuvaus

Tässä kannanotossa kerrotaan omaishoidon menojen vähentämisestä verotuksessa:

  1. Voiko omaishoitaja vähentää hoidosta aiheutuneita kustannuksia verotuksessaan?
  2. Voiko omaishoitaja vähentää matkakustannuksia verotuksessaan?
  3. Voiko omaishoitaja saada työhuonevähennyksen?

Taustaa

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, Finlex) 2 §:n mukaan omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan kanssa.

Lain 5 §:n mukaan kunta maksaa omaishoitajalle hoitopalkkiota, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on omaishoitajan veronalaista ansiotuloa (työkorvausta). Hoitopalkkiota ei makseta hoidosta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vaan se maksetaan omaishoitotyöstä.

Kannanotto

Muu kuin omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja ei voi tehdä verotuksessaan vähennyksiä omaishoitoon liittyvistä kustannuksista. Sen sijaan omaishoidon tuesta annetun lain mukaista hoitopalkkiota saava omaishoitaja voi vähentää verotuksessaan kyseisen tulon hankkimiseen liittyvät kulut ilman omavastuuosuutta. Kulujen vähennyskelpoisuuden kannalta on merkitystä sillä, millaisista ja kenelle kuuluvista kuluista on kyse.

1. Hoidosta aiheutuneet kustannukset

Varsinaisesta hoidettavan hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti hoidettavan omia menoja. Esimerkiksi kulut hoidettavan lääkärikäynneistä ovat luonteeltaan hoidettavan omia kustannuksia, vaikka omaishoitaja olisi seurannut mukana saattajana. Myös hoidettavan kotiin hankitut hoidossa tarvittavat laitteet, apuvälineet ja kalusteet ovat hoidettavalle kuuluvia kustannuksia. Tällaiset kulut ovat hoidettavan vähennyskelvottomia elantomenoja, joita omaishoitajakaan ei voi vähentää verotuksessaan, vaikka hän olisi ne maksanut.

Jos omaishoitajana on puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi, hoidettavan puolesta maksetut kulut ovat yleensä vähennyskelvottomia myös sillä perusteella, että niiden suorittamisen katsotaan perustuvan puolisoiden tai vanhemman ja lapsen väliseen elatusvelvollisuuteen.

2. Matkakustannukset

Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja ei voi vähentää matkakustannuksia, joita hänelle aiheutuu hoidettavan asioiden hoitamisesta, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä.

Sen sijaan, jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua vähennyskelpoisia matkakustannuksia hoidettavan luona käynneistä ja hoidettavan asioiden hoitamisesta. Omaishoitaja voi vähentää hoidettavan luona käynneistä aiheutuneet kustannukset verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin (omavastuu 750 euroa).

Hoidettavan asioiden hoitamisesta omaishoitajalle aiheutuneet matkakulut, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä, omaishoitaja voi vähentää tulonhankkimiskuluina (ei omavastuuosuutta).

Matkakustannuksista on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa.

3. Työhuonevähennys

Työhuonevähennyksen saaminen edellyttää, että asuintilaa käytetään tulonhankkimistoiminnan tarkoituksiin. Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva kunnalta hoitopalkkiota saava omaishoitaja voi vähentää asunnossa tehtävän omaishoitotyön perusteella Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisena työhuonevähennyksenä 450 euroa/vuosi.

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan kanssa samassa taloudessa, hän voi vähentää työhuonevähennyksenä 450 euroa, jos hän tekee osapäiväisesti ja jatkuvasti kotonaan omaishoitoon liittyviä muistiinpano-, raportointi- tai muita vastaavia paperitöitä.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Minna Palomäki

Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2020