Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Matkaoppaiden ja matkanjohtajien matkakustannusten korvaukset

Antopäivä
4.9.2020
Diaarinumero
VH/5756/00.01.00/2020

Ohjeeseen on päivitetty vanhentunut lainkohta. Tuloverolain 72 a §:n 1 momentin mukaan tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa.

Asian kuvaus

Voidaanko matkaoppaille ja matkanjohtajille maksaa verovapaasti matkustamiskulut, päivärahat ja majoituskulut alla kuvatuissa tilanteissa?

1. Suomesta väliaikaisesti palkattu opas viipyy kohteessa muutaman viikon tai kuukauden

Suomalainen matkatoimisto palkkaa matkaoppaan määräaikaiseen työsuhteeseen ruuhkasesongin ajaksi tiettyyn kohteeseen. Työ voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Oppaiden majoitus kohteissa on järjestetty hotelleissa tai vuokra-asunnoissa.

Työsuhde on määräaikainen ja solmitaan ainoastaan yhdelle kaudelle (esimerkiksi talvella kolmeksi kuukaudeksi Phuketiin tai kesäksi Kreetalle). Samat henkilöt saattavat olla työnantajan palveluksessa moniakin kausia, mutta eivät välttämättä peräkkäin tai kausien välissä on selkeät tauot. Sama henkilö voi tehdä vuoden aikana töitä useammalle matkatoimistolle. Muun ajan henkilöt voivat oleskella Suomessa, tehdä muuta työtä, opiskella tms.

Matkatoimistolla ei välttämättä ole omaa toimipistettä kohteissa. Oppaat tapaavat asiakkaita hotelleissa vastaanottoaikoina. Joissain tilanteissa matkatoimistolla saattaa olla muiden matkatoimistojen kanssa vuokrattu tila, joissa oppaat voivat työskennellä, kun he eivät ole hotellikäynneillä tai kiertomatkoilla asiakkaiden kanssa.

Kohteessa useamman kuukauden asuva opas voi tehdä esimerkiksi seitsemän päivän kiertomatkan, jolloin hän on pois kohteessa olevasta asunnostaan ja ravintolaruokailun varassa. Matkatoimisto maksaa tällöin oppaan kiertomatkan ruokailu- ja majoituskulut.

2. Suomesta väliaikaisesti palkattu opas viipyy kohteessa koko kauden

Muutoin sama perustilanne kuin edellä, mutta opas on samassa kohteessa koko kauden, esimerkiksi kahdeksan kuukautta tai vuoden.

3. Suomesta väliaikaisesti palkattu matkanjohtaja lyhyellä kiertomatkalla

Suomesta väliaikaisesti palkattu matkanjohtaja lähtee esimerkiksi 10 päivän kiertomatkan ajaksi asiakkaiden mukaan esimerkiksi Aasiaan. Työsuhde kestää vain kyseisen matkan ajan. Matkanjohtajalla voi olla vuoden aikana useita matkatoimistoja, joille tekee töitä tai sitten vain yksi matkanjärjestäjä, jolta saa useita erillisiä määräaikaisuuksia.

Majoitus järjestetään asiakkaiden kanssa samoissa hotelleissa, laivoissa, bambumajoissa, riippukeinuissa, jne. kohteesta riippuen. Kiertomatkan kohde voi olla myös Suomessa, esimerkiksi Lapissa.

Taustaa

Lainsäädäntö

Tuloverolain (1535/1992, TVL) 71 §:n mukaan veronalaista tuloa ei ole työnantajalta työmatkasta saatu matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus. TVL 72 §:n 1 momentin mukaan työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka verovelvollinen tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle.

TVL 72 a §:n mukaan tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa.

TVL 72 b §:n mukaan varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa verovelvollinen vakituisesti työskentelee. Jos verovelvollisella työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, taikka muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

TVL 76 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan veronalaista tuloa ei ole ulkomailla tapahtuvasta työskentelystä johtuvat, työnantajan maksamat verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja matkakustannukset sekä ulkomailla työskentelyn aikana työnantajan siellä kustantama tavanomainen yksityinen palveluhenkilöstö ja lasten koulutus sekä se osa asumisen tuottamasta edusta, joka ylittää edun kohtuullisen arvon. Verohallinto antaa vuosittain tarkemmat määräykset ulkomailla saadun asuntoedun arvosta.

