Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luokkatoimikuntien varainhankinnan verotus

Diaarinumero
A109/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Onko peruskoulun luokkatoimikuntien pienimuotoisesta yhteisestä varainhankinnasta koulun toiminnan rahoittamista varten suoritettava veroa?

Taustaa

Luokkatoimikuntien pienimuotoinen varainhankinta

Peruskoulun oppilaat keräävät huoltajiensa kanssa tavanomaisesti yhdessä varoja luokkaretken, leirikoulun tai muun vastaavaan yhteisen koulun toimintana toteutettavan hankkeen rahoitusta varten. Oppilaiden varainhankinta on yleensä järjestetty niin, että varainhankintaa ei harjoiteta rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeushenkilön kautta, vaan varainhankinta tapahtuu suoraan oppilaiden ja heidän vanhempiensa yhteiseen lukuun luokkatoimikunnan muodossa.

Luokkatoimikunnat keräävät varoja tavallisesti tarjoamalla oppilaiden ja heidän huoltajiensa lähipiirille hankittavaksi tuotteita, joiden myyntihinnasta luokkatoimikunta tilittää osan niiden myyjälle ja pitää myyjän kanssa sovitun osuuden itsellään. Hankittavia tuotteita voivat olla esimerkiksi WC-paperi, pikkuleivät tai makeiset.

Sovellettava sääntely

Verolainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä edellä kuvatun oppilaiden pienimuotoisen varainhankinnan verotuksesta. Varainhankinnan verokohtelu ratkaistaan siten verolainsäädännön yleisten säännösten mukaisesti.

Tuloverotuksessa veronalaista tuloa ovat pääsääntöisesti verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot (tuloverolaki (1535/1992) 29 §). Tähän pääsääntöön on tiettyjä laissa säädettyjä tai verotuskäytännössä muodostuneita poikkeuksia.

Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Myyjä ei kuitenkaan ole verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10.000 euroa, ellei hän ole vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi (arvonlisäverolaki (1501/1993) 1 ja 3 §:t).

Verotuskäytäntö

Edellä kuvattua oppilaiden pienimuotoista varainhankintaa ei harjoiteta yleishyödyllisen yhteisön tai muun oikeushenkilön nimissä. Varainhankinnan on kuitenkin verotuskäytännössä vakiintuneesti katsottu jäävän tiettyjen edellytysten täyttyessä verotuksen ulkopuolelle. Varainhankinnasta saatua tuloa ei siten ole näiden edellytysten täyttyessä verotettu oppilaiden tai heidän vanhempiensa tulona.

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun:

  1. varoja kerätään koulun tai sen oppilasryhmän yhdessä toteutettavaan leirikoulua, luokkaretkeä tai muuta vastaavaa koulun opetukseen liittyvää toimintaa varten;
  2. Varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko oppilasryhmän hyväksi; ja
  3. Keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista.

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan liikevaihto on vakiintuneesti jäänyt alle arvonlisäverollisen liikevaihdon rajan. Varainhankinnasta ei ole tarvinnut suorittaa arvonlisäveroa jo yksinomaan tällä perusteella.

Kannanotto

Luokkatoimikuntien harjoittama pienimuotoisen varainhankinta jää verotuskäytännön perusteella tuloverotuksen ulkopuolelle, jos edellä luetellut edellytykset täyttyvät. Varainhankinnasta saatua tuloa ei siten veroteta oppilaiden tai heidän vanhempiensa tulona.

Luokkatoimikunnan harjoittaman pienimuotoisen varainhankinnan liikevaihto jää yleensä arvonlisäverollisen toiminnan 10.000 euron rajan alle. Varainhankinnasta ei tällöin tarvitse suorittaa arvonlisäveroa.

Jos luokkatoimikunnan varainhankinta ei täytä edellä lueteltuja edellytyksiä, varainhankinnalla saatu tuotto on varojen hankkijan veronalaista tuloa.  Varainhankinnan tuotto on veronalaista tuloa esimerkiksi silloin, kun tietyn oppilaan tai hänen huoltajansa hankkimat varat käytetään kyseisen oppilaan maksuosuuden rahoittamiseksi. Samoin veronalaista tuloa on opetukseen liittymättömästä varainhankinnasta saatu tulo.


johtava veroasiantuntija Sami Varonen

ylitarkastaja Janne MyllymäkiSivu on viimeksi päivitetty 19.9.2016