TVL 77 §:n mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Verovapaana ulkomaantyötulona ei kuitenkaan pidetä palkkaa, jota työskentelyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei saa ensisijaisesti verottaa. Ulkomaantyöskentelyn ei katsota keskeytyvän, vaikka verovelvollinen aloitettuaan työskentelynsä oleskelee Suomessa keskimäärin enintään kuutena päivänä sellaista täyttä kuukautta kohti, jonka hänen ulkomaantyöskentelynsä voidaan olettaa kestävän tai jonka se on kestänyt.

Verohallinnon päätökset

Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 2 §:n mukaan TVL 76 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun ulkomailla saadun asuntoedun arvo on asunnon käypä vuokra, kuitenkin enintään 50 prosenttia 1 momentin mukaisesta alueella Helsinki 2 sijaitsevan asunnon luontoisetuarvosta.

Jos matkatoimiston tai matkanjärjestäjän palveluksessa oleva palkansaaja, joka on työsopimuksen mukaan siirtovelvollinen, joutuu ulkomaantyöskentelyn aikana työnantajan määräyksestä vaihtamaan työskentelypaikkakuntaa ja asuntoa kalenterivuoden aikana, asuntoedun arvo lasketaan 25 m2:n mukaan.

Verohallinnon ohjeet

Verohallinnon ohjeen Työmatkakustannusten korvaaminen verotuksessa mukaan liikkuvaa työtä tekevän palkansaajan varsinainen työpaikka saattaa sijaita myös muualla kuin palkansaajan oman työnantajan tiloissa tai palkansaajan kotona. Esimerkiksi ulkomaisessa matkakohteessa työskentelevien matkaoppaiden työnantajalla ei ole välttämättä toimipaikkaa matkakohteessa eivätkä matkaoppaat välttämättä työskentele työnantajansa toimipaikassa tai kotonaan. Matkaoppaat ovat tällöin liikkuvaa työtä tekeviä palkansaajia, joille muodostuu muun selvityksen puuttuessa varsinainen työpaikka matkakohteessa sijaitsevaan hotelliin tai muuhun majoituspaikkaan.

Kannanotto

1. Suomesta väliaikaisesti palkattu opas viipyy kohteessa muutaman viikon tai kuukauden

 a) Matkakohteessa on toimisto, jossa matkaopas työskentelee

Jos ulkomailla on työnantajan toimipiste, toimisto tai muu vastaava tila, jossa matkaopas työskentelee, muodostuu toimistosta oppaan varsinainen työpaikka. Tästä syystä toimistopäiviltä ei voi maksaa verovapaita kustannusten korvauksia.

Kun matkaopas lähtee toimistolta hotelleihin tai opasretkille (esimerkiksi päivän kaupunkikierros tai seitsemän päivän kiertomatka), kyseiset kohteet ovat oppaan erityisiä työntekemispaikkoja. Kyseisiltä matkoilta voidaan maksaa verovapaasti matkat ja päivärahat, jos päivärahan verovapauden edellytyksenä olevat kilometri- ja aikarajat täyttyvät.

Ulkomailla tehtävillä työmatkoilla sovelletaan samoja etäisyysvaatimuksia kuin kotimaassa tehtävillä työmatkoilla. Siten päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko oppaan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Ulkomaan päiväraha puolitetaan, jos henkilö saa matkavuorokauden aikana kaksi ilmaista ateriaa (esimerkiksi kaksi hotellihuoneen hintaan sisältyvää ateriaa). Verohallinnon päätöksessä matkakustannusten korvaamisesta ei ole kuitenkaan ulkomaan osapäivärahan puolitussääntöä. Tämän vuoksi ulkomaanpäivärahaa ei tarvitse alentaa, jos matkaopas saa matkavuorokauden aikana yhden ilmaisen ateria.

Jos kohteessa on toimisto, josta muodostuu oppaan varsinainen työpaikka, matkaoppaalle kohteessa järjestetystä asunnosta muodostuu asuntoetu. Luontoisetupäätöksen 2 §:n 10 momentin mukaan matkatoimiston tai matkanjärjestäjän palveluksessa olevan palkansaajan asuntoedun arvo lasketaan 25 neliömetrin mukaisesti. Edellytyksenä tällaiselle matkaoppaan erityiselle asuntoedulle on, että palkansaaja on työsopimuksen mukaan siirtovelvollinen ja hän joutuu ulkomaantyöskentelyn aikana työnantajan määräyksestä tosiasiallisesti vaihtamaan työskentelypaikkakuntaa ja asuntoa kalenterivuoden aikana.

Jos asuminen on järjestetty esimerkiksi hotellissa, oppaalle syntyy luontoisetu, jonka arvo on työnantajan hotellille maksama määrä. Arvo kattaa myös aamiaisen ja muut hotellin palvelut.

Vaikka kohteessa oleva toimisto on matkaoppaan varsinainen työpaikka, matkat ulkomaan kohteeseen ja takaisin Suomeen ovat TVL 76 §:n mukaisia verovapaita matkakustannuksia.

b) Matkakohteessa ei ole toimistoa, jossa matkaopas työskentelisi

Jos kohteessa ei ole työnantajan toimipistettä tai muuta erillistä toimistoa, jossa matkaopas työskentelisi, oppaan voidaan katsoa olevan liikkuvaa työtä tekevä. Oppaan varsinaiseksi työntekemispaikaksi katsotaan tällöin paikka, josta hän hakee välineensä tai jossa säilyttää asusteitaan tai työvälineitään tai muu vastaava paikka. Jos tällaista paikkaa ei ole, matkaoppaan varsinaiseksi työpaikaksi katsotaan hänen kohteessa sijaitseva majoitustilansa.

Kun opas lähtee majapaikastaan tai muusta varsinaisesta työpaikastaan hotelleihin tai opasretkille, kyseiset kohteet ovat oppaan erityisiä työntekemispaikkoja. Kyseisiltä matkoilta voidaan maksaa matkakustannusten korvaukset verovapaasti, jos verovapauden yleiset edellytykset, kuten esimerkiksi päivärahan maksamisen edellyttämät etäisyys- ja aikavaatimukset täyttyvät.

Matkaoppaan saamasta asunnosta tai muusta majoitustilasta muodostuu asuntoetu yllä kohdassa a kuvatun mukaisesti.

Matkat ulkomaan kohteeseen ja takaisin Suomeen ovat TVL 76 §:n mukaisia verovapaita matkakuluja, vaikka kohteessa oleva majoitustila tai muu tila katsottaisiinkin henkilön varsinaiseksi työpaikaksi.

2. Suomesta väliaikaisesti palkattu opas viipyy kohteessa koko kauden

Jos matkaoppaan palkkatuloon soveltuu TVL 77 §:n kuuden kuukauden sääntö, oppaan saama palkkatulo ja kaikki maksetut korvaukset ovat verovapaata tuloa Suomessa. Jos TVL 77 §:n soveltamisedellytykset eivät täyty, tulo voi olla osittain tai kokonaan veronalaista Suomessa.

Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ja matkaopas työskentelee samassa kohteessa koko kauden, hänen saamansa asuntoetu lasketaan todellisen asuinpinta-alan mukaan.

Jos asuminen on järjestetty esimerkiksi hotellissa, oppaalle syntyy luontoisetu, jonka arvo on työnantajan hotellille maksama määrä. Arvo kattaa myös aamiaisen ja muut hotellin palvelut.

3. Suomesta väliaikaisesti palkattu matkanjohtaja kiertomatkalla

Matkanjohtajan voidaan katsoa olevan liikkuvaa työtä tekevä. Matkanjohtajan varsinaiseksi työntekemispaikaksi katsotaan tällöin paikka, josta hän hakee välineensä tai jossa säilyttää asusteitaan tai työvälineitään tai muu vastaava paikka. Jos tällaista paikkaa ei ole, matkanjohtajan varsinaiseksi työpaikaksi katsotaan hänen kotinsa.

Kun matkanjohtaja lähtee kotoaan tai muusta varsinaisesta työpaikastaan kiertomatkalle, kyseiset kohteet ovat matkaoppaan erityisiä työntekemispaikkoja. Kyseisiltä matkoilta voidaan maksaa matkakustannusten korvaukset ja majoituskulut verovapaasti, jos verovapauden yleiset edellytykset täyttyvät.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Minna Palomäki

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2020